החיפוש הניב 372 תוצאות

חזור

על ידי מוטי
11 יוני 2017, 01:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הרב שמשון הירש ומשה מנדלסון

המגמה בדורינו (ע"ע התקשורת) להביא ציטוטים מאדם, לנפח אותם, לעשות מהם מטעמים, ולהשליך מהם על כלל אישיות אומרם ודעתו, היא מן הידועות. אינני מכיר את @משה בן חנינא, וודאי לא הייתה כוונתו לכך, אבל עקב דברי @יהודי, ובכלל, עצור מילין לא אוכל. כל מי שקצת מילא כריסו בכתבי רשר"ה יודע במי מדובר, באדם שיראת שמי...
על ידי משה נפתלי
05 מאי 2019, 01:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דרוש וורט יפה על פרשת קדושים

בן ישיבה כתב:
03 מאי 2019, 15:51
בפרשתנו נאמר לא תגנובו, והוא על גניבת ממון, ואילו בעשרת הדברות נאמר לא תגנוב על גניבת נפשות; ויל"ד למה כאן נאמר בל' יחיד וכאן בל' רבים?
בדרך הלצה אמרי אינשי: התם הפניה היא לנקלה, הכא הפניה היא לנכבד, ומשום כך פונים אליו בלשון כבוד: לא תגנובו!
על ידי מכל מלמדי השכלתי
21 יוני 2019, 01:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לאיזה צד מתפללים באיי הוואי

א. כל מי שיתפלל ההיפך מהכיוון הנכון. דהיינו כשגבו לכיון ירושלים.
הוא בעצם מתפלל לכיון ירושלים בדרך הארוכה...

ב. ה"דרך" ונתיבי התעופה והשייט אינם מעניינים. אלא המרחק האווירי.
על ידי איש אל רעהו
27 ינואר 2020, 10:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אכילת ביטול

לא לאכול על סמך ביטול, לכאורה הוא מבואר מעיקר דין דבר שיש לו מתירין, ופירש רש"י עד שתאכלהו באיסור על ידי ביטול תאכלנו בהיתר.
על ידי ונכתב בספר
23 ספטמבר 2020, 01:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סקר: במה יותר צריך ללמוד בישיבות?

אשמח לדעת מה מתכוונים אלה שמצביעים 'מקרא'. שילמדו את התנ"ך בעיון? חכיתי לשאלה הזו. את המקרא למדנו בת''ת ומאז כשאנחנו פותחים חומש אז כדי למצוא את האוחה''ק או משהו אחר כי הרי הענין עצמו ידוע לנו מראש. יש צורך לגשת לפרשיות התורה - ובפרט אלה שאינם עוסקות בעניני הלכה - בצורה מבוגרת ומפוכחת, מה ה' רצה במ...
על ידי אברהם לוי
28 דצמבר 2020, 12:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה לא מקצרים באמירת והוא רחום

התשובה פשוטה, כיון שנאמרה בו אזהרה חמורה מאד בשו"ע קלד, א וז"ל: ואם לא אמרו מעומד עובר על התקנה ונקרא פורץ גדר.
וידוע מה דינו של פורץ גדר, ישכנו...
לכן מפחדים להקל ראש בזה, מה שלא נאמר כלל בשאר פיוטים וסליחות.
על ידי כבוד שמים
21 ינואר 2021, 21:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: במה נחלקו החזו"א והגר"ע עטייה

אין כל כך קשר בין הדברים. שאלת עומק סברת החזון איש, לא עמד עלי' איש. בין תלמידי החזון איש, יש גישות מנוגדות עד קיצוניות בשאלות גישת החזון איש לתורה והוראה, בכללם שאלה זו. כפי היכרותי בין הנפשות הפועלות, מתאים לייחס להגר"י ברטלר זצ"ל התנגדות תקיפה לרעיון הנ"ל. זה לא סותר את דברי הרב ווייס בהקשרים אחר...
על ידי דבר חפץ
22 ינואר 2021, 00:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מאכל איסור לסעודת שבת

מי שכל האוכל שלו נהי' מוקצה. אין לו אוכל ושתי' לשבת. האם יצום בשבת למרות שיש איסור תורה בדבר. או שיאכל את האוכל למרות שיש עליו איסור דרבנן? יעויין בתפארת ישראל בכלכלת שבת, שכתב לדון בכעי"ז לגבי לחם משנה שטעונין הפרשת חלה, די"ל דיהא שרי להפרישן משום דינא דעשה דרבנן דוחה ל"ת דהפרשה מדבריהם, [ויעויי"ש...
על ידי אברהם לוי
23 ינואר 2021, 21:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה המקור של הרמח"ל שהאדם לא נברא אלא להתענג על ה'?

