החיפוש הניב 1278 תוצאות

על ידי אוריאל
09 אוגוסט 2020, 21:29
פורום: שבת
נושא: שבת קנו. יש מזל לישראל
תגובות: 0
צפיות: 37

שבת קנו. יש מזל לישראל

שבת קנו. איתמר, רבי חנינא אמר מזל מחכים ומזל מעשיר ויש מזל לישראל . רבי יוחנן אמר אין מזל לישראל. פירש"י: מזל מחכים - לפי המזל היא החכמה כדאמר דבחמה נהיר וחכים . ויש מזל לישראל - שאין תפילה וצדקה משנה את המזל. אין מזל לישראל - דעל ידי תפילה וזכות משתנה מזלו לטובה. לכאורה יש להבין דברי רבי חנינא הס...
על ידי אוריאל
29 יולי 2020, 22:26
פורום: ד' תעניות, בין המצרים, תשעה באב
נושא: האם מותר לבשל לצורך שבת בתשעה באב לאחר חצות
תגובות: 8
צפיות: 159

האם מותר לבשל לצורך שבת בתשעה באב לאחר חצות

הנה מבואר בשולחן ערוך שכל העושה מלאכה בתשעה באב אינו רואה בו סימן ברכה, והיינו גם לאחר חצות כמו שכתב במשנה ברורה, אם הוא עושה את המלאכה בקביעות באופן שמסיח דעתו מן האבילות. עוד מבואר במשנה ברורה שמותר לבשל ולהכין צרכי סעודה בתשעה באב לאחר חצות עבור סעודת מצוה שחלה במוצאי הצום. והסתפקתי האם מותר להכי...
על ידי אוריאל
23 יולי 2020, 14:31
פורום: בית המדרש
נושא: אז ישיר משה ובני ישראל את השירה
תגובות: 2
צפיות: 31

אז ישיר משה ובני ישראל את השירה

האם במשמעות של 'אז ישיר' יש גם כוונה לניגון, או הכוונה שרק אמרו את השירה, ונקראת שירה ע"ש שבנויה משורות שורות כמ"ש המפרשים.
על ידי אוריאל
21 יולי 2020, 11:39
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מי שאומר שמתכוון לקיים מצוה, אך באמת לא מתכוון
תגובות: 15
צפיות: 129

Re: מי שאומר שמתכוון לקיים מצוה, אך באמת לא מתכוון

אני לכשעצמי חושב מצד הסברא, שענין זה לא שייך לנושא של 'דברים שבלב', מכיוון שבדברים שעיקרם תלויים בלב לא מועילה האמירה. ידוע נידון דומה, לגבי מי שפגע בחבירו ומבקש ממנו מחילה, ואותו אחד לא נעים לו והוא אומר שהוא מוחל אך לבו בל עמו, האם נחשב זה שמחל ודברים שבלב לא הוו דברים, או שבדברים שעיקרם בלב אין מ...
על ידי אוריאל
21 יולי 2020, 11:21
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מי שאומר שמתכוון לקיים מצוה, אך באמת לא מתכוון
תגובות: 15
צפיות: 129

Re: מי שאומר שמתכוון לקיים מצוה, אך באמת לא מתכוון

יושב אוהלים כתב:
21 יולי 2020, 11:20
יאיר כתב:
21 יולי 2020, 11:19
פשוט שכוונתו לאופן הראשון

נא להסביר
אם הוא מתכוון להדיא שלא לצאת, על זה לא שאלתי, ומסתבר לי שלא יצא ידי חובה, הגם שיש לדון מצד הסברא שכתבת,
עיקר הספק שלי הוא שהוא לא חשב כלום מענין המצוה, לא לצאת ולא לא לצאת, אלא רק אמר שמתכוון לצאת.
 
על ידי אוריאל
21 יולי 2020, 11:07
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מי שאומר שמתכוון לקיים מצוה, אך באמת לא מתכוון
תגובות: 15
צפיות: 129

מי שאומר שמתכוון לקיים מצוה, אך באמת לא מתכוון

מה הדין במי שעושה מצוה דאורייתא, שבה לכו"ע קי"ל דמצוות צריכות כוונה, הוא אומר את הנוסח של 'לשם יחוד' או 'הריני מוכן ומזומן',  שם אומר במפורש שמתכוון לצאת המצוה הכתובה בתורה, אך באותה שעה שמוציא כן משפתיו, לבו בל עמו, ואין לו כל כוונה אמיתית לצאת במצוה מאחר וראשו בכלל לא חושב על מה שמוציא בשפתיו. האם...
על ידי אוריאל
13 יולי 2020, 23:54
פורום: סוטה
נושא: מותר להחניף לרשעים בעולם הזה
תגובות: 2
צפיות: 34

