החיפוש הניב 55 תוצאות

חזור

על ידי שומע כעונה
11 ספטמבר 2017, 21:19
עבור לפורום
עבור לנושא

ביאור הלשון - דביר ביתך

דביר לכאורה הוא כינוי לבית המקדש, א"כ מה שייך לומר בתפילה "והשב את העבודה לדביר ביתך" היה צריך לומר "לדבירך", חיפשתי את ביאור המילה דביר מצאתי שדביר הוא כינוי לקודש הקדשים לחדר הפנימי בביהמ"ק, אולי אם כן נפרש שדביר היינו חדר פנימי ואנו מתפללים שישיב בוראנו את שכינתו לחדר הפנימי של ביתו, וצ"ע.
על ידי שומע כעונה
12 ספטמבר 2017, 22:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם היטלר יכל לחזור בתשובה

למה שלא תועיל לו תשובה?
על ידי שומע כעונה
14 ספטמבר 2017, 01:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תודה של הגרי"ש אלישיב

ניתן להוסיף בדרך חידוד, ע"פ האמור בפרשת ביכורים ריש פרשת כי תבוא, 'ובאת אל הכהן כו' ואמרת אליו הגדתי היום כו' ', ובפירש"י ואמרת אליו שאינך כפוי טובה, וכפי המבואר בהמשך הפסוקים שענין האמריה היא הודאה להשי"ת, ובהמשך נאמר 'וענית ואמרת כו' ', ופירש"י והרא"ש ובדעת זקנים דמלשון זה נלמד שצריך לאומרו בקול ר...
על ידי שומע כעונה
19 ספטמבר 2017, 22:41
עבור לפורום
עבור לנושא

הרגש נפלא במהות הדין

בהיותי קצת מתעסק עם נדיבי עם, התעורר לי הרגש נפלא, בידוע שכשתורם בוחן ומדקדק ומבקש פירוט של הנעשה במוסד אזי מצד אחד זה מלחיץ מאוד שמא עלול למצוא אי אלו דברים שאינם לרוחו, אך מצד שני מנהל שמוסד הרי הוא שש ושמח על דבר זה שכן זה מעיד על כך שהנדיב מתעניין ודעתו נתונה על המוסד ועצם זה הרי הוא דבר חיובי מ...
על ידי שומע כעונה
25 ספטמבר 2017, 18:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשכול לכתיבת ביאורים יפים בתפילה {גם בלי קושיות או הערות} רק ביאורים

תרתי רבות אחר פירוש המילים "הטוב כי לא כלו רחמיך והמרחם כי לא תמו חסדיך" וראה http://www.tora-forum.co.il/viewtopic.php?f=9&t=288 בעיצומם של ימים אלו התחדש לי ביאור נפלא, אחר תיאור חסדיו ונפלאותיו עמנו, אנו מסכמים שבורא עולם הוא "הטוב" ופירוש המילים כך הוא: הטוב - בורא עולם הרי הוא מהות הטוב, וראי' ...
על ידי שומע כעונה
01 אוקטובר 2017, 01:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מצוות אכילה בערב יום כיפור - זה גם בלילה ?

בחסידות גור נהגו לאכול סעודה גדולה גם בליל ערב יו"כ מחמת מצוה זו
על ידי שומע כעונה
15 אוקטובר 2017, 11:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם יש הבדל בין מה שמגדירים כיום כנקודות שחורות באתרוגים למה שהגדירו פעם?

נקודה שחורה הפוסלת באתרוג, היא שחרורית הבאה מחמת תחילת ריקבון האתרוג, ונקודה שחורה זהו סימן לכך שהאתרוג מתחיל להירקב ולכן אתרוג זה פסול. לכן כל עוד הנקודה השחורה אינה באה מגוף האתרוג אלא מחמת סיבות אחרות אפי' שהנקודה לא יורדת הרי האתרוג כשר, וניתן לראות אצל מומחים לד' מינים שמכשירים נקודות שחורות מח...
על ידי שומע כעונה
15 אוקטובר 2017, 11:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: זמרים מחו"ל בשמחת בית השאובה במוצאי יו"ט

לדעתי ראוי להוקיע תופעה זו מכל וכל, וכי איך אפשר לשאוב רוח הקודש מדבר שנעשה בצורה כזו, ובפרט שיש עלינו לצפות לזמנים של שמחת בית השואבה בבית המקדש ששם אנו עצמנו לא היינו יכולים להיכנס שהרי שם רקדו וטיפחו רק חסידים ואנשי מעשה, והלוואי והיינו ראויים ליקרא כך, קל וחומר בן בנו של קל וחומר שהמשמחים של דור...
על ידי שומע כעונה
16 אוקטובר 2017, 00:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם יש הבדל בין מה שמגדירים כיום כנקודות שחורות באתרוגים למה שהגדירו פעם?

