פורום לתורה מאחלת לחו"ר וכל בית ישראל פורים שמח!

האם יש לגויים עוה"ב

נושאים שונים

פותח הנושא
נבשר
הודעות: 2587
הצטרף: 28 אוגוסט 2018, 00:55
נתן תודה: 854 פעמים
קיבל תודה: 826 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

האם יש לגויים עוה"ב

שליחה על ידי נבשר » 18 אוקטובר 2018, 13:50

האם מישהו יודע האם גויים יש להם עוה"ב והאם בכלל שייכים לגן עדן, גיהנום והישארות הנפש, במשנה כתוב כל ישראל יש להם חלק לעוה"ב, משמע שגויים לא, ואותה משנה כתוב על ד' שאין להם עוה"ב ונמנה שם בלעם, מבואר שגויים יש להם עוה"ב, האם מישהו יש לו מידע בענין ולציין מקורות ולהביאם, אשמח מאד.

ערכים:

סמל אישי של משתמש

הכהן
הודעות: 2147
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 03:16
נתן תודה: 445 פעמים
קיבל תודה: 698 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם יש לגויים עוה"ב

שליחה על ידי הכהן » 18 אוקטובר 2018, 14:46

אם כתוב בתנא דבי אליהו "מעיד אני עלי שמים וארץ, בין איש בין אשה, בין גוי בין ישראל, בין עבד בין שפחה, הכל לפי מעשיו, רוח הקודש שורה עליו", מסתמא יש לו גם עוה"ב. ובמשנה לא מדויק שלגויים אין עוה"ב אלא שלא לכולם יש.


אור זרוע
הודעות: 1099
הצטרף: 09 יולי 2017, 16:43
נתן תודה: 480 פעמים
קיבל תודה: 497 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם יש לגויים עוה"ב

שליחה על ידי אור זרוע » 18 אוקטובר 2018, 14:59

בשו"ת וישב משה (חלק ג, לח) של הרה"ג ר' יעקב משה הלל שליט"א יש אריכות עצומה בנושא, אני מעתיק חלק מסוים, ועיין שם עוד (בסוף ההודעה צירפתי את התשובה כולה במהדורה מודפסת):
ראיות שאין שייך בנשמות הגוים מושגי שכר ועולם הבא, שאינם אלא בני אבדון וגיהנם
ד. ועל כל פנים, מצאנו להרמב"ן בפירושו לתורה על הפסוק תמות נפשי מות ישרים ותהי אחריתי כמוהו, שפירש להדיא שגוים אינם מקבלים שכר ואינם בני העולם הבא, וז"ל שם: לומר שהן [ישראל] נוחלי גן עדן, כי אחרית האדם המות, על כן יבקש [בלעם] שימות מות ישרים, הם ישראל הנקראים ישורון, שיבלו ימיהם בטוב [בעולם הזה], ותהי אחריתי כמוהו [לעולם הבא], כישראל אשר חלקם בחיים, ואינם בני גיהנם ואבדון [כגוים], עכ"ל.

וכן כתב שם בפירוש רבינו בחיי וז"ל: ודבר ידוע כי עולם הנשמות [גן עדן] הוא הבא לאדם מיד תיכף אחר הפרדה מן העולם הזה, על כן ביקש זה [במ"ש "תמות נפשי מות ישרים"] שיזכה אחר מיתה מיד לעולם הנשמות, שזו היא מיתת ישרים. וביקש עוד שיזכה באחרית הזמן אל העולם הבא, שהוא מזומן למי שהוא עתה בעולם הנשמות. וזה שאמר "ותהי אחריתי כמוהו", כי העולם הבא שהוא אחר התחייה הוא אחרית עולם הנשמות, וסוף כל התענוגים. למדנו מכלל דברי המשל הזה שיספר בשבחן של ישראל ומעלתם הגדולה מצד ראשיתם ואחריתם, שינחלו כל עולם הזה, שיזכו לתחיית המתים לחיי העולם הבא שאחר התחייה. וביאר בזה כי ישראל לבדם הם נוחלים כל זה, עד שהוא עצמו כשבא לקלל, בירך עצמו בברכתם, עכ"ל. והדברים מבוארים למבין, ועיין להלן באריכות בס"ד. ועיין לו עוד (בראשית פרק י"א י') וז"ל: ועוד שאין העכו"ם זוכים לתחיית המתים כי אם אנחנו בני שם, עכ"ל. ועוד (דברים פרק ל"ג פסוק כ"ח) שכתב שאין תחיית המתים אלא לישראל "ושאר האומות אינן זוכין לתחיית המתים", עי"ש באורך.

