החיפוש הניב 752 תוצאות

חזור

על ידי יעבץ
25 פברואר 2016, 00:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אסתר ברוח הקודש נאמרה

לחומר הקושיא צ"ל כמ"ש רחמים שכוונת הגמ' היא שאם יודעים אנו שמרדכי היה בעל רוה"ק, מסתבר שכשכתב את מגילת אסתר לדורות, "השתמש" ברוה"ק שלו. קשה לומר כך, שהרי בסוגיא שם דנו על קהלת אם נכתב ברוה"ק או לא. ואם תאמר שאם מרדכי היה בעל רוח הקודש זה ראיה שספרו נכתב ברוה"ק, הרי גם שלמה כתב את משלי ושיה"ש. וראה ...
על ידי לחזות בנועם
06 מרץ 2016, 02:16
עבור לפורום
עבור לנושא

שבת המלכה - הסופר הכי מקצועי לא יוכל להמחיש את תענוגה

ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קודש שבת שבתון קודש לה' כל העושה בו מלאכה יומת. [/i][/b] שבת המלכה – עונג רוחני וגשמי כאחד. [/u][/b] זכית? ששת ימים תעבוד! לא זכית? שבעה ימים תעבוד! איזה זכות יש לנו, 'שבת קודש', שבת - וינפש, מתנה; רק לנו! אמר הקב"ה למשה מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה ו...
על ידי ארזי ביתר
06 מרץ 2016, 09:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ובהקבץ בתולות שנית

תמיהני עליכם! וכי נתעלמה מכם גמרא מפורשת?

הגמרא אומרת בפירוש, שמטרת הקיבוץ הנוסף של הבתולות, היה בכדי לגרום לאסתר להגיד את עמה ואת מולדתה, כפי שיעץ מרדכי לאחשוורוש, ש'אין אשה מתקנאה אלא בירך חברתה'!
על ידי ה' רועי
06 אפריל 2016, 14:15
עבור לפורום
עבור לנושא

היחס לזולת בפורום.

שלום לכל הת"ח שבפורום. הפורום שבו אנו נמצאים נפתח בס"ד ע"י המנהל שליט"א, נפתח אך ורק למטרה טובה והיא להרבות את ספסלי בית המדרש גם באינטרנט. (עד כאן הנוסח שכולנו מכירים...) אבל לאחרונה לצערי אני נתקל הרבה פעמים בתגובות בהן יש הערות ציניות ומזלזלות כלפי האנשים בפורום. רציתי להבהיר שלפני שאתם שולחים תג...
על ידי יעבץ
07 יוני 2016, 23:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לברך את עמו ישראל באהבה

שתי הוספות שכעת ראיתי (לכבוד פרשת השבוע): א. המהרש"א גם פירש את המילה 'באהבה' = בכוונה ובלב טוב. בדף ל"ח אין נותנים כוס וכו' כתב: והוא כוונת ברכת כהנים לברך את עמו ישראל באהבה דהיינו בכוונה בעין טובה ורצון בלב, ע"כ. ב. המקור למה שכתבתי לעיל שאולי הברכה אינה מעיקר הדין וכעין ברכת רשות נמצא בביאור הגר...
על ידי שאלת תם
19 ספטמבר 2016, 17:48
עבור לפורום
עבור לנושא

שאלה בדין ספק דאורייתא לחומרא

האם בית דין כופים על כך, או שמא כיון שסוף סוף הדבר מוטל בספק, אין כופים. [כמובן שהסברא הפשוטה שכופים על כך, כיון שסו"ס עתה מחוייב הוא, מדאורייתא או עכ"פ מדרבנן, אבל בכל אופן אשמח לדעת אם יש התייחסות מפורשת לכך].
תודה!
על ידי יהודי
05 ינואר 2017, 23:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שאלה בדין ספק דאורייתא לחומרא

@שאלת תם
ראה מנחת חינוך סוף מצוה כג שתלה אם ספק מה"ת לחומרא יש לדון ואם מדרבנן אין כופין, וראה שם בהגהות המנחת סולת שכופים בכל אופן, וראה משיב דבר [ח"ד, יא] שנקט דאין כופין.
על ידי תמים
17 ינואר 2017, 15:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שאלה בדין ספק דאורייתא לחומרא

