החיפוש הניב 545 תוצאות

חזור

על ידי אריך
03 מאי 2016, 07:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מצות מכונה

שמעתי פעם שהטעם הכמוס הוא שהיו עניים מתפרנסים ממצות יד, והמכונה תיקח להם פרנסתם.
על ידי יצחק
18 דצמבר 2017, 17:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קללת חכם אפילו על תנאי היא באה - פרשת ויגש

א. לא הבנתי, הרי בגמ' מכות שם מבואר שקללת עלי באה על שמואל אפילו ששניהם ת"ח. ב. עיינתי בריטב"א ולדעתי הוא מתכוון לדבר אחר לגמרי, הוא אומר ש"קללת חנם" יש לה שתי משמעויות, או שהמקלל סתם מקלל בלי סיבה ועל זה כתוב בפסוק קללת חנם לא תבא. או שהוא חושב שיש לו סיבה לקלל ובאמת אין לו סיבה לקלל וע"ז אמרו קללת...
על ידי אלימלך
19 דצמבר 2017, 13:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קללת חכם אפילו על תנאי היא באה - פרשת ויגש

"כי כמוך כפרעה". פירש רש"י "סופך ללקות עליו בצרעת כמו שלקה פרעה ע"י זקנתי שרה על לילה אחת שעכבה". והקשה באילת השחר דהא במכות יא איתא דקללת חכם אפילו על תנאי היא באה, וא"כ מדוע לא לקה יוסף.? נראה לומר שישנו חילוק בין קללה עם תנאי לבין כשהתנאי הוא חלק מהקללה, לדוגמא: אם חכם מקלל אדם ואומר לו "כשתיסע ...
על ידי יהודי
22 דצמבר 2017, 00:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ואחיו מת- מקץ ויגש

זכור לי שיש מי שאומר שלכך השאיר אצלו את שמעון כדי להראות לו את בנימין, ואם שמעון לא יכירו יבין שרימו אותו.
לא כ"כ ברור מה ההבדל העצום, הרי כולם הגיעו מארץ כנען וקשה לדעת אם היו כ"כ שונים במראיהם. הן אמת שקשה למצוא מי שיסתכן.
על ידי אוריאל
24 דצמבר 2017, 23:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בין השמשות

בצפנת פענח (הל' נזירות פ"ב ה"ח) כתב שבין השמשות מורכב בו כל רגע ורגע מיום ולילה יחדיו, וכל הספק הוא איך לדונו, אם כיום או כלילה.
במק"א כתבתי בענין זה בארוכה, ואם אתבקש אשתדל למצוא את החומר.
על ידי יצחק
25 דצמבר 2017, 09:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הערות וחידושים בפרשת ויחי

המדרש [רבה דברים ואתחנן] שואל את הקושיה אבל את התירוץ לא הבנתי, מי שיכול שיסביר - ד"א שמע ישראל מהיכן זכו ישראל לק"ש משעה שנטה יעקב למיתה קרא לכל השבטים ואמר להן שמא משאני נפטר מן העולם אתם משתחוים לאלוה אחר מנין שכך כתיב (בראשית מט) הקבצו ושמעו בני יעקב וגו' מהו ושמעו אל ישראל אביכם אמר להן אל ישר...
על ידי יוסף יצחק
26 דצמבר 2017, 13:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עובדות והנהגות מרבינו מרן בעל אילת השחר זצוקללה"ה

ב. סיפר שהגראי"ל זצ"ל בשיעוריו לא היה מתייחס להפרעות מצד התלמידים, אלו שלמדו למדו, ואלו שהפריעו הפריעו, כל אחד היה טרוד בעיסוקיו.... פעם אחת ארע ששתיים מהתלמידים החלו להתקוטט במהלך השיעור, והגראי"ל כרגיל המשיך במהלך השיעור ולא התייחס לזה כלל, גם התלמידים שהקשיבו לו לא התייחסו לזה, לאחר חמש דקות תוך...
על ידי יוסף יצחק
26 דצמבר 2017, 18:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דין גזירת שמד

