החיפוש הניב 1359 תוצאות

על ידי אוריאל
11 יוני 2021, 17:54
פורום: בית המדרש
נושא: אמר 'הביאו מלח' לא הוי הפסק
תגובות: 8
צפיות: 125

Re: אמר 'הביאו מלח' לא הוי הפסק

HaimL כתב:
11 יוני 2021, 12:59
א"כ, אז ה"ה לאכול ירקות ולומר הביאו ציר או מורייס או חרוסת וכה"ג, כדי שייאכלו ירקות של ברכה בטעם. ולאו דווקא בפת ומלח.
אבל מדוע זו הערה רק לפירש"י, הלא גם אם נפרש ש'הביאו מלח' אינו הפסק משום דהוי צורך אכילה, תיקשי לך היאך הדין בהביאו ציר לדג דג"כ לא יהיה הפסק מפני שהוא צורך אכילה.
על ידי אוריאל
11 יוני 2021, 17:51
פורום: בית המדרש
נושא: אמר 'הביאו מלח' לא הוי הפסק
תגובות: 8
צפיות: 125

Re: אמר 'הביאו מלח' לא הוי הפסק

הצעיר שבחבורה כתב:
11 יוני 2021, 13:55
דו"ק בלשון רש"י, לא כתב שהברכה חשובה יותר, אלא שתהא הפרוסה המתברכת נאכלת בטעם.
וכי מה טעם יש בדבר שתהא הפרוסה נאכלת בטעם? מדוע זה נחשב "צורך ברכה"? לדברינו המכוון הוא שבאכילה על דבר בטעם, מאכל חשוב יותר, אף הברכה מעולה יותר.
על ידי אוריאל
11 יוני 2021, 11:43
פורום: בית המדרש
נושא: אמר 'הביאו מלח' לא הוי הפסק
תגובות: 8
צפיות: 125

Re: אמר 'הביאו מלח' לא הוי הפסק

שוב העירני הרב @משה נפתלי, שזהו ביאור רש"י על אתר בגמרא שם, שכתב "שאף זו צורך ברכה היא שתהא פרוסה של ברכה נאכלת בטעם".
על ידי אוריאל
11 יוני 2021, 10:52
פורום: בית המדרש
נושא: אמר 'הביאו מלח' לא הוי הפסק
תגובות: 8
צפיות: 125

אמר 'הביאו מלח' לא הוי הפסק

בגמרא ברכות מא. מבואר שאם אמר הביאו מלח קודם האכילה ל"ה הפסק, ובלשונות המפרשים מבואר שטעם זה הוא מפני שהמלח הוא צורך אכילה. אמנם, זכורני שראיתי פעם הסבר אחר, והוא, מפני דהוי צורך ברכה,  והיינו מפני שעל מאכל חשוב יותר גם הברכה עליו מקבלת חשיבות גדולה יותר, כמו שאנו רואים שעל הלחם יש ברכה מיוחדת יותר,...
על ידי אוריאל
30 מאי 2021, 15:58
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: על שלשה דברים העולם עומד
תגובות: 1
צפיות: 55

על שלשה דברים העולם עומד

על התורה, על העבודה, ועל גמילות חסדים (אבות א, ב). בירושלמי (מגילה פ"ג) למדו שלשת דברים אלו מן הפסוק "ואשים דברי בפיך ובצל ידי כסיתך לנטוע שמים וליסוד ארץ (ישעיה נא), 'ואשים דברי בפיך' זו ת"ת, 'ובצל ידי כסתיך' זו גמילות חסדים, 'לנטוע שמים וליסוד ארץ' אלו הקרבנות. הנה בדברי הפסוק ודרשת הירושלמי, הגמי...
על ידי אוריאל
28 מאי 2021, 10:43
פורום: ברכות
נושא: סיני ועוקר הרים
תגובות: 6
צפיות: 181

Re: סיני ועוקר הרים

@משה-הלוי, אלו הם דברי החזו"א, הובאו בספר פאר הדור. אולם בתוס' עירובין מ. מוכח לא כן.
על ידי אוריאל
01 מאי 2021, 23:47
פורום: בית המדרש
נושא: האם בני אשכנז ס"ל שיש מזל לישראל?
תגובות: 11
צפיות: 180

Re: האם בני אשכנז ס"ל שיש מזל לישראל?

