סערת העופות החדשה

כל מה שקשור לכשרות, בצורה ענינית בלבד
כללי הפורום
כל אשכול שיסטה מענינו, ימחק לאלתר. כל משתמש שידון לגופם של אנשים או יכנס לענינים פוליטים וכיוצ"ב יורחק לצמיתות.

חנוכת הבית
הודעות: 8
הצטרף: 17 אוגוסט 2017, 14:48
סטטוס: לא מחובר

Re: סערת העופות החדשה

שליחה על ידי חנוכת הבית » 17 אוגוסט 2017, 15:00

בעיתון "המבשר" ישנו הודעה שהגרמי"ל לנדאו כתב "אקרא בקול גדול אוי מה היה לנו" על זה שהבע"ד הצליח לטמא אנשים יר"ש עם מאכל טמא וכו'

ערכים:


אחד התלמידים
הודעות: 1769
הצטרף: 01 ינואר 2016, 08:53
נתן תודה: 144 פעמים
קיבל תודה: 543 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: סערת העופות החדשה

שליחה על ידי אחד התלמידים » 17 אוגוסט 2017, 15:48

מאידישע וועלט פארומס (הלינק למעלה).
שמו כתב:בס"ד
אל מעלת כבוד הרב המפורסם ר' משה י.ל. לנדא שליט"א רב העיר בני ברק יצ"ו
שלו' וברכה וכטו"ס
ראיתי מכתבו בענין העופות הנקראים בראקל [ע"ש גידולם באזור בראקל שבבלגי'], ומאחר שאני מכיר הענין מהצד השני ולפום ריהטא ישנם כמה וכמה דברים שלא הבנתי במה שכתב הנני להציעם לפני כבודו, אולי יואיל להשכיל אותו להבין.
א) תחילת דבריו כתב, אקרא בקול גדול אוי מה הי' לנו עכ"ל, ויש לי שאלה ראשונה מאד פשוטה שאינני מצליח להבין למה לפני שקורא בקול גדול לא הסכים או אנשיו לא הסכימו לשמוע את הצד השני הרי סוף סוף בין הרבנים שסוברים שצריכים לתקן ענין המסורת וסוברים שהבראקל הוא הוא העוף שהי' נאכל ע"י כל ישראל בכל מושבותם נמצאים גדולי ההוראה של עם ישראל ומה יותר פשוט מאשר לשמוע מה שבפיהם, ושלחני אליכם כמה וכמה פעמים שתשמעו גם צד שני ולא הסכימו, ולאחר שהשמש לא הסכים שלחתי אליך את דודי גיסך הרה"ג משה חיים כהן שליט"א וענו שאתה לא מרגיש טוב, ואח"כ אמר הרה"ח ר' אליעזר יודקובסקי למזכיר שלך הר' כ"ץ שהיתכן שכשדנים על מרפסת יושבים כמה פעמים שומעים את ב' הצדדים ובענין כזה איך אפשר להעלות על הדעת להביע דיעה בלא לשמוע את הצד השני אפשר ואולי יש להם איזה דבר קטן שעדיין לא שמעתם, וזהו הדבר הראשון שלא אוכל להבין בשום אופן אולי יבינני.
ב) מה דכתב וזה לשונו: "זה כבר כעשרים שנה אשר החלו לערער על העופות ששוחטים בארץ שאין להם מסורת ולא התעניינו כלל איך נותנים הכשר לעופות והאם נותני ההכשר גם הם יודעים שיש סימן פ"ב בשו"ע, כאשר הוכיח להם דלא ידעי מאי דקא אמרי, לא חששו לכתוב פלפולים נגד המפורש במחבר בשו"ע וכדו' עכ"ל".
כמדומני שטענה זו יכולני לתרץ לו להנחת דעתו כי הנה מי שעורר ענין החשש של עופות בלא מסורת בעופות הנאכלים הי' רבינו הגדול גאון ישראל בעל שבט הלוי זצוק"ל, ויש לתרץ הטעם למה הביע דיעה במקום שידע שכבודו ממונה על הכשרות בעירנו ולא חשש שיהא זה פגיעה בכבודו של הממונה על הכשרות, הוא מחמת שראה בזה שאלה כללית הנוגעת לכל כלל ישראל ולא כענין פרטי של עירינו בני ברק אשר בענין פרטי בב"ב מסתמא שהי' פונה לממונה על הכשרות בעיר, אבל מתוך שראה הענין כשאלה כללית פרסם דעתו ברבים ללא חשש, ולמה הדבר דומה שכמו שכותב תשובות בעניני מקוואות ולא יבואו אליו בטענה למה אינו פונה לממונה על המקוואות בעיר כיון שזה תשובה כללית להלכה, ופשוט.
ג) וממשיך עוד וכותב כתוצאה מערעורים אלו עכ"ל, יש לי להעיר שזה לא הי' עירעורים בלבד אלא תשובה שכתב רבינו הגדול בעל שבט הלוי זצוק"ל, וכך גם דעתו של הגאון גאב"ד ירושלים שליט"א, וכך גם דעתו של גדול ההוראה הגר"נ קרליץ שליט"א כידוע, שהם ג' עמודי עולם.
ד) עוד כתב: "החליטו בסוד לפני ב' או ג' שנים להביא עופות חדשים אשר לא ידעום אבותינו", הנה יראה כבודו איך שטעה בידיעת המציאות וחבל מאוד שלא הסכים לשמוע את הצד השני קודם כתיבת מכתבו והי' יודע המציאות לאשורו לפני שיכתוב. ואספר גופא דעובדא, עופות הבראקל הובאו לארץ אז בתקופה ההוא לפני כעשרים שנה והובאו לפני מרנן ורבנן השבט הלוי זצ"ל והגר"נ קרליץ שליט"א והעידו שהם הם העופות שבמסורת שאכלו בכל תפוצות ישראל כמו שמבואר בקונטרס "מסורת טהרת עופות" אלא שהגידול הי' שלא כנצרך ע"פ החוק ונתבטל גידולם, ועכשיו לפני כמה שנים שוב הביאום בגידול חוקי, וכבר מאז כלפני עשרים שנה שעוד היו הרבה אנשים שזכרו התרנגולים מלפני מלחמת העולם ואכלו אלו העופות, ועכשיו שבחסדי שמים נעשה אפשרות לגדלם כאן בגידול חוקי מתרבים ב"ה המשתמשים בהם מאד.
ה) עוד כתב: "עופות אשר לא ידעום אבותינו", וגם זה לא הבנתי שהרי רבותינו הגדולי מאורי הדור מעידים שרק הם הם העופות שאכלו אבותינו וכל השוחטים כולם שמלפני חמשים שנה כותבים [והדבר מוסרט ואי"ה נפרסם הסרט] שרק אלו העופות היו נאכלים בכל תפוצות ישראל ולמה אומר שהם עופות אשר לא ידעום אבותינו הרי ההיפך הוא הנכון שהעופות מבתי החרושת לא אכלו אבותינו וצריך לדון על כשרותם אבל העופות האלו שאכלו בכל תפוצות ישראל יעידום וידעום אבותינו.