כיון ששגור בפי רבים שהמקור של ענין "נהמא דכיסופא" נמצא בזוהר הק', שאלתי בקי גדול בזוהר וא"ל שהמקור בדרך-ה' פרק י"ח. אולי הכוונה לדעת תבונות י"ח? מ"מ, בטוח שזה המקור הראשון? זכורני שבדקתי הענין פעם, וזהו שעלה במצודתי, שהמקור הקדום ביותר הוא הב"י המגיד מישרים פרשת בראשית וז"ל: אבל רזא דמילתא במה דאת ...
על ידי א אידיש קינד
24 ינואר 2021, 19:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לומר דבר שבקדושה במקום שמריח בואש

בהמכלול:
הנוזל הוא תמיסה מיימית של שמרים וסודה לשתיה היוצרת תנאי pH בהם יוצרים השמרים חומצות אמינו בעלות ריח כבד
על ידי בלדד השוחי
27 ינואר 2021, 16:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם מרן הגרי"ז גער בהגה"צ ר' עמרם בלוי?

יש חלק שהוא פחות ידוע בציבור ביחס לר"ע בלוי. רבי עמרם היה בעל חסד באופן נדיר ובלתי מצוי. ביתו היה הפקר לכל צרוע וזב ולכל משוגעי מאה שערים, שהיו מתנהגים בביתו כבשלהם, ולא אחת התנחלו במיטתו בלילה, כאשר הוא נשאר לישון על כסא. (מזכיר את הסיפורים על הגר"ח מבריסק). בסעודות השבת היו כל אלו אוכלים אצלו באופ...
על ידי שפרינגר
28 ינואר 2021, 01:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בדיקה בז' נקיים מה עדיף בדיקה בשחרית או לפני השקיעה

לי הורה רב לבדוק בדיקה נוספת בתוך ז"נ, מחשש שתשכח לבדוק ביום ז' ותסתור הכל, ואפ"ה לא הזכיר במאומה את העניין לבדוק ביום הראיה. דברי הרב שציטטת, לא זכיתי בעניי להבינם. בשלמא אם היה מורה שתבדוק רק ביום הא' וביום הז', הייתי מבין שכיון שבדיקה בוסת שאינו קבוע אינה מעכבת, הרי בגלל מצבה המיוחד הורה שלא תבד...
על ידי נבשר
28 ינואר 2021, 20:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם מרן הגרי"ז גער בהגה"צ ר' עמרם בלוי?

שאלה שקצת קשורה לאשכול שנתעוררתי בה היום. הרי כל ציבור וכל קהילה וקהילה (דתית/תורנית) חיים באופן כללי, הציבור - במלומדה מי פחות ומי יותר, שמורים על המסגרת כי לא רוצים להיות שונים, ואף מה שעושים כדרך אגב בלא שימת לב, כל אחד לפי דרגתו ומעלתו, ויש יחידים בני עליה שמכל ציבור קהילה יצאו מהמסגר של החומר ו...
על ידי בן ראם
29 ינואר 2021, 03:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשת עזרה ועצה בלימוד התורה

חשקה נפשי בתורה! עז רצוני לשבת מול סטנדר ולגמוע דפי גמרא תשוקתי אדירה ללבן סוגיה אחר סוגיה בבהירות כיאות. אשריך! קודם כל תודה לקב"ה שנטע בלבך אהבת תורה אמיתית, כשאתה מוקף המונים שליבם אטום. אם תצליח להודות באמת- זה כבר סגולה לבהירות. אך דא עקא שמיד כשאני לומד אני חש חוסר בהירות, בכל לימוד, אם בדמות...
על ידי יושב בשבת תחכמוני
01 פברואר 2021, 15:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עלו לא ירדו לר' יהודה, בנתן מתנה אחת בחטאת פנימית, זבחים פד.