ויל"ע האם מוכרחים לומר שהנוהגים כמנהג אשכנז פוסקים להלכה כדעת ר' יוחנן ודעימיה דאין מזל לישראל - ועל ידי תפלה וזכות משתנה מזלו לטובה:" ולכאורה גם מזה מוכח דקיי"ל להלכה ולמעשה כדעת ר' יוחנן ודעימי' שאין מזל לישראל, ראה לשון המאירי בבית הבחירה שם: "אל תביט למאמר האומר יש מזל לישראל", ועיין בכל דבריו ...
על ידי אוריאל
01 מאי 2021, 23:16
פורום: שבת
נושא: שבת קנו. יש מזל לישראל
תגובות: 6
צפיות: 435

Re: שבת קנו. יש מזל לישראל

הוא דבר תמוה ורחוק מסברא, שלדבריך כל התפילות וכל העבודה שאנו עובדים, היא רק על צד הספק, ולדבריך איך מתפללים הלא אף אחד לא יודע אם יש סיבה שיתקבלו או לא יתקבלו תפלותיו. זה לא נקרא ספק, כל אחד חייב לדעת שיתכן שיתקבלו תפילותיו, והוא חייב להתפלל, ובהדי כבשא דרחמנא למה לך. אינו דומה כלל, שכן גם אם לא ית...
על ידי אוריאל
29 אפריל 2021, 21:57
פורום: שבת
נושא: שבת קנו. יש מזל לישראל
תגובות: 6
צפיות: 435

Re: שבת קנו. יש מזל לישראל

ובעניותי לא הבנתי את הקושיא, שאולי תפילה זו (וכל התפילות בשמו"ע) אכן לא יתקבלו  לשנות את מזלו של מי שמזלו הוא אחרת, אמנם כיון אין האדם יודע אם מזלו הוא כך או כך, יתכן שמזלו הוא לטובה, ואז יתקבל תפילתו לטובה, ולכן תקנו לכאו"א שיתפלל. הוא דבר תמוה ורחוק מסברא, שלדבריך כל התפילות וכל העבודה שאנו עובדי...
על ידי אוריאל
27 אפריל 2021, 09:35
פורום: ספירת העומר, ל"ג בעומר, חג השבועות
נושא: זריזין מקדימין או הידור מצוה במתן תורה
תגובות: 11
צפיות: 925

Re: זריזין מקדימין או הידור מצוה במתן תורה

ועוד, דבלא"ה אף בלא ענין של זריזין, הא איך משה רבינו ביטל את כל המצוות ליום אחד? - ומאי אית לך למימר, לא חשיב שביטל דבר כי הרי עוד לא נצטוו, וא"כ מהאי טעמא ג"כ לא שייך לשאול זריזין מקדימין שזה אינו אלא במצוה שהאדם מחוייב בה שיזדרז לקבלה, ולא להזדרז להתחייב במצוות [ואף שמצאנו אצל גר ששיהה עצמו וכו',...
על ידי אוריאל
20 אפריל 2021, 00:31
פורום: הלכה ומנהג
נושא: קנה מצוה ואחד חטף לו אותה
תגובות: 8
צפיות: 120

Re: קנה מצוה ואחד חטף לו אותה

קורה ואדם קונה מכספו מצוה, כגון פתיחת הארון, או עליה, ובטעות אחד אחר פותח הארון וכיו"ב. האם חייב לשלם על זה או לא, מסברא פשוטה ודאי שלא חייב, דהרי לא קיבל כלום. אולם שמעתי שיש חתם סופר שכותב שמי שחטף לחברו את זכות אמירת הקדיש - זכות הקדיש עולה למי שקנה אותה, ולא הפסיד כלום . האם ידוע למישהו היכן מק...
על ידי אוריאל
19 אפריל 2021, 23:54
פורום: סוכה
נושא: סוכה כז: מנין שחייב אדם להקביל פני רבו ברגל
תגובות: 4
צפיות: 498

Re: סוכה כז: מנין שחייב אדם להקביל פני רבו ברגל

כמדומני שהריטב''א בסוגיא שם מדבר כמדומני שברגל חייב גם אינו באותה העיר הנה הריטב"א שם כתב לחדש, שאם התלמיד נמצא באותה העיר שרבו נמצא בה, יש עליו חיוב ללכת אליו בכל יום ויום לקבל את פניו, ואם נמצא קרוב לעיר מחוצה לה, יש לו חיוב בכל שבת ור"ח, ואם הוא רחוק - בכל רגל ורגל. נמצא ששלושה זמנים יש חלוקים א...
על ידי אוריאל
02 אפריל 2021, 00:36
פורום: פסח
נושא: האם בכל אכילת משהו (יותר מכזית) יש מצוה?
תגובות: 6
צפיות: 82

Re: האם בכל אכילת משהו (יותר מכזית) יש מצוה?