ו) עוד כתב וז"ל: "הם אומרים [מרנן השבט הלוי וגאב"ד ירושלים והגר"נ קרליץ וכל השוחטים הזקנים] בפירוש שחדלה מסורת בישראל ולכן חייבים ליצור מסורת חדשה ואם אין מסורת בישראל ימצאו מסורת אצל הגויים" כמדומה שלא דק להבין היטיב ענין של מסורת על עופות הנצרך ע"פ שולחן ערוך שבאמת אין הענין כמו שחושב כבודו שצריך לדעת שאכלו עם ישראל עופות האלו עצמם או אבותם ואמותיהם אלא שצריך לדעת שעופות בצורה זו שנראים כך אכלום עם ישראל ואסביר במשל שכידוע הבעל שם הק' ותלמידיו היו הולכים הרבה בדרכים והיו גם מרבותינו הקדושים שקבלו גלות על עצמם והיו הולכים ממקום למקום להשיב לב בנים לאבינו שבשמים ולא יצוייר שהיו באים לעיר ולמקום שלא דרכה שם רגל ישראל מעולם וכידוע שלפעמים היו לוקחים אתם שוחט מובהק ישחט להם בדרכים והדבר פשוט וכך נהגו כל ישראל שלוקחים עופות אצל הגויים ובודקים שצורתתם תהא כצורת העופות שהיו נאכלים במקום הישוב של ישראל ושוחטין ואוכלים העופות בלא שום פקפוק וחשש ופשוט, והרי זהו בדיוק הדבר שעשו בעוף הבראקל שדקדקו היטיב ע"פ גדולי הדור שאלו הם העופות בצורה כזאת שאכלום בכל תפוצות ישראל והביאום כדי להחזיר עטרה ליושנה ומה מקום להסתפק בזה ולבוא בטענה שלקחו תרנגולים אצל הגויים כמו שנתפרסם.
ז) עוד כתב לא בדקו האם דברי הגוי אמת ובודאי לא יודעים לבדוק האם דברי הוא אמת ובודאי לא יודעים לבדוק האם אין עופות אלו מהעופות הטמאים עכ"ל, ולא נוכל להבין דבריו שכתב נתברר ונתפרסם ברבים שהם הם העופות שאכלום כל ישראל במושבותם והם התרנגולים הרגלים שגדלו בחצירות ונאכלים ללא שום חשש ופקפוק והאיך יאמר כבודו שלא יודעים לבדוק האם אין עופות אלו מהעופות הטמאים הלא רבותינו הגדולים מעידים שהם הם התרנגולים שאכלו, וגם כל השוחטים כמו שנתפרסם.
ח) עוד כתב: "או אולי נתערבו בהם עופות טמאים" עכ"ל, ולא אבין למה נסתפק בזה שאולי לא ביררו, דבודאי ביררו וביררו, שהרי בדקו כל העופות הרגילים בעולם והמסקנא היתה שעל עופות אלו אין צריך לחשוש שמא נתערבו בהם עופות בלא מסורת כמבואר בארוכה בקונטרס מסורת טהרת עופות שמלבד רבותינו מרנן השבט הלוי והגר"נ קרליץ ששלחו שלוחים נאמנים לברר הענין, שלחו גם רבני ועד השחיטה הגרש"י הירש והגר"א ברנסדורפר שליט"א והגאב"ד שליט"א משגיחים נאמנים לברר הענין היטיב היטיב שיהא ללא שום חשש.
ט) עוד כתב ובפרט בימינו אשר רבו הדרכים לבדוק ולמצוא וכו', פשוט ופשיטא וכך הי' מעשה שבדקו בכל הדרכים והביאו הדברים לפני גדולי הדור ומסקנתם כתובה בכתב ע"י גדולי ההוראה שאלו הם העופות שבמסורת טהרה ללא חשש תערובות אבל מי שהביא הדברים לפני כבודו נשתבש הרבה בהבנת מה שכתוב בכתבי הגויים כמו שיתבאר אי"ה להלן [ולא שצריך לקבל דברי הגויים וכבר נתבאר בקונטרס 'מסורת טהרת עופות' ענין קבלת דברי הגוים בארוכה].
י) עוד כתב, בכל השנים לא פרסמנו איך היתה המסורת ואיך נתנו הכשר על העופות וכו' וכותב עוד בתחילה כאשר תושבי חו"ל הגיעו ארצה מחו"ל התחילו להשתמש בעופות שגידלו הערבים ואשר כולם הכירו את העופות שאכלו אותם גם בחו"ל, כאן כתב דבר נכון וזהו הדבר שדיברנו שכל שרואים שצורת העוף הוא כצורת העוף שאכלום בנ"י זהו המסורת, וכן גם העוף מאיזור הבראקל הוא כצורת העוף שאכלו בנ"י תמיד כמו שנתבאר.
יא) עוד כתב: "אחר שנת תשי"ב תשט"ו התחילה התפתחות של טיפוח עופות בארץ, הי' יהודי חרדי שרצה להקים חות טיפוח עופות, היו מפעלים בחו"ל אשר טיפחו אפרוחים היו צריכים לברר על עופות עם מסורת, הגענו לבית שחיטה של סטמר שהיו בקשר עם חברת 'אנטבפ' אשר טיפחו אפרוחים נתברר על עוף המכונה קורניש אדום ועוף קורניש לבן שיש להם מסורת" עכ"ל. הנה כתב כאן כמה דברים ומפי כמה אנשים, א' מפי יוסי כ"ץ בחמד שכשאביו הביא העופות מארה"ב, שאל אביו את רב המושב על העופות ואמר שיש להם מסורת ולא עלה על הדעת שחושב לסמוך עליו כלל כידוע, ב' שביקרו בקהילת סאטמר וראו שגם הם שחטו את הקורניש-רוק [בכל השחיטות ולא רק בסאטמר שחטו את הקורניש-רוק ומסתמא נקט סאטמר מחמת טעותו שחשב שמי שדיבר אתו הוא כ"ק אדמו"ר מסאטמר שליט"א אבל נתפרסם שזה הי' אבדק"ק נירברטור ולא כ"ק אדמו"ר מסטמר שליט"א אבל אין בזה נפקא מינה כי בכל השחיטות שחטו את הקורניש-רוק ולא נדע האם מה שנתפרסם הוא הנכון או מה שחשב כבודו ואין בזה נ"מ] והנה דבר זה ידוע ומפורסם שהעופות התעשיתיים הם מכלוא של זכר שנקרא 'קורניש' ונקיבה שנקרא 'רוק' אלא שבשעתו לא הי' ידוע מהו מקורו של הקורניש ועכשיו שכל הידע נמצא בהישג יד ונודע שהקורניש הוא יצור שיצרוהו מהכלאה של מספר עופות קרב מהמזרח הרחוק, סוברים גדולי הדור שאע"פ שכבר אכלוהו עשרות בשנים זה לא נקרא מסורת שראינו מאות בשנים בכל חצירות ישראל שאינו דורס, אבל הקורניש לא גדל בחצרות ישראל, ולקחוהו מבתי החרושת ונמצא שאין לו שום מסורת כלל ולכן אין לו מסורת כלל, [ויש עוד חששות גדולות על העופות של בתי החרושת כמו שנתפרסם כבר בקונטרס מסורת טהרת עופות].
י"ב) מה שכתב על ענין השתלת גנים, הדבר נכון הוא שהמדובר מהכלאות טבעיות או בהזרעה מלאכותית והגאון הגדול ר' אברהם בער ליטמנוויץ שליט"א שנשלח ע"י העדה החרדית לברר הענין הגיע למסקנא שמדובר בהכלאה רגילה ולא בהשתלת גנים וכבר נתפרסם הדבר.
י"ג) כתב עוד אלו שהביאו העוף החדש, השתמשו בו רק כנקבה ואילו הזכר לקחו את הקורניש והאריך שמשתמשים בעופות כאן ואשר עליו הם מערערים על המסורת שלו כדי לקבל צבע לבן לנוצות וכבר עומדים בדור הרביעי וסומכין על אין חוששין לזרע האב שזה לא רק דיעבד ולא מחלוקת בהלכה וזה מעשה ישראל ולא מעשה גוי! והוא ממש נגד פסק החת"ס המובא בפתחי תשובה, אשר כאשר נתערבו זכרים שאין להם מסורת ברוב זכרים כשרים והאפרוחים שנולדו מעורבים והכשיר החת"ס בתנאי שלא ניכר שום שינוי באפרוחים מצד זרע האב דכיון שהאב לא השפיע כלל אין חוששין לזרע האב, אילו בדידן צבע הנוצות נשתנו מצד זרע האב ובכל זאת רוצים לסמוך שאין חוששין לזרע האב, עכ"ל, ונדבר קודם מבחינת ההלכה איך שהבין כבודו דברי החת"ס, ואח"כ נדבר מהמציאות שאינו כמו שחושב כבודו.