עכשיו אני מבין שאתה מתכוין לדון בנתן מתנה אחת ונשפך יתר הדם, אם זה דומה לנשפך שעלו ירדו לר"י - ולשון התוס' זבחים כז: בזה שכל זבח שלא ננזרק דמו כלל לר' יהודה אם עלו אימורין ירדו - או שכיון שניתנה מתנה אחת לא דמי לנשפך. מסברא היה מקום לדון לפי ד' הגרי"ז בספר הל' פסוהמ"ק, שמתנות דחטה"פ שמעכבות כולן, הן...
על ידי נחפשה דרכינו
01 פברואר 2021, 17:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מרנא ורבנא הגאון רבי משולם דוד הלוי סולובייציק זיע"א

תלמיד נאמן כתב:
31 ינואר 2021, 18:15
מענה לשון כתב:
31 ינואר 2021, 16:08
הגאון רבי משה רוזנשטיין זצ"ל בעל ה"אמרי משה"
צ"ל סוקולובסקי. הגר"מ רוזנשטיין היה בלומז'ה?

היה משגיח ישיבת לומז'ה
על ידי אמונת אומן
02 פברואר 2021, 10:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם יש פסקי הלכה של הרב אלישיב שעוררו התנגדות?

רצוני לברר אם ישנם פסקים של הרב אלישיב שעוררו התנגדות, מעבר לחילוקי דעות והכרעות לכאן ולכאן התדירים בין הפוסקים. (מלבד כיהונו ברבנות הראשית, והתירו במקרה ספציפי לפנות קברים לצרכי רבים, שהקנאים חלקו עליו) כמדו' שהגרי"ש זצ"ל היה נוטה לחומרא בדרך פסיקתו, מה שגורם שכמעט ולא יימצאו לו מתנגדים לפסקיו. כל...
על ידי משולש
03 פברואר 2021, 17:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: יש קהילות שעושין קידוש בבהכנ"ס בליל שבת?

כמדומני שיש ביניהם דברים שבאו מכח פסקי (או הנהגת) הגר"א, שהרי הם היו תלמידיו. ביניהם הלל בליל פסח ותפילין. ובין ההנהגות, לא לומר בערבית דליל שבת "ושמרו", (זוהי הנהגת הגר"א עצמו, אבל בליטא אמרו), למרות שבכל עדות ישראל אומרים (חוץ מליובאוויטש). בפשטות דעת הגר"א שאין אומרים הלל בליל פסח (לא העיר לא בב...
על ידי מרחיב אפיקים
04 פברואר 2021, 14:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מענדל ראטה: 'חבורת האיקסים' וחזקאל'ע >> טור אישי

 בתופעה האכזרית הזאת שכל מיני בנים /חתנים של כל מיני אנשים מתמנים לתפקידים חינוכיים שממש לא הולם אותם ופשוט רוצחים נשמות!!  לצערנו בעשרים שנה האחרונות תפקיד הראשי ישיבות נהיה כמו אצל אדמורי"ם, ועובר בירושה.  לא ניתן להצביע על אף מקרה שמישהו אחר נהיה הראש ישיבה. וזה רעה חולה! שללא שום ספק רבים חללים...
על ידי קשישא
08 פברואר 2021, 01:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הערה נחוצה להולכים למקוה לפני שחרית

לכאורה עד כמה שאם היה ברכה היינו אומרים שזה המשך ללבישה הראשונה והברכה הראשונה הולכת גם על הלבישה השנייה
א"כ ה"ה נמי כעת נחשב שזה לבישה אחת ארוכה והברכה שאח"כ פוטרת את כל הלבישה
ואמנם זה חידוש גדול
אבל כן מבואר ברעק"א בהל' מזוזה את אותו רעיון לעניין מזוזה והשווה שם לציצית
על ידי ישראלמאיר
08 פברואר 2021, 19:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: החזון איש משרטט צורת ניתוח -היה או לא

או בנו"א: צריך לבדוק כל סיפור אם הוא אמיתי, ואחר שהתברר שהוא אמיתי ללמוד אותו בעיון. או בנוסח נוסף מי שמאמין בקב"ה -  יודע שהקב"ה יכול לחולל מופתים ולהיענות לתפלת ישראל ובפרט לתפילה של צדיקים. ולכן הוא כופר בע"ז - וכופר כאילו יש קונצמאכערס שעושים מופתים מעצמם, כי הם נולדו על ראש ההר או כי יש להם מא...
על ידי אבי חי
08 פברואר 2021, 20:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: החזון איש משרטט צורת ניתוח -היה או לא

עפר ואפר כתב:
08 פברואר 2021, 19:31
E. W כתב:
08 פברואר 2021, 17:08
בעבר קראתי שהסיפור היה עם הרב גרילק שליט"א בתור בחור, הוא ב"ה חי איתנו ואפשר לשאול אותו....

