החיפוש הניב 404 תוצאות

על ידי הערשל
24 פברואר 2021, 23:26
פורום: בית המדרש
נושא: דרך אכילה ביו"כ
תגובות: 2
צפיות: 37

Re: דרך אכילה ביו"כ

ביו"כ הטעם משום דאי"ז בכלל אשר לא תעונה.
על ידי הערשל
22 פברואר 2021, 20:32
פורום: פורים
נושא: מבטלין ת"ת למקרא מגילה צריך לזה ילפותא?
תגובות: 10
צפיות: 140

Re: מבטלין ת"ת למקרא מגילה צריך לזה ילפותא?

יצחק ב כתב:
22 פברואר 2021, 20:26
זה חידוש שאין לו שום רמז בגמ'
ומה שתוס' אומר כן יש לו רמז?
על ידי הערשל
22 פברואר 2021, 20:23
פורום: פורים
נושא: מבטלין ת"ת למקרא מגילה צריך לזה ילפותא?
תגובות: 10
צפיות: 140

Re: מבטלין ת"ת למקרא מגילה צריך לזה ילפותא?

עי' בתוס' שם שלפי דבריו י"ל שהחידוש הוא שמבטלים כדי לשמוע מגילה ברוב עם.
על ידי הערשל
16 פברואר 2021, 01:10
פורום: פסחים
נושא: פסחים דף פג. פג: - האם יש חיוב שריפת נותר על כל ישראל או רק על בעלי הקרבן
תגובות: 18
צפיות: 222

Re: האם יש חיוב שריפת נותר על כל ישראל או רק על בעלי הקרבן

משה נפתלי כתב:
15 פברואר 2021, 02:39
הערשל כתב:
14 פברואר 2021, 21:06
הכל מצווים עליו לבערו.
'הכל' לאתויי שומר וגזלן, אבל אנש דעלמא לא.
מסתמא מדין ערבות מוטל על כולם.
 
על ידי הערשל
16 פברואר 2021, 00:10
פורום: שבועות
נושא: האם מ"ע ד'ככל היוצא מפיו יעשה' דוחה ל"ת ד'לא תאכל כל תועבה'?
תגובות: 4
צפיות: 49

Re: האם מ"ע ד'ככל היוצא מפיו יעשה' דוחה ל"ת ד'לא תאכל כל תועבה'?

משה נפתלי כתב:
15 פברואר 2021, 02:08
קיימא לן דאין שבועה חלה בכולל אלא על מצות עשה ולא על מצות לא תעשה.
היכן?
משה נפתלי כתב:
15 פברואר 2021, 02:08
אלא כי תיבעי לך, משום דרבא תיבעי לך. דאמר רבא: שבועה שלא אוכל ואכל עפר – פטור; הכא מאי? מי אמרינן ליה אכול תועבה וקיים שבועתך
לא הצלחתי להבין אולי תסביר יותר.
על ידי הערשל
15 פברואר 2021, 01:34
פורום: משניות
נושא: חילול מעות שביעית
תגובות: 1
צפיות: 35

Re: חילול מעות שביעית

הערשל כתב:
11 פברואר 2021, 00:54
וצריך להבין מה הטעם שלא התחללו המעות על העבדים וקרקעות ובהמה טמאה
מצאתי בס"ד ברמב"ן בע"ז ריש פ' הפועל שהטעם פשוט שאין קדושת שביעית נתפסת על דבר שאינו ראוי לאכילה, ורק על מעות נתפס מפני שקונה בהם דבר אחר שעליו תחול השביעית.
על ידי הערשל
15 פברואר 2021, 00:24
פורום: בית המדרש
נושא: שימור, יום שלם או מקצת יום?
תגובות: 55
צפיות: 435

Re: שימור, יום שלם או מקצת יום?

בעבר שמעתי בשם הגרי"ז שסתירת יום שביעי אי"ז שלא נטהרה מעולם אלא דין סתירה על הלמפרע והוכיח כן מכמה דוכתי. יישר כח. אשמח מאד לכל בדל תוספת, וכ"ש אם בידך להביא את הדברים בשלמותם. מצאתי אצלי בכתובים שהוכיח כדבריו משני מקומות, א. מהסוגיא בפסחים ובנזיר שכל עוד שלא ראתה נחשבת טומאתה לטומאת התהום, ואם נימ...
על ידי הערשל
14 פברואר 2021, 23:56
פורום: בית המדרש
נושא: שימור, יום שלם או מקצת יום?
תגובות: 55
צפיות: 435

Re: שימור, יום שלם או מקצת יום?