הנה טעה בהבנת דברי החת"ס טעות גמורה, שאדרבא מבואר מדברי החת"ס שאין שום נפקא מינה אי הזכר השפיע על צורת הולד או לא והעיקר דלפי מאן דס"ל שחוששין לזרע האב הוא גם באינו ניכר כלל על הולד שאביו טמא רק החת"ס כתב שאם לא רואים בולד שום שינוי לא מסתברא שהוא צאצא של האב הטמא ורחוק הדבר שהוא צאצא של הטמא ונתלה אותו שהוא מהרוב שהאבות הטהורים עיי"ש מפורש בדבריו הקדושים, [וכבר כתב מרן שבט הלוי שהיתר זה לא שייך בהעופות מבתי החרושת ונתבאר היטב בקונטרס מסורת טהרת עופות אבל סברתו שחשב שכשאין האב ניכר בולד אינו אוסר בזה אדרבא דעת החת"ס איפכא וכמוש"כ..].
ובענין מה שכתב המציאות מה שעשו "אלו שהביא את העוף החדש" כל מה שכתב פשוט לא נכון במציאות ואם ירצה להתעניין באמת ובתמים יוכל לדעת הכל כי אין שום סודות רק כבר כתבתי שלא רצה כבודו לדעת ולשמוע. ועכ"פ מדובר בתרנגול מאזור ברקל נקי גם מצד האב וגם מצד האם.
י"ד) עוד כתב: "גם ידוע הנאמר בגמרא נאמן הצייד לומר עוף זה התיר לי רבי הצייד, וכתב הש"ך, אבל אינו נאמן לומר עוף זה התיר לי רבי החכם, עכ"ל, ונתכוון כבודו להביא שאין נאמנות לאלו שמעידים מפי גדולי הדור על כשרות התרנגול הרגיל בכל תפוצות ישראל מפני שמעידים מפי חכם ולא מפי צייד, אבל הוא טעות חמורה וראה רק תחילת דברי הש"ך ובש"ך כתוב ההיפך הגמור ממה שחשב שבהמשך כתב ומ"מ אם ת"ח מעיד על עוף שמקובל הוא שטהור ובפרט האידנא שאין לנו צייד אלא מסורת, הרי להדיא שהת"ח מעיד על המסורת, ועיי"ש בפרמ"ג שכתב שכשמעיד מפי חכם אפשר שהחכם סומך על סימנים בלבד אבל כשחכם מעיד על מסורת פשיטא שנאמן.
ט"ו) עוד כתב והנה גברא המבקש עילום שמו הנה כבר נתפרסם שמו ומדבר דברי הבלים הרבה ותמוה היכן הגברא רבא דידי'.
ט"ז) עוד כתב: "לפני מאה ושלושים וחמש שנים פרסמו כי ההעדפה בעוף ברקל הוא בגלל הביצים העגולות שהוא מטיל", הנה הגברא רבא לא יודע להבין דברים פשוטים שכתוב בספריהם כי יש, בין הביצים שהם כד חד ב' סוגים אחד שמתחיל להשתפע ממש מלמטה והוא בשפוע עד למעלה והב' שלמטה הם כעיגול ואח"כ לאחר כשליש ביצה לערך מתחיל השיפוע ונעשה חד, והרבה פעמים הביצה שמתחלת להתשפע בכשליש הביצה היא יותר חדה בסוף מאשר הביצים שמשופעים מלמטה וכך הוא הברקל שיש לו יותר חלבון כי השפוע אינו מתיל מלמטה ממש אבל הוא בצורת כד חד הטוב ביותר וכבר בדקנו עשרות אלפי ביצים של ברקל טהור והוא כד חד הטוב ביותר.
י"ז) כתב עוד בשם הגברא רבא בשם כתבי הגויים שיש ברקל חדש מלפני יותר ממאה שנה שהרכיבו אותו, ולא ברור כלל למה הביאו כאן שאין אנו מתעסקים בעוף מורכב שניכר לעין כל אלא בברקל שהי' מצוי בכל האזור והוא הברקל הטהור בצורת העופות שאכלום כל ישראל במושבותם כמוש"נ.
י"ח) עוד כתב: "בנוסף יש ספרות על כמה הכלאות שהברקלס" עבר, כבר נתבאר היטיב בקונטרס מסורת טהרת עופות שכל כתבי עכו"מ היו ידועים לעסקנים ולרבנים ודקדקו להביא ברקל בלא ערבוב ועי' בארוכה בקונטרס מסורת טהרת עופות.
י"ט) עוד כתב: "מבואר בפרי מגדים שפ"ד סק"ב שבמקום שיש מסורת לאיסור לא תועיל שום מסורת להיתר ואפילו מאה עדים והנה העיד השו"ב ברקוביץ כי לפני כ'20 שנה אמר לו חבירו שוחט מבוגר שהברקל מקובל העוף טמא וכן שמעתי מכ"ק בשם שני שוחטים ותיקים שהעוף הזה מקובל כעוף טמא" הנה כל דבריו כאן איני מתחיל להבין שהמדובר בפרמ"ג הוא שיש מקום ששם מקובל ששם יש מסורת על עוף שהוא אסור אבל לא על שוחטים שאומרים ששמעו שזה עוף טמא ויש עשרות שוחטים שמעידים שכאן יש על זה מסורת ופליאה על כבודו איך הבין דברי הפרמ"ג, ובפרט שכבר נתפרסם שהשוחט ברקוביץ כתב פעם כך ופעם כך וכל עצם הדבר שיש מסורת של טמא על ברקל הרי נראה לכל שהוא שקר כי מי מהשוחטים ידע מהשם ברקל שהרי אינו אלא התרנגול הרגיל אצל כל ישראל במושבתם וא"כ הם מעידים שכל ישראל לדורותם אכלו עופות טמאים וניכר שהכל שקר.
כ) עוד כתב: "גם ידוע אשר גדולי עולם חששו מצבע כעין שחרות במקור ושינוי בצבע הרגלים, ענין זה של שחרות ברגלים אינו נכון הם אינים שחורים הם כהים בכל העופות בפולין בליטא בהונגרי' ובכל המקומות שכל העופות הצבועניים רגליהם ג"כ כהים וזה מפורסם מאד ובכל ספרי העופות כתוב כן. והרגלים הבהירות כולל הצהובות הם מהעופות מהמזרח הרחוק שאינם במסורת או מהלגהורן שהוא מאירופא ויש לו רגליים בהירות וכ"ז דברים מפורסמים שהכהות ברגלים הוא מחמת כהות העוף שהרגלים תלויים בעוף כהה או עוף בהיר.
ומה שכתב שחששו מצבע רגליים או מקור כעין שחור יש ב' טעויות הא' שמדבור בשחור ממש וגם שהמדובר באווזות ולא דיברו בתרנגולים ולמעשה כאן אין לא מקור שחור ולא רגליים שחורות.
כ"א) בענין חולק את רגליו כבר נתפרסם מהגרש"י הירש והגר"א ברנסדורפר שהעופות בבית המטבחיים עומדין בדיוק כמו הברקיל ואינו נקרא חולק את רגליו כמו שמצורף כאן המכתב שכתבנו כבר.
וכל בר דעת מבין שא"א לאכול מפאבריק שמייצר עופות ככל העולה על רוחו ומה מעלה כבודו על הדעת שהגויים למדו סי' פ"ב בשו"ע יור"ד ונוהגין ע"פ זה וכידוע שיש גם אנשים שמכחישים שהי' שואה כן הדבר הברור הזה שיש פאבריק שעושה ככל העולה על רוחו ויבוא מאן דהוא להכחיש ולומר שהם משתמשין רק בעופות שבמסורת וכבר נתבאר בארוכה אמיתת הדברים בקונטרס מסורת טהרת עופות, ואדרבא אם יש לכבודו דברים להביננו אשמח לשמוע.
סוף דבר אינני מבין דבריו כלל, ואולי יאות להבינני ואפשר ששמע שהטעו את כבודו בידע הדברים לאשורם
[left]כ"ז כתבתי בחפזי
ועוד חזון למועד
יחזקאל הכהן קפלן[/left]


