החיפוש הניב 919 תוצאות

חזור

על ידי אלימיר
21 אפריל 2018, 22:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: --- אשכול העדכונים בעניין חמץ לאחר הפסח תשע"ח ---

עדכון 7 מהרב כץ- יום ו' עש"ק אחו"ק תשעח
על ידי ברית מלח
22 אפריל 2018, 14:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מקור השם 'ציפרה'

המהרש"ם הביא בשו"ת (ח"ג רפה) בשם הט"ג שאם כתב ציפרה בגט במקום ציפורה הוה גט פסול יעוי"ש
על ידי סבא
22 אפריל 2018, 23:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מילי דמעליותא מהגאון רבי אביגדור מילר

ש: מה דעתך על הרב מאיר כהנא? ת: אני לא מתכוון להגיד עליו הרבה כי לא הכרתי אותו אישית. אבל דבר אחד אומר בכל זאת. דברי שבח, כן. אני רוצה להגיד עליו דווקא דברי שבח. הוא היה המבקר הבוטה ביותר של היהודים הרפורמים, אותם רשעים המייסרים ומלקים את העם היהודי, כאן באמריקה, ובכל העולם כולו. אנשים לא יודעים את ...
על ידי גבריאל פולארד
22 אפריל 2018, 23:24
עבור לפורום
עבור לנושא

זיכוי הרבים- WAZE כהנים

יום ב' לסדר "לנפש לא יטמא" בשנה האחרונה התחילו לצאת העלונים הנפלאים "שאל נא" ו"אמור ואמרת" ראו כאן וכאן העוסקים בעניני טהרות, ומסתבר שיש מפות של כל מיני מקומות בעייתיים לכהנים ברחבי הארץ, כמו טבריה וחיפה, וכמו איזור תל השומר, ועוד בתי חולים. [ראו שם בעלונים שאל נא -סיון, ואמור ואמרת- אב שם], המפות ב...
על ידי הפקדתי שומרים
23 אפריל 2018, 15:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מקור השם'ציפרה'

צודק טעיתי משום ההודעה השניה בראש האשכול ובתגובתך הסמוכה נדמה שהסקת מהסיפור לשני הענינים. יש"כ על ההבהרה.
ומסתמא לענין גיטין דעתך כדעתי שאין להסיק מזה דבר.
על ידי גבריאל פולארד
23 אפריל 2018, 23:21
עבור לפורום
עבור לנושא

פרשת אמור תרומת כליה ע"י כהן

תרומת כליה ע"י כהן [מתוך מכתב לח"א שליט"א] פתיחה נתחדש בס"ד בעשרות שנים האחרונות אפשרות להוציא כליה מאדם חי ו"משתילים" בגופו של חולה כליות, ונשאו ונתנו בזה פוסקי זמנינו אם יש הדבר אוסר או מותר, או אפילו מצוה, והכרעת רוב פוסקי זמנינו שהדבר מותר לדעת רבים ואף יש בזה מידת חסידות ומצוה [ונציין קצת מראי ...
על ידי גבריאל פולארד
23 אפריל 2018, 23:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת אמור תרומת כליה ע"י כהן

אם שייך להתיר מטעם פיקוח נפש א] הנה מתחלה היה נראה דאין כאן שאלה כלל, דהא פיקו"נ דוחה כה"ת, וברוב המקרים חולה כליות שמטופל בדיאליזה מצבו מוגדר כפיקוח נפש , דאף שיכול הוא כרגע לחיות ע"י טיפולי דיאליזה, מ"מ נכון למציאות של ימינו א"א להתמיד בזה לאורך שנים רבות, ובשלב מסוים הגוף נחלש וכו' אך אכתי יל"ד ...
על ידי גבריאל פולארד
23 אפריל 2018, 23:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת אמור- תרומת כליה ע"י כהן

