החיפוש הניב 669 תוצאות

על ידי אור זרוע
05 ספטמבר 2019, 17:56
פורום: ספרים
נושא: בקשת קבצים מאוצר החכמה ומאגרים נוספים
תגובות: 584
צפיות: 27713

Re: בקשת קבצים מאוצר החכמה ומאגרים נוספים

יהודה בן יעקב כתב:
05 ספטמבר 2019, 14:12
אשמח לקבל שו"ת רבי שלמה איגר או"ח סי' כג. תודה
שו''ת ר''ש איגר או''ח כג.pdf
 
על ידי אור זרוע
20 מאי 2019, 15:47
פורום: דעת דורות
נושא: משנ''ב וחכמי דורו
תגובות: 26
צפיות: 930

Re: משנ''ב וחכמי דורו

הנה לדוגמא הגרח קנייבסקי חיבר שונה הלכות, האם הוא מזכיר שם מישהו מחכמי דורו? בקונטרס ימי החנוכה לרבי ישעיה שכטר מהדורת תשנ"א, בעמוד מא כתוב כך: במ"ב תרע"א סק"ה כתב בשם הח"א והכתב סופר, דאם יש לו בליל ג' ב' נרות, ידליק רק א', ו בשונה הלכות הוסיף ע"ז "ועי' בס' אבי עזרי ה' חנוכה שחולק ע"ז", ועי' בס' פ...
על ידי אור זרוע
20 מאי 2019, 15:27
פורום: הלכה ומנהג
נושא: לאור קריאת גדולי ישראל - איזה דוגמאות מצויות יש שעלולים לטעות בהלכות שבת
תגובות: 95
צפיות: 2990

Re: לאור קריאת גדולי ישראל - איזה דוגמאות מצויות יש שעלולים לטעות בהלכות שבת

שלא לטלטל כלים שמלאכתם להיתר שלא לצורך כלל, מלבד כתבי הקודש ואוכלים וכלי אכילה שמותר גם שלא לצורך (שו"ע או"ח שח סעיף ד).
על ידי אור זרוע
20 מאי 2019, 15:17
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: בקשת טקסט מקור חיים סי' תלא
תגובות: 3
צפיות: 121

Re: בקשת טקסט מקור חיים סי' תלא

מקור חיים סימן תלא - חידושים (א) בתחלת. פירוש סמוך לכניסת הלילה קודם צאת הכוכבים. מגן אברהם [ס"ק א, ה]. וט"ז [ס"ק א] וחק יעקב [ס"ק א] פסקו דוקא אחר צאת הכוכבים, וכן עיקר: (ב) בודקים. מדאורייתא בביטול בעלמא סגי שאחר הביטול וההפקר אינו שלו ואינו עובר עליו, ומדרבנן צריך בדיקה שחששו כיון דלא בדילי מיניה...
על ידי אור זרוע
20 מאי 2019, 15:16
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: בקשת טקסט מקור חיים סי' תלא
תגובות: 3
צפיות: 121

Re: בקשת טקסט מקור חיים סי' תלא

מקור חיים ביאורים סימן תלא מפרויקט השו"ת [הקדמה] הנה הבית יוסף הביא בכאן מחלוקת הפוסקים בדיני בדיקה וביטול. לכן ראיתי ג"כ להקדים לבאר דיני בדיקה וביטול בס"ד. א] בדין בדיקה בלא ביטול. רבו הדיעות שהרבה פוסקים סבירא להו דבדיקה בלא ביטול דאורייתא, וטעמם נראה דס"ל דדמי להא דמבואר ביו"ד סימן פ"ד [ס"ח] דפי...
על ידי אור זרוע
20 מאי 2019, 15:11
פורום: הלכה ומנהג
נושא: טבילת גברים במקווה כשרה
תגובות: 47
צפיות: 1469