בעבר שמעתי בשם הגרי"ז שסתירת יום שביעי אי"ז שלא נטהרה מעולם אלא דין סתירה על הלמפרע והוכיח כן מכמה דוכתי.
על ידי הערשל
14 פברואר 2021, 23:51
פורום: פסחים
נושא: פסחים דף פג. פג: - האם יש חיוב שריפת נותר על כל ישראל או רק על בעלי הקרבן
תגובות: 18
צפיות: 222

Re: פסחים דף פג. פג: - האם יש חיוב שריפת נותר על כל ישראל או רק על בעלי הקרבן

יושב אוהלים כתב:
14 פברואר 2021, 21:31
הערשל כתב:
14 פברואר 2021, 21:06
יושב אוהלים כתב:
14 פברואר 2021, 18:06
שמצוות שריפת חמץ אינו אלא על בעל החמץ
חמץ הכל מצווים עליו לבערו.
גם חמץ שאינו שלו?? מה המקור לזה??

אמר רבה גזל חמץ לפני הפסח ובא אחר ושרפו במועד פטור שהכל מצווים עליו לבערו[ב"ק צח:].
 
על ידי הערשל
14 פברואר 2021, 21:08
פורום: פסחים
נושא: פסחים דף פג. פג: - האם יש חיוב שריפת נותר על כל ישראל או רק על בעלי הקרבן
תגובות: 18
צפיות: 222

Re: פסחים דף פג. פג: - האם יש חיוב שריפת נותר על כל ישראל או רק על בעלי הקרבן

דרומאי כתב:
14 פברואר 2021, 19:01
וכן ברמב"ם פי"ט ה"ז משמשע דמוטל על הבעלים.
הרמב"ם מיירי בקק"ל, ויתכן דקדשי קדשים שאני שאכילתם לכהנים ולא לבעלים.
על ידי הערשל
14 פברואר 2021, 21:06
פורום: פסחים
נושא: פסחים דף פג. פג: - האם יש חיוב שריפת נותר על כל ישראל או רק על בעלי הקרבן
תגובות: 18
צפיות: 222

Re: פסחים דף פג. פג: - האם יש חיוב שריפת נותר על כל ישראל או רק על בעלי הקרבן

יושב אוהלים כתב:
14 פברואר 2021, 18:06
שמצוות שריפת חמץ אינו אלא על בעל החמץ
חמץ הכל מצווים עליו לבערו.
על ידי הערשל
14 פברואר 2021, 21:04
פורום: פסחים
נושא: פסחים דף פג. פג: - האם יש חיוב שריפת נותר על כל ישראל או רק על בעלי הקרבן
תגובות: 18
צפיות: 222

Re: פסחים דף פג. פג: - האם יש חיוב שריפת נותר על כל ישראל או רק על בעלי הקרבן

דרומאי כתב:
14 פברואר 2021, 19:01
עי' תוס' דף פא: דמוכח דחשיב הנאה מה ששורפו בעצי הקדש, וע"כ דמוטל על הבעלים לשרפו ומשתרשי הנאת עצים דבלא"ה הא מצות לאו ליהנות ניתנו
במעילה לא שייך מצוות לאו ליהנות ניתנו, למה הדבר דומה לגוזל או שואל לצורך מצוה. [ועי' ברמב"ם פ"א משופר שהוצרך לב' טעמים על תוקע בשופר הקדש].
על ידי הערשל
12 פברואר 2021, 00:44
פורום: פסחים
נושא: פסחים דף פא. פא: - איך יתכן ללמוד מק"ו דכהן הטמא בטומאת התהום יכול להקריב קרבן תמיד
תגובות: 30
צפיות: 196

Re: פסחים דף פא. פא: - איך יתכן ללמוד מק"ו דכהן הטמא בטומאת התהום יכול להקריב קרבן תמיד

יושב אוהלים כתב:
12 פברואר 2021, 00:31
למה כן נליף, ולמה לא נליף? מה הם הצדדים?
הגמ' חוקרת אם יש דרשא ללמוד אחד מהשני ע"י ק"ו או גז"ש.
על ידי הערשל
12 פברואר 2021, 00:15
פורום: פסחים
נושא: פסחים דף פא. פא: - איך יתכן ללמוד מק"ו דכהן הטמא בטומאת התהום יכול להקריב קרבן תמיד
תגובות: 30
צפיות: 196

Re: פסחים דף פא. פא: - איך יתכן ללמוד מק"ו דכהן הטמא בטומאת התהום יכול להקריב קרבן תמיד