התכוונת שגרילק סיפר שהוא ביקש ספר רפואה, נכון?
צריך באמת להביא דבריו למי שיש
מתוך הקובץ 'זו דרכנו' שהביא ר' @לבי במערב שליט"א

‏‏מתוך ראיון עם ראמ פייבלזון.PNG
על ידי ישראלמאיר
08 פברואר 2021, 20:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: החזון איש משרטט צורת ניתוח -היה או לא

תלמיד נאמן כתב:
08 פברואר 2021, 19:49
מפורסמת אימרתו של הד"ח, אם חסיד אומר לך שהוא ראה א"כ יתכן אולי שהוא שמע, אבל אם הוא אומר לך שהוא שמע א"כ זהו בודאי שקר גמור.
לא רק המגזר החסידי עכ"פ כיום
על ידי יעקב שלם
09 פברואר 2021, 16:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טוב שברופאים לגהינום

משפט אחד בהקדמת דרך ה'

רלונטי להמון אשכולות בפורום

כי אולם כל ענין אמיתי ישוב כוזב אם ייוחס לנושא בלתי הגון לו, או אם ילקח שלא בגבולו.
על ידי תיובתא
10 פברואר 2021, 10:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הוראת החזו"א להגרח"ק בענין "חייב איניש לבסומי"

קשה באמת לחוות דעה במעשה שלא ידועים פרטיו היטב, מכ"מ גם את"ל שלדעת החזו"א התורה כן רוצה את זה, יתכן שהחזו"א ראה שיזיק לר"ח מסיבה כ"ש, ולכן הורה לו לסמוך על הרמ"א.
על ידי תיקו
11 פברואר 2021, 22:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חסידות- קיבעון או התחדשות?

תלמיד נאמן כתב:
11 פברואר 2021, 19:51
תיקו כתב:
11 פברואר 2021, 18:24
[
בשו"ת דברי חיים ובעוד הרבה מקומות מובא שהטעם ששינו את הנוסח לנוסח אריז"ל כי נוסח האריז"ל הוא נוסח שכולל את כל הי"ב שערי התפלה וכדו' הסברים הדומים לזה
אודה לך אם תביא מראי מקומות בדברי-חיים ובעוד ספרים
מה שיש לי כרגע זה שו"ת דברי חיים ח"ב או"ח סי' ח' 
שו"ת מנחת אלעזר ח"א סי' יא 
 
על ידי אריק
15 פברואר 2021, 16:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ארצות שלא ידוע על גדולי עולם שהיו שם

ראיתי לפני כשנתיים ספר על צדיקים גדולים שהיו בבוכרה וגרוזיה בדורות הסמוכים אלינו. אין בידינו לבחון היכן היו גדולים יותר. לכאורה יש הרבה ארצות שהיו שם יהודים, ולא ידוע על גדולי עולם שהיו שם, כגון: בוכרה גרוזיה השאלה: למה? אולי בגלל שאופי יהודי המקומות הנ"ל היה יותר בעל'בתי, יהודים שעסקו בפרנסה, והית...
על ידי ברסלבר (ליטאי לשעבר)
15 פברואר 2021, 22:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גלגל החוזר

@ברסלבר (ליטאי לשעבר) יקר. למה שאלתך על פורים וכו' מסתמא משום שהעלתיה באשכול אחר, בתור 'פורים תורה', ואח"כ יחדוני באשכול מיוחד, וקראו שמו בישראל 'גלגל החוזר', ללמדך שגלגל החוזר הוא בעולם, יום אחד אתה בירכתי אשכול של מישהו אחר, ולמחר עשאוך לראש אשכול משלך. אלא שהאריות דפה חשקם בתורה כה עז, שאפילו בא...
על ידי עת הזמיר
17 פברואר 2021, 14:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רעיונות להבערת הכיסופים אצל תשב"ר.

אני למשל עשיתי בכיתה שלי מבצע שבסופו הוגרל ש"ס עוז והדר! דבר שהלך! הילדים חולקו לחברותות ולמדו כל יום בסיום הלימודים שעות ע"ג שעות!! נורא ואיום! ילד אינו אמור ללמוד אחרי הלימודים שעות על גבי שעות, ילד צריך להיות ילד. נכון שיש גיל שהוא כבר מסוגל להוסיף התמדה אחרי הלימודים ונכון שיש לנצל את זה ולגרום...
על ידי יראתי בפצותי
19 פברואר 2021, 12:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: להגיד זיכר פעמיים באשרי מישהו שמע

גם בזכור זה חומרא תמוהה, גם אם בוזכרה בפוסקים, הרי פשיטא שיוצאים בשני הצורות, ומה העניין לחזור שוב רק לדקדוק הקריאה?