החיפוש הניב 549 תוצאות

חזור

על ידי סבא
23 דצמבר 2017, 21:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אם השרת במקום שעוד שבת?

שלום עולם כתב:
סבא כתב:בשו"ת שבט הלוי חלק ח' סימן מ' אות ג' כתב בזה"ל בענין לשלוח ממקום שעדיין לא נכנס שבת למקום שנכנס שבת, מצד חילול שבת בעצמו אין חשש בזה עכ"ל.
וממילא נפשטה גם שאלתך
מה לשלוח? מכתב?
כאן הוא פעולה שלך (לא הסתכלתי בפנים)
מדובר על פאקס שהפאקס פועל ממש ומדפיס וכותב וכו' בשבת עצמה.
על ידי סבא
24 דצמבר 2017, 23:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הערות וחידושים בפרשת ויחי

מקור אחרון: בחידושי הגרי"ז מפי השמועה כתב בזה"ל הקבצו ושמעו בני יעקב ושמעו אל ישראל אביכם. הטעם בכפל הלשון י"ל דהנה איתא ברש"י דברים (א', י"ג) דמשה לא הוכיח את ישראל אלא סמוך למיתה וממי למד מיעקב שלא הוכיח את בניו אלא סמוך למיתה, הרי דחוץ מהברכות אמר להם גם תוכחה, ולזה אמר פעמים ושמעו והיינו גם על ה...
על ידי סבא
25 דצמבר 2017, 14:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מדוע נצרך יעקב לבקש ולהשביע על קבורתו מאת יוסף?

בפירוש הריב"א על התורה כתב-
ויאמר השבעה לי וישבע לו תימ' למה השביע יעקב את יוסף להעלותו הרי הבטיחו הקדוש ברוך הוא להעלותו כמו שנ' בפרשת ויגש ואנכי אעלך גם עלה. ותירץ ר"ת מאורליי' דשמא היינו עליית העצמות ולא עליית הגוף. אי נמי הבטיחו הקדוש ברוך הוא להעלותו לאחר זמן והוא צוה ליוסף להעלותו מיד עכ"ד:
על ידי סבא
25 דצמבר 2017, 17:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עובדות והנהגות מרבינו מרן בעל אילת השחר זצוקללה"ה

מספרים שבא לרבינו מחנך (הרב דיאמנט) לשאול מה לעשות בילד להורים גרושים שאמו דתית והילד בחזקתה והאבא חילוני ומסית אותו נגד הדת בזמנים שמבקר אצלו והילד מתערער מזה נפשית והשיב למסור את הילד לחזקת האב כי אין שני חינוכים ו עדיף שיגדל חילוני מאשר שיהיה 'פסיכי דתי ' להעיר ממה שכתב החת"ס [שו"ת חתם סופר חלק ...
על ידי סבא
26 דצמבר 2017, 23:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם יש מקור בחז"ל למושג "חשיבה חיובית"?

כתב הביאור הלכה סימן תקכ"ט סעיף א' וז"ל- ואל יצמצם בהוצאת יום טוב - א בל בשאר הימים צריך כל אדם לצמצם בהוצאותיו [טור] ומקורו מהא דאיתא בגמרא מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה וכו' ופירש"י ליזהר מלעשות יציאה מרובה שלא יוסיפו לו אלא מה שפסקו לו עכ"ל וזהו תוכחת מרובה על זמנינו שבעו"ה הרבה אנשים עוברי...
על ידי סבא
26 דצמבר 2017, 23:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דין גזירת שמד

ז"ל השבות יעקב- שאלה עור /עיר/ אחת שגזרו עליהם גזירה להעברת דת שמחויבים להרוג ואל יעבור ומקצתם יכולין לברוח אי מחויבין לברוח כדי להציל נפשם דלא יהא כמאב' עצמם לדעת או נימא דאל יפרשו מן הציבור שמחויבי' למסור נפשם על קדוש השם. תשובה הנה לכאורה נראה פשוט דאין להם לברוח וראיה ברורה לזה מסוגיא דש"ס דפסחי...
על ידי סבא
27 דצמבר 2017, 14:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מעשה בשוכר רכב