עפר ואפר
הודעות: 940
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 19:15
נתן תודה: 391 פעמים
קיבל תודה: 305 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: סערת העופות החדשה

שליחה על ידי עפר ואפר » 17 אוגוסט 2017, 15:51

בן ישיבה כתב:
עפר ואפר כתב:לכאו' ולפע"ד אצל האוסרים העיקר חסר מן הספר, לאסור את הבראקל זה לא חכמה, הקונץ הוא לומר שהפטם מותר והבראקל אסור, זאת הבעיה הגדולה. הלא הפטם מורכב כמה וכמה פעמים כמו שכתב הרב וואזנר, והרי גם הרב שטרנבוך כתב בעבר שהוא בעייתי.

לכן כל הלשונות החריפים של הגר"מ ברנדסדורפר, שאין יודעים מה החשיבות של מסורת והד"ח כותב שהוא נחשב לעוף טמא וכו' וכו', הרי חוזרים כלפי הפטם ומה הועלנו.
יש כאן עוד נקודה כי במציאות רוב גדולי ישראל לא אסרו את עוף ה"פטם", על אף שיש הרבה שאמרו שהוא בדיעבד, ויש בזה שאלות אך לא אסרוהו, ואפי' הרב וואזנער אשר לכאו' היה מגדולי המערערים והנוטים לאיסור לגבי עוף ה"פטם", מעידים בני משפחתו כי לא נמנע מלאכול את עוף ה"פטם" עד סוף ימיו ממש, והוא גישה של אחריות ואין אוסרים כ"כ מהר דבר המותר והנצרך לרוב כלל ישראל, ידוע גם הוראתו של הרב מבריסק ל"העדה החרדית" כאשר בשנת השמיטה רצו לאסור את אכילת החלב עקב מה שהבהמות אכלו ספיחי שביעית, והורה מרן הרב מבריסק שלא לאסור, ובהוראתו כי אסור להחמיר בדבר הנצרך לרבים, ואסור לעורר בזה שאלות, וזה היתה אפילו שהרב מבריסק היה מגדולי המחמירים, ידע כי בדברים כגון אלו אסור להחמיר,
וידע גם מה שאנו אומרים בוידוי דרב ניסים "על שהתרת אסרתי", וכפי הנראה זה לא חכמה לאסור כל דבר, וכן מבואר בחינוך וברמב"ם,
ומשום מה יש לי הרגשה כי גם בנידון דידן, אלו שאסרו על עצמם את עוף ה"פטם" הגיעו להתיר את עוף ה"בראקל" והוא בבחינת מה שמבארים על הקשר של אשר התרת אסרתי ואשר אסרת התרתי, שעצם מה שהתרת אסרתי מביא לידי אשר אסרת התרתי,
וזה ברור כי יש לנו לדין לעצם עוף ה"בראקל" ללא קשר אם עוף ה"פטם" מותר או אסור
ועל זאת תמה תמה אקרא על מעלתו ועל עוד תלמידי חכמים,
דאכן, הנחת היסוד של הרב וואזנר ושל יבדל"ח ר' ניסים, שלא פרסמו לאסור, הייתה באמת שקשה מאוד לאסור על אנשים אכילת עופות, ולכן צריך לגבב קולות בעניין המסורת, ושאולי הבעיה רק בזרעא דאבא, והנח להם לישראל וכו'.
והרב וואזנר יותר מזה, אומרים שגם לעצמו היקל.
וכמו שאמר הגרי"ז על החלב וכו' כמו שכתבת.
ובאמת יש שיטות אחרונים שחולקים על הרמ"א בעניין המסורת (מהרש"ל ש"ך וגר"א), וכו' וכו'.

אבל המסקנה הפשוטה שצריכה להיות מזה, שאם העוף של הבראקל יותר טוב מבחינת מסורת, לכן על פי דעת הנ"ל, צריך תיכף לעבור ולשחוט את העוף הזה.
ולא להיות פתאום מחמירים בענייני מסורת, שצריך מסורת "בדיוק" של "תלמידי חכמים אמיתיים" ו"שמדינה שלמה יאכלו את זה" "ובלי שום שינוי" "ואם אין מסורת הוא עוף טמא דאורייתא" וכו' וכו', בעוד שאם יחילו את הקריטריונים האלו על עופות הפטם, הם לא יתחילו אפילו לעבור אותם.