מצו"ב צילום ספר הליכות שלמה מהגרשז"א בענין הנ"ל, [מש"כ בס"ק ל, ההדגשות הם תוצאה של החיפוש באוה"ח ואין להם משמעות] תמונה1.png ומצו"ב ההערה על הנ"ל בתחתית העמוד תמונה2.png ולגבי החילוק בין חוטם האתרוג לגופו, פשוט שבחוטם אנו מקפידים טפי על ההדר משאר חלקי האתרוג. ועי' ביאור הלכה סי' תרמח סעיף י"ג ד"ה אב...
על ידי שומע כעונה
16 אוקטובר 2017, 00:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשכול לכתיבת ביאורים יפים בתפילה {גם בלי קושיות או הערות} רק ביאורים

מגן ישענו אין הכוונה שהוא מגן על הישועה, אלא שההגנה שלו היא הישועה. הקב"ה הוא המגן אשר מושיע אותנו. קראנו בשמחת תורה "מגן עזרך"- לא מגן על העזרה אלא ההגנה היא העזרה, ואשר חרב גאוותך - כנ"ל, החרב היא הגאווה ולא של הגאווה. נפלא - ומעתה התחדש לי פירוש נאה, שהרי ידוע זה מכבר כי החילוק בין עזרה לישועה ה...
על ידי שומע כעונה
04 ינואר 2018, 01:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מילים משובשות בעברית החדשה

נגיסה משמעותה כיום - נשיכה,
במס' טבול יום פ"ג מ"ג - טהור שנגס - וברע"ב - שמהפך האוכל בפיו, לשון מגיס בקדרה.
מבואר שהמשמעות המקורית הינה מה שקרוי היום לעיסה.
על ידי שומע כעונה
25 ינואר 2018, 00:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שני דברים שאני מתקשה בהם

נראה להוסיף מעט נופך על ענין "על שאנחנו מודים לך", הלא נאמר "מה בצע בדמי ברדתי אל שחת - היודך עפר היגיד אמיתך", דהיינו מבקשים מהקב"ה שיותירינו בחיים כיון שאחר המוות אי אפשר להודות. עוד נאמר "בשאול מי יודה לך" - היינו שאנו אומרים לבורא העולם שניוותר בחיים כיון שאז אנו יכולים להודות. ממילא נפלאים הדבר...
על ידי שומע כעונה
25 ינואר 2018, 00:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ארמית בהברה ליטאית מה הטעם?

כמיטב הבנתי הנידון הוא האם שפת הארמית אמרו בה אנא בקמץ או בפתח [בהברה הליטאית], מעט ראיה להגיה הנכונה של הארמית ניתן ללמוד מבני דודינו המסתובבים בארצנו, ולכאורה ניתן להסיק משפת דיבורם שהיא לכאורה ניב מסוים בשפת הארמית שההגיה הנכונה כהספרדים. לדוג' "תלתא", וכי ישנו ערבי אחד האומר "תְּלָסֶע"? אך דבר א...
על ידי שומע כעונה
30 ינואר 2018, 12:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שאלה ומקור להנהגה מקובלת בבורר

ביסוד היתר של בורר בדרך אכילה, יש לציין שנחלקו בזה הראשונים אם ההיתר של לאלתר הוא מחמת שהוא צורת אכילה או מפאת שהוא שינוי באופן עשיית המלאכה, ראשוני החולקים בזה הם הרשב"א [בתשובות ח"ד סי' עה] והשלטי גבורים על הסוגיא של מלאכת טוחן בשבת [עד ב מדפי הגמ' ואיני זוכר כרגע את הציון המדויק בדפי הרי"ף] ובבית...
על ידי שומע כעונה
02 פברואר 2018, 00:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שאלה ומקור להנהגה מקובלת בבורר

להלן תמצית הדברים שעלו לי עקב הנידון שעלה כאן א. ראשית לא מיבעיא לשיטת התוס' כפי שדייק בביאור הלכה דס"ל דלאלתר שרי אף לברור פסולת מתוך אוכל, א"כ בנושא דידן הרי הברירה היא לאלתר כדי שהתינוק יאכל כעת וממילא הדבר מותר, רק שאין הדבר נפסק להלכה. ב. מכל מקום יש לדון אם פסולת כזו שהיא בעצם אוכל אם יש עליה ...
על ידי שומע כעונה
14 מרץ 2018, 21:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עיצוב בוורד

