החיפוש הניב 93 תוצאות

חזור

על ידי יעבץ
26 יוני 2017, 21:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אלוקיך ציון לדור ודור

פשוט שהללו-יה נפרד. והמפרש אחרת ה"ז בור.
על ידי אוריאל
26 יוני 2017, 23:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הוצאות שבת לא חוזרות

"דעת מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א שיתכן שהוצאות שבת לא חוזרות משום חטאיו של האדם"

ציטוט מתוך הירחון יתד המאיר מס' 92 עמוד ל"ט. איני יודע אם המקור מדוייק.
על ידי אוריאל
27 יוני 2017, 14:29
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הוצאות שבת לא חוזרות

אינני חושב שההגדרה הזו היא נכונה "הוחלט בשמים מה אקנה לשבת", אבל בהחלט הדבר נכון "שכבר ידוע בשמים מה תקנה בשבת" כמו כל דבר שאין הידיעה סותרת את בחירה. ולכן @יהודי צדק בהערתו לענ"ד

בנותן טעם להוסיף, שבריטב"א במו"ק שם כתב דכל הוצאות מצוה חוזרות.
על ידי אוריאל
27 יוני 2017, 15:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שני דברים שאני מתקשה בהם

בקשר לשאלה ב': חפשתי ומצאתי שכבר רבותינו הראשונים כתבו ביאורים בזה. הלא המה רש"י במסכת סוטה דף מ. שפירש "על שאנחנו מודים לך - על שנתת בלבנו להיות דבוקים בך ומודים לך". לפי זה התיבות "על שאנחנו מודים לך" חוזרות על המילה הראשונה - "מודים", וזהו חידוש נפלא. בתוס' שם כתבו פירוש נוסף בשם הערוך, ע"ש. [התב...
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
27 יוני 2017, 18:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שני דברים שאני מתקשה בהם

א.פירוש ברוך שכמל"ו:
בסידור המפורש כתב: מבורך הוא שם כבוד מלכותו של ה' עד עולם.
בסידור יסוד מלכות: מבורך יהא שמו וכבוד ממשלתו לנצח נצחים.
על ידי רחמים
27 יוני 2017, 23:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מעשים של ביטוי רגש בלא תועלת

אם הקב"ה ברא לאדם רגש סימן שזה נצרך לעבודת ה'
ועוד שהרי כמה מצווה עשה ולא תעשה תלויים ברגש, אהבת ה', אהבת רעהו, אהבת הגר, שנאת הרע, לא תירא, לא תגורו מפני איש, לא תחוס, לא תחונם, לא ירע ללבבך, לא תחמוד, וכאלה המון.
על ידי הכהן
07 אוגוסט 2017, 14:19
עבור לפורום
עבור לנושא

סערת העופות החדשה

עוף מזן חדש בשם "בראקל" שיובא מחו"ל, יוצר סערה תורנית ומורי ההוראה מתדיינים ביניהם בשאלה האם העוף מותר לאכילה, שכן יש לו את כל הסימנים הנדרשים, או שמא הוא אסור בנימוק שאין מסורת לעוף זה. והאם יש בעיה בעופות הנמצאים היום בשוק? כאשר אנו ניגשים לכתוב אודות נושא שיש בו מחלוקת הלכתית בין גדולי ישראל, עלי...
על ידי אלימלך
14 אוגוסט 2017, 20:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כל כבודה בת מלך פנימה

נראה שודאי המצב התקין שתוכל להסתובב בחוץ, אבל מאחר וחטאו הענישם הקב"ה שנכנס בהם היצה"ר, ומשום כך היא צריכה להישאר בבית. נמצא שעתה אחרי שיש יצה"ר, הישארותה בבית זו כבודה ומעלתה.
על ידי יוסף בן יוסף
06 ספטמבר 2017, 20:43
עבור לפורום
עבור לנושא

די לבזבוז!!!

כידוע לכולנו הוצאות החתונות והמסתעף עברו מזמן את כל הגבולות, וכולנו נהפכים לבעלי חובות כשאנו מחתנים ילדים, האמנם גזירת הכתוב? יש החושבים שניתן לשנות את התמונה!!!
מצרף סדרת בת שלושה כתבות שפרסם הרב ישראל הרשקוביץ בעיתון המודיע בה עולה הזעקה עד מתי, ואולי הגיע הזמן לעשות משהו.
על ידי סבא
01 ינואר 2018, 23:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת שמות - שיעבוד מצרים

הנה לך המקור שבקשת- כתב האלשיך ריש שמות וז"ל והנה לבא אל הענין, ראוי כל איש חכם לבב לדרוש ולתור בחכמה, על מה עשה ה' ככה לקדושים אשר בארץ, יעקב וכל הנפש הבאה מצרימה, לתת תחת סבלות מצרים את בניהם ובני בניהם מאתים ועשר שנה בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה. מה פשעם ומה חטאתם. והלא לא חשיד קב"ה דעביד דינא ב...
על ידי סופר
03 ינואר 2018, 15:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חיוב ברכות השבח

על שהחיינו כותב הרמ"א (או"ח סי' רכג ס"א) שזה רשות, ועיי"ש במשנ"ב ס"ז.
על ידי ר' יונה
03 ינואר 2018, 19:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גערה בשח בחזרת הש''ץ

לכאו' שח בטלפון דמי למביא תינוקות לבהכנ"ס, שמרעישים בחזרת הש"ץ, דגורם הרעש, אבל לא מעצמו, ומצינו שאין להביא תינוקות, אבל לא מצאנו דגוערים בו.
על ידי יצחק
05 ינואר 2018, 13:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בשבת שכח 'ותן טל ומטר'.....