והנה דרך משל, בשעתו כשהתחילו לעורר העניין, והרב ואזנר עורר להמיר, כתב ר' מאיר ברנדסודרפר תשובה קצרה להקל, (המו"מ הי' בקובץ פעמי יעקב בערך נ"ח עד ס"א), ועיקר הסמך שלו היה על הבית שלמה, שכותב שאם יש תערובות, אז אפשר לאכול את הנולדים.
ועיקר יסוד דבריו של הבית שלמה שם, שהוא תופס שלמעשה מעיקר דינא העוף כשר בלא מסורת, אלא רק "הרמ"א סגר עלינו הדרך", והוא מנהג גרידא, ולכן הבו שלא להחמיר על המנהג.

והנה בני הגר"מ, יבדלו לחיים, מכיוון שהם אוחזים בעקב אביהם שהפטם מותר, לכן קל להם לאסור את הברעקל.

אבל איך ייתכן שר' משה ברנדסדופר צועק "שהכל מתחיל מזה שאנשים לא יודעים מה זה עוף בלי מסורת, והדברי חיים כותב שזה עוף טמא ממש", בעוד שהד"ח בזה הוא בר פלוגתיה דהבית שלמה, והוא באמת בתשובותיו תופס בארוכה שעוף טמא אסור מעיקר הדין, ואי אפשר להקל בזה בשום אופן, ואילו הבית שלמה הוא היסוד שעליו סמכו להתיר את הפטם...
(ואגב התשובה של הגרמ"ב זצ"ל קצת נראה פלא, שהלא בזמנו היה בגליציא ואונגארין על זה פלוגתא ושערוריה שלימה, ויש הרבה תשובות, ואיך תפס רק קטע אחד מהבית שלמה ומסתמך עליו, ובפרט שהבית שלמה מסיים שמסכים להקל על הנולדים רק בתנאי גמור שיצטרף אליו הדברי חיים ועוד גדול אחד).

הכלל, בהנחה שברור שאין לנו כאן שום עוף שהמסורת שלו היא מציאה גדולה, וכמו שכתבת קשה מאוד להורות שלא לאכול עופות, על כן ודאי ששאלת הפטם והברעקל אחוזות זה בזה כצבת בצבת.


עפר ואפר
הודעות: 940
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 19:15
נתן תודה: 391 פעמים
קיבל תודה: 305 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: סערת העופות החדשה

שליחה על ידי עפר ואפר » 17 אוגוסט 2017, 16:00

ועוד דוגמא (שמוזכר גם במכתב הרב קפלן אבל מכיוון שראיתי מכתב הגרמ"ב נזכרתי בזה), של חולק את רגליו, שהרי ר' מאיר ב"ד זצ"ל עצמו כותב במכתב הנ"ל שהעופות של הפטם ג"כ חולקין, אלא כותב שהסכימו הבד"ץ להקל מכיוון שניכר שהאחיזה באופן של חלוקות רגליו אינה הישיבה הנוחה שלו, ואח"כ משנה ומסדר את הרגלים, לכן הסכימו להקל.

א"כ איך ייתכן שפתאום צועקים על הברעקל "רגליו חלוקות רגליו חלוקות"?...

אמנם, אם סוברים שהרגליים שלו קצת יותר חלוקות, בבקשה שיעשו הדגמה ברורה, כמה ואיך חלוקות רגלי הפטם, וכמה ואיך חלוקות רגלי הברעקל, ולמה ואיך יש סיבה פה יותר לחשוש שנחשב סימן טהרה.


עפר ואפר
הודעות: 940
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 19:15
נתן תודה: 391 פעמים
קיבל תודה: 305 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: סערת העופות החדשה

שליחה על ידי עפר ואפר » 17 אוגוסט 2017, 16:06

עיקר תשובת הרב לנדא היא, שיש גברא רבא אחד, והוא גברא שאפשר לסמוך עליו, ועליו הוא סומך בשני ידיו.
האם מישהו יודע מי זה?


יהודי
הודעות: 3658
הצטרף: 06 מרץ 2016, 13:14
נתן תודה: 518 פעמים
קיבל תודה: 780 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: סערת העופות החדשה

שליחה על ידי יהודי » 17 אוגוסט 2017, 23:43

מי למעשה שוחט הברקלי ומי לא.


אחד התלמידים
הודעות: 1769
הצטרף: 01 ינואר 2016, 08:53
נתן תודה: 144 פעמים
קיבל תודה: 543 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: סערת העופות החדשה

שליחה על ידי אחד התלמידים » 18 אוגוסט 2017, 00:32

עפר ואפר כתב:עיקר תשובת הרב לנדא היא, שיש גברא רבא אחד, והוא גברא שאפשר לסמוך עליו, ועליו הוא סומך בשני ידיו.
האם מישהו יודע מי זה?
לפי השמועה זה הרב מ פאלאטשעק, רב המכשיר בבית השחיטה בקרית יואל.


מובהק
הודעות: 15
הצטרף: 18 אוגוסט 2017, 04:03
נתן תודה: 4 פעמים
קיבל תודה: 7 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: סערת העופות החדשה

שליחה על ידי מובהק » 18 אוגוסט 2017, 04:50

אחד התלמידים כתב:מאידישע וועלט פארומס (הלינק למעלה).
שמו כתב:בס"ד
....ה) עוד כתב: "עופות אשר לא ידעום אבותינו", וגם זה לא הבנתי שהרי רבותינו הגדולי מאורי הדור מעידים שרק הם הם העופות שאכלו אבותינו וכל השוחטים כולם שמלפני חמשים שנה כותבים [והדבר מוסרט ואי"ה נפרסם הסרט]שרק אלו העופות היו נאכלים בכל תפוצות ישראל ולמה אומר שהם עופות אשר לא ידעום אבותינו הרי ההיפך הוא הנכון שהעופות מבתי החרושת לא אכלו אבותינו וצריך לדון על כשרותם אבל העופות האלו שאכלו בכל תפוצות ישראל יעידום וידעום אבותינו.
כ"ז כתבתי בחפזי
ועוד חזון למועד
יחזקאל הכהן קפלן
יואילו נא החכמים המתירים לפרסם הסרטים, כי למעשה בזה תלוי הרבה עניינים
ואם במטותא מינייהו יעשו גב"ע כדין של תורה בחקירות ודרישות אודות השיער הנמצא בצוואר ושאר השינויים הנטענים ע"י החכמים האוסרים, או אז יועילו מעשיהם ולא יהיו כצועקים ואינם נענים


גאון הדור
הודעות: 104
הצטרף: 18 ינואר 2016, 23:54
מיקום: למרגלות הר הבית
נתן תודה: 20 פעמים
קיבל תודה: 34 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: סערת העופות החדשה

שליחה על ידי גאון הדור » 18 אוגוסט 2017, 11:13

..
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


גאון הדור
הודעות: 104
הצטרף: 18 ינואר 2016, 23:54
מיקום: למרגלות הר הבית
נתן תודה: 20 פעמים
קיבל תודה: 34 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: סערת העופות החדשה

שליחה על ידי גאון הדור » 18 אוגוסט 2017, 11:19

...
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


זקן ממרא
הודעות: 59
הצטרף: 03 מרץ 2016, 19:36
נתן תודה: 8 פעמים
קיבל תודה: 11 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: סערת העופות החדשה

שליחה על ידי זקן ממרא » 18 אוגוסט 2017, 11:22

ימות המשיח
ב'יתד נאמן' מביאים סיוע מהרב זארגער....
כנראה שכלו כל הקיצין....


