החיפוש הניב 387 תוצאות

חזור

על ידי אוריאל
26 יוני 2017, 23:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הוצאות שבת לא חוזרות

"דעת מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א שיתכן שהוצאות שבת לא חוזרות משום חטאיו של האדם"

ציטוט מתוך הירחון יתד המאיר מס' 92 עמוד ל"ט. איני יודע אם המקור מדוייק.
על ידי אוריאל
27 יוני 2017, 14:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הוצאות שבת לא חוזרות

אינני חושב שההגדרה הזו היא נכונה "הוחלט בשמים מה אקנה לשבת", אבל בהחלט הדבר נכון "שכבר ידוע בשמים מה תקנה בשבת" כמו כל דבר שאין הידיעה סותרת את בחירה. ולכן @יהודי צדק בהערתו לענ"ד

בנותן טעם להוסיף, שבריטב"א במו"ק שם כתב דכל הוצאות מצוה חוזרות.
על ידי אוריאל
27 יוני 2017, 14:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הוצאות שבת לא חוזרות

ויש להעיר לדרכו של מרן שליט"א, שהרי המקור ממנו לומדים שהוצאות שבת חוזרות הוא ממה שכתוב "לוו עלי ואני פורע", כמו שכתבו תוס' בביצה טז. [ומה שכתבתי בהודעה הקודמת מו"ק זה טעות וצ"ל בביצה שם], ולפ"ז נפל פיתא בבירא כי כל אחד יחשוש שמא יגרום החטא, וצ"ב. דרך אגב, זה מכבר אני מתקשה במה שאיתא בטור סי' תי"ט שג...
על ידי אוריאל
27 יוני 2017, 15:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שני דברים שאני מתקשה בהם

בקשר לשאלה ב': חפשתי ומצאתי שכבר רבותינו הראשונים כתבו ביאורים בזה. הלא המה רש"י במסכת סוטה דף מ. שפירש "על שאנחנו מודים לך - על שנתת בלבנו להיות דבוקים בך ומודים לך". לפי זה התיבות "על שאנחנו מודים לך" חוזרות על המילה הראשונה - "מודים", וזהו חידוש נפלא. בתוס' שם כתבו פירוש נוסף בשם הערוך, ע"ש. [התב...
על ידי אוריאל
03 יולי 2017, 20:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הרב שמשון הירש ומשה מנדלסון

אני חושב שהיה מן הראוי לכתוב לפני השם "הירש", לפחות את התואר "הרב", אם לא הגאון. כל גדולי דורו התייחסו אליו כך. זאת בשונה ממנדלסון, אשר מצאנו לא פעם את הכינוי שר"י מוצמד אליו.
בקשר למה שכתב יעבץ, עיין בשו"ת תשובות והנהגות ח"א סי' תקמ"א מדברי החתם סופר שהנ"ל היה אפיקורס.
על ידי אוריאל
05 יולי 2017, 02:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מצוות צריכות כוונה

ומדי עייני בדברים אלו, לא אמנע מלהעיר על ספר שערי אליהו סי' לח, שכתב לבאר את הצדדים של הפמ"ג, עפ"י מה שנתבאר בסי' ס' דמצוות דאורייתא צריכות כוונה ומצוות דרבנן אי"צ כוונה, וזהו הספק לענין סעודה ומשלוח מנות ומתנות לאביונים, אלא דאפשר דצריכות כוונה כיוון שדברי קבלה כדאורייתא, אלו דבריו. ודבריו תמוהים: ...
על ידי אוריאל
06 יולי 2017, 13:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תפילת בית המדרש

גלינג כתב:ע"ד החידוד
דתקנו פס' זה בכדי שלא ישמע כי ביציאתו מבית המדרש נפטר מלימוד התורה ח"ו. לכך חוזר ושונה עוד מקרא א' סמוך לו.
וורט יפה! ייש"כ
על ידי אוריאל
06 יולי 2017, 22:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סוף זמן סעודה ג'

אני תמה תמה אקרא על הכותבים החשובים דפה, ובפרט על פותח האשכול, דפשיטא ליה, דאם כבר שקעה חמה / יצאו הכוכבים, שוב אינו יכול לקיים מצות סעודה שלישית, כיון שכבר אינו 'היום'. דבר זו הוא פלוגתא רבתי, האם יכול לצאת ידי חובת סעודת שבת בזמן 'תוספת שבת', וכפי שמובא במגן אברהם (רסז, סוף סק"א), ופלא שהכותבים ה...
על ידי אוריאל
10 יולי 2017, 22:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לעולם יתחיל בדבר טוב ויסיים בדבר טוב

ג. אני חייב לציין שהמנהג הזה נשמע מוזר ביותר. אמנם אפשר לחשוש עד הסוף עם העניין של דבר טוב. אבל הקדמונים לא היו פחות חכמים מאנשי ביה"כ שהתפללת בו, אפשר להקשות על ההפסק, וכן יש ששואלים על סיום פר' ויקרא. אבל מפני שאנו מקשים נעשה מעשה??? תאמין לי יש תירוצים הרבה יותר טובים מאשר לשנות מנהג אבותינו זה ...
על ידי אוריאל
10 יולי 2017, 23:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לקרוא קריאת שמע בזמן הגר"א???