מאן דהוא אמר לי, שאחר אכילת כזית, שם 'אכילה' אית לה, ומכאן ואילך בכל משהו יש מצוה. דכזית בעינן כדי שיהיה לזה שם 'אכילה', וכין שיש לזה שם 'אכילה' יש מצוה בכל משהו. מה המקור לכך? מקור הדברים כמו שציינו כאן, הוא הגאון הנצי"ב בהעמק שאלה, שכתב לחדש דאחר שאוכל כזית של מצוה יש לכל המשך האכילה שם של אותה ה...
על ידי אוריאל
30 מרץ 2021, 22:24
פורום: דעת דורות
נושא: הגרח''ק ידע ללמוד!
תגובות: 106
צפיות: 1937

Re: הגרח''ק ידע ללמוד!

כמדומני שהנקודה המרכזית היא לא צורת הלימוד שהיתה לו. אני באופן אישי שאלתי פעם את מרן הגר"ח שליט"א, אודות בחורים בישיבה שחשק לבם ללמוד כל היום בעיון מקיף בבירור סוגיות עם כל הראשונים והאחרונים, בחילוקים דקים ויסודות עצומים, או בחורים שלהיפך, רצונם להקיף הרבה חומר וללמוד בגרסא, מה עלי לומר להם, מהי הד...
על ידי אוריאל
30 מרץ 2021, 00:29
פורום: פסח
נושא: 'והגדת לבנך' - האם גם הבן בכלל קיום המצוה?
תגובות: 6
צפיות: 169

Re: והגדת לבינך האם שייך לבנים?

rk1234 כתב:
29 מרץ 2021, 23:48
ואם אין לו בנים אשתו שואלתו וכי היא פטורה ממצות סיפור
היא מחלוקת גדולה בין האחרונים, אם אשה מצווה בסיפור יציאת מצרים או שפטורה מפני שהיא מצות עשה שהזמן גרמא [לפי שעה עיין בחשק שלמה פסחים קטז: שדיבר בזה].
על ידי אוריאל
29 מרץ 2021, 23:45
פורום: פסח
נושא: 'והגדת לבנך' - האם גם הבן בכלל קיום המצוה?
תגובות: 6
צפיות: 169

Re: והגדת לבינך האם שייך לבנים?

אב שמלמד את בנו מקיים מצות ושננתם לבנך ובודאי שהבן לא מקיים, וה"ה הכא אולי יש לומר שהבן נחשב שותף למצוה של אביו, כדרך שכתב בעל ספר החרדים שישראל נחשב שותף במצות הכהנים שמברכים אותו, שהרי אילולי שהוא היה מתברך הם לא היו מברכים, וכעין שכתבו האחרונים שאשה יש לה שותפות במצוה של פריה ורביה, במה שמסייעת ...
על ידי אוריאל
29 מרץ 2021, 23:19
פורום: פסח
נושא: האם יש מצות 'והגדת לבנך' גם על בת
תגובות: 24
צפיות: 330

Re: האם יש מצות 'והגדת לבנך' גם על בת

במג"א סי' תעא סק"ז מבואר שמצות סיפור נאמרה גם על בן וגם על בת, ממש"כ שם ואין חילוק בין קטן לקטנה, עיי"ש. [ואולי סובר שזה מפני שאף נשים חייבות במצות סיפור, או שגם אם הם אינן מחויבות אך אביהם מחויב לספר להם]. יישר כחו דאנהירו לעיינין, עיינתי שם ואכן מדבריו מתבאר יפה שמצות ההגדה היא גם כלפי הבת, ולא ר...
על ידי אוריאל
29 מרץ 2021, 22:14
פורום: פסח
נושא: האם יש מצות 'והגדת לבנך' גם על בת
תגובות: 24
צפיות: 330

Re: האם יש מצות 'והגדת לבנך' גם על בת

חייל של הרבי כתב:
29 מרץ 2021, 22:12
עיין בדבריו הק' שזה קשור לכל עניין החינוך שיש ב'והגדת לבנך', חינוך הבנים והבנות. ולא רק כדי שיהיה מי שישאל.
מסברא הכל יתכן, אבל אנו מבקשים כאן לדעת פשר דבר במה שונה פסוק זה משאר דרשות שדרשו חז"ל.
אני סמוך ובטוח שיש להביא ראיות לענין מלשונות הראשונים או הפוסקים המפורסמים, ואותם אני מבקש.
על ידי אוריאל
29 מרץ 2021, 22:10
פורום: פסח
נושא: האם יש מצות 'והגדת לבנך' גם על בת
תגובות: 24
צפיות: 330