גאון הדור
הודעות: 104
הצטרף: 18 ינואר 2016, 23:54
מיקום: למרגלות הר הבית
נתן תודה: 20 פעמים
קיבל תודה: 34 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: סערת העופות החדשה

שליחה על ידי גאון הדור » 18 אוגוסט 2017, 14:16

זקן ממרא כתב:ימות המשיח
ב'יתד נאמן' מביאים סיוע מהרב זארגער....
כנראה שכלו כל הקיצין....
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


עפר ואפר
הודעות: 940
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 19:15
נתן תודה: 391 פעמים
קיבל תודה: 305 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: סערת העופות החדשה

שליחה על ידי עפר ואפר » 18 אוגוסט 2017, 16:53

שמעתי שגם הרב אלישיב הסתמך על המשיב דבר הזה,
http://beta.hebrewbooks.org/reader/read ... hlts=&ocr=

וצ"ע לי הלא הוא סומך בתוך דבריו גם שמכיוון שאכלו אז מן הסתם סמכו שאיזה חכם התיר, ואילו כאן הרי היינו יודעים אם מישהו נשאל, ואף אחד לא נשאל (לפני עשרים שנה נשאלו הרבנים ואנחנו יודעים מה שהם ענו, ואין בזה תועלת לדידן)

וביותר, הרי כאן אין מדובר על איזה מין ששייך לדון עליו, אלא שאנו יודעים בידיעה ברורה שהעוף הזה הוא הרבה יותר משתוקי ובדוקי, הוא מגיע ממפעל שיושבים ומכליאים אותו באיזה זן שעולה להם בראש, ומתוכם עשרות זנים שוודאי אין עליהם מסורת, ויש בהם שינוי גדול מאוד, ואין בהם כד וחד, וכו' וכו'. (ויש מהם שהמומחים סבורים שאינם ממין התרנגול כלל, כמו המלאי, עיין בקובץ מן השורש תשס"ו מאמר הרב בוקוולד). וכל מעיינם הוא רק שיהיה לעוף עוד גרם בשר ועל כל גרם הם מרוויחים אלפי זהב וכסף.
אז איך שייך לומר הוחזק על כזה דבר? האם שייך לומר שהמפעל "הוחזק נאמן"?... או שיש מסורת להאמין לשייגעץ מהמפעל?

והנה מה שכותבים בשם הראב"ד שליט"א שמה שאוכלים אותם חמישים שנה הוא כבר מסורת, הרי לכאורה זה שוב מה שכתבתי לעיל, שכאשר מדברים על הפטם אז מקילים מאוד בדיני המסורת.


עפר ואפר
הודעות: 940
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 19:15
נתן תודה: 391 פעמים
קיבל תודה: 305 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: סערת העופות החדשה

שליחה על ידי עפר ואפר » 18 אוגוסט 2017, 16:55

אגב שמעתי שר' מאיר סולביציק זצ"ל היה אוכל מהלגהורן של הביצים.


אחד התלמידים
הודעות: 1769
הצטרף: 01 ינואר 2016, 08:53
נתן תודה: 144 פעמים
קיבל תודה: 543 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: סערת העופות החדשה

שליחה על ידי אחד התלמידים » 18 אוגוסט 2017, 17:59

עפר ואפר כתב:אגב שמעתי שר' מאיר סולביציק זצ"ל היה אוכל מהלגהורן של הביצים.
נכון, לא משום שהוא סבר שמין זה עדיף, אלא מחמת זריקות. מטילות מגעיות לשחיטה אחר שעברו י"ב חודש מזריקה ויצאו מחשש טריפה מחמת הזריקות.
שכן שלי שמע מבנו של הגרמ"ס שהוא ידע מהשאלת הכלאות, והוא לא ביטל השאלה לגמרי, אבל אמר שא"א לאסור עופות. לא ברור לי עד כמה הוא ידע שזה שאלה ואם נתחדש מאז פרטים המראים שזה חמור יותר ממה שאמרו לו, ולא ברור שהוא היה אומר זה אילו היה עוף חילופי בלי שאלות.


יהודי
הודעות: 3658
הצטרף: 06 מרץ 2016, 13:14
נתן תודה: 518 פעמים
קיבל תודה: 780 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: סערת העופות החדשה

שליחה על ידי יהודי » 19 אוגוסט 2017, 22:11

1. מי זה הקפלן הנז', ומה ענינו, ולמה הוא חושב שבענייני כשרות מאן דהו יתחשב בדעתו נגד דעת הגרמי"ל.
2. מי למעשה שוחט עופות אלו, ומה תוקף האיסור למאן דאסר [רציתי לעי' ולא הספקתי].


אחד התלמידים
הודעות: 1769
הצטרף: 01 ינואר 2016, 08:53
נתן תודה: 144 פעמים
קיבל תודה: 543 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: סערת העופות החדשה

שליחה על ידי אחד התלמידים » 19 אוגוסט 2017, 22:17

יהודי כתב:1. מי זה הקפלן הנז', ומה ענינו, ולמה הוא חושב שבענייני כשרות מאן דהו יתחשב בדעתו נגד דעת הגרמי"ל.
2. מי למעשה שוחט עופות אלו, ומה תוקף האיסור למאן דאסר [רציתי לעי' ולא הספקתי].
מה איכפת לך מי זה הקפלן הזה. תדון בדבריו לגופם ולא לגופו של אומרם. בפרט שכנראה בסה"כ הוא כתב מה שאמרו רבנים גדולים, ועד עכשיו לא הוכחש מה שהוא כתב בשמם.


פשר דבר
הודעות: 27
הצטרף: 28 פברואר 2016, 00:26
קיבל תודה: 8 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: סערת העופות החדשה

שליחה על ידי פשר דבר » 20 אוגוסט 2017, 09:16

אחד התלמידים כתב:
יהודי כתב:1. מי זה הקפלן הנז', ומה ענינו, ולמה הוא חושב שבענייני כשרות מאן דהו יתחשב בדעתו נגד דעת הגרמי"ל.
2. מי למעשה שוחט עופות אלו, ומה תוקף האיסור למאן דאסר [רציתי לעי' ולא הספקתי].
מה איכפת לך מי זה הקפלן הזה. תדון בדבריו לגופם ולא לגופו של אומרם. בפרט שכנראה בסה"כ הוא כתב מה שאמרו רבנים גדולים, ועד עכשיו לא הוכחש מה שהוא כתב בשמם.
ודאי שלא הוכחש, הוא מביא עדות בשם הגר"ש וואזנר הגר"נ קרליץ והגאב"ד, בשעה שהם כבר אינם יכולים להכחיש את דבריו.