ומ"ש הרמב"ן ורבינו בחיי שהגוים הם בני גיהנם ואבדון, מקורם הוא מהגמרא (ראש השנה דף י"ז ע"א) וז"ל: פושעי ישראל בגופן ופושעי אומות העולם בגופן יורדים לגיהנם ונידונין בה שנים עשר חודש. לאחר שנים עשר חודש גופן כלה ונשמתן נשרפת ורוח מפזרתם תחת כפות רגלי הצדיקים, שנאמר ועסותם רשעים כי יהיו אפר תחת כפות רגליכם וכו', עכ"ל. ועיי"ש שאמרו שפושעי ישראל לפעמים יש להם תקנה, ומטה הקדוש ברוך הוא את דינם כלפי חסד, אבל פושעי אומות העולם לא מצאנו להם תקנה. ועיין עירובין (דף י"ט ע"א) שאפילו על פתחו של גיהנם אין פושעי אומות העולם חוזרים בתשובה. ועוד ביארו שם דפושעי ישראל בגופן היינו קרקפתא דלא מנח תפילין. ופושעי אומות העולם בגופן היינו בעבירה. ופירשו בתוספות שם, ר"ל עריות. ועיין קידושין (דף מ"ט ע"ב) שאמרו עשרה קבין זנות ירדו לעולם, תשעה נטלו ערביא ואחד נטלו כל העולם כולו, ע"כ. ועיין בעבודה זרה (דף כ"ב ע"א) שהגוים חשודים על עריות. ושם (ע"ב) אמרו שאומות העולם מצויין אצל נשי חבריהן, ופעמים שאינו מוצאה ומוצא את הבהמה ורובעה וכו'. ובכתובות אמרו (דף י"ג ע"ב): רוב אומות העולם פרוצים בעריות. וברש"י (במדבר כ"ב ה') כתב: העמידו להם נביאים, והם פרצו גדר העולם. שבתחילה היו גדורים בעריות [אחרי המבול], וזה נתן להם עצה להפקיר עצמן לזנות. ומקורו מהמדרש רבה שם.

הרי לן מכל זה שרוב אומות העולם הם פושעים בגופן, היינו שהם פרוצים בעריות, ולכן נידונים בגיהנם, ובסוף י"ב חודש גופן כלה ונשמתן נשרפת ורוח מפזרתם תחת כפות רגלי הצדיקים. והרי לן כמ"ש רבותינו הראשונים הנ"ל שהם "בני אבדון וגיהנם". ויתבארו עניינים אלו עוד להלן בס"ד. אולם חסידי אומות העולם אינם בכלל זה, ויתבאר עניינם להלן בס"ד.

והנה, לאור כל הנזכר, כיון שמצאנו לאמירת קדיש שתי תועליות, אחת כדי להציל נשמת הנפטר מדינה של גיהנם ושאר עונשים, ואחת כדי להעלות את נשמת הנפטר להכניסו בגן עדן, ולהעלותו עוד ממדריגה למדריגה, נראה ברור, לעניינינו ולנידונינו, שזה הגר אם יאמר קדיש על פטירת אביו הגוי, אפשר שיועיל להצילו מעונשים ומדינה של גיהנם, אבל להעלות את נשמתו לגן עדן לא שייך גביה כלל. ועדיין יש להסתפק ולומר שלא יועיל כלל אמירת קדיש לנשמת הגוי, דאין לקדיש שייכות בגוי אלא לישראל, אלא דוקא להתפלל עליו ולבקש מהשי"ת שיקל בדינו, ותול"מ. ועיין להלן.