מסברא קשה להבין למה לא יכפו סוף סוף הקב"ה מצוהו לעשות והוא ממרה
ואולי יש דין שעל מצוות דרבנן אין כופים כעין מה שמצאנו במצוה שמתן שכרה בצידה ואז אולי תלוי במח' הראשונים בדין סדא"ל
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
19 פברואר 2017, 23:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שאלה בדין ספק דאורייתא לחומרא

אפשר לומר שאין כופים מטעם אחר, שדין זה שהולכים לחומרא, הוא דין הנהגה שנאמר למצווה עצמו. אך לבית דין לא נאמר דין הנהגה במקום ספק, ואיך יכפו ? - שמא אינו מחוייב.
על ידי בן ישיבה
07 מרץ 2017, 02:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שולחן שבת עם ילדים

אשתדל להעלות כאן מהנסיון שלי, א' לפני שבת אני מכין עם כל ילד מגיל 5 ומעלה 3 חידושים או משלים על הפרשה לפי הבנתו, ולפי הרמה שלו, ואני מדפיס לכל ילד את שלו על דף, ב' אני משתדל מאד שכל החידושים וכד' יהיה על אותו נושא, ג' ואז בסעודה כל אחד מתחילת הסעודה כבר רוצה להגיד, אך כמובן יש לזה סדר רק אחרי המנה א...
על ידי ערך רב
28 יוני 2017, 18:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אלוקיך ציון לדור ודור

נדמה לי שכוונת המנחת שי בפירושו לתהלים פרק ט"ז כאפשרות ב' [בשונה מהמצוד"ד]. מישהו יכול לעיין שם ולהגיד לי דעתו? לא כתב שם כלום. רק על הפסוק בעצמו (תהלים קמו, י) כתב: לדר ודר הללויה . חדה מלה: אמנם כמובן אין כאן שום הוכחה, כי הוא רק טרח לציין על איזו תיבת "הללויה" יסובו דבריו (שהיא נכתבת במלה אחת ול...
על ידי פייערמאן
02 יולי 2017, 07:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בבא בתרא קלה.

ביד מלאכי כלל ה' אות קנ"ב העיר כן שלא נמצא כלל זה לא בגמ' ולא בראשונים ואחרונים, וראה ביעיר אוזן מהחיד"א (ציון בגמ' עוז והדר בהגהות וציונים), והפלאה זו איני יודע מהו אטו כל ספרי הגאונים ורבוואתא קמאי נמצאו אתו לומר כן באחד ענ"ק חד מן קמאיא, ואם מפיהם של התוספות הבאים אחר רשב"ם אנו חיים לא בעבור זה ...
על ידי טרוצער
05 יולי 2017, 01:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מצוות צריכות כוונה

אוריאל כתב:זה ספר המקנה על קידושין?
לא. זה ספר כללים כאן
[העתקתי את זה ממקור אחר וגם חשבתי שזה המקנה על קידושין עד שנוכחתי לראות שלזה הכוונה]
על ידי רחמים
11 יולי 2017, 10:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לקרוא קריאת שמע בזמן הגר"א???

זה וורט יפה. אמנם לענין דינא אין לפרש כך שהרי בגמרא (בדף י:) שאלו מה פירוש "מכאן ואילך לא הפסיד" והשיבו "לא הפסיד ברכות", ולא אמרו שלא הפסיד שעובר בבל תוסיף... [אגב, התבוננתי שוב בדברים שכתבנו למעלה, ועתה איני מבין למה כתבנו ששעה רביעית לקריאת שמע דומה ליום תשיעי בסוכה ולא ליום שמיני בסוכה] כי באות...
על ידי רחמים
11 יולי 2017, 10:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לקרוא קריאת שמע בזמן הגר"א???

