החיפוש הניב 856 תוצאות

על ידי אור זרוע
15 ינואר 2021, 01:28
פורום: וארא
נושא: מה ההודאה על יציאת מצרים
תגובות: 24
צפיות: 166

Re: מה ההודאה על יציאת מצרים

לפי סגנון השאלה אין צריך להודות על שום דבר. ביציאת מצרים, במקרה גונבה לאוזננו הידיעה אודות ברית בין הבתרים. אבל למעשה כל המאורעות שעוברים על עם ישראל ועל כל יחיד ויחיד, הם צפויים מראש. הקב"ה הוא שמכניס אותנו בתוכם, והוא קובע מראש את שעת היציאה וההצלה. אז למה לנו להודות על רפואה, הצלה וישועה, הואיל ו...
על ידי אור זרוע
14 ינואר 2021, 14:34
פורום: בית המדרש
נושא: עזרה לסיפורים על - אין טבע בעולם כלל
תגובות: 31
צפיות: 352

Re: עזרה לסיפורים על - אין טבע בעולם כלל

איפה כתוב שאין טבע בעולם כלל? בהמשך להבאת דברי הרמב"ן לעיל, להלן ביאורו של הסבא מסלבודקא בספר אור הצפון חלק ב ממדי חסד ה' כלומר, שעלינו ללמוד מהנסים המפורסמים האלה שה' גילה לנו ביציאת מצרים, שנראה בכל הדורות את יד ה' בכל סדרי הבריאה שהם בהסתר, כמו שראה הדור ההוא בעיניהם שאין טבע בעולם כלל , והכל אי...
על ידי אור זרוע
14 ינואר 2021, 14:21
פורום: שמות
נושא: מצורע חשוב כמת
תגובות: 7
צפיות: 89

Re: מצורע חשוב כמת

במחילת כת''ר, אני מסתמך על הספר 'כללי רש''י', שנכתב ע''י מחסידי חב''ד, בו הוא מביא את הכללים, לפי איך שהרבי מחב''ד, קבע והוכיח ממלא מקומות ברש''י, עפ''י איזה כללים רש''י כתב את פירושו. זה היה ברור מההתחלה. תוכן דברי רש"י המיוסדים על המדרש ברורים. כוונתו מבוארת לנו היטב, ואין בהם שום דוחק וקושי. אלא...
על ידי אור זרוע
14 ינואר 2021, 00:43
פורום: הלכה ומנהג
נושא: בישול בכלי שני
תגובות: 33
צפיות: 333

Re: בישול בכלי שני

אציין את לשון הריטב"א (חולין קד ב): ופרכי' ס"ס כלי שני הוא וכלי שני אינו מבשל. פי' אינו חשוב בישול לענין שבת להתחייב עליו כדאיתא התם וכן לענין בשר בחלב אבל לענין איסור ודאי כלי שני מפליט ומבליע שכל שיוצא מכלל צונן מפליט ולא גרע ממליחה ומבי' השחיטה למ"ד בה"ש רותח וכדכתבי' לעיל בפ"ק במסכת ע"א. מדבריו...
על ידי אור זרוע
13 ינואר 2021, 23:49
פורום: שמות
נושא: מצורע חשוב כמת
תגובות: 7
צפיות: 89

Re: מצורע חשוב כמת

ולכך הול''ל ''נצטרע, והיה שוחט תינוקות ישראל ורוחץ בדמם, ומצורע חשוב כמת''. משפט מסורס. חלקו האחרון אינו נמשך ומתחבר לפניו. הנך יכול לטעון בפשטות שהיה על רש"י להאריך ולפרט. השאלה לכשעצמה אינה קשה, כי ניתן לטעון שרש"י קיצר וסמך על הלומד. אלא שאתה מניח שרש"י פועל לפי כללים קבועים, ואם אנו מוצאים בכמה...
על ידי אור זרוע
13 ינואר 2021, 20:01
פורום: בית המדרש
נושא: מקדש במעשר שני
תגובות: 5
צפיות: 66