בירור דין הגוים אם יש להם איזה חלק לעולם הבא או לא, ודין חסידי אומות העולם
ה. אמרו חז"ל במשנה (סנהדרין דף צ' ע"א): כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, ע"כ. משמע מזה בפשטות ישראל דוקא. (וכן דייק התפארת ישראל שם). ולפי זה אפילו חסידי אומות העולם אין להם חלק לעולם הבא. אלא דאפשר שעיקר הדיוק הוא ממ"ש "כל ישראל", ור"ל כל הששים רבוא נשמות שרשיות של ישראל לא ידחו מהן נדח, וכולן עתידות להתתקן לבסוף ולבוא לעולם הבא אחר קבלת עונשיהם, וכמ"ש המקובלים (עיין בספר בן יהוידע למסכת סנהדרין ריש פרק י"א ד"ה שלשה מלכים). ואם כן לא בא לאפוקי מקצת גוים כחסידי אומות העולם שיש להם חלק לעולם הבא, אלא לרבויי גם רשעי ישראל.

והנה, שוב אמרו במשנה שם: שלשה מלכים וארבע הדיוטות אין להם חלק לעולם הבא וכו'. ובין ההדיוטות נמנה בלעם. ובגמרא שם (דף ק"ה ע"א) דייקו: בלעם הוא דלא אתי לעלמא דאתי, הא אחריני אתו (ופירש רש"י: הא שאר נכרים, אתו. כלומר, מדקא חשיב תנא דמתניתין בלעם שהיה נכרי בהדי הדיוטות, וקאמר דאין לו חלק, מכלל דשאר נכרים יש להם חלק). מתניתין מני, רבי יהושע היא, דתניא רבי אליעזר אומר "ישובו רשעים לשאולה כל גוים שכחי אלהים", "ישובו רשעים לשאולה", אלו פושעי ישראל, "כל גוים שכחי אלהים", אלו (פושעי עובדי כוכבים) [אומות העולם], דברי רבי אליעזר. [הרי דס"ל לרבי אליעזר דפושעי ישראל וכל אומות העולם אין להם חלק לעולם הבא]. אמר לו רבי יהושע וכי נאמר "בכל גוים", והלא לא נאמר אלא "כל גוים שכחי אלהים". אלא, "ישובו רשעים לשאולה" מאן נינהו, "כל גוים שכחי אלהים". (ופירש רש"י, משמע אלא אותם השוכחים אלוה כגון בלעם ויש"ו ושכמותם, אבל אחריני אתו, כדאמרינן בריש פרקין (דף צ"א ע"ב) ורעו זרים צאנכם ובני נכר אכריכם, לעולם הבא). ואף אותו רשע [בלעם] נתן סימן בעצמו, אמר: תמות נפשי מות ישרים, אם תמות נפשי מות ישרים תהא אחריתי כמוהו, ואם לאו הנני הולך לעמי, עכ"ל.

הרי לן מזה שלפי דעת רבי אליעזר כל אומות העולם אין להם חלק לעולם הבא, וחולק על משנתנו שאמרה שדוקא בלעם שהיה רשע גדול, אין לו חלק לעולם הבא. אבל דעתו של רבי יהושע היא שרק רשעי הגוים כמו בלעם אין להם חלק לעולם הבא, אבל אחרים שאינם רשעים כמוהו יש להם חלק לעולם הבא. כן נראה לכאורה.

