החיפוש הניב 40 תוצאות

חזור

על ידי לחזות בנועם
06 מרץ 2016, 02:16
עבור לפורום
עבור לנושא

שבת המלכה - הסופר הכי מקצועי לא יוכל להמחיש את תענוגה

ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קודש שבת שבתון קודש לה' כל העושה בו מלאכה יומת. [/i][/b] שבת המלכה – עונג רוחני וגשמי כאחד. [/u][/b] זכית? ששת ימים תעבוד! לא זכית? שבעה ימים תעבוד! איזה זכות יש לנו, 'שבת קודש', שבת - וינפש, מתנה; רק לנו! אמר הקב"ה למשה מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה ו...
על ידי מבקש ה'
17 מאי 2016, 19:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עובר כנגד המתפלל

אם כך, בשו"ע כתוב שאין לעבור נגד המתפלל!
על ידי אריך
17 מאי 2016, 21:08
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: וכשמתו בניו של...

כיון שאנו מגיעים לשמות של אנשים, אחתום מצידי את הדיון הזה.
על ידי מנין
23 מאי 2016, 13:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למי נכתב השולחן ערוך?

וכמובן יש להוסיף: ומי הם פשוטי עם ישראל? את זה קובעים החכמים.
על ידי יאיר
28 יוני 2016, 16:06
עבור לפורום
עבור לנושא

הכרת תודה

לענ"ד אדם שביקש בפורום משהו וקיבל עזרה ממישהו, מחוייב (או לפחות ראוי) מצד 'הכרת הטוב' לפחות לתת 'תודה' (אם לא במילים) בפונקציה המובנית ולעיתים נכשלים בזה והדבר יכול לגרום למי שעזר, להמנע בפעם אחרת מלעזור. הנלע"ד כתבתי ואין אני אומר קבלו דבריי. ל'תודה': http://www.tora-forum.co.il/viewtopic.php?f=21&...
על ידי יהודי
27 יולי 2016, 19:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הכרת תודה

למה אין אני אומר וכו', הדברים פשוטים, ואף ללא הימנעות העוזר בפעם הבאה. ומי שלא מקבל זאת יש לבדוק אחריו.
על ידי כבוד שמים
01 אוגוסט 2016, 09:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שייך לעשות הילולה לצדיק שנרצח על ידי יהודי?

בכתבי האר"י מבו' שהעלי' של נשמת הצדיק מעוררת יחוד עליון שעניינו בחלק התיקון השלם אין ערוך לו. לא מוזכר ע"י מי נהרגו, אבל א' היחודים הגדולים שאת פירותיו אנו אוכלים עד ביאת גואל צדק הוא עשרה הרוגי מלכות.
על ידי יהודי
07 אוגוסט 2016, 23:01
עבור לפורום
עבור לנושא

סיום בתשעת הימים

מי שכל השנה די לו בשמחת סיום מסכת בבקבוק קולה קרקר וחתיכת הערינ"ג, האם ראוי שיעשה סיום בתשעת הימים עם בשר ויין.
על ידי יהודי
30 אוגוסט 2016, 10:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ריבית והיתר עיסקא

גם בספר ארחות שבת צריך ליזהר, ידיעת הנושא מלמעלה יכולה הרבה פעמים [וכבר קרו] לגרום לחוסר משקל. ייאמר ברורות א"א לדמות מילתא למילתא ללא לדעת את הנושא ביסודו, ומי שמורה כך [וגם זה קיים לדאבון נפש] כבר האריכה המשנה באבות בעניינו.
על ידי יהודי
30 אוגוסט 2016, 11:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מנורה של שבת

לא ניחא לי'ה הכוונה שהסכים מצד ההלכה שמותר, רק ס"ל שאי"ז כ"כ שבת'דיק.
על ידי יהיה טוב
01 ספטמבר 2016, 08:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מנורה של שבת

כמעט ולא יתכן, בפרט אם לא שמים לב לדבר, וזה שייך ביותר אצל ילדים וקטנים, שבסגירת ופתיחת המכסה המנורה עצמה לא תזוז.
על ידי דיין
01 ספטמבר 2016, 10:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איזה גמ"ח כדאי לי לפתוח?