ועוד יש להעיר, שהרי בט"ז שם כתב שלא יברך על הנחת התפילין בחול המועד. ומבואר שם בפמ"ג שהטעם הוא, כי אם יברך הרי יראה הדבר כאילו אין זה ספק אצלו [שהרי מספק אין לברך], אלא הוא מתכוין למצוה, ואז עובר בבל תוסיף. משמע קצת שאם הוא מתכוון לצאת, הרי שייך שיעבור בבל תוסיף. ורק אם הוא מחשיב את הדבר לספק אינו ע...
על ידי אוריאל
11 יולי 2017, 21:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רחיצה ושאר דברים בליל התענית

יישר כח על השאלה בעניינא דיומא. פתחתי ועיינתי במשנה ברורה שהבאת, והנה לכאורה המשנ"ב אינו כותב אלא שבעל נפש יחמיר ע"ע כמו בתשעה באב, שזה כולל גם איסור אכילה ושתיה מבעוד יום, ולפ"ז לכאורה אין כאן קושיא, כי באמת זו בדיוק כוונת המשנ"ב, שבעל נפש יתענה באכילה ושתיה מבעו"י וכן בשאר דברים [ולא איירי במי שצם...
על ידי אוריאל
12 יולי 2017, 09:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רחיצה ושאר דברים בליל התענית

נכון. אלא שכמו שכתבתי המשנ"ב מצא לזה סמך מדברי השל"ה שכתב דגם בעל נפש לא ימנע עצמו מנעילת הסנדל, וא"כ מוכח שיש ענין גם בחלק מן העינויין.
על ידי אוריאל
12 יולי 2017, 14:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רחיצה ושאר דברים בליל התענית

אני הוא זה שצריך להודות ל@נפתולי, שבזכותו התעוררתי לענין
על ידי אוריאל
12 יולי 2017, 23:01
עבור לפורום
עבור לנושא

מוזיקה בבין המצרים

תשמעו שאלה: צמוד לביתי, מתנהלת בניה מאסיבית של מחסנים. מזה חודש, כל צהריים כשאני שב לבית, אני שומע את הרעש של הקונגו ושאר מרעין בישין דאיכא עימיה, ללא הפוגה [וכן, ניסיתי לדבר ולדבר ולבקש ולהתחנן, אך ללא הועיל]. על התענוג לישון צהריים כבר ויתרתי. הבעיה היא שאינני מסוגל לשמוע את הרעש הזה. לכן, בכל פעם...
על ידי אוריאל
16 יולי 2017, 15:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה קורה עם מדור ש"ס ודף היומי?

יהיה תועלת גדולה להביא ת"ח אמיתי שישיב בפורום לשאלות בעיון ברחבי הש"ס למען שכ"א יוכל לשאול היכן שהוא אוחז דברתי היום עם ת"ח גדול, אשר ידיו רב לו בכל מרחבי הש"ס, מפורסם ומקובל על הציבור, והוא מוכן להשיב בכל יום לכמה שאלות שאציג לו, למען טובת חו"ר הפורום. יחד עם זאת, הוא הדגיש כי אין בדעתו להשיב להלכ...
על ידי אוריאל
20 יולי 2017, 20:43
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי אוריאל
20 יולי 2017, 21:12
עבור לפורום
עבור לנושא

אינך מורשה לקרוא בפורום זה.
על ידי אוריאל
26 יולי 2017, 20:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בל תשחית בביזת ארץ עוג

זכורני שראיתי פעם לאחד מן האחרונים שהביא מזה ראיה שאין איסור בל תשחית כ"א בדבר שהוא שייך למישהו או לאדם המשחית עצמו, אבל אין איסור בל תשחית בהפקר.
על ידי אוריאל
26 יולי 2017, 23:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם לכה"ג נאסר לצאת מלשכת פלהדרין כל הז' ימים?

עיין בספר איזהו מקומן מסכת יומא דף ב. שהביא בזה כמה מראי מקומות.
בין השאר, הביא שם שבערוך השולחן (יוה"כ סי' קנח, יט) כתב שאסור לו לצאת, והוא כסברת ר' אלימלך שליט"א.

וייש"כ לר' מגפיים שליט"א, שבזכותו התעוררנו לחפש בענין.
על ידי אוריאל
28 יולי 2017, 00:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בל תשחית בביזת ארץ עוג

א. מה שכתבתי די"א דמכאן מוכח דאין איסור בל תשחית בהפקר, כרגע לא מצאתי מי כתב להוכיח כן, אך בנוב"י תנינא יו"ד סי' י' כתב כן דאפשר דבהפקר ליכא איסורא. ב. יש להעיר שהרי שיטת כמה אחרונים דאיסור בל תשחית מן התורה אינו אלא בעצים כדכתיב "לא תשחית את עצה", כמו"ש המשנה למלך פ"ו מהל' מלכים, ולפ"ז קושיא מעיקרא...
על ידי אוריאל
02 אוגוסט 2017, 20:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פסוק שלפני יהיו לרצון