זכור לי משהו שאומרים שחנניה מישאל ועזריה יכלו לברוח ובחרו להשאר כדי לקדש השם. כ"א בתוספות (כתובות לג: ד"ה אילמלי) שיכלו לברוח דלא היה זה אלא אנדרטה ובחרו למות על קידוש השם. טעות חמורה! שם כתוב בגמ' שאלמלי היו מכים אותם היו משתחוים, ושואל תוס' הרי החיוב דבכל נפשך הוא גם בייסורין, ומתרץ שכיוון שהייתה...
על ידי אוריאל
31 דצמבר 2017, 18:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גונב איש ומכרו

הראוני באור החיים הקדוש בפרשתן, שכה כתב: כי התחת אלהים וגו'. פירוש אם אתם חייבים עונש על הדבר, אלהים שופט ולא אקום ולא אטור. וטעם שלא מחל להם, אפשר לצד שבני נח אין הדבר תלוי במחילתם כי יחטא אדם לחבירו כמו שתאמר גזלו ומחל הנגזל אינו פטור הגזלן ממיתה, או אפילו ישראל אם גנב ישראל ומכרו אין ביד הנגנב לפ...
על ידי יוסף יצחק
03 ינואר 2018, 14:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מילים משובשות בעברית החדשה

בבאר משה כתב בזה והביא השיטות לכאן ולכאן (אינו לפני כך שלא אוכל לציין היכן) אם כוונתך למב שכתב בהקדמה לח"ב, ל"מ שם צדדים לכאן ולכאן. השולחן שלמה (לייזרזון) מביא מכתב שהגרש"א כתב לו: בתשובה כתב לי - עש"ק י"ג תמוז, תשד"מ -, וז"ל: אף דבתחילה כשקראו את שם חשמל על מאור האלקטרי לא טוב עשו כי יש בזה משום ...
על ידי עברי
04 ינואר 2018, 00:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אמונה

יש עוד ענין שלפי כל הראשונים (לא ידוע לי על חולקים, דגש על ראשונים) הוא עיקרי אבל הוא לא בשביל כל אדם וגם לא בשביל רוב בני האדם, והוא - לברר ולהוכיח הגיונית את כל הנ"ל. פשוט שהמושכל ראשון של כל אחד צריך להיות שהוא לא ראוי לזה עד שיסתבר לו אחרת... כמה זר הדבר לומר שמצווה כ"כ יסודית צורתה העיקרית לא ...
על ידי עברי
04 ינואר 2018, 11:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכת המפיל

תחושת ליבי אומרת - מיטתו של אדם שכיבתו חלומותיו ורעיונותיו והרהוריו אינה חלק מן ציבור גדול ששוכב אף הם על מיטתם...
על ידי הבוחן
05 ינואר 2018, 01:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: החלפת ספרים בחנות לאחר קריאתם

הדבר פשוט שאסור שהרי אם היו מתנים כן בפירוש התנאי היה מועיל כבכל תנאי שבממון, א"כ הוה כאילו התנו כן בפירוש כההוא עובדא דזבין נכסיה למיסק לא"י. עי' סי' רז מתי דברים שבלב הוה דברים לא מובן לי מה שייך כאן תנאי, שהרי אם הוראה ואיסור אינם תנאי, רק שיכול לומר אני מוכר לך על מנת שלא תקרא ותחזיר, ומה הצד ה...
על ידי אברהם העיברי
07 ינואר 2018, 09:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אמונה

[שכמו שכתב הרמב"ם הגילוי שהיה שם לא הותיר מקום לשום ספיקות], וכן ברמב"ן בפרשת יתרו פרק יט' פסוק ט' "בעבור ישמע העם בדברי עמך" וכו' והנכון בעיני, שאמר, אני בא אליך בעב בהענן, שתגש אתה אל הערפל,בעבור ישמע העם דברי, ויהיו הם עצמם נביאים בדברי. אני מבקש מחילה מהרב, המשתמש בכינוי 'סבא'. יתכן שהגבתי בחרי...
על ידי אלכס
08 ינואר 2018, 01:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: השבת אבידה על סיגריות

