דף 1 מתוך 1

אין אדם יכול לבקש יותר מבקשה אחת - האמנם?

נשלח: 25 אוגוסט 2019, 16:50
על ידי טוב וחסד
הגמ' בתענית (דף ח, ע"ב) אומרת: "ניבעי רחמי אתרתי - לא אפשר", כלומר שנתפלל ונבקש רחמים על שתי הצרות, שיסורו מעלינו - אי אפשר. הדברים יותר מפורשים ביומא (דף עג, סע"א): "אין שואלין שני דברים כאחד, ואם שאל - אין מחזירין אלא אחד, ואין מחזירין לו אלא ראשון". וכך משמע בעוד כמה מקומות.
ולכאורה כיצד יעקב אבינו ע"ה ביקש שני בקשות, בגד ללבוש ולחם לאכול? וכן איך רבא ביקש שלושה דברים: חכמתו של רב הונא, עושרו של רב חסדא, ומידת הענוה של רבה בר רב הונא (מועד קטן, דף כח, ע"א)?

Re: אין אדם יכול לבקש יותר מבקשה אחת - האמנם?

נשלח: 25 אוגוסט 2019, 16:57
על ידי ayedavid
וכמה בקשות מבקשים בתפילת עמידה? אולי הכוונה שאם החליט לצער עצמו לזמן מה של תענית או זעקה כדי להשיג מבוקשו, בזה אומרים שהזכות לבקש היא אחת.. [ומסתמא מצער עצמו בעיקר על הדבר החשוב יותר אותו מבקש ראשון]

Re: אין אדם יכול לבקש יותר מבקשה אחת - האמנם?

נשלח: 25 אוגוסט 2019, 17:07
על ידי אוריאל
יש על זה אריכות בספרו של הרב פינקוס, "שערים בתפילה". ברור שדרך התפילה הרגילה היא כמה בקשות, כמו שרואים במה שתקנו חז"ל, שהרי לכל אדם יש כמה וכמה צרכים, ומדוע לא יבקש על כולם.
אלא שיש סוג מסויים של תפילה, שהוא ביקוש על אותו דבר פעם אחר פעם, ויש בזה סגולה מיוחדת שאז תתמלא בקשתו, כמו שעשה משה רבינו, או דוד המלך באומרו אחת שאלתי, ולזה אמרו רחמי אתרתי לא אפשר. וזהו סוג תפילה מיוחד, לעת צורך מיוחד.