מותר להחניף לרשעים בעולם הזה

סוטה מא: דרש רבי יהודה בר מערבא מותר להחניף לרשעים בעולם הזה וכו'. רשב"ל אמר מהכא כראות פני אלקים ותרצני. יל"ע במה מדובר, אי יש סכנה ודאי דשרי לכו"ע ואין בזה חידוש, והוא דבר שאין צריך לומר. ואי אין סכנה, למה באמת מותר, אחרי שכל כך הפליגו חז"ל ואמרו שכל המחניף סוף נופל ביד חבירו, ויורד לגיהנם, וככל ...
על ידי אוריאל
13 יולי 2020, 09:36
פורום: הלכה ומנהג
נושא: שטיח תחת רגלי הכהנים
תגובות: 2
צפיות: 85

שטיח תחת רגלי הכהנים

האם יש מקור למנהג שפורסים שטיח תחת רגלי הכהנים בשעת נשיאת כפים, או שזה סתם לשם הנוחות והנקיות גרידא?
על ידי אוריאל
01 יולי 2020, 01:08
פורום: הלכה ומנהג
נושא: בקשות פרטיות במנחה בערב שבת, מותר?
תגובות: 20
צפיות: 179

Re: בקשות פרטיות במנחה בערב שבת, מותר?

שמעתי שאסור לבקש בקשות פרטיות במנחה ער"ש האם יש לזה מקור, ומהו? זו לא שמעתי, אבל במדבר קדימות להגחיד"א (מערכת ת, ד) מביא למי שכתב עפ"י הזהר שאין לבקש על פרנסה בתפילת המנחה [בכל יום], לפי שאז שולטים הדינים, ולכאו' לפ"ז ה"ה כל שאילת צרכיו כנ"ל. אך כמדו' שלדעת המקובלים כבר מע"ש מתנוצצת הארת השבת ומתמת...
על ידי אוריאל
01 יולי 2020, 00:32
פורום: שבת
נושא: שבת קטו. אבא חלפתא
תגובות: 1
צפיות: 47

שבת קטו. אבא חלפתא

דף קטו. אמר רבי יוסי מעשה באבא חלפתא. פירש"י: אבא של רבי יוסי חלפתא שמו. מכאן יש לתמוה על דברי המהרש"ל ביש"ש קדושין פ"א סי' סה, שכתב לתמוה איך קרא הטור לאביו בספרו א"א הרא"ש , והלא אמרו שבן מכבדו לאחר מותו שלא יקרא לו בשמו, וכתב שם שיש המחלקים בין דיבור לבין כתיבה, וכתב דיותר נראה ששם אין הכוונה לר...
על ידי אוריאל
26 מאי 2020, 20:38
פורום: הלכה ומנהג
נושא: הנצרך לנקביו בעת אמירת שיעור
תגובות: 8
צפיות: 97

Re: הנצרך לנקביו בעת אמירת שיעור

לכאורה זה גמ' מפורשת, שבת לג. שרבא לא הלך לבית הכסא, וחלה מזה, כי היה צריך ללמוד עם התלמידים, והיה קבוע להם זמן.אך שם בפשטות אין אפילו היתר של כבוד הבריות, אז מה ההיתר. האמת שהייתי סבור לומר לך, שגם שם יש את ההיתר של כבוד הבריות, והייתר זה היינו שהתלמידים נשארים ללא רבם במשך זמן עד שחוזר, שזה הכבוד...
על ידי אוריאל
26 מאי 2020, 20:26
פורום: הלכה ומנהג
נושא: הנצרך לנקביו בעת אמירת שיעור
תגובות: 8
צפיות: 97

Re: הנצרך לנקביו בעת אמירת שיעור

ברל כתב:
26 מאי 2020, 20:20
האםתעל הצטרכות מכניסה אותנו לבל תשקצו כמדומני שלא. אין לי מקןרןת לכך אבל כך מקובלני
מבואר בפוסקים שאם נצרך קצת לנקביו אין בזה בל תשקצו, ורק אם מתאווה מאד יש בזה בל תשקצו, וכמו שציינתי במה שערכתי את ההודעה הקודמת, זה נמצא בסי' צ"ב.
כמובן שהנידון שלנו באופן כזה שנצרך לנקביו מאד, שיש בזה בל תשקצו.
על ידי אוריאל
26 מאי 2020, 20:16
פורום: הלכה ומנהג
נושא: הנצרך לנקביו בעת אמירת שיעור
תגובות: 8
צפיות: 97

