החיפוש הניב יותר מ 1235 תוצאות

חזור

על ידי בעילום שם
09 אוקטובר 2016, 14:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פסיקים בתפילה ובברכות

התכוונת גזר-דיננו?
על ידי אריך
17 נובמבר 2016, 14:39
עבור לפורום
עבור לנושא

תמיהות בספר פסקי תשובות בענין נילוש לפהב"כ (לחמניות מזונות)

לרגל לימוד סי' קס"ח לאחרונה ב'דרשו', באתי לעורר בדבר הלכה, אודות בעיות ותמיהות בספר היקר פסקי תשובות בסימן זה, ואהיה כאן לפה לכמה ת"ח שכואבים מאד סביב ענין זה המהווה מכשול לרבים לדעתם. אדגיש: לולי העובדה שספר זה התקבל אצל ההמון כספר פסק הלכה למעשה, החרשתי, אבל מכיון שמדובר בדבר שלפי דעתי ודעת עוד אח...
על ידי אריך
21 נובמבר 2016, 17:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תמיהות בספר פסקי תשובות בענין נילוש לפהב"כ (לחמניות מזונות)

א. זה ברור שגם כספר ליקוט אינו מתיימר להביא מקור על כל מילה שמנוסחת בו, רק מביא מקור לעיקרי הדברים שהוא ראה ושמע מפי הציבור (בכה"ג שמדבר על מנהג) כמו"ץ ידוע. ב. איני בקיא בספרי שו"ת בכלל ובספרי מנח"י בפרט אבל אני יכול להבין שהמנח"י היה צריך להעיר לשואל או אפילו לצרף לנימוקיו בהמשך דבר זה שכל הענין ...
על ידי אפרקסתא דעניא
10 ינואר 2017, 20:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רבי יהודה הנשיא - י"ג כסלו

מתוך מאמר שפרסמתי פעם: מצירוף שלושה דברי חז"ל במקומות נפרדים, עולה בבירור כי אנטונינוס, חברו של רבנו הקדוש, הוא מרקוס אורליוס. בתלמוד (ע"ז י:) מבואר, שאנטונינוס מת לפני רבי. במדרש רבה (מ"ר קהלת פר' י') מסופר, ש"אנטונינוס זעירא בר בריה דאנטונינוס רבה, הוה שאיל לרבנו הקדוש. אמר: מאן מאית קדמאי, או אנא...
על ידי אריך
21 פברואר 2017, 08:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תמיהות בספר פסקי תשובות בענין נילוש לפהב"כ (לחמניות מזונות)

ראשית: צריך דרך ארץ בפני מחבר הספר, ונביא כמה קטעים מלשונות הפוסקים שליט"א וזצ"ל בהסכמתם לספר: רי"ט וויס שליט"א: "ויתקבל גם חלק זה הראשון בכלל ישראל כמו חלקים אחרים שהוציא לאור מכבר, שגם אני נהנה הרבה מהם". רח"מ ואזנר: זיכה וזכה להאיר עיני המון העם מחד גיסא ובמיוחד עיני מורי ההוראות וכו' כדי להורות...
על ידי חכם משה
20 יוני 2017, 15:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תמיהות בספר פסקי תשובות בענין נילוש לפהב"כ (לחמניות מזונות)

לענד ההשוואה בין הספר פסקי תשובות לבין משנה ברורה דרשו היא לא נכונה בעליל. (כוונתי למהדורת דרשו החדשה) הספר פסקי תשובות נכתב ע"י גאון מעבדת החסידים וכפי הנראה בהספר הנל עובדה מאדמור אלמוני היא שוות ערך לסעיף קטן בט"ז או לדין בחיי אדם.משאכ ספרי דרשו נערכו עי חבר תלמידי חכמים יראי הוראה שדקדוק ההלכה ה...
על ידי ערך רב
27 יוני 2017, 13:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פסיקים בתפילה ובברכות