Re: האם יש מצות 'והגדת לבנך' גם על בת

בהתוועדות אחרון של פסח תשד"מ (הובא בתורת מנחם אות כב) כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש אומר (לעניין מעשה, ובפשיטות [ובדרך אגב ולא בתור חידוש]) שאם אין לו בן אז בתו שואלתו. והתוועדות זו לא הוגהה על ידי הרבי, והמדפיסים הוסיפו מקורות למטה שלענ"ד אינם מקורות כלל לאמרה זו של הרבי, אלא לכאורה כך הרבי הבין בסברתו ה...
על ידי אוריאל
29 מרץ 2021, 21:41
פורום: פסח
נושא: האם יש מצות 'והגדת לבנך' גם על בת
תגובות: 24
צפיות: 330

Re: האם יש מצות 'והגדת לבנך' גם על בת

סופר-סתם כתב:
29 מרץ 2021, 21:34
אין לו בן אשתו שואלתו.
האם כוונתך להוכיח מזה שאשתו שואלתו, שיש מצוה גם בבנות? זה אינו, שהרי אם אין לו אשה הוא שואל את עצמו, אף שבודאי אין מקיים בזה את עיקר מצות והגדת לבנך.
או כלך לאידך גיסא, למה לא אמרו אם אין לו בן, בתו שואלתו?
על ידי אוריאל
29 מרץ 2021, 21:21
פורום: פסח
נושא: האם יש מצות 'והגדת לבנך' גם על בת
תגובות: 24
צפיות: 330

האם יש מצות 'והגדת לבנך' גם על בת

הנה ידוע מה שחז"ל פטרו נשים ממצות ת"ת, מקרא דכתיב ולמדתם אותם את בניכם, בניכם ולא בנותיכם. כיוצא בדבר אתה מוצא במה שאמרו שמותר לכהנות ליטמא למתים, כיון שאמר הכתוב בני אהרן, ולא בנות אהרן. מעתה, יש לדקדק אם גם במצוה זו נדרוש 'והגדת לבנך, בנך ולא בתך', לומר שאין המצוה להגיד סיפור יציאת מצרים לבנות. את...
על ידי אוריאל
14 מרץ 2021, 09:50
פורום: בית המדרש
נושא: בחורי ישיבה במידת הצדקה
תגובות: 2
צפיות: 58

Re: בחורי ישיבה במידת הצדקה

השפל באמת כתב:
14 מרץ 2021, 09:14
האם מותר לתת להם צדקה
הסברא נותנת כמו שכתב כאן:
באורח צדקהPDF
על ידי אוריאל
13 מרץ 2021, 22:04
פורום: הלכה ומנהג
נושא: איך ניתן להיזהר מהאיסור למנות את ישראל בעידן הטכנולוגי?
תגובות: 15
צפיות: 202

Re: איך ניתן להיזהר מהאיסור למנות את ישראל בעידן הטכנולוגי?

בשלמא כתב:
13 מרץ 2021, 21:41
דעת החת"ס שעצם ידיעת המספר הכולל הוא האיסור
איה מקום כבודו?
 
על ידי אוריאל
09 מרץ 2021, 01:33
פורום: סוכה
נושא: דף כו: אסור לאדם לישן ביום יותר משתין נשמי
תגובות: 2
צפיות: 544

דף כו: אסור לאדם לישן ביום יותר משתין נשמי

סוכה כו: אמר רב, אסור לאדם לישן ביום יותר משיתין נשמי וכו'. פירש"י: מפני ביטול תורה. לכאורה יש לבאר, הלא איסור זה החמור מכל איסורים שבתורה - ביטול תורה - הוא איסור ידוע ומפורסם, ובכל רגע פנוי שאדם יכול ללמוד ואינו לומד 'באין עליו יסורין רעים ועוכרין אותו', כלשון רבותינו הקדושים. ואם כן מה נוסף בעני...
על ידי אוריאל
07 מרץ 2021, 00:56
פורום: הלכה ומנהג
נושא: תענית בכורות בערב פסח
תגובות: 19
צפיות: 457