חלק א'- אם מחוסר כליה פסול לעבודה ג' סוגי מומים יש לדון מטעם כשרות לעבודה, דהנה מבואר במסכת בכורות ריש פרק מומין אלו וברמב"ם פ"ו מביאת מקדש ה"ה, דיש ג' מיני פסולי מום בכהן [א] מום גמור שפוסל גם בהמה, ודינו שאם עבד עבודתו מחוללת [ב] פסול אינו שווה בזרעו של אהרן, שהוא פסול רק באדם, ודינו שאין עבדותו ...
על ידי גבריאל פולארד
25 אפריל 2018, 13:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת אמור תרומת כליה ע"י כהן

חלק ב'- אי שרי לכהן לפסול עצמו לעבודה עכ"פ אפילו אם נימא כהתרגום ירושלמי או כמעשה רוקח [והאבנ"ז בדעת רש"י] דכהן מחוסר כליה פסול לעבודה [כנ"ל חלק א'], יל"ד אי שרי לכהן לעשות עצמו פסול לעבודה. והנה יש לדון בזה מג' טעמים [א] איסור הטלת מום [ב] וקדשתו [ג] מפקיע עצמו מן המצוות, ויתבאר לקמן בס"ד. ביאור ד...
על ידי שואל ומשיב
25 אפריל 2018, 20:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הצורך בתפילה אע"פ שהשי"ת יודע צרכינו ועושה הכל לטובה

עיי' ספר העקרים מאמר רביעי פרק יח' מדבר בדיוק על הנקודה הזו.
על ידי הפקדתי שומרים
25 אפריל 2018, 20:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הצורך בתפילה אע"פ שהשי"ת יודע צרכינו ועושה הכל לטובה

ידידינו הרב @סבא שליט"א, באשכולו המיוחד אשר בו מזכנו להתבשם מהני מילי מעלייתא דהגה"צ ר' אביגדור מילר זצ"ל, העלה היום נידון חשוב, ורציתי לשמוע דעת שאר חו"ר הפורום בזה. וז"ל ה @סבא : ש:למה אנחנו טורחים להתפלל אם כל מה שקורה לנו הוא לטוב, לכאו' אין אנו צריכים רק לנצל את הזמן בלהודות לה', או לכל היותר ...
על ידי ישי בן ישראל
25 אפריל 2018, 21:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הצורך בתפילה אע"פ שהשי"ת יודע צרכינו ועושה הכל לטובה

לקמן כמה ביאורים ידועים בענין, לא זכרתי מקורות והיודע יציין ותע"ב: א' ה' מתנה את השפעת השפע בכך שהאדם יתפלל ('למה היו אמותינו עקרות כו') ב' כדי להתחבר להשפעה האלוקית יש לקבוע בלבו שהוא אכן תלוי ועומד רק בהשפעת שמים, ואז יוכל לקבל את שפעו המיועד לו (ג' עפ"י פנימיות - יש להקל באזור ל"ג בעומר... - ה' מ...
על ידי בנציון
25 אפריל 2018, 21:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הצורך בתפילה אע"פ שהשי"ת יודע צרכינו ועושה הכל לטובה

רבינו הרמח"ל זצוק"ל בספרו דרך ה' חלק ד פרק ה ג"כ כתב בזה דברים וז"ל: בענין התפילה א. ענין התפילה הוא, כי הנה מן הסדרים שסידרה החכמה העליונה הוא, שלהיות הנבראים מקבלים שפע ממנו, יתברך, צריך שיתעוררו הם אליו, ויתקרבו לו, ויבקשו פניו, וכפי התעוררותם לו כן יימשך אליהם שפע, ואם לא יתעוררו - לא יימשך להם...
על ידי סבא
25 אפריל 2018, 22:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הצורך בתפילה אע"פ שהשי"ת יודע צרכינו ועושה הכל לטובה

מקורו של ר' אביגדור כנראה הוא דברי הסבא מקלם [חו"מ חלק שני מאמר א'] וז"ל אשר על כן באמת כל ענין התפילה הוא רק עבודה, והוא כי עיקר עבודת השי"ת עומדת על אמונת ההשגחה, ויען כי כל עניני תבל הם רק בסבה ומסובב, ע"כ קשה מאד הציור של השגחה, ע"כ באמת ענין התפילה הוא כדי לצייר לפניו שהכל מהשי"ת ומשום זה צריך ...
על ידי יעבץ
26 אפריל 2018, 01:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הצורך בתפילה אע"פ שהשי"ת יודע צרכינו ועושה הכל לטובה