Re: טבילת גברים במקווה כשרה

צריך להזכיר דבר נוסף. בזמן הבית וגם אחריו היו תלמידי החכמים בכלל "חברים" האוכלים חולין בטהרה, והיו שגם אכלו על טהרת תרומה. לכן פשוט וברור שכולם היו טובלים להיטהר מטומאת קרי, גם בלי התקנה של עזרא. והיו רגילים הרבה בטבילה, שהרי בגדי עם הארץ מדרס לפרושים וכו'. והתקנה של עזרא הועילה להגביל את הת"ח שלא י...
על ידי אור זרוע
19 מאי 2019, 17:23
פורום: הלכה ומנהג
נושא: טבילת גברים במקווה כשרה
תגובות: 47
צפיות: 1469

Re: טבילת גברים במקווה כשרה

מבקש אמת כתב:
09 מאי 2019, 00:42
מסתמא ההגדרה היא הפוכה: אם עזרא תיקן טבילה שלא יהיו מצויין אצל נשותיהן, ע"כ שלא נהגו הת"ח לטבול כל יום לתוספת קדושה, דאם נהגו לא היה מועיל בתקנתו מאומה.
לא נכון. הנזהרים שלא לומר שום דבר שבקדושה לפני הטבילה, יודעים היטב כמה הדבר מגביל. אי אפשר ללמוד, ואפילו לא לשתות כוס מים.
על ידי אור זרוע
03 פברואר 2019, 17:11
פורום: בבא בתרא
נושא: ב"ב נח ע"א: אביי בא לעזרתו של חברו הכשפן - למה?!
תגובות: 2
צפיות: 208

Re: ב"ב נח ע"א: אביי בא לעזרתו של חברו הכשפן - למה?!

מה לא מספיק עם מה שפירש"י שהיה אותו עכו"ם אוהבו של אביי?
ולמה כל כך מופרך שהיה לאביי קשרי ידידות עם נכרים?
כמובן שאין לנו ידיעה על איזה רקע נוצר הקשר, קשר עסקי, או בעבודת הצבור, או סתם היו מסייעים זה לזה בתחומים שונים. מכל מקום לא ברור מה תימה יש בדבר?
על ידי אור זרוע
03 פברואר 2019, 16:53
פורום: דיני ממונות
נושא: חזרה מלקבל ילדה לקייטנה בגלל אי חיסון
תגובות: 100
צפיות: 2906

Re: חזרה מלקבל ילדה לקייטנה בגלל אי חיסון

יש לא מעט רבנים שלא מחסנים, רק ברור שרבנים שלא שמעו היטב שני הצדדים יגידו לעשות ע"פ דעת הרוב. בארה"ב יש עכשיו קבוצה של רבנים שמבררים את הנושא, נראה מה יהיה מסקנה שלהם, כנראה שהניק יחי יש לו דרך לדעת דברים בלי לשמוע שני צדדים. אשמח לשמוע שמות מה"לא מעט" רבנים שלא מתחסנים. לא שמעתי על הבדיקה הנ"ל (וכ...
על ידי אור זרוע
03 פברואר 2019, 14:01
פורום: ספרים
נושא: בקשת קבצים מאוצר החכמה ומאגרים נוספים
תגובות: 584
צפיות: 27713

Re: בקשת קבצים מאוצר החכמה ומאגרים נוספים

@544 מצטער, אך אין לי "אוצר החכמה". באותה פעם נקלעתי לספריה עירונית, ומשם שלחתי את הקבצים. לפיכך, עם כל הרצון הטוב, אין באפשרותי למלאות בקשה זו.
על ידי אור זרוע
25 ינואר 2019, 15:01
פורום: בבא קמא
נושא: ב"ק דף כט: מוצא בור מגולה וטממה וחזר וחפרה
תגובות: 2
צפיות: 139

Re: ב"ק דף כט: מוצא בור מגולה וטממה וחזר וחפרה

בחזו"א ב"ק סי' ב אות כ מבואר שאם טממה בעצמו בעפר שלו חייב השני, כיון דעשה בעצמו. אבל אם לקח עפרו של חברו וטמם בורו ובא בעל העפר ונטל עפרו חייב בעל הבור.