עוד חומר למחשבה תשובות והנהגות כרך א סימן נז ועדות נאמנה מפי הקדוש ה"חפץ חיים" זצ"ל מעיד הצדיק רבי שלמה בלוך זצ"ל, ששמע ממנו שאם קורא ק"ש לאחר הזמן ומכוין לצאת עובר בבל תוסיף, ויש ליזהר בזה מאד, שרבים נכשלין בזה, וצריך לכוון להדיא שלא לצאת אם קורא לאחר הזמן ולהזהיר על כך, ונראה פשוט שגם במעריב קודם ...
על ידי סופר
13 יולי 2017, 16:08
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי אלכס
17 יולי 2017, 19:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מצוות צריכות כוונה

שמעתי שיש הסוברים דאעפ"י דקי"ל מצוות צריכות כוונה, כ"ז במצוות שבין אדם למקום, אך במצוות שבין אדם לחבירו, היות ועיקר מגמתם ותכליתם להיטיב לחבירו, לכו"ע א"צ כוונה. האמנם? ילקוט יוסף פסוקי דזמרה וקריאת שמע הערות סימן ס - דין כוונה במצוות ו) אם צריך לכוין במצוות שבין אדם לחבירו כתב מהר"ש לנדא בספר אהבת...
על ידי רחמים
22 יולי 2017, 23:53
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: א. לתת צדקה בתנאי ש..... ב. דיווח קופות הצדקה

אוריאל כתב:אבל השאלה עליה דובר היא נתינת צדקה לקופת העיר וכדומה, ששם [עפ"ר] הנתינה היא מיידית, על מנת שבעתיד יהיה כך וכך, ועפ"י מה שכתבתי בזה אין חסרון.
מפורש בשאלה שאמרו שיתנו רק אם יספיקו את הטיסה.
על ידי אלימלך
23 יולי 2017, 21:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מנחות מא. האם יש עונש למבטל עשה ?

לכאורה יש להביא ראיה מעוון ביטול תורה שחמור מכל העבירות
על ידי אלימלך
24 יולי 2017, 15:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מנחות מא. האם יש עונש למבטל עשה ?

לענ"ד ג"כ נראה כדברי הרה"ג אוריאל נ"י שאין מי שסבור שלא מענישים בעוה"ב על מצוות עשה מה שרח"ו כותב , כונתו על עונש בעוה"ז כדמוכח מלשונו "כי מ"ע נקרא מאהבה ומל"ת נקרא מיראה לפי שמ"ע אין בהם שום עונש נזכר בתורה וכו' אבל החדל מעשות מצוות ל"ת שיש בהם עונשים גדולים ממש כמו מלקות או מיתות או כריתות הוא נמנ...
על ידי אלימלך
25 יולי 2017, 21:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אהבת ישראל של הנודע ביהודה

באמת מעניין מאד. בחיבורי [כת"י] יש, שמצאנו כן לנו"ב תנינא חו"מ סי' מ"ו, וכתבתי שם שכמדומה שלשון זו מחודשת היא אצל האחרונים. וייש"כ על ההוספה המעניינת כי כ"ה במקום נוסף אצלו. וזה לשונו: ב"ה פראג יום ד' טו"ב אב תקמ"ד לפ"ק: תשובה שלום שלום אמור בכפלא, תמיד יהיה סליק לעילא, ויתרבה חילא. כבוד אהובי האלו...
על ידי אלימלך
26 יולי 2017, 13:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ק"ש שאינה מחוייבת

אוריאל כתב:הסתפקתי,

הקורא ק"ש שלא בזמנה [כגון שהפסיד זמן ק"ש, או שקרא לפני התפילה], האם יש ענין שיאמר "אל מלך נאמן"
יש ענין שיאמר [שאלת רב ח"ב כד']. וכן מוכח במשנ"ב [רלט א'] שכותב לגבי ק"ש שעל המיטה וז"ל "טוב לומר תמיד כל ק"ש שהיא רמ"ח תיבות [בצירוף אל מלך נאמן] לשמור רמ"ח אבריו"
על ידי אחד התלמידים
31 יולי 2017, 13:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לימוד תורה בערב תשעה באב