תראה בשערי תשובה סימן רס"ח שדן בשאלה כזו, אדם התפלל בשבת ונמשך בברכת אתה חונן עד שהגיע לברכת השנים והיה זה בימות הקיץ והזכיר טל ומטר ועדין הוא באמצע התפילה, צריך לחזור לברכת השנים ולומר אותה כתיקונה ואח"כ יחזור לנוסח תפילת שבת. יש כאן חידוש שלא צריך להמשיך מברכת השנים והלאה עד הברכה שבה נודע לו שהוא...
על ידי אברך
18 פברואר 2018, 23:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הגרלה - חסרון באמונה?

ליקוט שעשיתי בעבר בנושא זה: [/b] מרן הקה"י ב קריינא דאיגרתא (ח"א איגרת נ"ב) כתב דקנית כרטיס הגרלה הויא בכלל השתדלות, אבל מצד המציאות אי"ז כדאי, כי הקונה יושב ומצפה על דבר שאינו מצוי כלל שיהא הוא הזוכה, ובא רק לידי כאב לב, עכ"ד. ו במעשה איש ח"ב (עמ' קנ"ח) הביאו שסיפר הגרמ"י ליפקוביץ' (שליט"א) [זצ"ל]...
על ידי סבא
22 פברואר 2018, 22:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: 'המן' - יהודי או גוי!? תחזיקו חזק!

וכמוש''כ הצפנת פענח מכלל גוי יצא ולכלל ישראל לא בא [אינני זוכר הלשון במדויק]. זהו רמב"ם מפורש בפי"ב מאיסורי ביאה הלכה י"א וז"ל העבדים שהטבילו אותם לשם עבדות וקבלו עליהם מצות שהעבדים חייבים בהם יצאו מכלל העכו"ם ולכלל ישראל לא באו עכ"ל. ומקורו מגמ' סנהדרין נ"ח:- אמר רב חסדא עבד מותר באמו ומותר בבתו י...
על ידי רמתים צופים
01 מרץ 2018, 17:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נהנו מסעודתו של רשע

[בדיוק היום ראיתי בספרו של הגר"ד סולובייציק שעמד בזה, אלא שלא הספקתי לראות התשובה]. אולי זה קשור לתקופת הסעודה. שהיה באמצע ימי שיבת ציון ובנין הבית השני, ועצם ישיבתם בשושן ואי-עלייתם ארצה יש בזה עוולה, וכ"ש לשבת וליהנות מסעודתו של מלך פרס כאילו אנחנו חלק מחגיגת מלכותו, בשעה שמלכות ישראל נמצאת בשפל ו...
על ידי אלימלך
01 מרץ 2018, 20:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נהנו מסעודתו של רשע

אסור להתחבר לרשעים, וההנאה חיברה ביניהם.
על ידי הפקדתי שומרים
02 מרץ 2018, 03:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נהנו מסעודתו של רשע

פורים שמח לכולם :P מהו האיסור החמור להנות מסעודתו של אותו רשע, עד כדי שהיתה הו''א בגמ' (ואולי אף למסקנא) שבעבור זה התחייבו כליה? (ואולי אפש''ל מכיון שזלזל אחשוורוש בבגדי הכהונה וכלי המקדש, ואיך יערב אכול ושתו?! או שמא י''ל מכיון שעברו על ציוויו של מרדכי וצ''ע) בהערה זו כבר עמד בס' יערות דבש דרוש ג'...
על ידי הפקדתי שומרים
02 מרץ 2018, 04:52
עבור לפורום
עבור לנושא

גימטריאות וראשי תיבות

אני מצרף לכם מאמר תמציתי שכתבתי לפני זמן רב, פשוט העתק הדבק. ענין הגימטריות מקורו מהתנ"ך הנה בספר ירמיהו פרק כה, השתמש בגמטריאות ועי"ע בגמ' סוכה נב: מפרשת פסוק ע"ד הגימטריות ובגמ' בבא בתרא עה: ובעוד כמה וכמה מקומות. הנה במסכת קידושין (דף ל', ע"א) אמרו "לפיכך נקראו ראשונים סופרים שהיו סופרים כל האותי...
על ידי הפקדתי שומרים
02 מרץ 2018, 05:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מתנות לעניים

