החיפוש הניב 180 תוצאות

חזור

על ידי בני ברקי
09 פברואר 2018, 09:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גליון מחשבה תורנית

הפקדתי שומרים כתב:גליון מחשבה תורנית פרשת משפטים מרתק אפשר להוריד גם באתר
באתר-
http://chazot.s23.upress.link/
עלון ממש מיוחד במינו.
התפעלתי מזה עד למאוד
.
מומלץ לכל אחד להורידו להדפיסו ולקרוא בו ולהעביר את המסר לילדים בליל שבת קודש בעת הסעודה.
אשריכם ישראל!!!
על ידי 544
22 פברואר 2018, 13:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גלות פורים?

מסתמא ענית לו או שהתכוונת לענות לו שאפשר להיגאל גם בתוך הגלות.
והחג הוא על הגאולה שבתוך הגלות, ולא על הגלות עצמה
וכהיסוד הידוע של ר' חיים פרידלנדר [מועדים ג] יזכה ויראה לא נאמר אלא זוכה ורואה.
אבל אינני יודע איך מפשיטים זאת ליהודי פשוט.
על ידי רמתים צופים
23 פברואר 2018, 03:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טעות נפוצה בציורי ילדים במגילת אסתר

אכן, כן היא דעת רש"י והראב"ע ועוד, אבל שאר הראשונים חולקים ע"ז, ראה לדוגמא פירוש הרשב"ם: "ונתון הלבוש והסוס. והוא הדין לכתר, אלא שהלבוש צריך להלביש והסוס צריך להרכיב - הוצרכו להזכיר. והכתר, שאדם נותנה על הראש, לפיכך לא הוצרך להזכיר". וכן ברלב"ג "ונתון הלבוש והסוס. ולא זכר הכתר לקצר המאמר". ר"י עראמה...
על ידי אלימיר
27 פברואר 2018, 23:24
עבור לפורום
עבור לנושא

מראי מקומות לעניני פורים, וכן מאמר על עבודת היום

מצורף מאמר שכתבתי מעט בקיצור אם אספיק להרחיב יותר ולהוסיף מ"מ מדוייקים אעלה בל"נ, אולי לשנה הבאה :lol:
על ידי סבא
02 מרץ 2018, 09:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: משלוח מנות צריך ע"י שליח, ואם מותר ע"י כהן

ואולם לפ"ד שכתבנו בהערה למעלה, דאחר שדין מחילה מועיל (וסברת החילוק בזה בין כהן לכלי המקדש, ש כהן יש לו זכויות למחול על גופו משא"כ בכלי המקדש וגם בזה יל"ע דקדושת הכהן תלויה בדעת המקום) בזה י"ל דתלמיד כהן משום כבוד התורה של רבו מוכרח למחול וממילא שרי, אולם בכהן לכהן מה שייך ויל"ע בכ"ז. כדבריך אכן כתב...
על ידי סבא
02 מרץ 2018, 14:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עם שזכה לגילוי שכינה רגע אחרי חוטא בעגל? מה הפשט?

כמדומני שראוי להביא כאן קושייתו העצומה של ר' יחזקאל סרנא על כל הביאורים הנפלאים בזה וז"ל [דליות יחזקאל א עמ' רס] ...כי מעשה העגל לא היתה עבירה כלל כפי המובן הפשוט, ולפיכך כל האומר ישראל חמא חטא פשוט אינו אלא טועה, כיון שעיקרה של עבירה זו הי' רק טעות עמוקה מאד בעניני המרכבה מקום שאין שכלו של אדם שאינ...
על ידי סבא
06 מרץ 2018, 03:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חיוב תינוקות של בית רבן במצוות

לגבי לויה זו הלכה פסוקה בשו"ע יו"ד שס"א בזה"ל ותינוקות של בית רבן אין מתבטלין כלל. ומבאר הש"ך שם בזה"ל פי' אפי' להוצאת המת וטעמא כדכ' הטור שהרי אין מבטלין אותן אפי' לבנין בית הכנסת עכ"ל. ובביאור הגר"א שם וז"ל ירושלמי (הביאו הרא"ש ומרדכי פ"ג דמ"ק) אבוה דשמואל שלח לשמואל ללמוד תורה שלחון ליה גמיל חסדי...
על ידי סבא
02 אפריל 2018, 09:59
עבור לפורום
עבור לנושא