Re: מקדש במעשר שני

אך כ"ז שייך היכא שבא לקדשה בזכות אכילה דהזכות אכילה אינה שלו משא"כ ההנאה שיכול ליהנות מהמע"ש [כגון לשקול כנגדו] זה שלו ולא שייך על זה משולחן גבוה, ומ"ט לא יוכל לקדש בהזכות הנאה. זכות האכילה היא כן שלו, אבל לא מקדשים בזכות האכילה, אלא בהנאת האכילה, וכיון שנהנית מדבר שאינו שלו [ובלשון התוס': הטובת הנ...
על ידי אור זרוע
13 ינואר 2021, 18:56
פורום: הלכה ומנהג
נושא: בישול בכלי שני
תגובות: 33
צפיות: 333

Re: בישול בכלי שני

מה הכוונה תפיסת המדע. ראית פעם מאמר מדעי בעניין. תוספות שואל את השאלה הזו בשבת מ, ב וכותב: תימה מאי שנא כלי שני מכלי ראשון, דאי יד סולדת אפי' כלי שני נמי, ואי אין יד סולדת אפילו כלי ראשון נמי אינו מבשל? ויש לומר לפי שכלי ראשון מתוך שעמד על האור, דופנותיו חמין ומחזיק חומו זמן מרובה. ולכך נתנו בו שיעו...
על ידי אור זרוע
13 ינואר 2021, 18:36
פורום: בית המדרש
נושא: מקדש במעשר שני
תגובות: 5
צפיות: 66

Re: מקדש במעשר שני

לדעת ראשונים אחרים החפץ אינו שלו, וגם טובת ההנאה אינה שלו, כמש"כ תוספות קידושין נב, ב ד"ה המקדש בחלקו.
על ידי אור זרוע
13 ינואר 2021, 16:56
פורום: בית המדרש
נושא: מקדש במעשר שני
תגובות: 5
צפיות: 66

Re: מקדש במעשר שני

הרמב"ם (אישות ה, ד) מבאר את הטעם, וז"ל: קידשה במעשר שני בין בשוגג בין במזיד אינה מקודשת, לפי שאין לו לעשות בו שאר חפציו עד שיתחלל שנאמר במעשר לה' הוא. וכן ביאר בכתבי הגרי"ז מנחות ו, א וז"ל: והנה מדברי הרמב"ם בהל' אישות (פ"ה ה"ד) משמע, דגם אם מעשר שני ממון גבוה הוא הוי שלו ויכול להורישו , שהרי כתב "ה...
על ידי אור זרוע
13 ינואר 2021, 15:55
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: פאה נכרית - למתירים
תגובות: 334
צפיות: 4367

Re: פאה נכרית - למתירים

אם היה זה כה פשטני - לא היה אמור להיות שום הבדל בין פנויה לנשואה, השיער אותו שיער, האשה אותה אשה [בסך הכל קיבלה קידושין], היופי אותו יופי. ראה היטב את לשון החזון איש שלפי הבנתי לא עשה מזה משהו כה פשטני איסור הסתכלות [לא הרהור] באשה נשואה חמור יותר מאשה פנויה [שאינה נדה], שאינה אסורה אלא מדברי קבלה....
על ידי אור זרוע
13 ינואר 2021, 15:34
פורום: שמות
נושא: מצורע חשוב כמת
תגובות: 7
צפיות: 89

Re: מצורע חשוב כמת

בשמו"ר באמת כתוב: "נצטרע, והמצורע חשוב כמת".
ואולי יש לפרש שאם היה רש"י כותב: "נצטרע, והמצורע חשוב כמת, והיה שוחט תינוקות ישראל ורוחץ בדמם", לא היה ברור שהרחיצה בדם היא לשם רפואת הצרעת, והיה צריך להאריך עוד ולבאר. לכן קיצר רש"י וסמך על הלומד בדבר המובן מאליו.
על ידי אור זרוע
13 ינואר 2021, 01:35
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: פאה נכרית - למתירים
תגובות: 334
צפיות: 4367

Re: פאה נכרית - למתירים

מה שכתבת על החסד לאברהם - זה בדיוק הפוך, כי מרש"י (שמקורו בגמ') משמע שהקישוט הוא בסודרין נאין (היינו מטפחת) אבל פריעת ראשה היא ניוול. זה לא הפוך. החסד לאברהם מפרש שהתקשטה לפני הבועל בגילוי שיער, ולא בסודרין. הדבר מפורש בדבריו, והמקורות שהבאת חולקים עליו. טענת שלפי פירוש זה, אין זה גזירת הכתוב בלי ט...
על ידי אור זרוע
12 ינואר 2021, 18:25
פורום: אקטואליה
נושא: האם חסידות חב"ד היא ככל החסידויות
תגובות: 173
צפיות: 1726