יש שגורסים "הגדושה", וכך מובא בערוך השולחן (סי' קפח ס"ו). אבל בכל זאת זה קשה, כי אין מילה כזאת בחז"ל בלשון המשנה או הברייתא. בבא בתרא דף פח. מקום שנהגו למוד בדקה לא ימוד בגסה בגסה לא ימוד בדקה למחוק לא יגדוש לגדוש לא ימחוק: מסכת מנחות דף צ. כל המדות שהיו במקדש היו נגדשות חוץ משל כהן גדול שהיה גודשה...
על ידי יודע ספר
12 יולי 2017, 08:50
עבור לפורום
עבור לנושא

ספר חדש להורדה מהנהגות הגהצוה"ק רבי יעקב אדלשטיין זצוק"ל זיע"א

ספר חדש להורדה מהנהגות והליכות וחידו"ת מהגהצוה"ק רבי יעקב אידלשטיין זצוק"ל זיע"א.
על ידי הכהן
07 אוגוסט 2017, 14:19
עבור לפורום
עבור לנושא

סערת העופות החדשה

עוף מזן חדש בשם "בראקל" שיובא מחו"ל, יוצר סערה תורנית ומורי ההוראה מתדיינים ביניהם בשאלה האם העוף מותר לאכילה, שכן יש לו את כל הסימנים הנדרשים, או שמא הוא אסור בנימוק שאין מסורת לעוף זה. והאם יש בעיה בעופות הנמצאים היום בשוק? כאשר אנו ניגשים לכתוב אודות נושא שיש בו מחלוקת הלכתית בין גדולי ישראל, עלי...
על ידי יהודי
13 אוגוסט 2017, 15:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סערת העופות החדשה

לכאו' באמת די בזה כדי להתיר, הרי שוחטי י-ם לא הכירוהו לאיסור אלא פשוט לא הכירוהו.

אגב, במכתב הנ"ל של הרב ברנדסופר סתר עצמו מיני' ובי', בתחילה כתב שהמעידים העלימו מהרבנים, ואח"כ כתב שהוא מילתא דלא רמיא עליה. אמנם צ"ע מה תוקפו של הכותב ומיהו שהסמיכו להיות א' ממורי הדור, וכפשוטו הוי מו"צ חשוב ותו לא.
על ידי עפר ואפר
17 אוגוסט 2017, 15:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סערת העופות החדשה

לכאו' ולפע"ד אצל האוסרים העיקר חסר מן הספר, לאסור את הבראקל זה לא חכמה, הקונץ הוא לומר שהפטם מותר והבראקל אסור, זאת הבעיה הגדולה. הלא הפטם מורכב כמה וכמה פעמים כמו שכתב הרב וואזנר, והרי גם הרב שטרנבוך כתב בעבר שהוא בעייתי. לכן כל הלשונות החריפים של הגר"מ ברנדסדורפר, שאין יודעים מה החשיבות של מסורת ...
על ידי עפר ואפר
21 אוגוסט 2017, 15:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סערת העופות החדשה

נדמה שהענין גמור אחרי שרבנים חשובים ומבינים בתחום קובעים באופן חד משמעי שהעוף טמא לא יעזור כאן דעות מוצי"ם חשובים ככל שיהיו המכשירים את העוף עכשיו נראה את כל המצווחים נמנעים לאכול את עופות הפטם.... אם הממרא כמשמעו החליט מי הוא "רבנים" מבינים ומי הוא מוצי"ם, בוודאי שהעניין ברור לחלוטין, ואין להרהר א...
על ידי עפר ואפר
21 אוגוסט 2017, 15:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סערת העופות החדשה

יהודי כתב:מישהו יכול לכתוב מה האינטרסים של כל א' מהצדדים? רוב הציבור רק חרד לא להיכשל במאכ"א ואינו יודע מי נגד מי.
יש לי להציע אפשרות שלישית, תתפלא זו גם אופציה:
רבנים מביעים את דעתם לפי מה שנראה להם, ולא לפי האינטרסים.
על ידי אלימלך
21 אוגוסט 2017, 19:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סערת העופות החדשה

בבקשה להפסיק להתווכח בלי טעם מה יהיה או מה יעשו, אדמורי"ם ורבנים וכו' [בד"כ התוכחויות אלו לא משכנעות אף אחד ורק מדרדרות את רמת הפורום], כל אחד יעשה כדעת רבותיו, ואנו דנים רק מבחינה תורנית טהורה.
על ידי אני הקטן
23 אוגוסט 2017, 23:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סערת העופות החדשה