לכאורה כרים וכסתות דומים לכיסוי שהרי הבור קיים והכרים והכסתות אינם בטלים כעפר.
על ידי אור זרוע
25 ינואר 2019, 14:09
פורום: הלכה ומנהג
נושא: שיטת הרב עובדיה יוסף בזמן צאת הכוכבים
תגובות: 211
צפיות: 2866

Re: שיטת הרב עובדיה יוסף בזמן צאת הכוכבים

במ"ש בסוף אות ב', לענ"ד אינו נכון, אין בדברי האחרונים כדי להכריע נגד הראשונים, והמנהג אינו משנה כלל לפסיקה ה'רעיונית', אלא רק כשמגיעים לשלב המעשה. מהתרשמות שטחית שלי מסתבר כדבריך. הגר"ע אינו "פוסק" כדעת הגאונים. אם הדבר היה נתון להכרעתו, יתכן מאוד שהיה מכריע כדעת ר"ת שהיא דעת השו"ע. וכן אם היו לנו ...
על ידי אור זרוע
25 ינואר 2019, 04:15
פורום: בית המדרש
נושא: מהו שורש החקיקה?
תגובות: 43
צפיות: 1064

Re: מהו שורש החקיקה?

המלה "חוק" באה גם במובן של שיעור ומדה קצובה כמו בפסוק (שמות ה, יד): "מדוע לא כליתם חקכם ללבון..." [אמנם שם ניתן לפרש שהכוונה לגזירת המלכות שחקקה עליהם כמות מסויימת] וכן במשלי לא, טו "ותתן טרף לביתה וחק לנערותיה", ופרש"י וחוק - הוא מזון הקצוב להם. והאבן עזרא פירש: וחוק - מאכל כענין ואכלו חקם לחם חק. ...
על ידי אור זרוע
25 ינואר 2019, 03:56
פורום: דעת דורות
נושא: תלמידי הצדיק רבי מרדכי שרעבי זצללה"ה
תגובות: 7
צפיות: 564

Re: תלמידי הצדיק רבי מרדכי שרעבי זצללה"ה

כמדומה שהגר"ע יוסף זצ"ל ויבדל"א האדמו"ר מבעלזא שליט"א למדו אצלו קבלה.
על ידי אור זרוע
25 ינואר 2019, 03:44
פורום: בית המדרש
נושא: הרמב"ם ורבינו חיים הלוי - האם דרכיהם משתלבות
תגובות: 55
צפיות: 2046

Re: הרמב"ם ורבינו חיים הלוי - האם דרכיהם משתלבות

דברים מפליאים על אודות השגת הראשונים ועומק חכמתם אנו מוצאים לאחד מן הקדמונים, רבי עמנואל הספרדי, בכללי הגמרא שנדפסו בספר מהררי נמרים (ווינציה שנט) בשער ג פרק א, שם הוא כותב שהראשונים עלה על דעתם כל הפירושים האפשריים בגמרא ובחרו מתוכם את אשר היה נאות לפי דעתם:
על ידי אור זרוע
24 ינואר 2019, 19:15
פורום: עזרה ושיתופי מידע בנושאים כלליים
נושא: האם מותר להגיש עתירה בבית משפט נגד ועדת הרבנים לענייני תקשורת
תגובות: 98
צפיות: 5073

Re: האם מותר להגיש עתירה בבית משפט נגד ועדת הרבנים לענייני תקשורת

אם הקו המנחה הוא "לדיבור בלבד" שיחסמו גם את קול הדף וקול הלשון, את השעון הדובר ואת השירות המטאורולוגי.
על ידי אור זרוע
24 ינואר 2019, 19:08
פורום: בית המדרש
נושא: הרמב"ם ורבינו חיים הלוי - האם דרכיהם משתלבות
תגובות: 55
צפיות: 2046

Re: הרמב"ם ורבינו חיים הלוי - האם דרכיהם משתלבות

על היחס לתורת הראשונים יש לציין לדברי הקצה"ח הידועים בהקדמה לספר שב שמעתתא:
על ידי אור זרוע
24 ינואר 2019, 18:51
פורום: הלכה ומנהג
נושא: ספר שלמי יהודה
תגובות: 6
צפיות: 295

