החיפוש הניב 22 תוצאות

חזור

על ידי הפקדתי שומרים
19 אפריל 2018, 17:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הכרת טובה למדינת ישראל. האמנם?!

א. הרומאים כמעצמה עולמית הוציאו בין השאר גם מכיסם, מדינת ישראל, מוציאה מכיסך. וממילא גם אינו דומה לאורח. ב. מדינת ישראל, מחוייבת לתמוך בלומדי תורה, מצד הדין, כמובא בגמ' ב"ב שת"ח פטורים ממס וכו'. על תשתיות איכותיות וכדו' אם היה כאן במדינה..לשי' ר"י באמת צריך להכיר טובה. לכשיהיה. כרגע זה לא המצב. סוף ...
על ידי הפקדתי שומרים
22 אפריל 2018, 20:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הילולת ל"ג בעומר -בקבר רשב"י או בבית המדרש?

הרב מצפה לישועה, דבריך נפלאים. א. עצם החלוקה קולעת ונכונה לענ"ד. ב. הנימוק שרוב האברכים אין להם רב וכו'. נימוק מעולה. מש"כ בענין המוסר שבד' ר' אביגדור שמעלה ר' סבא -יוצאים בזה במקצת. לענ"ד אם לימוד מוסר נמדד על פי איכותו, הרי שיוצאים הרבה והרבה במילי מעלייתא של ר' אביגדור, גאון המחשבה. ויישר כח לר' ...
על ידי הפקדתי שומרים
22 אפריל 2018, 21:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כמה ספיקות בכללי הפסק

החזו"א הגדיר כמה פעמים את הגר"א כרבו המובהק ועם זאת חלק ע"ד.
אכן גישת החזו"א עצמאית משהו ביחס לפוסקים אחרים, כפי שציינו שם.
על ידי אלימלך
22 אפריל 2018, 21:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בעניי לא הבנתי כלל את דבריו הקדושים של הרמב"ן. האם אין השגחה על בעלי חיים ח"ו?

בתוספות ע"ז טז: כתבו "דימוס לשון רחמים הוא כדאמרי' בירושלמי דשביעית (פ"ט) במעשה דר"ש בן יוחי אחר דנפק מן מערתא חמא חד צד עופות שמע בת קלא כד הוה אמרה דימוס הוה פסגה פי' היה העוף נמלט מן הפח וכד הוה אמרה ספיקולא הוה מתצדא פי' הוה מתלכדא בפח קולא הוא תרגום של פח אלמא משמע דדימוס הוא לשון רחמים ושמעת מ...
על ידי אברך
22 אפריל 2018, 22:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כמה ספיקות בכללי הפסק

יש לי כמה ספיקות בכללי הפסיקה, שמטרידים אותי הרבה, ואין לי מידע ברור לגביהם 1. אם אני לומד סוגיא לעומקה, ונדמה לי שלהלכה צריך לצאת כך וכך, אני יכול לסמוך על עצמי, או שעליי להכפיף דעתי לדעת גדולי מורי ההוראה, והאם יש חילוק בזה בין גדולי הדור הזה, לבין המשנ"ב, שאר אחרונים, רמ"א ושו"ע 2. במחלוקת בין ה...
על ידי הפקדתי שומרים
01 מאי 2018, 18:24
עבור לפורום
עבור לנושא

ברכות לב: - פרושים או חסידים? -הכרעת הגמרא.

ידוע הויכוח 'הנצחי' בין אלו המאריכים הרבה בתפילתם ובין אלו שמתפללים בדרך ממוצעת ולא יותר משום ביטול תורה. וראיתי בזה דבר פלא בספר בניהו בן יהוידע סנהדרין צט: מכריע כהצד אחד (בעיקר בקטע השני) ואלו דבריו בזה"ל- שם ואיני יודע אם לעמל פה או לעמל מלאכה. נ"ל בס"ד כי דורשי רשומות אמרו, לעמל יולד ראשי תבות...
על ידי סבא
02 מאי 2018, 16:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרושים או חסידים? -הכרעת הגמרא.

כעת מצאתי את דברי הבן איש חי עצמו מפורשים יוצאים מאחד מגדולי האדמורי"ם חבר לאסכולה המגביהה את התורה על התפילה הרי הוא ה שם משמואל מסוכטשוב [בפרשת חיי שרה] וז"ל- ונראה דהנה בסנהדרין (צ"ט א) אמר ר' אלעזר כל אדם לעמל נברא שנאמר כי אדם לעמל יולד, איני יודע אם לעמל פה נברא אם לעמל מלאכה נברא, כשהוא אומר ...
על ידי הפקדתי שומרים
07 מאי 2018, 01:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרושים או חסידים? -הכרעת הגמרא.