איך אני עושה שכל הכותרות במסמך קיים יתחילו כל אחד בעמוד חדש אם הבנתי נכון, כוונת השואל הינה על מסמך המחולק לקטעים קטעים עם כותרות, כשהמטרה היא שכל הכותרות במסמך יתחילו בעמוד חדש ללא צורך לעבוד על כל אחד בנפרד. הדרך לעשות זאת בפשיטות כך היא: ראשית יש ליצור סגנון ברשימת הסגנונות שהגדרת הסגנון היא כות...
על ידי שומע כעונה
16 מרץ 2018, 11:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשכול לכתיבת ביאורים יפים בתפילה {גם בלי קושיות או הערות} רק ביאורים

בואו שעריו בתודה חצירותיו בתהלה, הרבה פעמים נזכר תחילה התודה ואח"כ סיפור תהילה, נודה לך ונספר תהילתך, הודו לו ברכו שמו, הודו לה' קראו בשמו הודיעו בעמים עלילותיו, רבו מספור. נראה לבאר בזה על דרך הבנת רגשות- האדם המקבל טובה תחילה מרוכז בהנאתו מהטובה ובעצם בעצמו ומודה לקב"ה שהיטיב עימו ועשה לו טוב, הש...
על ידי שומע כעונה
27 מאי 2018, 22:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פתגמים מחכימים

פ"א בא יהודי הדור פנים לאדמו"ר מסאטמר זצ"ל ותואנה בפיו על ייחסו הרם לר' נחום ממיר, על כך שאינו מגדל זקנו,
הפטיר האדמו"ר מסאטמר - עד שתשאלני היכן זקנו של היהודי, אשאלך - ר' זקן איה היהודי שבך...
על ידי שומע כעונה
07 יוני 2018, 23:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי חידה 29

יצחק כתב:הבן שלי שאל אותי: היכן מצאתי "חמישית שהוא רבע" בחומש במדבר. בהצלחה
פרק לא פסוק ח
"ואת מלכי מדין הרגו על חלליהם את אוי ואת רקם ואת צור ואת חור ואת רבע חמשת מלכי מדין וגו'"
על ידי שומע כעונה
10 יוני 2018, 20:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכות נדירות: טיסה כדי לברך את הברכה על ים סוף

למעשה עולה כאן נקודה מעניינת, האם מצוה זו לברך על ים סוף היא נקראת מצוה שאין לה רודפים. שלכאורה יש לדון אם מצוה זו של ברכה על ניסים שהיו לכלל ישראל אם יש בזה מצוה עצמית לכל מקום ומקום שהיה בו נס ללכת ולברך על אותו המקום, ואם כן באמת אולי יש ענין ללכת לכל מקום שהוזכר במשנה. או"ד שהיות והמצוה היא להוד...
על ידי שומע כעונה
11 יוני 2018, 13:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשכול לכתיבת ביאורים יפים בתפילה {גם בלי קושיות או הערות} רק ביאורים

בברכת המזון - ברכת הטוב והמטיב. הוא יגמלנו לעד לחן לחסד ולרחמים ולרווח הצלה והצלחה ברכה וישועה נחמה פרנסה וכלכלה ורחמים וחיים ושלום כו'. זה מכבר עמדו על כפל בקשת הרחמים בברכה זו. והנלע"ד, דחלוק רחמים הא' מרחמים הב', דבתחילה אנו מבקשים מבורא עולם שיתן לנו את ברכתו בצורה מסויימת, דהיינו שתהיה הברכה בא...
על ידי שומע כעונה
11 יוני 2018, 13:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשכול לכתיבת ביאורים יפים בתפילה {גם בלי קושיות או הערות} רק ביאורים

עוד בברכת הטוב והמטיב,
א. יל"ע לשון הברכה קדושנו קדוש יעקב, מה תוספת יש בזה שהקב"ה הוא קדוש יעקב יותר מקדושנו, וכן ברוענו רועה ישראל.
ב. "שבכל יום ויום הוא הטיב הוא מטיב הוא יטיב לנו", קצת תמוה שלכאורה בזה שהקב"ה הוא "הטיב מטיב יטיב" כלול גם שזה בכל יום ויום.
על ידי שומע כעונה
11 יוני 2018, 18:00
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשכול לכתיבת ביאורים יפים בתפילה {גם בלי קושיות או הערות} רק ביאורים