ראשית יעו' בבית אלוקים למבי"ט כמדומה שגם כתב כעין זה, ואינו תח"י. לגבי השאלה, יש כאן בעצם שתי שאלות נפרדות: א. איך יש מושג של תפילה בכלל, לכאו' ה' יודע מה טוב לנו וכו' וכו'. דהיינו למה שתפילה תועיל, איך 'המנגנון' עובד - על זה יש את העיקרים והרמח"ל ואיכא טובא נמי. ב. למה צריך להתפלל, כלומר מה המצווה ...
על ידי סבא
26 אפריל 2018, 07:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הצורך בתפילה אע"פ שהשי"ת יודע צרכינו ועושה הכל לטובה

ראשית יעו' בבית אלוקים למבי"ט כמדומה שגם כתב כעין זה, ואינו תח"י. הנה הם דבריו, בשער ב' שכוונת התפלה היא להכיר ולהורות כי אין בעולם למי שראוי להתפלל כי אם לאל ית', שהוא אדון לכל העולם ושאנחנו חסרים מכמה דברים המוזכרים בתפלה, ואנו זוכרים [-מזכירים] אותם לפניו, כדי שנכיר שאין מי שיכול לספק צרכינו ולה...
על ידי ברית מלח
26 אפריל 2018, 08:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הצורך בתפילה אע"פ שהשי"ת יודע צרכינו ועושה הכל לטובה

מעיון קצר נראה שאלו שיש כמה דרגות בעבודת ה'... אלא שראיתי שמציעים כמה חילוקים כדלהלן: יש לחלק בין בעלי דרגה. כי דוקא הצדיקים נמנעים מלבקש כלל והקב"ה מעלה לפניהם צורך כדי שיבקשו ויוושעו על ידם כולם. אך יש בודאי מוסד של 'בקשה' מצד עצמו. עוד יש לחלק בין בקשה רוחנית לגשמית שברוחנית יכול לבקש כל דבר (כמו...
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
26 אפריל 2018, 16:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פניה לכותבים מעמדים וגרפיקאים

סיפור המצבה שמסעיר את העולם החרדי.docx בהשגחה פרטית קיבלתי סיפור נוסף שהתפרסם השבוע. אולי כדאי גם לצרפו לספר ? המצבה מהפרסומת פרסום שהיטיב לנשמה אחרי 12 שנים בדיוק ביום השנה ה-47 של הנפטרת תחילת חודש ניסן תשע"ח. חבר אני בחברה קדישא בירושלים, השתתפתי בהלוויה בהר המנוחות, תוך כדי הקבורה צדה את עיני פ...
על ידי גבריאל פולארד
26 אפריל 2018, 20:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת אמור תרומת כליה ע"י כהן

חלק ג'- בענין כניסת כהן לבית חולים פתיחה הנה בתחלה כתב באריכות בטעם זה דטומאת כהנים, אך אחרי כתבי כל זאת, ראיתי כמה וכמה ספרים שעסקו בעניני טומאת כהנים, וראיתי שיש עוד הרבה מה להרחיב בענין כניסת כהנים לבית חולים, וגם בספרים אלו עדיין חסר סדר בדברים ובשיטות, וירידה לפרטים מעשיים ומפורטים ביחס לבתי ח...
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
26 אפריל 2018, 20:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פניה לכותבים מעמדים וגרפיקאים

סיפור המצבה (1).pdf
מעוצב יפה עם פרטים משלימים
על ידי יצחק
28 אפריל 2018, 22:49
עבור לפורום
עבור לנושא