הרבה דברים ניתן לשאול מה המקור בחז"ל. שמישהו ימצא לי מקור בחז"ל למצוה לטבול כל בוקר לפני שחרית, לפני הדלקת נרות חנוכה, ולפני סעודת פורים. מצד שני גם על הגרא"מ שך ידוע שהיה טובל לפני כל שיעור כללי. ולזה יש מקור לחז"ל? הרבה ענינים לא חייבים מקור, ומספיק לכל אחד הרגשת הלב הפנימית שלו, מה מקרב אותו לעב...
על ידי אריך
16 מאי 2018, 16:03
עבור לפורום
עבור לנושא

קונטרס נפלא על עבודת חג השבועות בהרמת מכשול משיבושי הדעות

מצ"ב קונטרס שהתפרסם בפורום שכן, לדעתי מצוה לפרסמו. (איני קשור אליו בשום צד)
על ידי גבריאל פולארד
18 מאי 2018, 10:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מנודה צריך להרחיק ממנודה?

עי' הערות הגריש"א מו''ק ט''ז שנסתפק בזה, ועי' חי' חת''ס נדרים ז: דמשמע דמנודה א''צ להרחיק ממנודה, ועי' בהקדמת על פירושו על פרקי דר''א [מובא בספר צבא הלוי על מו''ק בהוצאה החדשה].

[העתקתי מגיליון השו"ע שלי יו"ד של"ד]
על ידי סבא
21 מאי 2018, 00:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תפילת שחרית אחרי זמנה

כעת מצאתי את התמלול, ויש שם הרבה חומר מעניין בעניין זה.
שיחת כ''ק אדמו''ר מאמשינוב שליט''א עם ר' י''מ מורגנשטרן.pdf
על ידי הפקדתי שומרים
24 מאי 2018, 17:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מאמרים על פרשת שבוע מאת חברי הפורום

תודה על היוזמה. אני מחפש ביטויים בחז"ל או מהתנ"ך [לצורך מאמרון קטנטן], שמשמעותם שהקב"ה שומר על הצדיקים שלא ייכשלו בחטאים. חוץ מהמאמר הידוע שאין הקב"ה מביא תקלה לידי צדיקים. "בהמתן של צדיקים אין הקב"ה מביא תקלה על ידן, צדיקים עצמן לא כל שכן". יבמות צט: וראה חולין ה: ו. ז. וראה שם תוספות בדף ה: מש"כ ...
על ידי הפקדתי שומרים
24 מאי 2018, 17:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מאמרים על פרשת שבוע מאת חברי הפורום

ואת הפסוק "שומר נפשות חסידיו" פירשו על דרך זו ראה מש"כ- ספר מעשי השם - חלק מעשי בראשית - פרק יח אל תתמה שאני אומר לקרות החכמות בשם מים רבים כי רוב משלי הנביאים קראום כן, עליהם אמר דוד (תהלים לב, ו) רק לשטף מים רבים אליו לא יגיעו, כי לא יתכן לומר שלא יצטרך כלל להתפלל כל חסיד רק לשטף מים רבים, כי כמה ...
על ידי סבא
03 יוני 2018, 21:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קושיה עצומה של ר' אביגדור בפרשת בהעלותך

עכשיו בואו נשים לב לתשובה של משה רבינו לתקרית זו של המתאוננים. כי עכשיו זה באמת הולך להיות הפרשה המדהימה ביותר בתורה כולה! אתה יודע כי משה רבינו עבר דברים רבים במהלך הקריירה שלו כמנהיג של עם ישראל. כבר במצרים עסק באנשים שלא מעריכים את מנהיגותו. וגם במדבר הוא עבר את הסיפור של העגל, ואת הסיפור של קורח...
על ידי יאיר
10 יוני 2018, 19:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: המרת שמע לטקסט

נתקלתי היום בכלי מדהים (אולי חדש) דרך גוגל דוקס.
פותחים שם מסמך חדש ואז בכלים בוחרים 'הקלדה קולית'.
אם משתמשים במיקרופון רמת הדיוק היא מעל 95% ואף יותר!
על ידי אברך
13 יוני 2018, 14:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תיקון למלומדה