ולכן אם חל בשבת א"א פרקי אבות - עיין במ"ב וז"ל המאמר מרדכי הוראה זו תמוה היא וכבר ראיתי לקצת מן האחרונים דצווחו עלה אמנם הרב מ"א קיים דברי הרמ"א ז"ל וכו' והאריך בזה ולבסוף סיים ואיך שיהיה נלענ"ד דאין לחוש לזה לפי שאין לנו טעם נכון לאסור הלימוד בשבת כלל ומש"כ הרב מ"א להחמיר מטעם דיכול ללמוד דברים המ...
על ידי רחמים
08 אוגוסט 2017, 20:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת עקב

הפסוק הראשון: "והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם אותם ושמר ה' אלהיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך" מפני מה מתחיל הפסוק בלשון רבים ומסיים בלשון יחיד? האלשיך שואל את זה ג. איך זה שאומרת התורה והיה עקב תשמעון וכו' ושמר ה' אלוקיך לך את הברית ואת החסד וכו', משמע שאם לא ישמעו לקול ה' ...
על ידי רחמים
09 אוגוסט 2017, 07:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת עקב

לא הבנתי. נכון שבכלל הברכה של לא יהיה בך עקר לא נכללת הברכה של "ברך פרי בטנך", אך בודאי בכלל הברכה של "ברך פרי בטנך" שלא יהיה עקר, והרי "ברך פרי בטנך" כתוב לפני "לא יהיה בך עקר", וקשה למה הוצרך לומר "לא יהיה עקר" אחר שנאמר ברך פרי בטנך. ברכת וברך פרי בטנך לא חלה כלל על העקרים, אלא על אלה שכבר יולדי...
על ידי רחמים
09 אוגוסט 2017, 18:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת עקב

ד. בפסוק כ'. "וגם את הצרעה ישלח ה' אלקיך בם עד אבוד הנשארים והנסתרים מפניך". צ"ע שהרי בפרשת משפטים כתוב "ושלחתי את הצרעה לפניך וגירשה את החוי את הכנעני ואת החתי מפניך", הרי שמטרת הצרעה לא לאבד רק את הנשארים והנסתרים, אלא לגרש את שלושת האומות החוי הכנעני והחתי. עוד קשה מה שפירש רש"י שם שהצרעה לא עבר...
על ידי אלימלך
09 אוגוסט 2017, 20:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת עקב

ושאלה נוספת איך זה שאומרת התורה והיה עקב תשמעון וכו' ושמר ה' אלוקיך לך את הברית ואת החסד וכו', משמע שאם לא ישמעו לקול ה' אזי השבועה של הקב"ה לא תתקיים, וצ"ב שהרי נבואה טובה של הקב"ה אינה שבה ריקם? יש ליישב לדעת הרמב"ם: א. אולי י"ל שכל הנבואות לאבות למרות שהיו נבואות על כלל ישראל, היות והם לא נאמרו ...
על ידי יעבץ
09 אוגוסט 2017, 23:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: זבת חלב ודבש

אין משיבין על האגדה, אך נראה שהכותב הנכבד התכוון לתאר את החשיבות של המתיקות בלימוד שהיא בסיסית ולא נוספת על העיקר, ולא להכנס לסדר איך מגיעים לזה.
על ידי רחמים
10 אוגוסט 2017, 16:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת עקב

ה. בפרק ח' פסוק יט. והיה אם שכוח תשכח את ה' אלוקיך והלכת אחרי אלהים אחרים". צריך ביאור הלא קי"ל דכל "והיה" הוא לשון שמחה (כמו שהביא האוה"ח הקדוש על הפסוק בתחילת הפרשה, על הפסוק "והיה עקב תשמעון", "שצריך שילמוד התורה בשמחה ולא בעצבון") , והיאך יתיישב לשון שמחה בפסוק זה. תרוץ א'- אגרא דפרקא אות א ועפ...
על ידי אלימלך
10 אוגוסט 2017, 18:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לשנוא ולתעב דברים אסורים

י"ל ע"פ מה שהרמב"ם [פ"ו מח' פרקים] מעמיד שמה שכתוב "אל יאמר אדם אי אפשי בבשר חזיר" נאמר דוקא על מצוות חוקיות אבל במצוות שכליות יש לתעב את העבירה, א"כ י"ל שלכן בע"ז שהיא מצוה שכלית יש מצוה לתעב.