ופירוש "עולם הבא" דמתניתין הוא כמ"ש הרע"ב ז"ל דאיירי לאחר תחיית המתים, והוא בגוף (מזוכך) ובנפש, שיחיו יחדיו חיים נצחיים. מבואר דאיירי במצב שכולו רוחני. אולם ממ"ש רש"י הנ"ל בשם הגמרא נראה דלאחר התחייה עדיין יהיו גוים שרועים צאנם של ישראל. ואפשר שהם שני שלבים בתחיית המתים, וצ"י. ועיין להלן מ"ש עוד בזה. ועיין רמב"ם (הלכות תשובה פרק ח' הלכה ב'), ובראב"ד שם.

אולם הרב בעל ספר העיקרים (מאמר רביעי פרק ל"א) דחה פירוש זה, ופירש דאיירי בהאי מתניתין גם בשכר גן עדן, שכתב וז"ל: וזו אינה ראיה, שיש לבעל הדין לחלוק ולומר כי תחיית המתים במקום הזה יראה לשכר הנפש [בלבד], ותחיתה בעולם הנשמות הבא מיד אחר המות. ויקראו את זה "תחיית המתים" [כדי] לחלוק על הצדוקים והכותיים הכופרים בהשארות הנפש ואומרים שהנפש תמות במות הגוף. וכן יראה זה מפשט הלשון שהוזכר לקמן בגמרא: א"ר אלעזר ברבי יוסי, בדבר זה זייפתי ספרי כותיים שהיו אומרים אין תחיית המתים מן התורה כו', שיראה מזה כי כוונתם היתה להראות להם מן התורה שיש לנפש מציאות אחר המות, לא זולת זה וכו'. על כן אני אומר כי מה שנזכר כאן במשנה "עולם הבא" הוא כנוי לשכר הבא לנפש בכלל אחר המות, הן המדריגה הבאה לו לאדם אחר תחיית המתים, הן המדריגה הבאה לו לאדם מיד אחר המות. ויורה על זה מה שאמרו לקמן: [חסידי] אומות העולם יש להם חלק לעוה"ב, ואם לא היה העוה"ב אלא מדרגה הבאה אחר תחיית המתים, איך יאמרו שחסידי אומות העולם זוכין לה, הלא המדריגה ההיא אינה מושגת אלא לצדיקים גמורים בלבד, כמו שאמרו: גבורת גשמים לצדיקים ולרשעים, תחיית המתים לצדיקים גמורים בלבד. [א"ה לפי מ"ש בזוהר חדש רות שהבאנו לשונו להלן דמפורש שם שזוכים חסידי אומות העולם לחלק בעולם הבא המיוחד לעצמן, ולא יהיו יחד עם בני ישראל, אין זו ראיה. אלא דאפשר שהזוהר חדש איירי בגן עדן דוקא]. אלא שהעוה"ב במקום הזה נאמר על המדריגה הבאה לו לאדם אחר המות לאחר עבור י"ב חודש, שתזדכך הנפש מן ההרגלים החמריים. והמדריגה הבאה לו לאדם מיד אחר המות תוך י"ב חודש היא הנקראת בלשון רבותינו ז"ל "גן עדן", שעליה אמר שכלל האומה [הישראלית] זוכים אליה ונכנסין בה מיד בשעת מיתתן וכו'. ועל כן הוזקקנו לומר כי העוה"ב נאמר בכללות וכו'. ועל כן יאמרו: כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, כלומר, כי בעולם הנשמות הבא לאדם אחר המוות, ישיג כל אחד ואחד מישראל בו הדרגה מה לפי מעשיו. וכן חסידי אומות העולם יש להם חלק ומדריגה מה בעולם הבא. אבל המדריגה הגדולה והאחרונה שהיא "חיי העולם הבא" לא יזכו אליה כל אדם, אלא הצדיקים הגמורים [שבישראל] לאחר תחיית המתים, עכ"ל ספר העיקרים.