אחד התלמידים
הודעות: 1769
הצטרף: 01 ינואר 2016, 08:53
נתן תודה: 144 פעמים
קיבל תודה: 543 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: סערת העופות החדשה

שליחה על ידי אחד התלמידים » 20 אוגוסט 2017, 09:23

פשר דבר כתב:
אחד התלמידים כתב:
יהודי כתב:1. מי זה הקפלן הנז', ומה ענינו, ולמה הוא חושב שבענייני כשרות מאן דהו יתחשב בדעתו נגד דעת הגרמי"ל.
2. מי למעשה שוחט עופות אלו, ומה תוקף האיסור למאן דאסר [רציתי לעי' ולא הספקתי].
מה איכפת לך מי זה הקפלן הזה. תדון בדבריו לגופם ולא לגופו של אומרם. בפרט שכנראה בסה"כ הוא כתב מה שאמרו רבנים גדולים, ועד עכשיו לא הוכחש מה שהוא כתב בשמם.
ודאי שלא הוכחש, הוא מביא עדות בשם הגר"ש וואזנר הגר"נ קרליץ והגאב"ד, בשעה שהם כבר אינם יכולים להכחיש את דבריו.
לא חסר להגרש"ו או הגרנ"ק תלמידים, ויש מהם שאישרו הדברים להדיא, ואף אחד מהם לא הכחיש.


יהודי
הודעות: 3658
הצטרף: 06 מרץ 2016, 13:14
נתן תודה: 518 פעמים
קיבל תודה: 780 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: סערת העופות החדשה

שליחה על ידי יהודי » 20 אוגוסט 2017, 12:34

למעשה למה שאעדיף או שאשתמש בעופות שיש ספק בכשרותם על פני עופות שבהם השתמשו לכתחילה כל גדולי ההוראה [מהדור הקודם].


אחד התלמידים
הודעות: 1769
הצטרף: 01 ינואר 2016, 08:53
נתן תודה: 144 פעמים
קיבל תודה: 543 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: סערת העופות החדשה

שליחה על ידי אחד התלמידים » 20 אוגוסט 2017, 12:43

יהודי כתב:למעשה למה שאעדיף או שאשתמש בעופות שיש ספק בכשרותם על פני עופות שבהם השתמשו לכתחילה כל גדולי ההוראה [מהדור הקודם].
זה טענה טובה למי שאינו יודע כלום. אבל מי שבירר המציאות יכול להסיק מסקנות אחרות. איני נוקט צד בזה משום שעדיין לא נתברר לי מספיק להגיע למסקנה, אבל זה ברור לי שאם טענת מצדדי הבראקל יתבררו כנכונות לא יהיה מקום לטענות תמימות על מה שהשתמשו בעבר.


יהודי
הודעות: 3658
הצטרף: 06 מרץ 2016, 13:14
נתן תודה: 518 פעמים
קיבל תודה: 780 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: סערת העופות החדשה

שליחה על ידי יהודי » 20 אוגוסט 2017, 12:50

אין הכי נמי, ודאי שאם יהיה ממש ברור אין נושא בכלל, הבעיה שלבינתיים נראה שצריך להחליט מי צודק, ואין לי בירור למי להאמין יותר.
כמו"כ לא הבנתי למי בדיוק היה ענין להביאם לארץ, האם משום שחששו על העופות הקודמים? לפי כמויות הפרסום בעיתונות זה נראה שיש פה אינטרס [לאו דוקא הלכתי] למאן דהו.


עפר ואפר
הודעות: 940
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 19:15
נתן תודה: 391 פעמים
קיבל תודה: 305 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: סערת העופות החדשה

שליחה על ידי עפר ואפר » 20 אוגוסט 2017, 17:42

יהודי כתב:למעשה למה שאעדיף או שאשתמש בעופות שיש ספק בכשרותם על פני עופות שבהם השתמשו לכתחילה כל גדולי ההוראה [מהדור הקודם].
?????

הרלוונטי הוא גדולי הוראה שידעו מהשאלה,
א"כ לפי הידוע לנו הגריש"א אכן הקל בזה, ועד עתה לא נתפרסם פרטים מדוייקים מזה,
הגרש"ו מאוד פקפק, אף שלמעשה סמך אבל מאוד מאוד היה אכפת לו וא"א לומר לכתחלה, וחלק גדול ממה שסמך למעשה להקל הוא מפני שהיה מדובר אז שרק הזכרים מוכלאים, וכיום נתברר שאינו כן, כפי שרמז הגרמ"ש קליין במכתבו הראשון.
הגר"מ ברנדסדורפר אכן היקל אבל אינני יודע עד כמה לכתחילה,
הגרנ"ק הפסיק לאכול עופות בגלל השאלה הזה
הגרי"י פישר כפי הזכור לי כעת התשובה שלו הוא ג"כ כמו הגרש"ו, שמכיוון שרק הזכרים מוכלאים אפשר להקל, אבל צריך בכל צורה ודרך לנסות שיהיה פיקוח על זן עופות שאינו מהחברות הנ"ל של ההכלאה.


עפר ואפר
הודעות: 940
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 19:15
נתן תודה: 391 פעמים
קיבל תודה: 305 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: סערת העופות החדשה

שליחה על ידי עפר ואפר » 20 אוגוסט 2017, 17:51

יהודי כתב:אין הכי נמי, ודאי שאם יהיה ממש ברור אין נושא בכלל, הבעיה שלבינתיים נראה שצריך להחליט מי צודק, ואין לי בירור למי להאמין יותר.
כמו"כ לא הבנתי למי בדיוק היה ענין להביאם לארץ, האם משום שחששו על העופות הקודמים? לפי כמויות הפרסום בעיתונות זה נראה שיש פה אינטרס [לאו דוקא הלכתי] למאן דהו.
לא ראיתי שום כמות של פרסום. אולי חצי מודעה ביתד. וקצת ברחובות.
בינתיים מי ששולט על האתרים והתקשורת הם מתנגדי הבראקל. (וזה כמובן לא בחינם).

השאלה שלך מנסה להיתמם, אבל אינני מבין על מה אתה מדבר, הלא יש מכתבים מהרבה גדולי הרואה, הרב וואזנר ר' ניסים ויבדל"ח הגאב"ד והראב"ד שמעודדים אותם להכנס לנושא הזה ולהביא עופות, אז מה השאלה פה?

אגב, אומר משהו בציניות ויסלחו לי, הפיצו סיפור שאחד מהגבירים המשקיעים בבראקל אמר לראב"ד שלא יתחשב בהפסד ממון שלו, וידון כאילו אין כאן שאלת הפסד מרובה,
האינטרס לפרסם את הסיפור הזה הוא ברור, בשביל להציג את זה כאילו יש כאן הון שלטון ואנשים ששפכו הרבה כסף ולא מסכימים להודות בטעות וכו' וכו',
אז אמר לי מישהו בציניות, שכנראה בעלי גלאט עוף לא אמרו לרבנים שלא יתחשבו בהפסד ממון שלהם, ולכן הכריעו בשאלת הפסד מרובה לטובת גלאט עוף (כי הצד השני ביקש כנ"ל שלא יתחשבו בהפסד שלו אז נשאר רק ההפסד של גלאט עוף)...

כי הלא האינטרס הכי ברור כאן הוא של המשחטות (כתבתי גלאט עוף כדוגמא בעלמא), מכיוון שזה יעלה את מחיר העופות, לא ברור בכמה אבל לא משנה, כי גם שקל לקילו יכול לגרום לאנשים לעבור לשחיטות המתחרות (שלא יעברו לבראקל).


