החיפוש הניב 767 תוצאות

על ידי זאת נחמתי
היום, 00:44
פורום: בית המדרש
נושא: האמת הפשוטה
תגובות: 56
צפיות: 780

Re: האמת הפשוטה

יהודיפשוט1 כתב:
אתמול, 21:56
זה רק אני שלא הבנתי ?
לא. גם @טרומבולוק לייבילוטש ...
 
על ידי זאת נחמתי
אתמול, 16:30
פורום: הלכה ומנהג
נושא: בכור שנולד בניתוח אינו נוטל פי שנים
תגובות: 16
צפיות: 193

Re: בכור שנולד בניתוח אינו נוטל פי שנים

מנסה לברר כתב:
אתמול, 15:27
נכשל בחילול שבת.
ספק חילול שבת .
אם לא לפי הסבר הגר"ח, שלדבריו נכשל בודאי חילול שבת .
על ידי זאת נחמתי
08 אוגוסט 2022, 20:44
פורום: מכות
נושא: כאשר זמם ולא כאשר עשה-בממון.
תגובות: 1
צפיות: 54

כאשר זמם ולא כאשר עשה-בממון.

דעת הריטב"א בשם הרמב"ן דגם בממון אמרינן כאש"ז ולא כאשר עשה.  ויש להסתפק : העידו שניים בראובן שחייב לשמעון מאה מנה, וגמרו ב"ד את הדין על פיהם,  והלך שמעון ומכר את החוב (באופן המועיל) ללוי וקיבל דמיו, ועדיין לא גבה לוי את החוב, והוזמו העדים.  מי הווי זממה בלבד כיון שלא יצא עדיין הממון מידי ראובן, או ד...
על ידי זאת נחמתי
27 יולי 2022, 23:25
פורום: בית המדרש
נושא: למה לא יפלגו נאמנותם של מזימים הקרובים לנידון?
תגובות: 15
צפיות: 192

Re: למה לא יפלגו נאמנותם של מזימים הקרובים לנידון?

גביהא בן פסיסא כתב:
27 יולי 2022, 04:12
כמובן, השאלה למה...
ואנכי בער ולא אדע מה לא ברור.
החפצא דאיסורא שעליה מתחייבים העדים, היא קביעת חיוב שלא כדין - על הנידון .
וכיון שאנו דנים שהוא נהרג כדין אין כאן חפצא דאיסורא.
בקצרה:  עיקר  דינא דידהו, הוא במה שדנו את דינו שלא כדין, אבל כל שדינו הוא כדין, אין כאן איסור .
 
על ידי זאת נחמתי
27 יולי 2022, 19:37
פורום: חולין
נושא: העורף עגלה ערופה ומצא בה עובר
תגובות: 15
צפיות: 132

Re: העורף עגלה ערופה ומצא בה עובר

זכור לטוב כתב:
27 יולי 2022, 19:36
אני מדבר על העובר
גם אני . הדיון האם העובר נטהר בעריפת אימו  מטומאת נבילה כמו בטריפה .
על ידי זאת נחמתי
27 יולי 2022, 19:35
פורום: חולין
נושא: העורף עגלה ערופה ומצא בה עובר
תגובות: 15
צפיות: 132

Re: העורף עגלה ערופה ומצא בה עובר

זכור לטוב כתב:
27 יולי 2022, 19:32
לא התכוונתי להתירו ללא שחיטה
הדיון הוא כשנערפה, לא כשנשחטה .
על ידי זאת נחמתי
27 יולי 2022, 19:30
פורום: חולין
נושא: העורף עגלה ערופה ומצא בה עובר
תגובות: 15
צפיות: 132

Re: העורף עגלה ערופה ומצא בה עובר

אלא שכאן כך מצותה (וכדוגמת מליקה) היא אסורה באכילה באיסור נבילה. גם מליקה יש בה איסור אכילה  דנבילה כמבואר ביבמות לב: אלא דמ"מ אין בו דין נבילה לטמא כמבואר בזבחים סח. ובזה היא דומה לטריפה . אלא שהנידון כאן הוא משום שלא שייך גבי הולד עריפה כלל - ויש מקום לומר שאמנם התורה חידשה שולד ניתר בסימני אימו ...
על ידי זאת נחמתי
27 יולי 2022, 18:19
פורום: חולין
נושא: העורף עגלה ערופה ומצא בה עובר
תגובות: 15
צפיות: 132