בברכת שים שלום "כי באור פניך נתת לנו... תורת חיים ואהבת חסד" הבאור הפשוט הוא שה' נתן לנו תורת חיים וגם נתן לנו לא רק לעשות חסד אלא לאהוב חסד. זהו הבאור הפשוט לכאורה. אבל הבאור האמיתי הוא שהקב"ה אוהב אותנו ב"חסד" ולא מחמת שאנו ראויים לזה! זה הכוונה אוהבת חסד, כמו אהבת חינם!!!! זה ברור ופשוט שהקב"ה א...
על ידי שומע כעונה
11 יוני 2018, 18:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשכול לכתיבת ביאורים יפים בתפילה {גם בלי קושיות או הערות} רק ביאורים

אכן, מצווה ליישב. אך לעתים יש כפילויות שיישובם איננו נחוץ, כי נוצרו בטעות גמורה. גם בתפלה האשכנזית בשבת יש: 'אב הרחמים שוכן מרומים, ברחמיו העצומים הוא יפקוד ברחמים. . .' כלומר שלוש פעמים. אני סגרתי בסידורי את האמצעי, והקורא יחליט. גם 'אב הרחמן, המרחם רחם עלינו' וראה סידור וינגרטן שתרץ 'איכשהו'. הכפ...
על ידי שומע כעונה
15 יוני 2018, 08:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשכול לכתיבת ביאורים יפים בתפילה {גם בלי קושיות או הערות} רק ביאורים

לא הכל טעות, זה ברור. ולכן מצווה לישב. אבל ראה את בער בסידור עבודת ישראל על הכפילות בברכת החודש, או יעב"ץ על ברכת קדושת היום בחג שנופל בשבת. לא אני הצעתי שיש טעויות. ואני שוב אומר שמצווה לישב, כאשר מצליחים בדרך מתקבלת על הדעת. במחילה מכבודך הרם, דוקא מתוך מה שהבאת שיש שכתבו על דברים מסוימים בתפילה ...
על ידי שומע כעונה
20 יוני 2018, 11:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשת קבצים מאוצר החכמה ומאגרים נוספים

אאא כתב:
אאא כתב:אשמח מאוד אם אפשר להוריד לי את הקונטרס הזה שנמצא באוצה"ח

https://www.otzar.org/wotzar/Book.aspx?144955&
מי יכול בבקשה?
זה מאוד חשוב.
תודה!
הרי לך הקונ' מעמוד מב ואילך, עד עמ' מב פתוח במקוון בגירסת האורחים.
תכנית הבית מעמוד מב.PDF
על ידי שומע כעונה
21 יוני 2018, 20:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גזל מקופות חולים

בנושא סלי הלידה מקופות החולים, - בואו חשבון: האם מותר לי לקנות על חשבון קופת החולים דבר שהם נותנים לי אף שאיני נצרך לזה? כגון משאבת חלב כשכבר יש לי בבית. לכאורה אין סיבה לאסור. כעת, האם מותר לי למכור את המשאבה הישנה? לכאורה אין סיבה לאסור. האם מותר לי למכור גם את המשאבה החדשה? לכאורה כנ"ל. האם יש הב...
על ידי שומע כעונה
24 יוני 2018, 19:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גזל מקופות חולים

נשמע הגיוני, ותירצת לי תמיהה שהיתה לי בענין, לא הבנתי איך קופות החולים לא קולטות שכ"כ הרבה אנשים קונים כל לידה משאבות וכדו'... מה הם לא קולטים שזה בלוף? לפי דבריך זה מובן. מלבד זאת שאלתי את עצמי הרי הקופה הראשונה שתיתן באופן רישמי עגלות כולם יעברו אליה באותו רגע, ולמה אף קופה לא עושה כך? אלא מוכרח ...
על ידי שומע כעונה
28 יוני 2018, 19:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שאלות מעניינות בפרשת בלק

מאת הרב ישראל גוטמן, בעהמ"ח 'ונשמע פתגם' על פורים ומו"ל עלון 'תחדי נפשא', אשדוד סיחון ומואב - מי היה חזק יותר? ברש"י, "וירא בלק - אמר, אלו שני מלכים שהיינו בטוחים עליהם לא עמדו בפניהם, אנו על אחת כמה וכמה. לפיכך ויגר מואב", משמע שדברי רש"י שסיחון היה גבור ולא יכלו לעמוד מפניו, ולכן נשא בלק מלך מואב...
על ידי שומע כעונה
13 יולי 2018, 17:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עצומה נגד השימוש בחשמל בשבת

כבר היום עובדים בחברת החשמל עובדים רבים שאינם יהודים, כך שהטענה שזה לא בטיחותי אינה רלוונטית, חוץ מזה שצריך שהפועלים המפעילים ישירות הם הם שיהיו לא יהודים אך ההנהלה ושאר מפקחים למיניהם יכולים להיות יהודים.