עפר ואפר
הודעות: 940
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 19:15
נתן תודה: 391 פעמים
קיבל תודה: 305 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: סערת העופות החדשה

שליחה על ידי עפר ואפר » 20 אוגוסט 2017, 17:54

יהודי כתב:1. מי זה הקפלן הנז', ומה ענינו, ולמה הוא חושב שבענייני כשרות מאן דהו יתחשב בדעתו נגד דעת הגרמי"ל.
עכשיו יצא במייל מכתב נוסף ממנו וכתוב |רב שחיטת כולל חזו"א, אינני יודע בדיוק מה זה אומר.

בכ"א מה שברור שאת הנשוא הזה הוא בירר עד הסוף ומונח בזה - והגרמי"ל לא שמעתי עד היום שהיה מונח בנושא הזה של המסורת, ומהמכתב נראה שעד היום אינו מונח, אלא רק מביא מגברא רבא אלמוני.

ואגב באמת אינני מבין מדוע צריך להגיע לרב קפלן, בשעה שלהבחל"ח הגרש"ו היה אצלו העוף הזה כשר ומהודר לכתחילה שבלכתחילה כפי שכותב הגרמ"ש קליין, ואין משיבין את הארי.


עפר ואפר
הודעות: 940
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 19:15
נתן תודה: 391 פעמים
קיבל תודה: 305 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: סערת העופות החדשה

שליחה על ידי עפר ואפר » 20 אוגוסט 2017, 17:56

פשר דבר כתב:
אחד התלמידים כתב:
יהודי כתב:1. מי זה הקפלן הנז', ומה ענינו, ולמה הוא חושב שבענייני כשרות מאן דהו יתחשב בדעתו נגד דעת הגרמי"ל.
2. מי למעשה שוחט עופות אלו, ומה תוקף האיסור למאן דאסר [רציתי לעי' ולא הספקתי].
מה איכפת לך מי זה הקפלן הזה. תדון בדבריו לגופם ולא לגופו של אומרם. בפרט שכנראה בסה"כ הוא כתב מה שאמרו רבנים גדולים, ועד עכשיו לא הוכחש מה שהוא כתב בשמם.
ודאי שלא הוכחש, הוא מביא עדות בשם הגר"ש וואזנר הגר"נ קרליץ והגאב"ד, בשעה שהם כבר אינם יכולים להכחיש את דבריו.
כמובן דמגוגיא בעלמא, מי שהביא את העדות הם תלמידיהם הנאמנים ולא הוא.


עפר ואפר
הודעות: 940
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 19:15
נתן תודה: 391 פעמים
קיבל תודה: 305 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: סערת העופות החדשה

שליחה על ידי עפר ואפר » 20 אוגוסט 2017, 17:59

שלחו במייל מכתב על חולק את רגליו (מזכירים את תשובת הגרמ"ב שהזכרתי, רק נראה שטעיתי, שהחולק את רגליו שעליו דיבר הגרמ"ב אינו מצוי בפטם שממנו משתמשים כולם לשחיטה אלא בלגהורן שממנו אוכלים כולם את הביצים)
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


עפר ואפר
הודעות: 940
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 19:15
נתן תודה: 391 פעמים
קיבל תודה: 305 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: סערת העופות החדשה

שליחה על ידי עפר ואפר » 20 אוגוסט 2017, 18:09

מובהק כתב:
אחד התלמידים כתב:מאידישע וועלט פארומס (הלינק למעלה).
שמו כתב:בס"ד
....ה) עוד כתב: "עופות אשר לא ידעום אבותינו", וגם זה לא הבנתי שהרי רבותינו הגדולי מאורי הדור מעידים שרק הם הם העופות שאכלו אבותינו וכל השוחטים כולם שמלפני חמשים שנה כותבים [והדבר מוסרט ואי"ה נפרסם הסרט]שרק אלו העופות היו נאכלים בכל תפוצות ישראל ולמה אומר שהם עופות אשר לא ידעום אבותינו הרי ההיפך הוא הנכון שהעופות מבתי החרושת לא אכלו אבותינו וצריך לדון על כשרותם אבל העופות האלו שאכלו בכל תפוצות ישראל יעידום וידעום אבותינו.
כ"ז כתבתי בחפזי
ועוד חזון למועד
יחזקאל הכהן קפלן
יואילו נא החכמים המתירים לפרסם הסרטים, כי למעשה בזה תלוי הרבה עניינים
ואם במטותא מינייהו יעשו גב"ע כדין של תורה בחקירות ודרישות אודות השיער הנמצא בצוואר ושאר השינויים הנטענים ע"י החכמים האוסרים, או אז יועילו מעשיהם ולא יהיו כצועקים ואינם נענים
(אולי אין צריך לענות לניקים חדשים אבל בכ"ז)
מה שייך כאן שינויים, תלמידי חכמים מופלגים ומומחים מעידים שהעוף הבראקל הוא הוא העוף שהיה נאכל פעם על ידי כולם, והם עמוד ההוראה ופוסק הדור הגרש"ו, ויבדל"ח הגר"מ זורגר, ועוד כמה וכמה שוחטים מובהקים, א"כ אין שום שאלה משום שינוי, ולפי"ז אדרבא, אם יש שינוי בין זה לבין הפטם זה מצריך את הפטם להביא מסורת.


פשר דבר
הודעות: 27
הצטרף: 28 פברואר 2016, 00:26
קיבל תודה: 8 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: סערת העופות החדשה

שליחה על ידי פשר דבר » 20 אוגוסט 2017, 18:18

עפר ואפר כתב:שלחו במייל מכתב על חולק את רגליו (מזכירים את תשובת הגרמ"ב שהזכרתי, רק נראה שטעיתי, שהחולק את רגליו שעליו דיבר הגרמ"ב אינו מצוי בפטם שממנו משתמשים כולם לשחיטה אלא בלגהורן שממנו אוכלים כולם את הביצים)
מיהו הרב שצוין במכתבו של הגרמ"י הירש שליט"א ונמחק? במכתב של הרב קפלן באות כ"א הוא כותב את שמו של הגאון רבי אהרן ברנדסדורפר, מפני מה נמחק שמו כאן?


עפר ואפר
הודעות: 940
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 19:15
נתן תודה: 391 פעמים
קיבל תודה: 305 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: סערת העופות החדשה

שליחה על ידי עפר ואפר » 20 אוגוסט 2017, 18:23

פשר דבר כתב:
עפר ואפר כתב:שלחו במייל מכתב על חולק את רגליו (מזכירים את תשובת הגרמ"ב שהזכרתי, רק נראה שטעיתי, שהחולק את רגליו שעליו דיבר הגרמ"ב אינו מצוי בפטם שממנו משתמשים כולם לשחיטה אלא בלגהורן שממנו אוכלים כולם את הביצים)
מיהו הרב שצוין במכתבו של הגרמ"י הירש שליט"א ונמחק? במכתב של הרב קפלן באות כ"א הוא כותב את שמו של הגאון רבי אהרן ברנדסדורפר, מפני מה נמחק שמו כאן?
למה באמת משנה למה נמחק? אפשר שאינו רוצה להתעמת עם בני משפחתו.
(מי הוא הגר"א הנ"ל?)

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “כשרות”

מי מחובר

משתמש הגולש בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 1 אורח