קודם כל, הרי הוא חתם עם החברה על הסכם, או עכ"פ שכר על סמך התקנות, וא"כ כך התחייב, ואינו יכול לפטור עצמו בשום דרך אחרת. שנית- אין תיקון כזה שאי אפשר להכיר כלל, ואין שום נפק"מ בינו לבין חלק חדש, מי שטוען כן מרמה את עצמו [האם צבע לא יכול להתקלף פעם וכו'] שלישית: ערך הרכב יורד מכל תאונה, וכשהקונה לעתיד ...
על ידי סבא
28 דצמבר 2017, 00:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מקור לסיפור על הגר"ח זוננפלד וקיסר גרמניה

ידוע לי במקרה שבחלק א' של מרא דארעא דישראל עמ' קצ"ט מופיע הסיפור, אבל איני זוכרו
על ידי סבא
28 דצמבר 2017, 16:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מעשה בשוכר רכב

שנית- אין תיקון כזה שאי אפשר להכיר כלל, ואין שום נפק"מ בינו לבין חלק חדש, מי שטוען כן מרמה את עצמו [האם צבע לא יכול להתקלף פעם וכו'] שלישית: ערך הרכב יורד מכל תאונה, וכשהקונה לעתיד רכב זה ילך עימו לדינמומטר וכדו' לבדיקה הם יעלו על זה, והחברה תפסיד. לכן מותר לחברה לגבות "טבין ותקילין" כי הפסידו. - ט...
על ידי סבא
28 דצמבר 2017, 18:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: התכוון להעלות בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה - פרשת ויחי

בעיקר הקושיה מצאתי עתה שדן בזה בשו"ת בית יצחק יורה דעה א סימן ח אות ח' וז"ל ובהכי אולי יש ליישב מה שהקשה לי חכם אחד באור החיים סוף פרשת ויחי במקרא דאתם חשבתם עלי רעה שכ' הרי זה דומה למתכוין להשקות חבירו כוס מות והשקהו כוס יין שאינו מתחייב כלום והרי הם פטורים וזכאים הם גם בדיני שמים. והדברים תמוהין ד...
על ידי סבא
28 דצמבר 2017, 20:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ויקיפדיה

חושבני חילוק פשוט, דבעריות מיד שרואה מתחילים הבעיות משא"כ כשיש לפניו טקסט עם כפירה ע"פ רוב מדובר במאמר שלם שעוד לפני שמתחילים לקרא אפשר להחליט לא לקרא (משא"כ בראיה שזה בלתי נשלט). לאחר מחשבה, האמת שגם בכפירה אפשר להכניס את זה בכמה מילים ובהסתכלות בעלמא, ואתן דוגמא פשוטה, אם קורא תמים מחפש בויקיפדיה...
על ידי סבא
30 דצמבר 2017, 20:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מדוע נצרך יעקב לבקש ולהשביע על קבורתו מאת יוסף?

הדבר היחיד שמצאתי בתורה אור אות י"ח הוא- יח. וכל הענין סובב על מעלות ארץ ישראל, וענין 'היכל ה'' שלש פעמים, על כן כאשר קרבו ימי ישראל למות, שלח אחר יוסף ובקש להתעסק עמו בקבורת ארץ ישראל. והנה אמר (שם מז, ל) 'ושכבתי עם אבתי', יעקב אבינו רצה לתרץ קושיא אחת שהיה לכאורה קשה עליו בבקשה זו להיותו נקבר בארץ...
על ידי סבא
30 דצמבר 2017, 23:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מדוע נצרך יעקב לבקש ולהשביע על קבורתו מאת יוסף?

אכן, אני מתנצל. כוונתי לאלשי"ך הקדוש. השל"ה נוגע בדבריו בדברים שמובאים גם באלשי"ך. מכאן טעותי. דווקא האלשיך קשה מאוד כי אחר כל האריכות שלו הוא מסיים בזה"ל על כן חזר ואמר השבעה לי כלומר כמו שנשבעת לזולתי הוא פרעה השבע גם לי. והוא מטעם הנזכר לעיל פן ימאן פרעה, ויודה על ידי שבועה זו פן יעבור גם שבועתו...
על ידי סבא
31 דצמבר 2017, 00:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טיפול אלטרנטיבי

הייתי פעם אצל הגראי"ל שליט"א שמישהו בה ושאל אותו על אמו שחולה בזה רח"ל ואין תרופה ברורה לרופאים, רק שיש כל מיני שטוענים שיש להם דברים שמועילים ואמו לא רוצה להשתמש בכל אותם דברים ושאל את הגראי"ל לדעתו מה לעשות. והוא ענה "לא שום דבר רק לומר תהילים" [אני לא זוכר את לשונו המדוייקת אבל זה היה תוכן התשוב...
על ידי סבא
31 דצמבר 2017, 14:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גונב איש ומכרו