יושב אוהלים כתב:
12 פברואר 2021, 00:08
יש להבין מה הם שני הצדדים שבשאלת הגמ', מי אמרינן כי גמירי טומאת התהום בפסח, בתמיד לא גמירי, או דילמא יליף תמיד מפסח.
לא הבנתי מה לא מובן בשאלת הגמ', ההלכה למשה מסיני נאמרה על פסח, ויש נידון אם לומדים תמיד מפסח בק"ו או בגז"ש, אבל ודאי שאין הגדר שהוא טהור לגמרי, ואם יעבוד בקרבן יחיד בודאי יפסל.
על ידי הערשל
11 פברואר 2021, 23:50
פורום: פסחים
נושא: פסחים דף פא. פא: - איך יתכן ללמוד מק"ו דכהן הטמא בטומאת התהום יכול להקריב קרבן תמיד
תגובות: 30
צפיות: 196

Re: פסחים דף פא. פא: - איך יתכן ללמוד מק"ו דכהן הטמא בטומאת התהום יכול להקריב קרבן תמיד

יושב אוהלים כתב:
11 פברואר 2021, 23:48
חוזרני בי לגבי נקודה זו,
וממילא דלא קשה כלל הקושיא, שכל הספק זה אם ללמוד כהן המרצה בתמיד מכהן המרצה בפסח כמפורש בגמ'.
על ידי הערשל
11 פברואר 2021, 23:38
פורום: בית המדרש
נושא: שביעית תופסת דמיה
תגובות: 8
צפיות: 86

Re: שביעית תופסת דמיה

דרומאי כתב:
11 פברואר 2021, 21:19
עליך לפרט באיזה מקרה מיירי, למה לא חל החילול לגמרי.
מה לא מובן בשאלה אם לא אפרט המקרה?
על ידי הערשל
11 פברואר 2021, 23:36
פורום: פסחים
נושא: פסחים דף פא. פא: - איך יתכן ללמוד מק"ו דכהן הטמא בטומאת התהום יכול להקריב קרבן תמיד
תגובות: 30
צפיות: 196

Re: פסחים דף פא. פא: - איך יתכן ללמוד מק"ו דכהן הטמא בטומאת התהום יכול להקריב קרבן תמיד

יושב אוהלים כתב:
11 פברואר 2021, 21:17
הרי מפורש בתוספתא שהדין של טומאת התהום בפסח לא מיירי כלל שהכהן הוא טמא בטומאת התהום, אלא הבעלים שבא לעשות פסחו, נטמא בטומאת התהום
וז"ל הגמ': את"ל כהן המרצה בקרבנותיהן של נזיר ועושה פסח הותרה לו טומאת התהום כהן המרצה בתמיד מאי.
על ידי הערשל
11 פברואר 2021, 21:08
פורום: בית המדרש
נושא: שביעית תופסת דמיה
תגובות: 8
צפיות: 86

Re: שביעית תופסת דמיה

אם אפשר נא תפרטו יותר את השאלה הדין הוא ששביעית תופסת דמיה והפרי עצמו לא יוצא לחולין, אבל הדמים כשקונה בהם דבר אחר הקדושה מתחללת על הדבר הנקנה והדמים יוצאים לחולין, השאלה היא האם מה שחל קדוש"ש על מה שקונה בדמים זה מאותו דין שחל קדוש"ש על המעות הראשונים ששביעית תופסת דמיה, או שזה דין אחר ואין תפיסת ...
על ידי הערשל
11 פברואר 2021, 20:54
פורום: בית המדרש
נושא: שביעית תופסת דמיה
תגובות: 8
צפיות: 86

Re: שביעית תופסת דמיה

אור זורח כתב:
11 פברואר 2021, 20:53
מדומה שכך הדין ששניהם קדושים וכמבואר בסוכה בסוגיא הלוקח לולב מחבירו בשביעית
בסדר, לולב זה פרי ראשון ואני דן על פרי שני.
על ידי הערשל
11 פברואר 2021, 20:44
פורום: בית המדרש
נושא: שביעית תופסת דמיה
תגובות: 8
צפיות: 86

שביעית תופסת דמיה

יל"ע אם הדין ששביעית תופסת דמיה נאמר רק בפרי ראשון[דהיינו פירות שביעית עצמם] ולא בפרי שני[דהיינו דמי הפירות שביעית], ובפרי שני שייך פדיון אך לא תפיסת דמים, ונפ"מ באופן שלא יכול להתחלל מאיזה טעם האם יחול קדושת שביעית בדמים ויהיו שניהם קדושים.
על ידי הערשל
11 פברואר 2021, 20:20
פורום: פסחים
נושא: פסחים דף פא. פא: - איך יתכן ללמוד מק"ו דכהן הטמא בטומאת התהום יכול להקריב קרבן תמיד
תגובות: 30
צפיות: 196