חדר לידה, מהו בהזכרת ש"ש

ב"ה ביום שישי נולד לי בן במז"ט הסתפקתי אם מותר להזכיר ש"ש ברכות וכו' בחדר לידה, לא שמעתי מעוררים בזה מעולם, והנה בבית המרחץ בבית האמצעי שיש שם מקצת ערומים ומקצת לבושים הדין הוא שאסור להזכיר ש"ש, ובמשנה ברורה סימן פ"ד הביא פלוגתא אם מותר להזכיר שם ש"ש בזמן שאין שם בני אדם ערומים, ולכאורה הוא הדין חדר...
על ידי הפקדתי שומרים
30 אפריל 2018, 14:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פיקוח נפש באדם מת...מה דינו? -שאלה חזקה

בעצם קושית תוס' היאך נטמא אליהו, עלה בידי ט' תירוצים סך הכל. שמונה מה שמצינו והאחד מש"כ . (כמובן כל השאלה מתחילה בהנחה שאליהו הוא פנחס) א. ברור לו שיחייהו לכך היה מותר משום פיקוח נפש -תוס' ב"מ קיד: הנ"ל. ב. כלל לא מת אלא נתעלף כד' תור"פ שם. ג. היה משיח בן יוסף, ונטמאים לצדיקים. צל"ח ערלו"נ נדה ע: ד...
על ידי גבריאל פולארד
30 אפריל 2018, 14:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת אמור תרומת כליה ע"י כהן

@הפקדתי שומרים* אמורה להיות כאן תשובה לשאלה שלך פחות או יותר

*אני שואל שוב איך מתייגים שם בעל שתי מילים
על ידי גבריאל פולארד
30 אפריל 2018, 19:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת אמור תרומת כליה ע"י כהן

דנו כאן על טומאת כהן ע"י שהות בבית החולים, ולא דנו על טומאת אבר מן החי שפירש מיד אחרי הניתוח? אבר זה רק ביש בו עצם בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים כְּשֶׁהָיָה הָאֵיבָר שָׁלֵם כִּבְרִיָּתוֹ בָּשָׂר וְגִידִים וַעֲצָמוֹת שֶׁנֶּאֱמַר (במדבר יט-טז) 'אוֹ בְעֶצֶם אָדָם' עֶצֶם שֶׁהוּא כְּאָדָם מַה אָדָם בָּשָׂ...
על ידי גבריאל פולארד
30 אפריל 2018, 20:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת אמור תרומת כליה ע"י כהן

המשך חלק ג [בענין כניסת כהן לבית חולים. חסר עוד הרבה בירורים כנזכר לעיל] צורך מצוה והנה אם נכריע שאין כאן היתר דפקו"נ יש לדון בזה מטעם איסור דטומאת כהנים, מאחר וההשתלה [וכן חלק מן הבדיקות לצורך ההשתלה] נעשית בבתי חולים שמצוי בהם מתים ונפלים. [ומטעם שבעת הוצאת הכליה נוגע גופו בכליה אין לאסור, דאף שכה...
על ידי ברית מלח
02 מאי 2018, 01:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: --- אשכול העדכונים בעניין חמץ לאחר הפסח תשע"ח ---

עדכון 9.pdf
הנה עדכון מספר 9 לתאריך ט"ז אייר מהר' כץ.
על ידי אריך
02 מאי 2018, 15:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: יש לכם המלצה על ספר ללימוד הלכות שבת?

הפקדתי שומרים כתב:לציבור הליטאי שמירת שבת כהלכתה, שבת בשבת, אורחות שבת. חוט שני. שבת היום. ועוד.
לציבור החסידי פסקי תשובות, נטעי גבריאל.
ח"ו לפסוק הלכה מפסק"ת, והדברים ארוכים וידועים. לצערנו.
על ידי אריך
02 מאי 2018, 15:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: יש לכם המלצה על ספר ללימוד הלכות שבת?

לא יודע היטב לעשות קישור, מקוה שהצלחתי לקשר לאשכול שבו הבאתי מסמך הערות על סימן אחד בפסק"ת

https://tora-forum.co.il/viewtopic.php? ... %AA#p10365
על ידי ברית מלח
02 מאי 2018, 23:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: --- אשכול העדכונים בעניין חמץ לאחר הפסח תשע"ח ---

אברך כתב: הצבעה משמעה לחיצה על לחצן...
ר' אברך אבי שיטת הפרגון בפורום אשריך.