Re: ספר שלמי יהודה

מה הכוונה לערער על השיטה, וכי אם הגרי"ש אינו עובר על הדברים, אסור לו להביא דברים בשמו. הלומדים בספר יכולים להתרשם בעצמם אם מדובר בספר רציני, ולהחליט אם הדברים מוסמכים.
על ידי אור זרוע
24 ינואר 2019, 13:43
פורום: הלכה ומנהג
נושא: ספר שלמי יהודה
תגובות: 6
צפיות: 295

Re: ספר שלמי יהודה

הרב הלשטוק מחבר ספר שלמי יהודה הוא ת"ח רציני וירא שמים. אין שום סיבה להניח שהוא שיבש דברים בשמו של הגריש"א, או שלא הבין את דבריו נכונה.
עצם הדיון אינו מכובד כלל.
על ידי אור זרוע
24 ינואר 2019, 00:48
פורום: בית המדרש
נושא: הרמב"ם ורבינו חיים הלוי - האם דרכיהם משתלבות
תגובות: 55
צפיות: 2046

Re: הרמב"ם ורבינו חיים הלוי - האם דרכיהם משתלבות

יש להוסיף את דברי תלמידו הגראי"ל זצ"ל שאמר: הרמב"ם היה סיני ולא עוקר הרים, ורק במורה נבוכים הוא עוקר הרים מפני שהוא השקיע בעניני אמונה. ציטוט מוזר אני לא מאמין שכך הוא אמר כל העולם יודע שהרמב"ם הוא סמל ודוגמא לעמקנות התשב"ץ כבר כתב עליו שהוא ראש וראשון לחיבורים שנכתבו בעמקנות ושום דבר לא נמצא אצלו ...
על ידי אור זרוע
23 ינואר 2019, 19:57
פורום: בית המדרש
נושא: הרמב"ם ורבינו חיים הלוי - האם דרכיהם משתלבות
תגובות: 55
צפיות: 2046

Re: הרמב"ם ורבינו חיים הלוי - האם דרכיהם משתלבות

זקן ויושב בישיבה כתב:יש להוסיף את דברי תלמידו הגראי"ל זצ"ל שאמר: הרמב"ם היה סיני ולא עוקר הרים, ורק במורה נבוכים הוא עוקר הרים מפני שהוא השקיע בעניני אמונה.
כמדומה שהרוגטשובר בצפנת פענח נוקט שהרמב"ם זה של היד החזקה וזה של המורה נבוכים - אחד הם.
על ידי אור זרוע
23 ינואר 2019, 16:00
פורום: בית המדרש
נושא: מחלוקות במציאות בחז"ל
תגובות: 59
צפיות: 2047

Re: מחלוקות במציאות בחז"ל

אני לא כל כך מבין אם היה נידון רפואי על החיים שלנו והיינו מנסים להבין מי צודק ומה בדיוק אומר כל מומחה היינו מסתפקים כמה להשקיע שיצא 'לשיטתו' אז למה בתורה ''כי הם חיינו'' יש לגיטימיות לנסיונות למשוך לכאן או לשם האם בבירור האמת של תורת אמת עסקינן - בין אם מתאים לשיטתו ובין אם לא או בקידום נגיעה סתמית...
על ידי אור זרוע
23 ינואר 2019, 14:56
פורום: בית המדרש
נושא: מהו שורש המסיק??
תגובות: 89
צפיות: 2009

Re: מהו שורש המסיק??