מה??? אז למה לא??? אין הכרח שלא להתפלל כלל ולא ללמוד כלל, כי גם בנידה עדיין מותר לדבר ולהסתכל וזה לא מפריע שלסוף שבע תהיה חביבה עליו כבתחילה גם כאן יכול להתפלל רק באופן מינימלי שיוצא ידי חובה, ובתלמוד תורה יכול לצאת בק"ש שחרית וערבית. ובפרט שלגבי תפילה ההלכה היא שתפילה דרבנן, ומהתורה לא חייב כלל לה...
על ידי סבא
13 יוני 2018, 23:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מילי דמעליותא מהגאון רבי אביגדור מילר

אה, רוצים לשמוע תשובה, אז בבקשה- הנה תרגום התשובה- ובכן נתחיל כך. בדברים נאמר לנו: " כִּי ה' אֱלֹהֶיךָ בֵּרַכְךָ בְּכֹל מַעֲשֵׂה יָדֶךָ יָדַע לֶכְתְּךָ אֶת הַמִּדְבָּר הַגָּדֹל הַזֶּה זֶה אַרְבָּעִים שָׁנָה ה' אֱלֹהֶיךָ עִמָּךְ לֹא חָסַרְתָּ דָּבָר", אתה לא חסר כלום! עכשיו, איך אנחנו אמורים ליישב את...
על ידי אור זרוע
14 יוני 2018, 14:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סנהדרין שחייבה כולה

הדבר מבואר בגמרא סנהדרין יז, א: אמר רב כהנא: סנהדרי שראו כולן לחובה - פוטרין אותו. מאי טעמא? כיון דגמירי הלנת דין למעבד ליה זכותא, והני תו לא חזו ליה.
על ידי סבא
14 יוני 2018, 22:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מילי דמעליותא מהגאון רבי אביגדור מילר

@סבא דברים נפלאים ממש! יש לו גם חומר על פרשת קרח? זה סוג הדברים שהייתי רוצה לומר על שולחן שבת... יש לכל שבת, אך עבודת התרגום מתישה ולוקחת המון זמן [גם כך אם תשים לב איני ניצל מטעויות, ויש ב"ה יהודים טובים שדואגים לתקן] אבל אוסיף כאן סיפור מעניין מאוד עם המון מסר, שסיפר מעדות אישית מימי סלבודקא- פעם...
על ידי תיובתא
18 יוני 2018, 20:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לקט פתגמים ולשונות שאינם מדוייקים

ודו"ק רבים וטובים נתחבטו וכנראה שעדיין מתחבטים על ביאור מילת ודו"ק הפזורה לרוב בדברי המהרש"א, ובעוד ועוד מפרשים ופוסקים. יש שאמרו שהוא ר"ת: ועיין דברי ותמצא קל. ויש שאמרו ותמצא קשה. אלה אומרים בכה ואלה אומרים בכה, עכ"פ להופכו לדיון אין זה מוצדק, כי מה לנו לדון בר"ת בעוד עלינו לעיין בדברי מהרש"א עצמ...
על ידי MacroShadow
19 יוני 2018, 00:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כלאיים באבטיח

רבותי! טעיתי, חכם הייתי בעיני, אך לאחר בירור המציאות, זו טפחה על פני. מודה ומתוודה אני בפניכם, טעיתי. מבחינה בוטנית, אכן שייך להרכיב ירקות אלו באלו. ואכן קרוב ל20 מיליון שתילי ירקות מורכבים בשנה בישראל, אבטיחים, מלונים, עגבניות, מלפפונים, פלפלים וחצילים. הענין הוא שרוב האבטיחים מורכבים ואילו בשאר הי...
על ידי גל גל
26 יוני 2018, 08:07
עבור לפורום
עבור לנושא

האם מותר לראות הצגה של קוסם? - פרשת בלק

בס''ד                           פרשת בלק: האם מותר ללכת להצגה של קוסם   פתיחה   בפרשת השבוע שולח בלק בן ציפור את זקני מדיין וזקני מואב עם קסמים בידם, כדי לשכנע את בלעם לקלל את עם ישראל על מנת להשמידם. למרות שהמדרש אומר (רבה פרשה כ, יח) 'שבלק היה בעל קסמים ובעל נחש יותר מבלעם', אפשר שבלעם מקלל טוב י...