Re: תענית בכורות בערב פסח

מנהג העולם להקל בתענית זו, שעל ידי שמסיימים מסכת ונעשית סעודת מצוה, גם הבכורות אוכלים. וראיתי דבר מעניין מאד, בשו"ע מהדורת פרידמן נדפס בסוף קובץ מפרשים, ושם [יו"ד ס"ס רמ"ו] הביאו ציטוט מהתשובה מאהבה, שבו הוא מספר שהנודע ביהודה ציווה שיכריזו בעיר שלא לסיים מסכת בערב פסח כדי שיאכלו הבכורות, ואפילו מי...
על ידי אוריאל
07 מרץ 2021, 00:26
פורום: פסחים
נושא: "מחתם מאי חתים, רב אמר מקדש ישראל. לייט עלה אביי וכו.. מה הפשט? פסחים קד א
תגובות: 11
צפיות: 179

Re: "מחתם מאי חתים, רב אמר מקדש ישראל. לייט עלה אביי וכו.. מה הפשט? פסחים קד א

בביאור דברי הראמ"ה, מסתבר שהמכוון כמו שכתב @ספר וסופר. אך אחר העיון בדברי האור שמח שציין @מלכיצדק שכתב לבאר בעוד אופן, חשבתי שאולי לזה גם כוונת הראמ"ה לאפוקי מהמינים שמקדשים אותו יום, היינו יום א', ולזה לא רצו לומר 'מקדש השבת' שישמע כאילו ישראל הם ג"כ שמקדשים את השבת [ולא כ"כ משמע].
image.png
על ידי אוריאל
07 מרץ 2021, 00:16
פורום: סוכה
נושא: דף כו. שומרי גנות ופרדסים פטורין מן הסוכה
תגובות: 6
צפיות: 226

Re: דף כו. שומרי גנות ופרדסים פטורין מן הסוכה

לא זכיתי להבין את הדברים מדוע זה חידוש גדול מאוד הרי לכאורה פשוט שאדם שיודע שהוא עלול להיות חולה עקב ישיבתו בסוכה הוא פטור מסוכה כמובן בחשש סביר וניכר כגון לישון בלילה קר מאוד ואין לו כרים וכסתות ראויים או שלא יועילו והוא הדין כאן יש חשש שיבוא גנב באיזה זמן וזה פוטר לטעמי יש כאן חידושים מכמה טעמים....
על ידי אוריאל
07 מרץ 2021, 00:03
פורום: הלכה ומנהג
נושא: איך ניתן להיזהר מהאיסור למנות את ישראל בעידן הטכנולוגי?
תגובות: 15
צפיות: 202

Re: איך ניתן להיזהר מהאיסור למנות את ישראל בעידן הטכנולוגי?

ואחזק דברי ברוךווייס , שהרי מבואר ברמב"ם פ"ד מתמידין ה"ד שהאיסור הוא למנות את האנשים, אבל למנות את האצבעות של האנשים אין איסור, ולכן כך היו מפיסין בבית המקדש על ידי שכל אחד היה מרים אצבעו והיו סופרים אותה. וכפי זה, מסתבר לי שלא נאסר זה אלא כשעומדים האנשים לפניך ואתה מונה אותם אחד לאחד, אולם אם המנין...
על ידי אוריאל
06 מרץ 2021, 23:53
פורום: סוכה
נושא: דף כו. שומרי גנות ופרדסים פטורין מן הסוכה
תגובות: 6
צפיות: 226

Re: דף כו. שומרי גנות ופרדסים פטורין מן הסוכה

גם יש להגיד שהתורה לא אמרה תבנה בית חדש אלא אמרה תפרק את הגג ולהדיא אמרו צא מדירת קבע ושב מדירת ארעי רמזו שיש לאדם דירת קבע וצריך להחליפה לדירת ארעי וזה על ידי פירוק הגג לא הבנתי דקדוקו זה. אולי כוונתו כי לא אמרו 'בנה דירת ארעי', משמע שהסוכה בנויה ועומדת. אולם עיין לשון רש"י סוכה כה: דמבואר שהרגילו...
על ידי אוריאל
06 מרץ 2021, 23:22
פורום: סוכה
נושא: דף כו. שומרי גנות ופרדסים פטורין מן הסוכה
תגובות: 6
צפיות: 226

דף כו. שומרי גנות ופרדסים פטורין מן הסוכה

סוכה כו. שומרי גנות ופרדסים פטורין בין ביום ובין בלילה, וליעבדי סוכה התם וליתבו, אביי אמר תשבו כעין תדורו, רבא אמר פרצה קוראה לגנב. מאי בינייהו, איכא בינייהו דקא מנטר כריא דפירי.   פירש"י: שומרי גנות ופרדסין . אין זזין משם: כעין תדורו . כדרך שהוא דר כל השנה בביתו הזקיקתו תורה להניח דירתו ולדור כאן ...

עבור לחיפוש מתקדם