מילי דמעליותא מהגאון רבי אביגדור מילר

אשתדל בעז"ה להביא בכל יום או יומיים מילי דמעליותא מהגאון הגדול רבי אביגדור מילר זצ"ל [אני מקבל אותם במייל מתורת אביגדור באנגלית, ואני רק מתרגם אותם, בסוף השאלה כתוב מאיזה מספר קלטת מקורו], וזה החלי- שאלה: הרב הזכיר קודם לכן, כי אם בני ישראל היו מקשיבים לעצת יוסף, להישאר בנפרד ממצרים, ולחיות רק בגושן...
על ידי סבא
10 אפריל 2018, 18:57
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מילי דמעליותא מהגאון רבי אביגדור מילר

ש: האם יש הבדל בין העצה שאתה נותן לנו לבין מה שאתה אומר לעצמך? מה שאני מתכוון - האם אתה נוהג כפי שאתה מטיף? [א"ה שאלה מחוצפת כזו מתאימה רק בארה"ב] ת: תן לי להסביר לך משהו - עיקרון חשוב. כשאני מדבר איתך - לא אבזבז את זמני רק בשבילך. אני מקווה שגם אני שומע את זה. כן, זאת המטרה. אגב אורחא אני נותן לך ל...
על ידי בנציון
12 אפריל 2018, 10:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גדרן של ימי העומר תקופת דין או ימי רצון - סתירה נחמדה מהרמב"ן לד' האר"י

אין סתירה בין דברי הרמב"ן לדברי האר"י. גם ראש השנה הוא יום הדין, ובכל אופן הוא יום טוב. והטעם משום שהמגמה של הדין הוא לטובתנו, משום שרצון ה' להשפיע לנו טוב, אלא שקודם לכן צריך דין. וכך כותב רמ"ד וואלי (פר' פנחס עמ' רצו) "והנה כבר ידוע שמיום שני של פסח מתחילין ימי העומר שהם ימי דין, ולכן מביאים בו המ...
על ידי סבא
18 אפריל 2018, 16:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מוריד הטל, אומדנא עצמית במקום שיש אומדנת חז"ל כללית

שאלה שעלתה בדעתי. הנה לצערי עבדכם הנאמן נותן לפעמים לטייס האוטומטי שבו להתפלל במקומו [אולי יש עוד מישהו מכם שזוכר את ר' שלום איך שתיאר את "הבוקס במחנה יהודה" שמקבלים באמצע שמו"ע באמירת "חטאנו"... (ויודע אני שיש גם ירושלמי וכו', אבל כיוון ששם מדובר על מלאכי מעלה נמנעתי מלהביאו)]. ובכן, לפעמים אני מתע...
על ידי מצפה לישועה
22 אפריל 2018, 20:51
עבור לפורום
עבור לנושא

כמה ספיקות בכללי הפסק

יש לי כמה ספיקות בכללי הפסיקה, שמטרידים אותי הרבה, ואין לי מידע ברור לגביהם 1. אם אני לומד סוגיא לעומקה, ונדמה לי שלהלכה צריך לצאת כך וכך, אני יכול לסמוך על עצמי, או שעליי להכפיף דעתי לדעת גדולי מורי ההוראה, והאם יש חילוק בזה בין גדולי הדור הזה, לבין המשנ"ב, שאר אחרונים, רמ"א ושו"ע 2. במחלוקת בין הר...
על ידי גבריאל פולארד
25 אפריל 2018, 13:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת אמור תרומת כליה ע"י כהן

חלק ב'- אי שרי לכהן לפסול עצמו לעבודה עכ"פ אפילו אם נימא כהתרגום ירושלמי או כמעשה רוקח [והאבנ"ז בדעת רש"י] דכהן מחוסר כליה פסול לעבודה [כנ"ל חלק א'], יל"ד אי שרי לכהן לעשות עצמו פסול לעבודה. והנה יש לדון בזה מג' טעמים [א] איסור הטלת מום [ב] וקדשתו [ג] מפקיע עצמו מן המצוות, ויתבאר לקמן בס"ד. ביאור ד...
על ידי סבא
02 מאי 2018, 16:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרושים או חסידים? -הכרעת הגמרא.