ואוסיף שלכאורה אותו אחד יכול למוכרו לגוי, וא"כ חייב להשיב לו. ובכל מקרה יכול להנות מזה בצורה שאינה מזיקה לו, (לבנות עם זה מגדל...) ומהיכא תיתי לא להזיר לו? אני לא בטוח שזה נכון היכן שברור לך מה השימוש שיעשה עיין ערך פסק הרבנים שאין השבת אבידה על סמארטפון פרוץ ומאידך אין איסור למכור מחשבים... כלומר ...
על ידי עפר ואפר
08 ינואר 2018, 09:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מילים משובשות בעברית החדשה

גם לכאן הריני לצרף קצת מספרו של ר' אוריאל צימר, מתוך "יהדות התורה והמדינה" של ר' אוריאל צימר, כדאי לציין שהנ"ל היה מתרגם ובלשן מומחה. ט. עברית ולשון הקודש בתוך תהליך "שינוי הדמות" וה"נורמאליזציה" של ישראל, אי אפשר היה כמובן להעלים עין מעניין הלשון, "לשון הקודש" אשר כמבואר לעיל, היא מהווה גורם כה יסו...
על ידי אברהם העיברי
09 ינואר 2018, 14:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אמונה

לשונו של מי ציטטת בתשובה תי"ח? הרשב"א?. מן הסתם התכוונת שלא הבאתיו עם כל ההקשר מסביב, אז הנה בבקשה [ העתקתי מפרויקט השו"ת, בהעתק הדבק, כך שאין מקום לטעויות אא"כ במקור - אין לי את הרשב"א כעת לפני. אך תשובה תי"ח. זה מכתב שנשלח לרשב"א. זה לא הרשב"א. אך אכן, אותו כותב, כפי שאתה מעלה, הוא מתייחס לשני הא...
על ידי סופר
09 ינואר 2018, 15:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ייחוד עם ילד תסמונת דאון

ראה שבט הלוי חלק י סימן רלד שכתב שאצל מפגרים יש אצלם כח התאווה ביותר.
על ידי הבוחן
09 ינואר 2018, 21:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דין קנין דיגיטלי

לא ממש לא. השגת גבול זה שאני יורד לאומנות חברי שזה שייך אם אני מוכר גם את הדיסק שהוא מוכר, ואכן גם אם מכרתי לאחד השגתי את גבולו ודין פרוטה כדין מאה. להעתיק לעצמי איני משיג בכך את גבולו אלא אולי גוזל אותו או שאני צריך לשלם לו מדין נהנה שזה כבר נתון לויכוח בין הפוסקים. כדי להבין אביא לך דוגמא אם מישהו...
על ידי ר' יונה
10 ינואר 2018, 20:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מעשה שהיה. ושאלה בצידה.

שאלתי היא האם אכן פעלתי כהוגן. אך אני שואל לגבי המעשה שלי. רק בשביל להרגיע: מתוך הספר "לב שלום" לר' שלום שבדרון זצ"ל לפרשת שמות: וישמע פרעה וגו' ויברח משה מפני פרעה וישב בארץ מדין וישב על הבאר (ב, טו) בין תחילת הפסוק המספר על בריחתו של משה מפני פרעה, לבין סופו המספר על ביאתו למדין - עברו לדעת הרמב"...
על ידי איש מפי איש
14 ינואר 2018, 15:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מילים משובשות בעברית החדשה

מעשה באיש שלמד עם בנו גמרא והגיעו לדברי הגמרא 'עורבא פרח' הסביר הבן לאביו כי הפירוש בזה הוא 'התחתן עם דבר אחר' (חזיר) האב המופתע הרים טלפון לר'בה ושאלו מאיפה לילד נחת כזה פירוש מוזר? ענהו הרבי אני נצמד לפירוש רש"י הק' ורש"י הק' מפרש 'השיאו לדבר אחר'.... למה אני מביא סיפור זה? כי הסיפור הזה הוא הוא ה...
על ידי יעבץ
14 ינואר 2018, 21:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בבא מציעא דף לה:

למה אתה משווה בין אמירה בעלמא לשבועה?!
כשהשוכר אומר מתה כדרכה הבעלים חושדים בו, וכשנשבע על כך רואים שזה רציני. מתוך הנחה שהוא לא ילך להשבע לשקר... זה כל הבסיס של המושג שבועה.
על ידי יצחק
14 ינואר 2018, 23:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת בא- עזרה בהבנת דברי הבית הלוי