שו"ת האלף לך שלמה חלק אורח חיים סימן שסג- מה שנסתפק אם מהני מחילה של האדם כגון בגונב נפש ומכרו. הנה זה פשיטא דבעברות כאלו הוי בו תרתי אחד מה שחטא לחברו והשנית מה שחטא לו ית' ונגד חטא לחברו מהני מחילה אבל נגד חלקו ית' לא מהני מחילת האדם וצריך תשובה ויוסף יוכיח כמובן וז"פ ואמת עכ"ל. הרי מבואר שהוי עבי...
על ידי סבא
31 דצמבר 2017, 14:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הריגת כינה בשבת

יוסף יצחק כתב:זכור לי שהמכתב מאליהו (הגר"א דסלר זצ"ל) בחלק א' בערך בעמוד 133 בהערה מדבר על זה.
דבריו מובאים במאמר שצרפתי לעיל, וידוע שהחזו"א ועוד רבים מגדולי ישראל לא הסכימו לגישה זו.
על ידי סבא
31 דצמבר 2017, 22:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הריגת כינה בשבת

בקיצור הרב דסלר כתב [לפי עדות העורך הרב כרמל] שהעיקר בחז"ל הם מסקנות הדברים, שהם וודאי אמת לאמיתה, אבל לפעמים משתמשים בהסברים שהיו מקובלים אצל אנשי המדע בזמנם, וזה אינו חייב להיות אמת במחכ"ת זכור לי דברים אחרים, אשמח אם מישהו יעלה צילום מתוך הספר. הנה הציטוט המלא מהספר "מכתב מאליהו" ח"ד עמ' 355, שם...
על ידי סבא
31 דצמבר 2017, 23:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הריגת כינה בשבת

אם נרצה להתעקש על דברי הרב דסלר אז צריך לנסח את דבריו כך: לחז"ל יש סיעתא דשמיא שלא יגרמו טעות לכן כל מה שאמרו וכל מה שיוצא מהסוגיא לפי הבנתם הוא אמת לדינא גם אם הטעם אחר. אמנם זה כבר חידוש גדול. מה החידוש הגדול כאן, שחז"ל שרוח ה' עליהם יש להם סיעתא דשמיא כזו, זה נראה לי ממש מילתא דפשיטא, עד שהמסתפק...
על ידי סבא
01 ינואר 2018, 23:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת שמות - שיעבוד מצרים

הנה לך המקור שבקשת- כתב האלשיך ריש שמות וז"ל והנה לבא אל הענין, ראוי כל איש חכם לבב לדרוש ולתור בחכמה, על מה עשה ה' ככה לקדושים אשר בארץ, יעקב וכל הנפש הבאה מצרימה, לתת תחת סבלות מצרים את בניהם ובני בניהם מאתים ועשר שנה בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה. מה פשעם ומה חטאתם. והלא לא חשיד קב"ה דעביד דינא ב...
על ידי סבא
02 ינואר 2018, 07:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת שמות - שיעבוד מצרים

כדאי לראות גם דברי המהר"ל בגבורות ה' פרק ט' וז"ל שם- ויש אחרים מן האחרונים שהוציאו מלבם עוד דבר אחר, שאמרו שחטא הגלות היה בחטא השבטים במכירת יוסף [א"ה לפלא שלא זכר שהוא זוהר חדש והביא כן מן האחרונים], ואף יוסף חטא מפני שעל ידו היתה המכירה, שיוסף גרם זה שאם לא הביא דבה אל אביו לא אירע זה, ומפני שעל י...
על ידי סבא
02 ינואר 2018, 14:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת שמות - שיעבוד מצרים

אגב, פעם שמעתי מדרשן שביאר [בכיוון שלך] שכיוון שכלל ישראל הם בגדר בני מלכים, והיות ולעבודת ה' צריך מחד "ויגבה ליבו" [ממלכת כהנים וגוי קדוש וכו'] ומאידך הכנעה ושפלות [ולא נשבח משה אלא שהיה עבד ה'], נמצא שבתור בני מלכים, היה להם ההכנה המתאימה רק לחלק של "ממלכת כהנים", אבל לחלק של שפלות לא [ואף שהאבות ...
על ידי סבא
03 ינואר 2018, 14:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת שמות - שיעבוד מצרים