מרן הגרח.jpg
מתוך הסידור שיח תפילה של מרן הגר"ח שליט"א
על ידי אוריאל
10 אוגוסט 2017, 15:57
עבור לפורום
עבור לנושא

לשנוא ולתעב דברים אסורים

בפרשת השבוע אנו קוראים "ולא תביא תועבה אל ביתך... שקץ תשקצנו ותעב תתעבנו כי חרם הוא". בפשטות אני מבין שכוונת התורה במילים "תעב תתעבנו", שצריך למאוס בדבר הזה ומוטל עלינו להמאיס אותו בעינינו. וצ"ב שהרי מאידך ידועים דברי המדרש אל יאמר אדם אי אפשי בבשר חזיר, אלא אפשי והתורה אסרה לי. הרי שאל לו לאדם למאו...
על ידי אוריאל
11 אוגוסט 2017, 12:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: וְהָיָה יְהוָה לְמֶלֶךְ עַל כָּל הָאָרֶץ בַּיּוֹם הַהוּא יִהְיֶה יְהוָה אֶחָד וּשְׁמוֹ אֶחָד:

הגמרא מפרשת שכיום הלוא יש להקב"ה שתי שמות, שם אחד הוא י-ה-ו-ה, שבו אנו כותבים והוא הנקרא שם המפורש, ושם נוסף א-ד-נ-י שבו אנו משתמשים בתפילותינו וכו'. לעתיד לבוא יהיה ה' אחד ושמו אחד, כמו שה' אחד כך יהיה שמו אחד, כלומר, בין בכתיבה ובין בקריאה יהיה שם אחד והוא י-ה-ו-ה. ורש"י מפרש עפ"י פשוטו, שהיום ה' ...
על ידי אוריאל
13 אוגוסט 2017, 10:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לשנוא ולתעב דברים אסורים

ועוד יש לומר שהכוונה שהדברים האסורים יהיו מאוסים על האדם מצד האיסור שבהם, והיינו שלא שיאמר שהוא מואס בהם מצד עצמם, אלא רק מפני שהתורה אסרה אותם על כן הוא מואס בהם בתכלית. כלומר, שמה שאמרו שלא יאמר אדם "אי אפשי בבשר חזיר" היינו שלא יאמר ש"אני סתם ככה לא אוהב את זה", אבל בהחלט ראוי לומר "אני לא אוהב ...
על ידי אוריאל
16 אוגוסט 2017, 12:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בלק - רוח צפונית - חטא שיטים

חיפשתי עוד, והמקור הוא בספרו על ההפטרות "אהבת יהונתן", ולא הספר "תפארת יהונתן" שזה על הפרשיות. אכן שם הוא בסגנון קצת שונה ממה שכתבת, ע"ש.
על ידי אוריאל
16 אוגוסט 2017, 21:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: העתקת תוכנות מחשב לאדם פרטי

יש להסתפק לגבי העתקת תוכנות מחשב לצורך שימושו הפרטי, [במקרה הנוכחי מדובר על אוצה"ח] א. האם אסור גם כשיודע באופן ודאי שלא יקנה. [יצוין שאוצה"ח השכילו לעשות תנאי שאם מעתיק אז המקח בטל מעיקרו וממילא עובר על גזל בהעתקה, אבל כאן מדובר בהעתקה מהעתקה]. זהו נושא שכבר דשו בו רבים וטובים ואף נכתבו עליו ספרים...
על ידי אוריאל
21 אוגוסט 2017, 00:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידה

יאיר כתב:אל תשכח לענות לנו אם לא תהיה תשובה ביום-יומיים הקרובים...
אם לא ידעו לפתור את החידה, אציג את הפתרון בעז"ה ביום שלישי
על ידי אוריאל
23 אוגוסט 2017, 20:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ב"ב טז. פנינה לשם שמיים נתכוונה

בב"ב טז. פנינה לשם שמיים נתכוונה דכתיב "בעבור הרעימה". וברש"י שתתרעם על שהיא עקרה ותתפלל. ואעפ"כ נענשה כמו שכתוב "ורבת בנים אומללה". וקשה ממגילה טו: מה ראתה אסתר שזימנה את המן לסעודה רבי נחמיה אומר כדי שלא יאמרו ישראל אחות יש לנו בבית המלך ויסיחו דעתן מן הרחמים. וצ"ב שלכאו' ישראל נצטערו מאוד משמועה...
על ידי אוריאל
23 אוגוסט 2017, 23:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם מותר לרופא לומר לחולה שמצבו חמור יותר מהאמת

אני כתבתי תגובה זו בכדי להשליך ממנה על שאלה שנשאלה באשכול הסמוך, ואכן, אין מקום כלל לרוב ההערות בעיון במקור הדברים, ועל חלקם ניתן להתווכח. בכל אופן אני מצרף את דברי הרב שליט"א, ואם אחרי שנראה הדברים במקומם יוותרו איזה הערות, נוכל לדון עליהם כדרכה של תורה. את הסברא האחרונה שכתב הגר"י, שחנה לא היתה מח...