Re: האם חסידות חב"ד היא ככל החסידויות

  בנוגע להטלת פתק בבחירות, אתה מנסה לשווא לעצב את המושג "חרדיות" לפי סטנדרטים חב"דיים. מה לעשות שאצל החרדי המצוי, להטלת הפתק ישנה משמעות המעידה על אופי המצביע. ואחרים - מגדירים זאת דוקא - במחכ"ת - במונחים ארץ־ישראלים מצומצמים להחריד. איני יודע מהו 'החרדי המצוי'; אם אכן כך המציאות, הרי זו רדידות זוע...
על ידי אור זרוע
12 ינואר 2021, 15:45
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: פאה נכרית - למתירים
תגובות: 334
צפיות: 4367

Re: פאה נכרית - למתירים

השבתי לך ע"ז לעיל לפני כמה חודשים  קחנו משם  החסד לאברהם, שהוא כמעט היחיד מבין כל הפוסקים האוסרים פאה שרצה לאסור מטעם שכיסוי הראש הוא מסיבת צניעות, העיר על עצמו: "אם לא שנתפוס פירוש שני של רש"י ז"ל שפי' שם וז"ל, "אי נמי מדכתיב ופרע מכלל דההוא שעתא לאו פרועה הות שמע מינה אין דרך בנות ישראל לצאת פרוע...
על ידי אור זרוע
12 ינואר 2021, 02:42
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: חסידות ברסלב - התנגדות אליה ועוד
תגובות: 502
צפיות: 10415

Re: חסידות ברסלב - התנגדות אליה ועוד

וכשמדברים על הפצה - אין הכוונה כמובן לשכנועים וויכוחים וכד'. אלא להפצת התורה באופן שרק נותן למתעניינים את האפשרות לבחור בעצמם אם הם מעוניינים. בעיקר הפצת ספרים. ואין עוד חסידות שזכתה לכל כך הרבה מתקרבים, שאף אחד מהם לא "שוכנע" על ידי אף אחד. אלה תמיד הספרים עצמם, הדיבורים הקדושים, התורות והשיחות - ...
על ידי אור זרוע
12 ינואר 2021, 02:04
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: חסידות ברסלב - התנגדות אליה ועוד
תגובות: 502
צפיות: 10415

Re: חסידות ברסלב - התנגדות אליה ועוד

טוביה פריד כתב:
11 ינואר 2021, 18:35
הכותב בצער ומחובת המחאה על כבוד רבינו הקדוש.

לא כתבתי מלה אחת בגנות הקירוב, אלא ציינתי עובדה (שאתה יכול לחלוק על נכונותה), בניסיון להציג אחד ההסברים להתנגדות התקיפה.
ולכן המחאה אינה במקומה.
על ידי אור זרוע
12 ינואר 2021, 01:54
פורום: אקטואליה
נושא: האם חסידות חב"ד היא ככל החסידויות
תגובות: 173
צפיות: 1726

Re: האם חסידות חב"ד היא ככל החסידויות

וברצינות: כמובן, אין המשל דומה בכל פרטיו להנמשל. עכ"ז, היסוד פשוט הוא - 'חרדיותו' (או ' חסידיותו' ) של אדם אינה נמדדת אך ורק(!) בפתק־ההצבעה אותו הוא מטיל לקלפי. נושא האשכול אינו אם חב"ד הם חסידים, אלא אם הם ככל החסידויות. היינו אם חסידות חב"ד היא מקשה אחת עם האחרות, או נבדלת, זרה ואינה נכללת. לכן, ...
על ידי אור זרוע
12 ינואר 2021, 00:57
פורום: ספרים
נושא: ש"ס שטנטשיין
תגובות: 10
צפיות: 214

Re: ש"ס שטנטשיין

נדמה לי שגיטלר הוא המפיץ של ספרי ארטסקרול־שוטנשטיין. קשה להאמין שהוא מנהל מערך מאורגן שכזה. אבל ניתן לברר אצלו.
על ידי אור זרוע
12 ינואר 2021, 00:54
פורום: אקטואליה
נושא: האם חסידות חב"ד היא ככל החסידויות
תגובות: 173
צפיות: 1726