כיון שהעירו כאן שיתכן שיש חילוק בין גלות מצרים לשאר הגלויות, אני מוצא לנכון לכתוב מה שעלה בדעתי שרואים שבמצרים היתה שמירה על נשותיהם עד שהפסוק העיד עליהם שלא נמצא בהם זרע פסול חוץ משלומית בת דברי, ואילו במשך הגלויות... חז"ל מפורש שהמצרים היו באים על נשותיהם בלילה ועל זה קאי ויך את המצרי, מה שלא נמצ...
על ידי סבא
03 ינואר 2018, 23:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אמונה

איך אפשר בלי להזכיר שאלת הרב שך בהלכות תשובה עמוד מ"א- והנה מאז ומתמיד הייתי מתפלא למה מכנים למצווה זו אמונה, הרי בפשוטו, זהו מהמושכלות הראשונות, שאי אפשר לעולם בלא מנהיג. וגם מבשרי אחזה אלוקי, והחכמה הנפלאה שבכל יצור קטן, אין להעריך, ומכל שכן החכמה ביצירת האדם, ואיך אפשר שכל זה הוא בלא מנהיג? והרי ...
על ידי סבא
04 ינואר 2018, 22:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אמונה

ז"ל רבינו הסטייפלער בהקדמת ספר חיי עולם: ואני הגבר ראיתי עני עמי אשר כמה מצעירי ישראל שאמנם הם שומרי תורה ומצוות, אבל לא ימצאו מנוח מטרדות בלבול המחשבות ונבכי ספיקות אשר בלבם [ע"פ רוב הסבה העיקרית לזה הוא מפני אשר הציצו בספרים חיצונים או שקראו בעתונים חפשיים מאמרים או סיפורים מכתבנים מינים ואפיקורסי...
על ידי סבא
04 ינואר 2018, 23:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת שמות - שיעבוד מצרים

תיכף ויקרא חזן בית הכנסת פרשת שמות ועדיין לא זכינו ללמוד אחד מן הראשונים המבאר ע"ד פשט המקרא את סיבת השיעבוד. כתב האברבנאל בבראשית בפרשת ברית בין הבתרים בזה"ל ואחרוני החכמים מהמחברים הביאו בזה דעת חמשי והם הר"ן והר' חסדאי תלמידו בספרו אור ה' שכתב הר"ן שלא היה גלות מצרים על חטא כלל כי אם להכניע לבות...
על ידי סבא
05 ינואר 2018, 00:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עישון

יעבץ כתב: וכבר אמרו שהמצווה הראשונה היא "אל תיהיה טיפש".
וכמו שאומרים - לעולם יהא אדם!, ואח"כ - ירא שמים...
על ידי סבא
06 ינואר 2018, 19:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שלא שינו לשונם

מעניין להביא כאן שיטה מחודשת בזה משו"ת אגרות משה אורח חיים חלק ד סימן סו- והנה יש מקום לומר דזה ששיבחו חז"ל ויק"ר ל"ב בגלות מצרים שלא שינו את שמותן הוא לקודם מתן תורה שלא היה היכר גדול בשביל קיום המצות דבני נח ובפרט שחלק גדול מישראל עבדו ג"כ ע"ז ורובן לא מלו את בניהם עד סמוך להגאולה כשהיו צריכין לאכ...
על ידי סבא
06 ינואר 2018, 22:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הידור בקניית בשר בקר לשבת - מי יודע?

בספר מחשבת עם [שו"ת עם הגר"ח קנייבסקי] ראיתי שאלה מעניינת הנוגעת לנידון האשכול, ואעתיק משם השאלה והתשובה- יש לתמוה, דאחר שמבואר בגמ', שמי שמוסיף מוסיפין לו מן השמיים, א"כ איך ייתכן לומר לו לעשות שבתו חול כדי שלא יצטרך לבריות, הרי אם ילוה נאמן הוא הבורא שישלם לו, ולעולם לא יצטרך -משום הוצאות השבת- לב...
על ידי סבא
06 ינואר 2018, 22:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שלא שינו לשונם

הדין למסור נפש על ערקתא דמסאני הוא מדין ובחוקותיהם לא תלכו, כך זכור לי שמבואר בכסף משנה על הרמב"ם כשמביא את הדין של ערקתא דמסאני, בעצם יוצא מהכסף משנה שהדין של מסירות נפש הוא לא מחמת עצם השמד שהם עושים, אלא בגלל הלאו בעצמו, רק שבעלמא אי"צ מסירות נפש על לאו ובשעת השמד צריך מסירות נפש. אם נרצה נדייק ...