הנצרך לנקביו בעת אמירת שיעור

יש לי ספק ישן, והוא במי שמגיד שיעור, ובאמצע הוצרך לנקביו. הוא מתבייש לצאת באמצע שיעור, והשאלה היא האם מותר לו להמשיך בשיעורו כרגיל, או שמא עליו לעצור את השיעור ולצאת אף שמתבייש, מצד איסור בל תשקצו. השאלה נכונה גם לתלמיד שמתבייש לצאת באמצע שיעור וכד'. [ייתכן לדון שאולי עליו חובה  להמשיך בתלמוד תורה ל...
על ידי אוריאל
11 מאי 2020, 18:05
פורום: שבת
נושא: שבת לג: במעשה דרשב"י ובנו במערה (ענינא דיומא)
תגובות: 2
צפיות: 97

שבת לג: במעשה דרשב"י ובנו במערה (ענינא דיומא)

דף לג: מניחין חיי עולם ועוסקין בחיי שעה. פירש"י דאפשר ע"י נכרים והקב"ה נותן מזון וריוח לעושי רצונו. א. הנה נראה מפירש"י, שבא ליישב דלא תקשי לך למה כעס ר"ש והלא אדם צריך לעסוק לפרנסתו, וכמו שאמרו 'אם אין דרך ארץ אין תורה', דבאמת היו יכולין ללמוד ועדיין היתה פרנסתם מצויה להם ע"י נכרים והקב"ה נותן מזו...
על ידי אוריאל
10 מאי 2020, 09:48
פורום: בית המדרש
נושא: למה "בר" מצוה ולא "בן" מצוה?
תגובות: 8
צפיות: 475

Re: למה "בר" מצוה ולא "בן" מצוה?

גמח כתב:
08 מאי 2020, 10:58
אוריאל כתב:
25 אפריל 2019, 00:46

חשבתי לפרש עד"ז, על פי המבואר בסוכה לה: ש"בר" בארמית משמעותו "רשות". שם המובן של רשות הוא עשיית דבר ע"י קבלת רשות, כמבואר שם.
מישהו יודע היכן זה נמצא בגמרא?
טעיתי, וזה לא נמצא בסוכה לה: אלא בסוכה מה:, עיין שם רש"י ד"ה 'בבר'.
 
על ידי אוריאל
10 מאי 2020, 09:45
פורום: שבת
נושא: שבת נט: נח נפשיה דרבי אפס
תגובות: 4
צפיות: 143

Re: שבת נט: נח נפשיה דרבי אפס

ועוד שמצווה לקיים דברי המת?! מצוה לקיים דברי המת שייך רק לגבי ממון שהוריש המת ולא בציווים בעלמא. יישר כח. בדקתי מעט, וראיתי שאכן כדבריך כתבו רוב הפוסקים ובראשם השבות יעקב ח"א קס"ח ושורש הדברים מדברי התשב"ץ (ח"ב סי' נ"ג), ושם כתב:  דברים אלו הן בלא השגחה שלא בכל דבר אמרו מצוה לקיים דברי המת, שאין הא...
על ידי אוריאל
07 מאי 2020, 13:56
פורום: שבת
נושא: שבת נט: נח נפשיה דרבי אפס
תגובות: 4
צפיות: 143

שבת נט: נח נפשיה דרבי אפס

ברש"י: כי שכיב רבי אמר חנינא בר חמא ישב בראש, ולא קיבל עליו רבי חנינא לפי שהיה רבי אפס גדול ממנו שתי שנים כו'. יל"ע דהרי לכאו' חובה עליו לקיים את ציווי רבי שהיה נשיא בישראל, ועוד שמצווה לקיים דברי המת?! האם מזה יש להוכיח, שהמצוה לקיים דברי המת והחובה להשמע לנשיא [בפרט לאחר פטירתו] אינה קיימת כאשר בי...
על ידי אוריאל
07 מאי 2020, 13:53
פורום: שבת
נושא: שבת לא. מה מוגדר כקביעות עתים לתורה
תגובות: 9
צפיות: 159

שבת לא. מה מוגדר כקביעות עתים לתורה

האם יש לדייק מלשון הגמרא, שקביעות היא רק ב"עתים", כלומר, שאדם קובע לו זמן מסויים ללימוד, נניח שעה ביום, או שגם אם אדם קובע לו קביעות של כמות ליום, כגון הדף היומי, בלא קציבת זמן, נחשב הדבר כקביעות עתים לתורה. [בכל מקרה אני יוצא מנקודת הנחה שאי"צ קביעות לשעה מסויימת, כי אין זו משמעות רש"י].
על ידי אוריאל
04 מאי 2020, 01:07
פורום: בית המדרש
נושא: שימוש באוכלין לצרכיו של האדם, אך לא לאכילה
תגובות: 12
צפיות: 134