Re: העורף עגלה ערופה ומצא בה עובר

דוד ה. כתב:
27 יולי 2022, 17:40
 מה שכן הולד לכאורה אסור בהנאה כמו העגלה עצמה.
למ"ד זוז"ג מותר - הולד שרי בהנאה.
 
על ידי זאת נחמתי
27 יולי 2022, 16:16
פורום: חולין
נושא: העורף עגלה ערופה ומצא בה עובר
תגובות: 15
צפיות: 132

Re: העורף עגלה ערופה ומצא בה עובר

איש פשוט מאד כתב:
27 יולי 2022, 16:12
א"כ לכאו' יש לזה תורת שחיטה בפשטות.
הטענה היא שלגבי העובר לא שייך עניין עריפה כלל .
על ידי זאת נחמתי
27 יולי 2022, 16:09
פורום: חולין
נושא: העורף עגלה ערופה ומצא בה עובר
תגובות: 15
צפיות: 132

Re: העורף עגלה ערופה ומצא בה עובר

4568734 כתב:
27 יולי 2022, 16:07
אומרים שהגרח"ק אמר שמי שימצא ספק שלא דן בו בספרו נחל איתן יקבל ספר חינם, ואחד חשב שמצא את הספק בעגלה ערופה עם ב' ראשים איזה ראש עורף והראה לו שדיבר בזה בספרו... צריך לבדוק אם השאלה שלך כן כתובה שם
השאלה היא, האם זה נקרא ספק בהלכות עגלה ערופה, או ספק בהלכות בן פקועה.
 
על ידי זאת נחמתי
27 יולי 2022, 16:04
פורום: חולין
נושא: העורף עגלה ערופה ומצא בה עובר
תגובות: 15
צפיות: 132

העורף עגלה ערופה ומצא בה עובר

קיי"ל זבחים ע: דעגלה ערופה - עריפתה מטהרתה מידי טומאה  ויש להסתפק  מה הדין במצא בה עובר . האם הווה כשוחט את הטריפה דשחיטת האם מוציאה את העובר מידי טומאה או דילמא שאני הכא דלא שייכא עריפה  גבי העובר כלל . את"ל דנטהר - מהו לשחטו להתירו באכילה? למאן דאמר ד' סימנין אכשר ביה רחמנא- פשיטא דשרי  כי תבעי לך...
על ידי זאת נחמתי
25 יולי 2022, 15:04
פורום: חולין
נושא: עובר מת במעי בת פקועה אם מטמא ? - חולין ע:
תגובות: 6
צפיות: 91

Re: עובר מת במעי בת פקועה אם מטמא ? - חולין ע:

ואנא קמיירי אפילו לרבנן בציור אחר לגמרי, והוא כשהוציא האבר את ידו והחזיר [לדעה הפשוטה שאבר היוצא אסור בחזרה.] ואח''כ מת העובר, ואח''כ הושיט רועה את ידו ונגע באבר היוצא. דיש להסתפק כפי מה ש @בן עזאי הסתפק לעיל, האם הק''ו דר''ח הוא דווקא באופן שאפשר להתיר למעשה את הולד באכילה, או גם כשלא. עב . תוד"ה ...
על ידי זאת נחמתי
21 יולי 2022, 14:35
פורום: הפורום שלנו
נושא: תעודת זהות רוחנית
תגובות: 38
צפיות: 630

Re: תעודת זהות רוחנית

מצווה - קריאת הלל
תהילים -פרק יג מב 
מסכת - בבא קמא
ספר - חידושי הרשב"א (וגם שאר ספריו ...)
על ידי זאת נחמתי
21 יולי 2022, 08:19
פורום: דעת דורות
נושא: האמורא שמואל וארץ ישראל
תגובות: 5
צפיות: 135