Re: האם חסידות חב"ד היא ככל החסידויות

הנחייה של רבנים שהתפרסמה ביתד או המודיע או המבשר, ואף לא במוספים התורניים שלהם האם לומר גוט שבעס ואיך. חבר יקר. הנחיה הלכתית או מנהג לא מתבבסת על פירסומים בעיתנות אלא בספרי הפוסקים יהודי שיהדותו תקבע רק ע"פ הנחיות הרבנים בעיתונות אולי הוא יהיה מאלו שקיימו ככל אשר יורוך להצביע בבחירות אבל הוא יהיה ר...
על ידי אור זרוע
12 ינואר 2021, 00:48
פורום: ספרים
נושא: ש"ס שטנטשיין
תגובות: 10
צפיות: 214

Re: ש"ס שטנטשיין

תתצ כתב:
12 ינואר 2021, 00:45
מצאתי חנות שמוכרים בודדים.
האם יש להם שירות ישירות למינוי ע"מ שהם ישלחו כל חודש או כל כמה חדשים את השייך לאותו תקופה וכו' כדרך שיש למתיבתא ולשנתתם.

לא יודע, אבל קשה להאמין.
הספרים שלהם הולכים גם ככה.
על ידי אור זרוע
12 ינואר 2021, 00:39
פורום: ספרים
נושא: ש"ס שטנטשיין
תגובות: 10
צפיות: 214

Re: ש"ס שטנטשיין

יש. חפש בגוגל "שוטנשטיין בכריכה רכה".
על ידי אור זרוע
11 ינואר 2021, 11:58
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: חסידות ברסלב - התנגדות אליה ועוד
תגובות: 502
צפיות: 10415

Re: חסידות ברסלב - התנגדות אליה ועוד

אחד הטעמים להתנגדות האקטיבית נגד ברסלב, הוא מפני אחת המצוות המרכזיות שלהם - למשוך את העולם לדעת רבינו. בכל השנים עסקו חסידי ברסלב בקירוב בני הנעורים, ובהפצת תורת רבינו בעולם. תארו לכם איזו התנגדות הייתה קמה אילו חסידי גור (כמשל בעלמא) היו משווקים עצמם באגרסיביות והיו מצליחים לעשות נפשות ולסחוף בני ט...
על ידי אור זרוע
11 ינואר 2021, 02:16
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: פאה נכרית - למתירים
תגובות: 334
צפיות: 4367

Re: פאה נכרית - למתירים

לא כתבתי שכל יופי והתקשטות באשה הוי ערווה ואפי' לא רמזתי לכזה דבר והתקשטות האשה בשערה או בדבר אחר אם נעשה בצורה צנועה ודאי מותר הדבר מה שכתבתי הוא ששבח [ואיסור] ערווה דרך מראה עניינו הוא משום יופי ולדעתי הדבר פשוט וסמך לדבר ממה שקראו חז"ל בברכות י: הוד יופיה לדבר שעניינו הצנעה ותאווה ולדבריך שכל ענ...
על ידי אור זרוע
10 ינואר 2021, 21:39
פורום: נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: פאה נכרית - למתירים
תגובות: 334
צפיות: 4367

Re: פאה נכרית - למתירים

והתעמולה בימינו שזה משום יופי השיער, איני רואה צורך לדחותה, דכל זה הוא מהרגשות ורגשות בלי כל מקור בפוסקים נדמה לי שאי"צ מקור לזה שמה שאסרה תורה מחמת ערווה [ונראה שאינך טועה בטעות של "מתיר שלא כהלכה" שהוא "גזה"כ הא ותו לא" כלשונו ] עניינו מישך שייך ליופי וכדברי הגמ' גבי ערווה בשער שנלמד מקרא דשערך ע...
על ידי אור זרוע
10 ינואר 2021, 20:15
פורום: פסחים
נושא: מי קודם אנשי המעשה הצדיקים או תלמידי החכמים?
תגובות: 2
צפיות: 58

Re: מי קודם אנשי המעשה הצדיקים או תלמידי החכמים?