כעת מצאתי את דברי הבן איש חי עצמו מפורשים יוצאים מאחד מגדולי האדמורי"ם חבר לאסכולה המגביהה את התורה על התפילה הרי הוא ה שם משמואל מסוכטשוב [בפרשת חיי שרה] וז"ל- ונראה דהנה בסנהדרין (צ"ט א) אמר ר' אלעזר כל אדם לעמל נברא שנאמר כי אדם לעמל יולד, איני יודע אם לעמל פה נברא אם לעמל מלאכה נברא, כשהוא אומר ...
על ידי שאר לעמו
02 מאי 2018, 22:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הילולת ל"ג בעומר -בקבר רשב"י או בבית המדרש?

מילא שככה מדברים בציבור הליטאי זה בסדר גמור.. הרי זו האמת. אבל הרי מקהילות הספרדים, היו מגיעים מחאלב הרחוקה כ-700 ק"מ נסיעה של 3 שבועות בחמורים, בשביל להגיע לקבר רשב"י, כמו מבבל לא"י.. ובכלל הרי הסיפור מתחיל מהספרדים. אז איך זה בדיוק החזרת עטרה ליושנה. והסיפור הזה אינו דוקא ברשב"י. שהרי גם לנבי סמוא...
על ידי אוריאל
03 מאי 2018, 00:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם העורב אכזרי?

להיפך. אחרי דברי הבן יהוידע דברי הגמרא יונעמו יותר. אין ת"ח מצווה להיות "אכזרי" על בניו. וכי להיות אכזרי לחבירו מותר?! - ובניו גרועים מחבירו? לכן דימו ת"ח לעורב. עורב אינו אכזרי במהותו על בניו. הפוך, ייתכן שהוא רחמן בדיוק כמו הנשר והרחמה. אך מכיון שהעורב אינו מזהה את בניו, הוא עושה שיקול אינטרסים - ...
על ידי סבא
04 מאי 2018, 00:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הפסק בברכה על הדלקת נרות

אעתיק מספר מחשבת עם בעניין- כתב הרמ"א (סימן רס"ג סעיף ה') וז"ל יש מי שאומר שמברכין קודם ההדלקה, ויש מי שאומר שמברך אחר ההדלקה, וכדי שיהא עובר לעשייתו לא יהנה ממנה עד לאחר הברכה, ומשימין היד לפני הנר אחר הדלקה ומברכין, ואח"כ מסלקין היד, וזה מקרי עובר לעשייה, וכן המנהג (מהרי"ל). והנה יסוד הדבר שההנאה ...
על ידי ישי בן ישראל
05 מאי 2018, 22:51
עבור לפורום
עבור לנושא

'שב-לד' - הכצעקתה?

בעש"ק פורסם עלון ובו בשורה לכאורה על תיקון למנורות שבת הנפוצות (עם אפשרות להסתיר או לגלות את האור). לטענת המפרסמים במנורות הוותיקות ישנם בעיות הלכתיות, אפרט את טענותיהם בקצרה: הנורה היא 'שלהבת' האסורה בטלטול, וכל המתקן הינו בסיס לשלהבת, וממילא: א' אסור בוודאי לטלטל את המתקן ממקום למקום על מנת להאיר ...
על ידי יצחק
06 מאי 2018, 22:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קדושת ציון

ישנם כמה סוגים של תגובות לרעיונות כמו קדושת ציון. כמובן שישנם כאלו שיש בהם מכל הסוגים. א. המבוגרים - בעלי הנסיון - חוששים מכל שינוי, הם עייפים מהתמודדויות חדשות והם גם למודי נסיון מהעבר, הם יודעים שגם כאשר הכוונות טובות צריך הרבה ס"ד שיצא דבר טוב וישנם הרבה סיכונים בכל דבר וכו' וכו'. בדרך כלל הם מעד...
על ידי בנציון
06 מאי 2018, 22:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קדושת ציון

בינתיים לא נכתבו כאן דברים ברורים לאף צד. לכן אציג את מה שידוע לי: קדושת ציון כותבים שמטרתם היא: 'דרישת ציון על טהרת הקדש' דהיינו הדגשת החשיבות של ארץ ישראל בפרט בזמננו, ועל טהרת הקדש, ללא התחברות עם שלטון הרשע כפי שעשו אנשי המזרחי. למעשה באופן כללי אין כל חידוש בקדושת ציון. היו הרבה מגדולי ישראל שש...
על ידי אברך
07 מאי 2018, 00:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אתרוג: כל דיני ופרטי ענין 'נקודה שחורה'