מהי סיבת החיוב במתנות לאביונים, לכאו' נראה בר''מ ובפמ''ג בשביל סעודת היום, שאלתי היא א''כ ''כל הפושט יד נותנים לו'' לכאו' נאמר רק על עניים ולא למוסדות ות''ת, וכן מה הדין בעני שיש לו כבר לסעודות היום? לכאורה, עד שאתה שואל על מוסדות וכו' תקשה על עניים בימינו, אם יש אדם שמוגדר כאביון, הווי אומר שאין ל...
על ידי סבא
02 מרץ 2018, 09:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גימטריאות וראשי תיבות

לא רק גימטריאות אלא גם בראשי תיבות עסקו קדמוננו, ואפילו ראשי תיבות למפרע וכגון מש"כ בב"ח קנ"ז וז"ל ואקחה פת לחם (בראשית יח ה) ואקח"ה למפרע "התר "חגורה "קודם "אכילה פת לחם ר"ת "פן "תבא "לידי "חולי "מעיים: עכ"ל. והובא שם בפרישה ובפמ"ג, ואף נפסק להלכה בקיצור שו"ע סימן ל"ב. השאלה היא האם זה משחק לכל ילד...
על ידי סבא
04 מרץ 2018, 22:32
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם יש דין שתיית יין בפורים??

באבודרהם כתב שיש עניין לשתות יין כיוון שכל הנס נעשה ע''י יין, משתה אחשוורוש עם ושתי וכן שתי משתאות המן. וכן הביא בגליוני הש''ס (ז:) עוד ראשונים שכן משמע ותמה עליהם. בשתי משתאות המן לא כתוב שהיה דוקא יין, אולי משקאות אחרות? לא מתאים לך לשכוח מקראות מפורשים- א. פרק ה' (ו) וַיֹּאמֶר הַמֶּלֶךְ לְאֶסְתֵ...
על ידי אוריאל
05 מרץ 2018, 11:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הזהירות בצפרניים

בספר אעלה בתמר, [שהוא עובדות שסיפר מרן הגראי"ל זצ"ל מהחזו"א, עמוד פא], הביא ששאלו את החזו"א מפני מה אין רואים בזמנינו שאשה הדורכת על צפרניים קורה לה דבר, ואלו בגמרא הפליגו בזה, ואמר החזו"א שזה בכלל ההסתר פנים של הדור האחרון. והטעם בזה, עיין נמוק"י מו"ק במקום שציינת, שי"א שהוא משום מיאוס, וי"א שהוא מ...
על ידי אלימלך
05 מרץ 2018, 21:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הזהירות בצפרניים

כנראה זה ענין פסיכולוגי שאם הזיזו את הציפרניים זה נחשב ללכלוך בעלמא
על ידי סבא
05 מרץ 2018, 22:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הזהירות בצפרניים

והטעם בזה, עיין נמוק"י מו"ק במקום שציינת, שי"א שהוא משום מיאוס, וי"א שהוא משום כשפים. ועיין בן יהוידע שם הסבר נוסף עפ"י הקבלה וכן אליהו רבה ר"ס סק"ז. וראה גם מטה משה עמוד העבודה סימן תי"א שכתב וז"ל ומה שאמרו רז"ל שמא תעבור עליהם אשה ותפיל, אפשר לומר כי קודם שחטא אדם הראשון היה מלבושו צפורן, וכשחטא ...
על ידי סבא
05 מרץ 2018, 23:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הזהירות בצפרניים

תודה. אם הוא משום מיאוס, מאי נפק''מ אם הציפורניים נמצאות היכן שנפלו או במקום אחר? כתב בספר להורות נתן חלק ז' סימן קל"ד וז"ל- ובאמת הטעם דמיאוס צרין עיון, דא"כ אמאי היכי דכניס להו לבתר דנפל ושדי להו אבראי לית לן בה ומשום דכיון דאישתני אישתני, ופירש הנמוק"י שם דאין מזיקות אלא במקום נפילתן עיין שם, וא...
על ידי סבא
10 מרץ 2018, 22:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מדבקות סימניה בשבת

מצאתי בשבות יצחק חלק י"ז [י,ג] שפסק בזה"ל-
מדבקה רב פעמית לסימן בספר באיזה דף אוחזים אסור להדביק או להוריד ע"כ.
על ידי אוריאל
10 מרץ 2018, 23:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חזק ונתחזק

המנהג לומר ג"פ, ראה בערוך השולחן שם.
על ענין העמידה, גם אני לא ראיתי מקור לזה, ולא נהגתי לעמוד, עד שהעירו לי שלכאו' זה בכלל מה שאמרו אל תהיה יושב בין העומדים.
על ידי סבא
11 מרץ 2018, 18:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חזק ונתחזק

ראה בשו"ת רבבות אפריים חלק ב' סימן צ"ח שכתב וז"ל ומנהגינו דבסיום החומש ג"כ עומדים ואומרים חזק חזק ונתחזק עכ"ל. ועל כן אין לשנות מן המנהג.