Re: האמורא שמואל וארץ ישראל

אולם זכור לי שבספרי ההיסטוריה מוכר כדבר פשוט שרב ושמואל שניהם נולדו בבבל, הלכו לא"י ללמוד לפני רבי, אשמח למקורות ברורים בענין, כי עד כמה שידי הקטנה מגעת, לא מצאתי אלא את הגמרא בב"מ הנ"ל . ואף הרב אהרן היימן שידיו רב לו בכל אזכרות תנאים ואמוראים בש"ס, לא מצא אלא גמרא זו, כפי שעינך תחזינה מישרים במה ...
על ידי זאת נחמתי
20 יולי 2022, 03:59
פורום: דעת דורות
נושא: האמורא שמואל וארץ ישראל
תגובות: 5
צפיות: 135

האמורא שמואל וארץ ישראל

מפורסמים דברי הגמרא ב"מ פד : שמואל ירחינאה אסייה דרבי הוה, חלש רבי בעיניה. אמר ליה: אימלי לך סמא. - אמר ליה: לא יכילנא. - אשטר לך משטר? - [אמר ליה]: לא יכילנא. הוה מותיב ליה בגובתא דסמני תותי בי סדייה, ואיתסי. הוה קא מצטער רבי למסמכיה, ולא הוה מסתייעא מילתא. אמר ליה: לא לצטער מר, לדידי חזי לי סיפרא...
על ידי זאת נחמתי
20 יולי 2022, 02:59
פורום: בית המדרש
נושא: תמיהה רבתי על רבותינו הנו"כ
תגובות: 154
צפיות: 1773

Re: תמיהה רבתי על רבותינו הנו"כ

אציין דוגמא אחת מני אלף מדברי הט"ז שדבריו דברי תימא - שלא הבין דברים פשוטים ומפורשים- חצוף! ולגוף טענתך, איני יודע איפה ראית בדברי הרשב"א את הסברך כלומר: שיש סיבה להמציא שיש חומרא בתוך התחנונים יותר מאשר בין יהיו לרצון לביניהם,  שהם דברים הרבה יותר מחודשים מהסברו של הט"ז   יותר מבדברי השו"ע. והט"ז ...
על ידי זאת נחמתי
15 יולי 2022, 15:51
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחויב לגרש את אשתו בשביל פיקו"נ דחבירו ?
תגובות: 32
צפיות: 493

Re: האם מחויב לגרש את אשתו בשביל פיקו"נ דחבירו ?

בן יצחק כתב:
15 יולי 2022, 11:01
ידוע שצדקה גם מעין זו היא עד הגבול אותו מתירה!! התורה,
כלומר? יש לך שיעור?
על ידי זאת נחמתי
15 יולי 2022, 15:23
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחויב לגרש את אשתו בשביל פיקו"נ דחבירו ?
תגובות: 32
צפיות: 493

Re: האם מחויב לגרש את אשתו בשביל פיקו"נ דחבירו ?

יהודיפשוט1 כתב:
15 יולי 2022, 11:24
הוא שוטה כך שמי יימר לן שבכך יציל נפשו ...אחרי דקה ישנה דעתו למשהו אחר
מפורש בגמרא ובראשונים שלולא דינא דיהרג ואל יעבור היו נותנים לו את מבוקשו .
על ידי זאת נחמתי
15 יולי 2022, 15:21
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחויב לגרש את אשתו בשביל פיקו"נ דחבירו ?
תגובות: 32
צפיות: 493

Re: האם מחויב לגרש את אשתו בשביל פיקו"נ דחבירו ?

וביותר שבמציל עצמו הוא בכה"ג שאחר כך יחזיר וכאן אין בידו להחזיר, נראה לי שגם מציל עצמו הוא בכהאי גוונא שיש בידו להחזיר אלא שאינו לפניו או שיהיה בעתיד אבל אם יודע בעצמו שלא יהיה לו כלל להשיב אסור לו להציל עצמו מפורש בפוסקים לא כך . כל הדיון שם בגמרא הוא רק האם צריך להחזיר בפועל כשהיה מותר לו משום פי...
על ידי זאת נחמתי
15 יולי 2022, 15:10
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחויב לגרש את אשתו בשביל פיקו"נ דחבירו ?
תגובות: 32
צפיות: 493

Re: האם מחויב לגרש את אשתו בשביל פיקו"נ דחבירו ?