Re: פסחים דף פא. פא: - איך יתכן ללמוד מק"ו דכהן הטמא בטומאת התהום יכול להקריב קרבן תמיד

קושיא מעיקרא ליתא, שהרי הק"ו זה מכהן טמא שעושה הפסח ולא מנטמאו הבעלים וכשם שהותר איסור שילוח לעושה פסח כך יותר לעושה תמיד.
על ידי הערשל
11 פברואר 2021, 00:54
פורום: משניות
נושא: חילול מעות שביעית
תגובות: 1
צפיות: 35

חילול מעות שביעית

במשנה שביעית פ"ח מ"ח אין לוקחין מדמי שביעית בהמה טמאה עבדים וקרקעות ואם לקח יאכל כנגדן,ע"כ. והיינו שהדמי שביעית נשארו בקדושתן וצריך לחלל המעות על פירות ויאכל הפירות בקדושת שביעית. וצריך להבין מה הטעם שלא התחללו המעות על העבדים וקרקעות ובהמה טמאה, ואולי נימא משום שיש איסור סחורה במעות שביעית לא חל המ...
על ידי הערשל
09 פברואר 2021, 20:33
פורום: פסחים
נושא: אפר פסוה"מ
תגובות: 18
צפיות: 288

Re: אפר פסוה"מ

דרומאי כתב:
09 פברואר 2021, 11:19
שאר איסורי הנאה כיון שהנאתן בשע שהן אפר מותרין אפילו בלא ההיתר דנעשית מצותו לשטה זו.
אז למה נקברים אפרן אסור.
על ידי הערשל
09 פברואר 2021, 00:24
פורום: בית המדרש
נושא: מצה מן החיטים ומן האורז לדעת הראב''ד
תגובות: 13
צפיות: 97

Re: מצה מן החיטים ומן האורז לדעת הראב''ד

בר נש כתב:
09 פברואר 2021, 00:22
הערשל כתב:
09 פברואר 2021, 00:19
יש כאן קמח חיטים וקמח אורז וכן בצק חיטים ובצק אורז מעורבים.
אתה אומר שיש לחם חיטה מעורב בלחם אורז?


למה לא?
על ידי הערשל
09 פברואר 2021, 00:19
פורום: בית המדרש
נושא: מצה מן החיטים ומן האורז לדעת הראב''ד
תגובות: 13
צפיות: 97

Re: מצה מן החיטים ומן האורז לדעת הראב''ד

יש כאן קמח חיטים וקמח אורז וכן בצק חיטים ובצק אורז מעורבים.
על ידי הערשל
08 פברואר 2021, 19:59
פורום: פסחים
נושא: אפר פסוה"מ
תגובות: 18
צפיות: 288

Re: אפר פסוה"מ

דרומאי כתב:
08 פברואר 2021, 10:00
. אם לא הילפותא ממע"ש הוה אמינא שכיון שנשרף ואינו בעינו ליתיה לאיסור כלל, קמ"ל דאסור כמו מעשר שני.
ומה תאמר בשאר איסורי הנאה שאינם נלמדים ממע"ש.
על ידי הערשל
07 פברואר 2021, 21:32
פורום: פסחים
נושא: אפר פסוה"מ
תגובות: 18
צפיות: 288

Re: אפר פסוה"מ

דרומאי כתב:
07 פברואר 2021, 10:23
הא דילפינן מק"ו פסה"מ ממעשר שני היינו לאסור אע"פ שיצא מתורת אוכל. אך עדיין יש היתר של נעשית מצותו
לענין זה לא צריך ק"ו ממע"ש, דכך הוא הדין בכל איסורי הנאה שכל עוד שלא נתקיימה מצותן אסורים, ולכן נקברים אסורים גם אחר שנעשו אפר, ונשרפים אסורים עד שיעשו אפר שאז נתקיימה מצותן, כמש"כ התוס' בתמורה לג:
על ידי הערשל
07 פברואר 2021, 01:33
פורום: פסחים
נושא: אפר פסוה"מ
תגובות: 18
צפיות: 288

Re: אפר פסוה"מ

עוד קשה לי ע"ד תוס' הרשב"א הנ"ל דנותר ושאר פסוה"מ נלמדים ממע"ש שאסור ליהנות בשעת ביעורן, דתינח קדשים טמאים נלמד איסורן ממע"ש טמא, אך שאר פסולים מנ"ל?

עבור לחיפוש מתקדם