הבנתי אותך @יצחק [כשם שהתחשבת עימי בפעם זו, אבקש תמיד להתחשב בי ולכתוב בשפה פשוטה, לא מליצית ולא גבוהה מידי, כפי שהנך רואה באופן זה הבנתי, (ואגב, לשאלתך, בהחלט קראתי את דבריך בשים לב)]. ועדיין נשאר לי קשה נקודה אחת. כתבת שאם יש יהודי אחד פילוסוף וכו' וכו', ולגבי דוגמא זו אתה צודק בהחלט, אבל אני למש...
על ידי כרם
15 ינואר 2018, 16:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה בין מוצרי טרה בהכשר עדה"ח והרב וועסטהיים

חברים יקרים
כבר היה פעם אשכול גדול על כשרות, ונסחפנו, וכתבנו בפה גדול על כל המי ומי, ונסגר לנו הפורום.
אני מבקש מאוד, יש דברים שלא כותבים...
על ידי אלימלך
16 ינואר 2018, 15:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עדיין בפרשת וארא דברים מופלאים של ה'אבן עזרא'

רבי @יעבץ בהקשר לשאלתך למעלה. יש בהתיחסות לאב"ע כמה דרגות א. המקבלים דעת תורתם של רבים מגדו"י שהדברים נכתבו ע"י אחר. ב . המקבלים את דעת תורה של אחרים מגדו"י המישבים את דברי האב"ע עם חז"ל והאמונה התמימה. ג. הסבורים שהאב"ע כתב את הדברים אך הולכים אחרי קבלת חז"ל. אך ההולכים אחרי דברי האב"ע נגד חז"ל אזי...
על ידי עברי
19 ינואר 2018, 16:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מילים משובשות בעברית החדשה

ד. כמובן שמה שכתבו לפי ה"סלנג" ו"שפת הרחוב" אין הכוונה שמקומם היה ברחוב או היו קרובים לאנשי הרחוב, חלילה וחס. כמו"כ אין הכוונה שהשתמשו במילים זולות חלילה וחס מלומר כדבר הזה. כל הכוונה שהשתמשו במילים הסכמיות שנולדו בכל מקום מבלי לתת לזה חשיבות. הוא אשר אמרתי לא זעקתי כפירה או משהו דומה, אלא כתבתי "צ...
על ידי יצחק
20 ינואר 2018, 18:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מילים משובשות בעברית החדשה

ד. כמובן שמה שכתבו לפי ה"סלנג" ו"שפת הרחוב" אין הכוונה שמקומם היה ברחוב או היו קרובים לאנשי הרחוב, חלילה וחס. כמו"כ אין הכוונה שהשתמשו במילים זולות חלילה וחס מלומר כדבר הזה. כל הכוונה שהשתמשו במילים הסכמיות שנולדו בכל מקום מבלי לתת לזה חשיבות. הוא אשר אמרתי לא זעקתי כפירה או משהו דומה, אלא כתבתי "צ...
על ידי משה יצחק הלוי
21 ינואר 2018, 23:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שלא שינו לשונם

כתב רבי אליהו בחור בהקדמת ספרו 'מתורגמן'. אמרו חז"ל, שלשה דברים לא שינו ישראל במצרים, שמותם ומלבושם ולשונם. וכבר עמדו על כך, שבלשון המדרש (שהש"ר ד,כד) עה"פ גן נעול איתא: רב הונא בשם בר קפרא אמר, בזכות ארבעה דברים נגאלו ישראל ממצרים, שלא שינו את שמם וכו' ולא שינו את לשונם וכו' ולא אמרו לשון הרע וכו' ...
על ידי זענדל
22 ינואר 2018, 15:54
עבור לפורום
עבור לנושא

פניה ובקשה למשתמשי הפורום

לצערנו מבחינים מידי הרבה בפורום שלנו "פתיל קצר" וגלישות לשפה פחות מכובדת וד"ל.
אנא, גם אם יש ביקורת, תעשו זאת בדרך כבוד ובאופן מכובד ואצילי, כי סוף כל סוף זה פורום, אם לא מוצא חן בעיניך דעת זולתך, אל תשתתף, אך לטובת כולנו, השאר אותו נקי ויפה......
בתקוה להבנה ובהתנצלות מראש