אסור לו לגרש אשתו, כמו שאמרו שם בגמרא כדי שלא יהיו בנות ישראל פרוצות ע"ש. וגם לא יעזור אם יגרש, עיין שם היטב בגמרא. אני מכיר את הגמרא, ואני כמובן דיברתי לפי מ"ד שא"א היתה, שלא הוצרכנו להגיע לחדש שהדין שלא  יהיו בנות ישראל פרוצות, הוא ביהרג ואל יעבור  . ועוד שכתבו שם בגמרא דהיכא שהוא נושא אותה אין  ...
על ידי זאת נחמתי
15 יולי 2022, 15:05
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחויב לגרש את אשתו בשביל פיקו"נ דחבירו ?
תגובות: 32
צפיות: 493

Re: האם מחויב לגרש את אשתו בשביל פיקו"נ דחבירו ?

יהודיפשוט1 כתב:
15 יולי 2022, 10:52
אם אדם בא אליך ומאיים להרוג עצמו אם לא תתן לו עשירית מכל נכסיך, האם אתה מחוייב לתת לו?
לא .
על ידי זאת נחמתי
15 יולי 2022, 09:48
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחויב לגרש את אשתו בשביל פיקו"נ דחבירו ?
תגובות: 32
צפיות: 493

Re: האם מחויב לגרש את אשתו בשביל פיקו"נ דחבירו ?

מה עם השאלה האם מחוייב אדם להציל חברו בממונו? אם הוא מאיים שיהרוג עצמו אם לא תתן לו את דירתך האם אתה מחוייב? יש כאן קפיצה לוגית ... אדם מחוייב לתת את ממונו להציל את חבירו, זה ברור! השאלה היא אולי, רק עד כמה.   (אם לא לפי הראב"ד, וגם לפי דבריו כתבו האחרונים שזה רק כשאינו לפנינו) יש כאן נושא אחר, האם...
על ידי זאת נחמתי
15 יולי 2022, 09:21
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחויב לגרש את אשתו בשביל פיקו"נ דחבירו ?
תגובות: 32
צפיות: 493

Re: האם מחויב לגרש את אשתו בשביל פיקו"נ דחבירו ?

לעצם השאלה, נראה פשוט שאדם שעושה מעשה שלא ייעשה שמביאה אותו למצב של פיקו"נ שאין שום חיוב להצילו ואיהו דאפסיד אנפשיה. ומי ביקש זאת מידו לתת עיניו באשה אחרת עד שהוא נחלה ממנה?... ואמנם בכה"ג יש לטעון דאמרינן ליה שאין זה מעסקינו מה שאתה גרמת לעצמך, וכידוע הראיה מבא במחתרת, ויש לחלק ואכמ"ל.  ועדיין יש ...
על ידי זאת נחמתי
15 יולי 2022, 02:59
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחויב לגרש את אשתו בשביל פיקו"נ דחבירו ?
תגובות: 32
צפיות: 493

Re: האם מחויב לגרש את אשתו בשביל פיקו"נ דחבירו ?

חדא כתב:
15 יולי 2022, 02:53
image.png
אכן דבריו ביחס למחויבות של האדם בשביל חבירו 
אבל עדיין זה לא שולל את  זכותו של השני כשהדבר בידו .
וכמו שהבאתי מהמרדכי לגבי נטילת אבר .
וכמדומני שזה המשך דבריו שם שנקטעו באמצע ...
 
על ידי זאת נחמתי
15 יולי 2022, 02:57
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחויב לגרש את אשתו בשביל פיקו"נ דחבירו ?
תגובות: 32
צפיות: 493

Re: האם מחויב לגרש את אשתו בשביל פיקו"נ דחבירו ?