חבר כתב:מישהו יכול לאשר ששני המכתבים אכן אמינים?
דברתי עם חתנו של הגרמ"ש קליין ואמר לי שהמכתב המודפס הינו מזויף !
על ידי שמואל
24 אוגוסט 2017, 18:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סערת העופות החדשה

כעת משיחה עם בנו של הגרמ"ש שליט"א: המכתב המודפס אכן מזוייף, והעיקר, ההבהרה שהרב לנדא טעה במציאות הענין יצא בהוראה ישירה וברורה מהגרמ"ש קליין, כי כך באמת דעתו, והמכתב בכת"י מיועד לרב לנדא לפייס את דעתו שהמח' היא הלכתית גרידא ולא פקפוק עליו ועצמו וכדו'. האם ישנם עוד סימוכין שהמכתב מזויף, כי לדעתי הדב...
על ידי פעלעד
24 אוגוסט 2017, 20:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סערת העופות החדשה

האם ישנם עוד סימוכין שהמכתב מזויף, כי לדעתי הדבר כלל לא מופרך שהגאון הרב קליין יוציא כזה מכתב. איזה עוד סימוכין אפשר להביא לך, יותר מהכחשה של הבן והחתן? ואם העדות חשודה בעיניך, איך יועיל "סימוך" אחר? קודם כל צריך להאמין שאכן @פעלעד בעצמו ובכבודו דיבר עם בנו של הגרמ"ש קליין שליט"א, וש @אני הקטן דיבר...
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
25 אוגוסט 2017, 13:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סערת העופות החדשה

סיכום ביניים לא תהיה שחיטה של הברקאל באף אחד מגופי הכשרות הגדולים בארץ (בד"ץ רובין ולנדא) וגם לא בחו"ל (סאטמר) ככה שהדיון הולך ונהיה תאורטי ולא מעשי לא נראה לי שכמה מאות או אלפי אברכים יוכלו לממן את העסק הזה ואם רק בתאוריות עסקינן מישהו יכול להסביר לי מדוע לא שוחטים עופות בלאדים? יש פקפוק עליהם? אם...
על ידי פעלעד
25 אוגוסט 2017, 13:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סערת העופות החדשה

סיכום ביניים לא תהיה שחיטה של הברקאל באף אחד מגופי הכשרות הגדולים בארץ (בד"ץ רובין ולנדא) וגם לא בחו"ל (סאטמר) ככה שהדיון הולך ונהיה תאורטי ולא מעשי לא נראה לי שכמה מאות או אלפי אברכים יוכלו לממן את העסק הזה ואם רק בתאוריות עסקינן מישהו יכול להסביר לי מדוע לא שוחטים עופות בלאדים? יש פקפוק עליהם? אם...
על ידי מנהל ראשי
27 אוגוסט 2017, 07:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סערת העופות החדשה

חו"ר, האשכול התנהל כל כך יפה במשך 187(!) הודעות, לא יודע מה אתכם, אבל אני התרגשתי. עניין נפיץ כל כך (ומקו"א יוכיחו) מצליח להיות נידון תורנית ועניינית. אני מבקש ומודיע, בצורה זו, איאלץ לנעול/למחוק את האשכול, ולהרחיק את המשתמשים שגרמו לכך. בברכת התורה נ.ב. חלק מהתגובות האחרונות נמחקו, לא בגלל חסרון כל...
על ידי אני הקטן
27 אוגוסט 2017, 22:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סערת העופות החדשה

עיקר הדיון אמור להתמקד באותה הגישה לבוא פעם אחר פעם ולהטיל ספק במנהגם של כלל ישראל בכל הדורות והנושאים ולטעון שנתברר כעת שאינם נוהגים כהלכה ואף עוברים על איסורים, זה ברור שאין זה דרך של מי שרוצה להיקרות "פוסק"... [ברור לכל שאם הגר"ש וזאנר זצ"ל היה בדורינו לא היה נוהג כך, ובוודאי לא היה כותב כך...] ...
על ידי פעלעד
28 אוגוסט 2017, 22:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סערת העופות החדשה