האם נקודה שחורה הוא מראה פסול? מראה פסול היינו כגון צבע שחור (שו"ע סי' תרמ"ח סט"ז), חום כהה מאד ונוטה לשחור (ס' חיים וברכה אות ש"ב, וכ"כ בחוט שני עמ' רפג. ובס' הלכות חג בחג פרק ד' הערה *62 כתב דכשר), כחול כהה ונוטה לשחור (חוט שני שם), ובאדום כהה נחלקו הפוסקים (עיין בה"ל שם סט"ז ד"ה אם). אבל חום וכח...
על ידי יאיר
07 מאי 2018, 23:37
עבור לפורום
עבור לנושא

"צירוף מקרים" או שיש דברים בגו? (תהילים קיז, קיט)

הפרק הכי ארוך בתנ"ך הוא כידוע תהילים קיט עם 176 פס'
(קעו כמס' דפי מס' ב"ב הארוכה בש"ס וכמס' הפס' בפרשת נשא הארוכה שבפרשיות התורה)

הפרק הכי קצר בתנ"ך הוא תהילים קיז עם 2 פס' בלבד

בסה"כ מפריד ביניהם פרק אחד (קיח), האם זהו "צירוף מקרים"? האם מישהו עמד בזה?

אשמח לקבל מידע בנושא
על ידי אור זרוע
08 מאי 2018, 01:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בעל תשובה, חוזר בתשובה, או עולה על המסלול..

הרמב"ם כתב להדיא שצריך כפרה אף שהציל את התינוק והוי נתכון לדבר עבירה ועשה מצוה. וצריך לראות את כל ד' שו"ת הנ"ל. ומש"כ שם הב"י בסו"ד ליישב ד' הלבוש, צ"ב מהגמ' קידושין פא: שהזכרת על רב חייא בר אשי וצ"ב . ויישר כח גדול ע"ד הב"י. אתה צודק, הרמ"א ביו"ד קנז, ב כותב כמו הלבוש: מי שלבו העלה טינא וחושק באשת...
על ידי אברך
08 מאי 2018, 23:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם נשים מברכות על ספירת העומר האחרונה?

בבקשה. יש את הספר באוצר החכמה. שלחן שלמה סימן תפט ס"ג ג. נשים פטורות מספירת [ה]עומר דהוי מ"ע שהזמן גרמא, אך שויו עלייהו חובה, ונ"ל דעכ"פ לא יברכו, דהא בודאי יטעו ביום א' ולא יודעין הדין, ועוד דהא אינה מבינה מה היא סופרת, ובזה מאד צריך ליזהר להבין מה שהוא אומר, דאם לא כן לא יצא, ויותר טוב לספור בלשון...
על ידי אור זרוע
09 מאי 2018, 13:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ווקאלי?

הפקדתי שומרים כתב:הדימוי ממנהג של חתונות למנהג של ימי הספירה הוא קצת הרבה..רחוק.
וכן מבואר בציץ אליעזר טו, לג אותיות ב-ג שבספה"ע נוהגין לאסור ובחתונות בירושלים מותר. והחילוק הוא שכן ימי ספה"ע אסורים בריקודים ובמחולות ולכן יש להחמיר, אבל חתונה מותרת בריקודים ובמחולות, וה"ה בשאר ימות השנה לנוהגים איסור בכלי זמר.
על ידי חמד ילד
10 מאי 2018, 14:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי - חידה 15

כשראיתי שיש אשכול חידות (למרות שלא הספקתי לקרוא אותו) ניסיתי לראשונה לכתוב חידה משלי. זה מה שיצא בינתיים: מעשי מיסודו של קין, מקביל יש לי בשעת הזין. ידי יקבעו אם ס' או ע', לפני היות מחמד לאין. בעת קינוח לא אנוח, ובעצמי אחלק תפוח. במחצית מכבדים אכפול ניחוח, ומתנה עם מזומן אמהר לשלוח. אשלים ארבעים ושל...
על ידי סבא
11 מאי 2018, 00:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ל"ג בעומר שמחה זו מה עושה. אחר שמתו עשרים וארבע אלף ת"ח??

פולמוס / הרב שמואל דוד בערקאוויטש, לייקווד, ורבני ולומדי אספקלריא האם תלמידי רבי עקיבא מתו באותה שנה או בכמה שנים? שאלת הרב שמואל דוד בערקאוויטש, לייקווד: איתא ביבמות סב: "וכולן מתו בפרק אחד" כו׳ ויש להסתפק האם הכוונה שמתו בשנה אחת או במשך כמה שנים. והנה חכם אחד שליט״א רצה לדייק מלשון המדרש בקהלת רב...