ועיין בספר עבודת הקודש למהר"מ גבאי (חלק ב' פרק מ"א) שהביא דברי הספר עיקרים הנ"ל, וחילק בדבריו לגבי תחיית המתים, דחסידי אומות העולם שחיו ומתו, לא יקומו שוב בתחיית המתים. אבל אותם שיהיו בחיים בעת תחיית המתים של ישראל, ישארו בחיים ולא ימותו. והביא שם ראייה לזה מהמדרש רבה (בראשית פרשה כ"ו) שנחלקו אמוראים בענין המיתה לעתיד לבא, רבי חנינא סובר אין מיתה לעתיד לבוא אלא בבני נח בלבד, ורבי יהושע בן לוי אומר לא בישראל ולא באומות העולם. והסיק שם בספר עבודת הקודש, דגם רבי חנינא מודה דחסידי אומות העולם שנשארו בחיים לא ימותו עוד. וסיים שם וז"ל: ובין רבי חנינא ובין רבי יהושע בן לוי כולם מודים שאין מיתה בישראל לעתיד לבוא. וכן דעת חכמי התלמוד בפרק חלק ובפרק תמיד נשחט, עולא רמי וכו'. ועיין שו"ת באר שבע בחידושי סנהדרין ריש פרק חלק שם.

והנה, כתב רבינו הרמב"ם בהלכות תשובה (פרק ג' הלכה ה') וז"ל: כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, אף על פי שחטאו וכו'. וכן חסידי אומות העולם יש להם חלק לעולם הבא, עכ"ל. וכאן לא פירש מי הם חסידי אומות העולם. אולם בהלכות מלכים (פרק ח' הלכה י' וי"א) כתב וז"ל: וכן ציוה משה רבינו מפי הגבורה לכוף את כל באי עולם לקבל כל מצוות שנצטוה נח וכו'. והמקבל אותם הוא הנקרא גר תושב וכו'. כל המקבל שבע מצוות ונזהר לעשותן, הרי זה מחסידי אומות העולם ויש לו חלק לעולם הבא. והוא שיקבל אותן ויעשה אותן מפני שציוה בהן הקדוש ברוך הוא בתורה, והודיענו על ידי משה רבינו שבני נח מקודם נצטוו בהן. אבל אם עשאן מפני הכרע הדעת, אין זה גר תושב, ואינו מחסידי אומות העולם, אלא מחכמיהם, עכ"ל. (ועיין באגרות הרמב"ם, אגרת לרבי חסדאי הלוי הספרדי, ודבריו שם צ"ע לאור מ"ש כאן, דנראה משם לכאורה דנקרא חסיד מאומות העולם אם מאמין בבורא ונוהג במדות מתוקנות, ולא הזכיר כלל קיום ז' מצוות בני נח כתנאי לזה).

וכתב שם הכסף משנה: מ"ש וכן חסידי אומות העולם [יש להם חלק לעולם הבא], פלוגתא דרבי אליעזר ורבי יהושע בפרק חלק, ופסק כרבי יהושע. וכתב רבינו בפירוש המשנה דהכי משמע ממתניתין דמני לבלעם בהדי ארבע הדיוטות שאין להם חלק לעולם הבא, עכ"ל. וכן כתב בכסף משנה בהלכות מלכים שם.

ולכאורה דברי רבינו הכסף משנה תמוהים. דהרי ביארנו לעיל בפשטות דרבי יהושע ס"ל דכל שאר אומות העולם שאינם רשעים כמו בלעם יש להם חלק לעולם הבא, ולא הזכיר רבי יהושע כלל תנאי זה של קיום ז' מצוות בני נח, או המושג של "חסידי אומות העולם", אלא אמר שכל שאינם רשעים כבלעם יש להם חלק לעוה"ב.

ולפי זה נראה לכאורה דלא פסק הרמב"ם כרבי יהושע, אלא כהסוגיא דגר תושב שהם גוים המקיימים מצוות בני נח, שעל פי המבואר שם כתב שיטתו בהלכה זו, שגויים אלו נקראים חסידי אומות העולם, ויש להם חלק לעולם הבא. ולמה כתב הרב כסף משנה שפסק הרמב"ם כרבי יהושע, דמתניתין כוותיה.