גמ"ח ש"ס מתיבתא ושוטנשטיין על ידי זה רבים שהתייאשו מלדעת ש"ס יזכו בעזה"י לדעת לדעתי אדם שרוצה לפתוח גמ"ח לא צריך לחשוב על זיכוי הרבים ואיך לחזק אנשים וכיוצא שזה דבר חשוב לעצמו או על רווחים נוספים שיהיו מהגמ"ח כי במידה מסוימת זה הורס את הרעיון של הגמ"ח. אדם שפותח גמ"ח זה אדם שרוצה להיות איש חסד איש ...
על ידי יאיר
04 ספטמבר 2016, 08:48
עבור לפורום
עבור לנושא

סליחות

הנני מבקש בקשת סליחה ומחילה מכל באי פורום קדוש זה ובפרט ממי שחושב שנפגע ממני (ולא אפרט שמות מפאת קוצר הזמן והמקום),

בברכת כתיבה וחתימה טובה לנו ולכל עם ישראל.

אמן!
על ידי שאלת תם
19 ספטמבר 2016, 17:48
עבור לפורום
עבור לנושא

שאלה בדין ספק דאורייתא לחומרא

האם בית דין כופים על כך, או שמא כיון שסוף סוף הדבר מוטל בספק, אין כופים. [כמובן שהסברא הפשוטה שכופים על כך, כיון שסו"ס עתה מחוייב הוא, מדאורייתא או עכ"פ מדרבנן, אבל בכל אופן אשמח לדעת אם יש התייחסות מפורשת לכך].
תודה!
על ידי יאיר
19 ינואר 2017, 12:47
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בקשת עזרה-נשבע לך

ייש"כ הקישורית השניה לא נפתחה לי בעקבות המסננת אם זה נראה לך יכול לעזור לי אשמח אם תכתוב לפחות בתמצות מה הספר וכו' סימן רלז: הנשבע אם צריך לישבע בשם או בכינוי סעיף א האומר: אני נשבע שאעשה דבר פלוני, או שלא אעשנו, הרי זה שבועה אע"פ שלא הזכיר לא שם ולא כינוי. הגה: ואין חילוק אם הוציא השבועה בלשון הקו...
על ידי מלמד להועיל
18 מרץ 2019, 10:54
עבור לפורום
עבור לנושא

בקשה מחברי הפורום החשובים דפה

אם למישהו יש לו שאלה במהלך היום, או אפילו אם מישהו רק רואה במהלך היום איזו ידיעה מעניינת, שלא יאמר מה יש כאן לכתוב הרי זה לא איזה חידוש או משהו, אלא יפתח על זה אשכול, כי למשל אני מאד שמח לראות דברים חדשים, ובשביל זה אני נכנס לפורום כדי להרחיב את הידיעות שלי בדברים מענינים, ודוקא פולמוסים וכאלו שאני ...
על ידי יצחק
07 יוני 2019, 09:55
עבור לפורום
עבור לנושא

צרעת בתים זה טבע או נס

לכאורה ברור שצרעת זה נס גמור וכמו שכתב הרמב"ם בסוף הלכות צרעת אולם מצד שני ע' סנהדרין דף עא. שהגמ' מביאה שיטה שצרעת הבתים לא היתה מעולם אלא "דרוש וקבל שכר" כי יש סוברים שצריך כגריס על שתי אבנים בשני כתלים וצריך שיהיה דוקא בזוית עיי"ש, משמע שכיון שיש הרבה תנאים מאד נדיר שזה יקרה ולכאורה אם בלא"ה זה נ...
על ידי בן אהרון
28 יולי 2019, 23:59
עבור לפורום
עבור לנושא

מגו כח הטענה ר' אלחנן

האם א' מחו''ר הפורום יכול לפרש את החידוש של הגר''א וסרמן בדין מגו שהוא ''כח טענה'' ולא ברור דמה לי לשקר.  
על ידי מבקש אמת
29 יולי 2019, 00:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מגו כח הטענה ר' אלחנן

האם א' מחו''ר הפורום יכול לפרש את החידוש של הגר''א וסרמן בדין מגו שהוא ''כח טענה'' ולא ברור דמה לי לשקר.   מבלי להכנס לפלפולים ועמקויות בנושא סבוך זה, אני חושב שההסבר הפשוט והמתקבל על הדעת (יחסית) הוא, שהוא דומה לרעיון של "בידו". בש"ס מוזכר בכמה מקומות, שאם יש ביד מישהו להכניס את עצמו למצב מסויים י...
על ידי יוסף ה'
29 יולי 2019, 01:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מגו כח הטענה ר' אלחנן