כל ענין שיוך ס.ל.ק לעליה, לא ברירא, שכן סילוק בפשוטו הוא העתקה ממקום למקום, ולא דווקא לגובה, שכן על הפסוק "ויעתק משם ההרה " תירגם אונקלוס " ואסתלק" ,ואף אם נאמר ששם הכוונה לעליה להר, מה נאמר על הפסוק "ויעתק משם ויחפור באר אחרת" שאף שם תרגם אונקלוס "ואסתלק" וכן "ויעתק צור ממקומו " (איוב יח ד) ,שגם ש...
על ידי אור זרוע
23 ינואר 2019, 14:37
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מקור המילה 'סנדק'
תגובות: 14
צפיות: 540

Re: מקור המילה 'סנדק'

כמדומה ששורש המילה כאן היא מלשון מוכן - מכוון. הדבר מוכן ועומד לפנינו. באבן שושן כתב על "כאן": "הרחבה מן כָּא, כֹּה". ועל המלה כה הוא הביא שני פירושים והפירוש השני: פֹּה, כָּאן, בְּמָקוֹם זֶה: "שִׂים כֹּה נֶגֶד אַחַי וְאַחֶיךָ" (בראשית לא לז). ויש להוסיף שכן תרגם אונקלוס שם "הכא". וכן משמעות הכתוב ...
על ידי אור זרוע
23 ינואר 2019, 14:21
פורום: בית המדרש
נושא: הרמב"ם ורבינו חיים הלוי - האם דרכיהם משתלבות
תגובות: 55
צפיות: 2046

הרמב"ם ורבינו חיים הלוי - האם דרכיהם משתלבות

בקובץ המעיין הובא מכתבו של הרב יחיאל יעקב וינברג בעל "שרידי אש" להרב יהושע הוטנר שכותב את הדברים המובאים להלן.
לא נראה שדבריו מקובלים. מה דעת חו"ר אתרא הדין:
על ידי אור זרוע
23 ינואר 2019, 13:41
פורום: בית המדרש
נושא: גוגואים או אג'ואים?
תגובות: 2
צפיות: 195

Re: גוגואים או אג'ואים?

לאחר שנתחבטו בסוגיא זו רבות בשנים, לכאורה יש להביא ראיה לבני ברקים והפרזות. כתוב בגמ' בהוריות יג. "שאלו תלמידיו את ר"א מפני מה הכל מושלים בעכברים? מפני שסורן רע, מאי היא? רבא אמר אפי' גלימי גייצי. גרסת הערוך קצת שונה ובמקום "גלימי" גורס "גגמי" ומסביר שיש בקטניות אטומים וקשים כמו אבן שאין נאכלים. וצ...
על ידי אור זרוע
23 ינואר 2019, 13:25
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מקור המילה 'סנדק'
תגובות: 14
צפיות: 540

Re: מקור המילה 'סנדק'

דרך אגב, המילה פטרון כמדומה שאין מקורה בלשון הקודש. נראה ששורש הכל המילה בלטינית 'פאטיר', שזהו מלשון אב ואדון, וכן לשון אפוטרופוס. [גם באידיש וגם באנגלית] וגם מביא התינוק שנקרא קוועטיר ראיתי פעם שהמילה האמיתית היא געפאטער שהוא מלשון אב וכנ"ל. לפי אבן שושן המלה פטרון (המופיעה בירושלמי ובמדרשים) במשמ...
על ידי אור זרוע
23 ינואר 2019, 10:58
פורום: ספרים
נושא: בקשת קבצים מאוצר החכמה ומאגרים נוספים
תגובות: 584
צפיות: 27713

Re: בקשת קבצים מאוצר החכמה ומאגרים נוספים

אברך כתב:@אור זרוע אשמח לשמוע (אפשר באישי) איך הצלחת להדפיס ספרים של עוז והדר מאוצה"ח.
לא הצלחתי להדפיס.
בצעתי "העתקה כתמונה" לכל עמוד בנפרד (בתצוגה המקדימה). הדבקתי בקובץ וורד והדפסתי ל-PDF.
על ידי אור זרוע
22 ינואר 2019, 17:47
פורום: ספרים
נושא: בקשת קבצים מאוצר החכמה ומאגרים נוספים
תגובות: 584
צפיות: 27713

Re: בקשת קבצים מאוצר החכמה ומאגרים נוספים

544 כתב:אשמח מאוד באם שייך לקבל את 'מתיבתא' של עוז והדר על מנחות מדף לח. עד סוף דף לט:, אם אפשר לקבל גם את הילקוט ביאורים.
תודה רבה שלוחה מראש.

עבור לחיפוש מתקדם