אבי חי כתב:
15 יולי 2022, 02:55
לא תהא כזאת בישראל!!!!
וכי מחזיר גרושתו ביהרג ואל יעבור ?
על ידי זאת נחמתי
15 יולי 2022, 02:42
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחויב לגרש את אשתו בשביל פיקו"נ דחבירו ?
תגובות: 32
צפיות: 493

Re: האם מחויב לגרש את אשתו בשביל פיקו"נ דחבירו ?

אברכצ'יק כתב:
15 יולי 2022, 02:39
כך הוה מעשה ואמרו חכמים ימות, ולא אמרו יגרשנה
מי אמר שהבעל היה שם כדי לגרשה, וגם אם היה שם, מי אמר שהסכים לגרשה?
על ידי זאת נחמתי
15 יולי 2022, 02:41
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחויב לגרש את אשתו בשביל פיקו"נ דחבירו ?
תגובות: 32
צפיות: 493

Re: האם מחויב לגרש את אשתו בשביל פיקו"נ דחבירו ?

זהו מסוג הדברים שוודאי שאין חיוב כזה. השאלה רק למה... האמת היא שיש בזה שני שלבים . יש את עצם הזכות שלי לקחת את של חברי כדי להציל את עצמי, ובכה"ג דעת המרדכי שבכל מקום שאין בזה סברת מאי חזית - ממילא מותר להציל את עצמו , ולכן כתב שבאומרים לו חתוך ידו של חברך או שתיהרג - שמותר לו לחתוך ידו של חבירו. וי...
על ידי זאת נחמתי
15 יולי 2022, 02:25
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחויב לגרש את אשתו בשביל פיקו"נ דחבירו ?
תגובות: 32
צפיות: 493

האם מחויב לגרש את אשתו בשביל פיקו"נ דחבירו ?

נחלקו הראשונים האם מותר להציל את עצמו בממון חבירו. דעת רוב ראשונים שאמנם חייב לשלם את הנזק, אבל ודאי לכתחילה מותר ליטול ממון חבירו להציל את נפשו . אמנם דעת הראב"ד, שאסור לאדם כלל להציל את עצמו בממון חבירו כיון שלא השתעבד ממון חבירו - להצלתו  והאחרונים נחלקו, האם חייב למסור את איבריו להצלת חבירו.  וה...
על ידי זאת נחמתי
12 יולי 2022, 03:14
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: המזיק פירות שביעית או תרומה ויכול לתקן ע"י שיהפכם לחולין ,האם חייב ?
תגובות: 12
צפיות: 159

Re: המזיק פירות שביעית או תרומה ויכול לתקן ע"י שיהפכם לחולין ,האם חייב ?

אבי חי כתב:
12 יולי 2022, 03:09
אא"כ נחשוש שלא יחללנה (בפשיעה או בשגגה) אלא ינהג בה דין ביעור.
כלומר: שישכח שזה תרומה, או שיזכור ויתעצל מלקיים חיובא דמשמרת ...
א"כ נחשוש בכל תרומה שמא ישכח שהיא תרומה ויפסידנה, ומ"ש הכא?
על ידי זאת נחמתי
12 יולי 2022, 02:49
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: המזיק פירות שביעית או תרומה ויכול לתקן ע"י שיהפכם לחולין ,האם חייב ?
תגובות: 12
צפיות: 159

Re: המזיק פירות שביעית או תרומה ויכול לתקן ע"י שיהפכם לחולין ,האם חייב ?

שמא ישכח או יפשע מלחלל עד זמן הביעור. אא"כ נחשוש שאעפ"כ לא יחלל הבנתי שזו כוונתו, אבל אני עומד ושואל ומה בכך שישכח, וכיצד באה תרומה בזה לידי הפסד, והרי ברגע שירצה לאכול אותה ואפילו אחר הביעור,  או אז יחללנה, ושוב אינו צריך לבער זולת דנאמר שכיון שחל עליו שעה אחת חובת ביעור שוב אינה פוקעת ע"י חילול, ...

עבור לחיפוש מתקדם