אנו רגילים תמיד שהעולה על הכל זה בירור האמת בדין. וזה נכון. אבל לפעמים כדאי לקבוע כללים שמועילים לבירור האמת. גם אם בדרך אתה מפסיד כמה מקרים שבהם האמת לא תתברר. לדוג', שתי אחים פסולים לעדות, ואפי' משה ואהרן, על אף שאתה מפסיד את האמת, אבל שווה לקבוע עיקרון ע"מ להרוויח, שיהיה כלל כזה. ואע"פ שהיה ניתן ...
על ידי שים-שלום
06 ינואר 2020, 13:43
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ממתי הפסיקו יהודים לקרוא בשם ה' בעצם קריאת השם לתינוק? (עם נפק"מ למעשה).

בוודאי שהיתה תקופה לא מבוטלת בתנ"ך בה השתדלו לקרוא שמות המזכירים את שמו של השי"ת לא במקרה רוב שמות הנשיאים כך (וכנראה לא ירדו לסוף דעתו של הרב הכהן למעלה) נתנאל, אליאב, אליצור (שדיאור), שלומיאל (צורישדי), אליסף (דעואל), אלישמע, גמליאל, (פדהצור), (עמשדי), פגעיאל, יהושע, בצלאל, חניאל, שמואל, אלידד, אל...
על ידי יושב אוהלים
28 ינואר 2020, 21:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

חידה: איזה 2 שמות בתנ"ך יש 8 אנשים שיש להם אותו שם? > 1 מ-2 השמות הנ"ל מופיע גם בתורה - והשני מופיע רק בנביאים\כתובים < תשובה: 1 - מעכה: 1-  בן נחור - בראשית כב,כד [ בתורה ] 2 - א' מנשי דוד -(אמו של אבשלום) - שמואל ב -ג,ג 3 - אביו של אכיש מלך גת - מלכים א ב,לט 4 - אמו של אבים מלך יהודה - מלכים א' ט...
על ידי ברל
31 ינואר 2020, 15:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ישיבה לבני תלמידי חכמים

בלא מעט מהמקרים שאני מכיר זה היה הדרך הטובה ביותר להשניא על הבחור את הלימוד ואכמ"ל
על ידי נדיב לב
02 פברואר 2020, 20:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

דיווח להנהלה לא יעזור באשכול זה ובצדק שכן הם כורעים תחת הדיווחים של שני הצדדים אמת שכורעים... אבל אני לא סוגר כמעט דיווח בלי לבדוק אם הוא נכון ואם יש מה למחוק ולתקן... לבד מניקים שלא נרשמו אלא לקנטר ולתת לייקים שאין טעם אפי' לקרוא דיווחיהם. נו נו. הכל בעיני המתבונן, למי מותר לקנטר בלי טעם, למי מותר...
על ידי חכם באשי
02 פברואר 2020, 20:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

זאת אומרת שיש כאן שיכות של עמקנות ולדעת את כל הש"ס. והכל נגד המסורת של הישיבות. איזה ישיבות? === בלי שום קשר להודעה זו, יש לי הרגשה שיש כאן כמה ניקים כפולים. הוי אומר, אם אני למשל דעתי כנגד בהמ"ד הגר"א, אני פותח ניק אחר בו אני מביע דעתי "בעד" בהמ"ד הגר"א, וכותב במעלת הבמה"ד הנ"ל, תוך שאני מטמיע שטו...
על ידי מישהוא
02 פברואר 2020, 21:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

אם לא שמתם לב הרב אברך צעיר תומך נלהב של ביהמ"ד הגר"א !
לגיטימי אבל למה הפוך על הפוך ?
על ידי שאר לעמו
02 פברואר 2020, 21:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

אבלהאםבחורכזהשהואמוכשרוטוב,והואהולךלהתחברדרךסגנונותאחרים,הואיישארת"ח?אושהואייצאע"ה! יש מחשבה מסוכנת שהיא עוברת יותר אצל אלו שלא מתקדמים או שלא שמים לב להתקדמותם שנוקטת כי הדרך המובילה למעמד של תלמיד חכם היא הצעידה בסיגנון של כולם, ההתעסקות באותו רייד שכולם לומדים, לומדים מה שכולם לומדים באותו גיל, ...