שימוש באוכלין לצרכיו של האדם, אך לא לאכילה

האם מותר להשתמש במיני אוכלין ופירות, שלא לצרכי אכילה? הנה, בגמרא בשבת נ: בעו מיניה מרב ששת מהו לפצוע זיתים בשבת, אמר להם אפילו בחול אסור קסבר משום הפסד אוכלין. ופירש"י: לפצע זיתים על הסלע למתק מרירותו. והקשו הת"י: מה הפסד אוכלים יש כיון שעושה כן לתקנם.  דהיינו לפירושו של רש"י, מאי אכפת לן שמאבד מעט ...
על ידי אוריאל
27 אפריל 2020, 00:00
פורום: בית המדרש
נושא: האם מצאנו את השם 'יהודית' בדורות שלפנים
תגובות: 58
צפיות: 600

האם מצאנו את השם 'יהודית' בדורות שלפנים

כחלק מכתיבה על השם ' יהודית' [כפי הידוע היתה יהודית בת בארי אשת עשיו, אך מבואר ברש"י עה"ת ששמה האמיתי היה אהליבמה. ומאידך מצאנו יהודית צדקת בתו של יוחנן כהן גדול שעשתה הנס בחנוכה, וכן ביבמות סה: דביתהו דרבי חייא], אני מחפש שמות של נשים/אשת ת"ח בדורות שלפנים, דורות הראשונים או האחרונים, שנקראו בשם זה...
על ידי אוריאל
26 אפריל 2020, 19:26
פורום: בית המדרש
נושא: תכניות לימוד נושאות פרסים - להגדיל תורה
תגובות: 16
צפיות: 260

Re: תכניות לימוד נושאות פרסים - להגדיל תורה

@נדיב לב, המיזם שהבאת בתחילת האשכול, הוא גם לימים הבאים? כי משום מה היה נשמע לי שזה רק לשבוע אחד?! [הם אמרו בקו מיום שישי עד מוצאי שבת או משהו כזה].
על ידי אוריאל
22 אפריל 2020, 15:36
פורום: בית המדרש
נושא: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי
תגובות: 1533
צפיות: 55006

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

לא ראיתי אם כבר ענו אבל נ"ל מהבן איש חי בשם הגרע"א מביא מדרש אין מניחים תפילין אלא בשבת והוא תמוה וביאר הגרע"א דהיינו ר"ת "במקום שיער במקום תפוח" אם כן זהו לא להלכה, שכן אין שיטה שכזו להלכה, והשאלה היתה להלכה. למעשה ענו בשני דרכים עיקריות בתחילת האשכול, או במי שמציל מפני הדליקה, או מי שמתו אחיו מחמ...
על ידי אוריאל
20 אפריל 2020, 13:33
פורום: עזרה ושיתופי מידע בנושאים כלליים
נושא: המבחן של 'דרשו' על דף היומי
תגובות: 1
צפיות: 63

המבחן של 'דרשו' על דף היומי

מישהו יודע מתי אמור להתקיים המבחן של 'דרשו' קנין תורה מס' 4?
מבחן מס' 3 התקיים ביום ששי האחרון דרך המייל, וברצוני לדעת מתי יהיה מבחן 4.
תודה מראש.
על ידי אוריאל
20 אפריל 2020, 13:31
פורום: שבת
נושא: שבת מד. אי לא שרית ליה אתי לכבויי
תגובות: 6
צפיות: 141

Re: שבת מד. אי לא שרית ליה אתי לכבויי

יישר כח על היישובים הנאים. אאמו"ר שליט"א תירץ עפ"י מש"כ תוס' בדף ד. דגם להצד שלא התירו חכמים לרדות את הפת והיא תאפה, לא יתחייב סקילה כיוון שמה שלא מוציא את הפת הוא אנוס על פי חכמים. אבל בנידון דידן, אם חכמים לא יתירו לו את הטלטול והוא יכבה הוא יעשה את הכיבוי ללא היתר וללא פוטר, ובאמת יתחייב סקילה, ו...
על ידי אוריאל
19 אפריל 2020, 19:24
פורום: שבת
נושא: שבת מד. אי לא שרית ליה אתי לכבויי
תגובות: 6
צפיות: 141