התירוץ אמיתי. ויש לציין בזה לדברי הר"ן על הרי"ף מסכת קידושין דף יד עמוד א מדפי הרי"ף, וז"ל: ולפיכך נ"ל שכל שמוחזק בבעל מעשים ואין ספק בעניינו כרב יחזקאל עומדין מפניו שלא צותה התורה בחכם אלא מפני שהחכמה מביאה לידי מעשים אלא שלא פרשה תורה במעשה כמו שפרשה בחכמה לפי שאין הכשר המעשה גלוי כמו שיתרון הכשר ...
על ידי אור זרוע
10 ינואר 2021, 14:22
פורום: שמות
נושא: פירוש המילה "אמה"
תגובות: 7
צפיות: 87

Re: פירוש המילה "אמה"

אמה פירושה גם מזוזה, אחד מצדי הפתח, כמו בפסוק (ישעיה ו, ד): וינועו אמות הסיפים מקול הקורא.

משמעות נוספת: המוט האמצעי שבין שתי ידות המסור, כמו שמצינו במשנה (כלים כא, ג): הנוגע ביד מגרה (...) בחוט ובמשיחה באמה ובסניפין.
על ידי אור זרוע
10 ינואר 2021, 03:53
פורום: סידור התפילה
נושא: תשעה ירחי לידה - מה הקשר ליהדות?
תגובות: 30
צפיות: 351

Re: תשעה ירחי לידה - מה הקשר ליהדות?

יש ליישב שהפיוט הולך לשיטת רבי יהודה במשנה בנדה לו, ב על פי ביאור הגמרא בנדה לח, א שהוא סובר שחודשי ההריון תלויים בחדשי הלבנה. ואפילו נתעברה באמצע החודש, כשמגיע ראש חודש הדבר נחשב שהיא בחודש השני להריונה. ובלשון הגמרא: "שיפורא גרים", הוא השופר שתוקעין בו ב"ד בקדוש החודש. הדבר נוגע לכמה הלכות, ומוכח ...
על ידי אור זרוע
10 ינואר 2021, 00:00
פורום: אקטואליה
נושא: האם חסידות חב"ד היא ככל החסידויות
תגובות: 173
צפיות: 1726

Re: האם חסידות חב"ד היא ככל החסידויות

אין בכוחי להתעמק ברמיזות ובניסוחים מעורפלים. דברתי על "מכנה משותף" ולא על מאפיין עיקרי. ולא אמרתי שהם תלויים בארץ מוצא. חב"ד אינה החסידות היחידה שמוצאה מליטא-רוסיה. גם לא חידשתי שום דבר. מדובר באחד ההבדלים העיקריים בין חב"ד לאחרים, ואין צריך להתנצל או להתכחש למציאות. וכפי שכבר כתבתי אין בכך שום ביקו...
על ידי אור זרוע
09 ינואר 2021, 23:06
פורום: אקטואליה
נושא: האם חסידות חב"ד היא ככל החסידויות
תגובות: 173
צפיות: 1726

Re: האם חסידות חב"ד היא ככל החסידויות

חזרה לנושא אם חב"ד הם ככל החסידויות. יש מכנה משותף לכל החסידויות מלבד חב"ד, והוא שמרנות והקפדה יתירה בגדרי קדושה וצניעות. בחב"ד מקפידים על גילוח זקן ומקווה, אבל מעבר לכך, הם דומים בהנהגתם לליטאים, כגון במה שנוגע לפגישות לפני החתונה. ובדברים מסוימים גם פחות מהם, כגון פרסום תמונות נשים. יבואו אחרים שב...
על ידי אור זרוע
08 ינואר 2021, 01:38
פורום: פורום עורכים תורניים
נושא: דרוש עורכים
תגובות: 33
צפיות: 719

Re: דרוש עורכים

הולך ללמוד כתב:
08 ינואר 2021, 01:11
גם אני בפרויקט הרמב"ם מלין על שכר זעום באזור של 20 ש"ח לשעה. ואני גם לא מאמין ששייך לכתוב בטיל כמה וכמה סוגיות שלימות באופן ברור ורהוט.

ברור שאי אפשר. כשאין קשר בין העורכים השונים, יכול כל עורך לחשוב לעצמו שהבעיה היא בו, אבל למעשה כולם מתמודדים עם אותה בעיה.

עבור לחיפוש מתקדם