הרב @פעלעד. תעשה טובה, תברר מה קורה בחצרו של הגאון הגדול ר' משה שאול קליין שליט"א, השתיקה רועמת, ומעניין מאוד מה הגאון אומר, האם נשאר איתן בדעתו, או שינה קו. תודה רבה שמעתי היום בשם חתנו, שהגרמ"ש הפסיק לאכול את הבראקל ולעת עתה הוא משתמש עם הודו מוסמך ביותר! ממש כעת מפי בנו של הגרמ"ש קליין שליט"א: 1...
על ידי עפר ואפר
29 אוגוסט 2017, 14:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סערת העופות החדשה

4. עד יום חמישי שעבר הוא חזר שוב ושוב על דבר אחד, שיש נקודה אחת שהאוסרים מתעלמים ממנו: שהרב וואזנער זצ"ל בדק את עוף הבראקל והעיד שזה מה שאכלו במדינתו וידוע שהיתה לו טביעת עין חזקה ביותר, הראב"ד כתב שבארץ ישראל לא היו כאלה והרב לנדא ברוסיה והסאטמער רבי באמריקה אבל כנראה שבוויען כן אכלוהו וכידוע בשו"...
על ידי עפר ואפר
31 אוגוסט 2017, 16:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סערת העופות החדשה

לעוף הפטם יש מסורת מוצקה, וכל הערעורים הם שאולי הוכלא בעופות אחרים, משא"כ עוף הבראקל שאין לו מסורת, ואי אפשר לבוא סתם ולדמותו לעופות אחרים בשעה שיש חילוקים ביניהם. המסורת של הקורניש מפוקפקה מאוד, עיין בקונטרס דלמעלה (שהוא נגד הבראקיל ג"כ) [אבל לא נכון שבוודאי שאין מסורת על הבראקיל, כי שני ת"ח ידועי...
על ידי אלכס
04 ספטמבר 2017, 02:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סערת העופות החדשה

מה שלדעתי עצוב בסיפור הזה
שכריכת סערת הבארקל עם הבעיה בעופות הפטם
גרמה לבעיית הפטם להיקבר בקבר אחים יחד עם הבארקל ז"ל
לו הייתה בעיית הפטם עולה בעצמה והרי על עצם בעיה זו מסכימים אף רבים ממתנגדי הבארקל
ייתכן והיה נמצא פתרון הולם
על ידי נפתולי
06 ספטמבר 2017, 15:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סערת העופות החדשה

מובהק כתב:דווקא שתיקתם של תומכי הבראקל כאן ובעלמא על אותו קול שיצא, היא זו שגורמת ריעותא על נאמנותם של אנשי ק"ק בראקל והגלילות, ומימילא ריעותא על כל העדויות וכו' השם ישמרנו
אתה חושב שזה יהיה דיון הלכתי ראוי לשמו אם הם יגיבו על כל שטות שמתפרסמת באמצעים אלו?
על ידי עפר ואפר
07 ספטמבר 2017, 08:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סערת העופות החדשה

שמעתי היום מרב אחראיבאחד המשחטות, שבכלל לא הביאו לפניהרב וואזנר שום עוף, אלא הראו לו תמונה, ואמר שזה שהיו רגילים לאכול עוף זה בילדותו. וכל המבין יודע כמה דמיון יש במבט ראשון בין העוף הערבי לבין הבראקל, ובוודאי שקשה להבחין ביניהם בתמונה, וכנראה לכן היה נדמה להרב וואזנר שזה עוף הערבי. ואם כן, לאחר שה...
על ידי עפר ואפר
07 ספטמבר 2017, 09:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סערת העופות החדשה

@הצפוני, ימחל לי שאינני מאמין לניקים באתר כאן אפילו עם שם מרשים ככמוך...
על ידי חבר
09 ספטמבר 2017, 23:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סערת העופות החדשה

ברזלים כתב:אין לאף אחד פה יוטיוב לא עלינו, אנא תעלה לגוגל דרייב וכדו'.
מי שלא יכול לפתוח את זה, כנראה שאין לו את הסינון הטוב ביותר... (אא"כ יש לו חסימה בתוך נטפרי עצמו, ואז אשרי לו)
נטפרי מסנן סרטונים ידנית ומאשר את הכשרים, והנ"ל נבדק ונפתח