אולם פשר הדבר הוא, דהרי הרמב"ם עצמו בפירוש המשניות ביאר את המשנה לפי דעת רבי יהושע כמ"ש הרב כסף משנה, וז"ל שם: וזכר בלעם, והוא אינו מישראל, לפי שחסידי אומות העולם יש להם חלק לעולם הבא. והודיע כי בלעם מרשעי אומות העולם ואין לו חלק לעולם הבא, עכ"ל. הרי בפירוש שביאר במשנה שרשעים כבלעם אין להם חלק לעולם הבא, אבל הצדיקים שבהם שהם אותם שמקיימים שבע מצוות בני נח, נקראים חסידי אומות העולם ויש להם חלק לעולם הבא.

וחילו של הרמב"ם לפרש כן הוא מהתוספתא שם (סנהדרין פרק י"ג משנה א') שהוא מקור הברייתא שהביאה הגמרא הנ"ל, וז"ל: אמר לו רבי יהושע, אילו אמר הכתוב "ישובו רשעים לשאולה כל גוים", ושתק, היה אומר כדבריך, אלו רשעי ישראל (ורשעי עובדי כוכבים) [ואומות העולם]. עכשיו שאמר הכתוב "שכחי אלהים", הא יש "צדיקים" (בעובדי כוכבים) [באומות העולם] שיש להם חלק לעולם הבא, עכ"ל. הרי בפירוש שלא כיוון רבי יהושע לומר שכל שאר אומות העולם שאינם רשעים כבלעם הרשע יש להם חלק לעולם הבא, אלא דוקא הצדיקים שבהם. ומזה למד הרמב"ם ז"ל את דינו, וכמ"ש בכסף משנה.

עוד כתב הרמב"ם (הלכות איסורי ביאה, פרק י"ד הלכה ד') וז"ל: [כיצד מקבלים גרי הצדק וכו'] ואומרים לו הוי יודע שהעולם הבא אינו צפון אלא לצדיקים והם ישראל, עכ"ל. ומקורו מברייתא בגמרא (יבמות דף מ"ז ע"א): אומרים לו הוי יודע שהעולם הבא אינו עשוי אלא לצדיקים ע"כ. ונראה שרבינו הרמב"ם פירש מדעתו "והם ישראל", או שהיה לו גירסא זו בפירוש. (ומ"ש מהר"צ חיות שהוא ט"ס בלשון הרמב"ם, תמוה).

עוד כתב שם (הלכה ז') וז"ל: אי זה הוא גר תושב, זה גוי שקבל עליו שלא יעבוד עבודה זרה עם שאר [השש] המצוות שנצטוו בני נח, ולא מל ולא טבל, הרי זה מקבלים אותו [לגר תושב], והרי הוא מחסידי אומות העולם וכו'. (ח') ואין מקבלים גר תושב אלא בזמן שהיובל נוהג וכו', עכ"ל.

יוצא לן בדעת הרמב"ם: א) אין עולם הבא אלא לצדיקים שהם ישראל. והגרים כישראל לענין זה. ב) גוי שקבל על עצמו לקיים שבע מצוות בני נח הוא מחסידי אומות העולם ויש לו חלק לעולם הבא. ובזמן שהיובל נוהג מתקבל כגר תושב. ולא הזכיר הרמב"ם יותר מזה. באופן דיוצא כמבואר מדבריו ששאר גוים שלא קיימו שבע מצוות, אפילו אם לא היו רשעים כמו בלעם, אין להם שום חלק לעולם הבא, וזה ברור בס"ד בדעתו, וכמפורש בתוספתא הנ"ל. ובזה נתבארה לשון המשנה "כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא וכו'" באר היטב. ועיין לעיל שכתבנו שאין העולם הבא של חסידי אומות העולם אותו עולם הבא של ישראל. ולהלן יתבאר עוד בס"ד.