שבת מד. אי לא שרית ליה אתי לכבויי

שבת מד. רבי יהודה בן לקיש אמר מותר לטלטלו, מתוך שאדם בהול על מתו אי לא שרית ליה אתי לכבויי. ובתוס' פירוש היינו שיעשה כן במזיד. וקשה לכאורה, דהא בפ"ק דף ה. הסתפקו במי שהכניס פת בתנור אם התירו לו לרדותה קודם שיבוא לידי איסור סקילה, וג"כ איירי שהכניס את הפת בתנור במזיד, ואפ"ה יש שם ספק אם התירו לרדותה...
על ידי אוריאל
19 מרץ 2020, 14:24
פורום: הקורונה והשלכותיה - באספקלריא של תורה [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: לאור המצב שמדברים על צמצום הלימוד בישיבות הק' ובתלמודי התורה
תגובות: 0
צפיות: 60

לאור המצב שמדברים על צמצום הלימוד בישיבות הק' ובתלמודי התורה

זה לשון התוספות יום טוב מסכת ברכות פרק ט: והרמב"ם כתב שהביא ראיה על כל העוברים על התקנות ההם כי יבא זמן להפרע מהם ולענוש אותם כי הם הפרו תורה. וז"ש הפרו תורתך עת לעשות לה'. אבל מי שיעזוב הפסוק על סדורו ויפרשהו ויאמר עת לעשות לה' הפרו תורתך יאמר  כי כשיבא העת להפרע מהם ולהנקם יזדמנו סבות לבני אדם לה...
על ידי אוריאל
12 מרץ 2020, 12:36
פורום: הקורונה והשלכותיה - באספקלריא של תורה [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: הוראות הגאון רבי עקיבא איגר ושאר גאוני הדורות זצ"ל בשעת המגפה
תגובות: 9
צפיות: 1183

Re: הוראות הגאון רבי עקיבא איגר ושאר גאוני הדורות זצ"ל בשעת המגפה

דרשות הר"ן הדרוש הששי: ולפעמים מתחדשים מקרים בריחוק מקום ובאיים הרחוקים, כדי שיתעוררו ישראל אל התשובה, וייראו ויפחדו פן יגיעם הפורענות, והוא מאמר הנביא (צפניה ג ו - ז) הכרתי גוים נשמו פנותם החרבתי חוצותם מבלי עובר, נצדו עריהם מבלי איש מאין יושב, אמרתי אך תיראי אותי תקחי מוסר. וכשאינם מתיסרים ברעת הא...
על ידי אוריאל
11 מרץ 2020, 22:47
פורום: הקורונה והשלכותיה - באספקלריא של תורה [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]
נושא: הוראות הגאון רבי עקיבא איגר ושאר גאוני הדורות זצ"ל בשעת המגפה
תגובות: 9
צפיות: 1183

הוראות הגאון רבי עקיבא איגר ושאר גאוני הדורות זצ"ל בשעת המגפה

מטבע הדברים ישנם הרבה שאלות שמופנות אל גאוני הדור. למשל, ביחס להוראה החדשה של משרד הבריאות לא להתקהל בכינוסים של יותר ממאה איש, יש בעיה עם המנינים הגדולים וכד'. מעניין מאד לחפש ולמצוא את הוראות גדולי הדורות שעברו ביחס למגפות, שכן כבר היו לעולמים. לפנינו מכתב של הגאון רבי עקיבא איגר, שנשלח לגאון רבי ...
על ידי אוריאל
11 מרץ 2020, 22:22
פורום: דעת דורות
נושא: כאשר הרמ"א חיבר חיבור כדי לשמח את לבו בימי הפורים
תגובות: 1
צפיות: 115

כאשר הרמ"א חיבר חיבור כדי לשמח את לבו בימי הפורים

בעקבות נגיף הקורונה, מעניין לציין שלפני ארבע מאות ששים וארבע שנים, היתה מגפה גדולה שפרצה בפולין. גם אז המגפה היה בסביבות ימי הפורים, ובעקבות המגפה ההיא, זכינו לחיבור הנורא של הרמ"א על מגילת אסתר, מחיר יין.
ואלו דברי הרמ"א בעצמו, בהקדמה לחיבורו הנ"ל:

image.png
על ידי אוריאל
27 פברואר 2020, 23:27
פורום: בית המדרש
נושא: ברכות התורה
תגובות: 3
צפיות: 87

Re: ברכות התורה

@איש קטן ראה מה שהערתי בכגון זה כאן וגם כאן. [וידידי הרה"ג @רוצה לדעת כתב על זה מאמר מיוחד ומפורט, בקשהו מידו].

עבור לחיפוש מתקדם