החיפוש הניב 5 תוצאות

חזור

על ידי תלמיד-חכמים
17 יוני 2020, 16:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אודות הגמרות המנוקדות בהוצאת 'עוז והדר'

עדיין לא הבנתי מה כל כך נחוץ להוציא ש"ס מנוקד. מי שקשה לו ללמוד בגמרא רגילה תמיד יכול לפתוח שוטנשטיין או מתיבתא. לשם מה לעקור מסורות אמיתיות שמוכחות בכו"כ מקומות מכתבי הגאונים והראשונים, עבור מטרה שאיננה ברורה? אתן רק כמה דוגמאות: "מר" אינו בקמץ, אלא בחולם (כך מוכח עשרות פעמים מתשובות הגאונים שכותבי...
על ידי תלמיד-חכמים
30 יולי 2020, 23:17
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כריעה והשתחויה

לכאורה דברי ראב"ם סותרים לדברי אביו. אך גם הרמב"ם כותב "אחר שמגביה ראשו מכריעה חמישית" ולא "גופו". וצ"ע.
תשובת הריב"ש שהזכרתי למעלה נמצאת בסי' תיב. וע"ע בתורתן של ראשונים ח"ב סי' ז' (עמ' 42 ואילך), ובאוצה"ג ברכות סי' רכט.
על ידי תלמיד-חכמים
31 אוקטובר 2020, 19:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם מותר לשיר פסוקים מתהילים.

רב שמואל בן עלי גאון כותב (ב'תורתן של גאונים' חלק ו, בסופו): "ואם אמר דברי תהלות ותשבחות בליווי כלי זמר, אפילו הכי אסור, כי דבר כגון זה מותר רק ללויים בבית המקדש לפי חוקים מיוחדים, וכיוצא בהם אסור בארץ טמאה כמו שנאמר איך נשיר את שיר י"י על אדמת נכר, וכל שכן אם שר בבתי משתאות... ובפרט אם אמר פסוק משי...
על ידי תלמיד-חכמים
02 ינואר 2022, 23:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ורצחו נפש כן הדבר הזה וכו'

הרי הפסוק מעיד כי כאשר יבוא איש על רעהו וכו'  האם אין זה פשוטו של מקרא ? לא זוכר אם כבר כתבתי, אך ברור שהכוונה בביאה על נערה המאורסה דווקא. ומכאן, שלא כיוונה תורה לפגיעה הרגשית שהתחדשה אך ורק בדורות האחרונים, ולא מצאנו דיון עליה (אף אם הייתה קיימת) בספרות היהודית והכללית עד אז. על אף שכתוב בתורה שה...
על ידי תלמיד-חכמים
31 מאי 2022, 20:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קוצו של יוד האמיתי

ואמר לי משהו כי פשטות לשון הגמרא אינה שזה דין מיוחד דווקא לקוצו של יוד, אלא שהכוונה אפילו לקוץ הכי קטן של האות הכי קטנה. אלא שהגמרא אומרת שזה פשיטא, וממילא ודאי אי אפשר ללמוד זאת באופן שודאי אינו פשיטא, אבל יש מקום לומר שכל קו קצר באות (בצורתה בזמן חז"ל) הוא קוץ המעכב אלא אם כן הוא בזוית האות (ששם ...