והנה, לגבי ישראל, פשוט הדבר שיש להם חלק גם בגן עדן וגם בעולם הבא שלאחר התחייה. אבל לגבי חסידי אומות העולם, יש בדבר פלוגתא, כי לדעת ספר העיקרים יש להם חלק בגן עדן ולא לעולם הבא שלאחר התחייה. ואילו לדעת בעל עבודת הקודש, אותם חסידי אומות העולם שיהיו בעולם בעת התחייה, לא ימותו, ויזכו לעולם הבא גם כן. ונראה שכן הבין רש"י הנ"ל בדברי הגמ' בסנהדרין (דף ק"ה ע"א). ומסתימות דברי לשון הרמב"ם נראה דסבירא ליה דיש לחסידי אומות העולם חלק בעולם הבא שלאחר התחייה. ונראה דיש שני שלבים בתחיית המתים, כי בתחילה כאשר יקומו מתי ישראל עדיין יהיה העולם גשמי עד סוף האלף הששי, ובאלף השביעי אזי יזדככו הגופים ויתעלו למדריגת הנשמות, ויחיו לעולם בקבלת שכרן. ועיין במאמר העיקרים לרמח"ל בפרק "בגאולה", ובמ"ש להלן בשם הערוך לנר. ועיין להלן עוד בזה.

עוד יש להעיר בזה לפי מסקנת הגמרא בעבודה זרה (דף ג' ע"א): עמד וימודד ארץ ראה ויתר גוים, מאי ראה, ראה שבע מצוות שקיבלו עליהם בני נח ולא קיימום, כיון שלא קיימום עמד והתירן להם, ע"כ. ופירשו הכוונה דר"ל דמעתה אם יקיימו הגוים שבע מצוות בני נח יקבלו שכר כמי שאינו מצווה ועושה, עי"ש. ורש"י (בב"ק דף ל"ח ע"א) כתב: אבל מעונשן לא פטרן, ע"כ. יוצא לן מהא, שחסידי אומות העולם, אף על פי שמקיימים שבע מצוות, שכרן הוא פחות, כמו מי שאינו מצווה ועושה, ודו"ק. וצ"ע למה רבינו הרמב"ם ז"ל לא הזכיר פרט זה.
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


הפקדתי שומרים
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 867 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם יש לגויים עוה"ב

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 18 אוקטובר 2018, 18:17

ראשית כל צריך לדעת מהו עולם הבא. וידוע שנחלקו בזה הרמב"ם והרס"ג. שיטת הרמב"ם עולם הבא הוא לאחר פרידת הנשמה מהגוף עולם הנשמות, שיטת הרס"ג תחילתו בתחיית המתים. והנה בזוהר הובא גם ביסוד ושורש העבודה, כותב שאברהם אבינו עומד בפתחו של גיהנם הערל נכנס פנימה והמהול מצילו אברהם (וכידוע מילת גוי לא הוי מילה) ואמנם יש כ"ז לשי' הרמב"ם, אולם לשי' הרס"ג אפשר שהגוי אחרי הגיהנם מקבל את זכותו בעולם הבא. אמנם לכאורה זו מחלוקת תנאים בגמ' סנהדרין. הנה בגמ' סנהדרין צ. מזכירה שם המשנה כמה אנשים ודורות שאינם בכלל חיי העולם הבא בגלל רשעותם, כמו בלעם, דור המבול, דור הפלגה. אם כך מבואר שגוי בעיקרו בכלל חיי עוה"ב. אלא שהובאה שם בגמ' קה. פלוגתא של ר"א ור"י, דעת ר"י שיש לגויים חלק לעוה"ב ואילו ר"א סובר שעוה"ב שייך רק ביהודים. ומ"מ להלכה פסק הרמב"ם כשיטת ר"י כמש"כ בהל' תשובה פ"ג -"כל המקבל שבע מצוות בני נח ונזהר לעשותן ה"ז מחסידי אומות העולם ויש לו חלק לעולם הבא".


שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: להשיג, סופר המלך, צפנת פענח | 11 אורחים