החיפוש הניב 287 תוצאות

חזור

על ידי רחמים
28 דצמבר 2019, 18:52
עבור לפורום
עבור לנושא

ויתן (פרעה) לו (ליוסף) את אסנת - פרעה הפך לשדכן?

בראשית פרק מא (מה) וַיִּקְרָ֨א פַרְעֹ֣ה שֵׁם־יוֹסֵף֘ צָֽפְנַ֣ת פַּעְנֵחַ֒ וַיִּתֶּן־ל֣וֹ אֶת־אָֽסְנַ֗ת בַּת־ פּ֥וֹטִי פֶ֛רַע כֹּהֵ֥ן אֹ֖ן לְאִשָּׁ֑ה וַיֵּצֵ֥א יוֹסֵ֖ף עַל־אֶ֥רֶץ מִצְרָֽיִם:  ויש לשאול מדוע פרעה נתן ליוסף אישה וכי יוסף לא יכול בעצמו לדאוג להתחתן, ומה הסיבה שפרעה מתערב בעינין? ולתרץ ...
על ידי אמונת אומן
30 דצמבר 2019, 09:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חסידות - מאי משמע?

אחד מהההדגשים הבולטים בחסידות הוא מבחן התוצאה. החתירה בלתי פוסקת להיות אדם טוב יותר מכל הבחינות, מאד משתלב עם טעמי המצוות של ספר החינוך, גם בין אדם לחברו וגם הקשר הנפשי עם הקב"ה שגורם לאדם להיות חיובי יותר בכל הזמנים. לעומת זאת אומרת הגישה הליטאית שהאדם יעשה את תפקידו המוגדר בעיקר בלימוד התורה ודקד...
על ידי שמעיה
05 ינואר 2020, 09:04
עבור לפורום
עבור לנושא

ברכות ב. תנא היכא קאי

ברכת מזל טוב לרגל התחלת הש''ס: הגמ' בברכות מתחילה במילים 'תנא היכא קאי דקתני מאימתי'. ובפשטות הגמ' רוצה לברר למה לא הוזכר מצוות קריאת שמע טרם הדיון בזמנה ופרטי הלכותיה. אלא שבעיון מעמיק יותר נראה שאין זה הפשט. שהרי לא מצאנו כלל במשנה הוראות על קיום מצוות יומיות השגורות בידי כל אדם. כך לא מצאנו משנה ...
על ידי נדיב לב
05 ינואר 2020, 20:30
עבור לפורום
עבור לנושא

רצון בעלה

בשם הקהילות יעקב מובא דמ"ש אשה כשרה עושה רצון בעלה היינו דוקא רצון בעלה ולא שגעון בעלה . רוצה לומר שאם בעלה מבקש דבר שאינו בקו הנורמה אין ענין בזה שתשמע לו. ומעירים על דבריו ממעשה דבבא בן בוטא המובא בגמרא נדרים דף סו: דמיירי על שטות גמור ועם זאת בבא בן בוטא החשיב לה למצוה מה שסברה שקיימה את צוואת בע...
על ידי אוריאל
05 ינואר 2020, 23:32
עבור לפורום
עבור לנושא

ברכות ב. מעשה ובאו בניו מבית המשתה

מעשה ובאו בניו מבית המשתה אמרו לו לא קרינו את שמע אמר להם אם לא עלה עמוד השחר חייבין אתם לקרות. "ובגמרא דף ט.  ועד השתא לא שמיע להו הא דר''ג הכי קאמרי ליה. רבנן פליגי עילווך ויחיד ורבים הלכה כרבים, או דלמא רבנן כוותך סבירא להו והאי דקאמרי עד חצות כדי להרחיק אדם מן העבירה. אמר להו רבנן כוותי סבירא ל...
על ידי haiosi
05 ינואר 2020, 23:46
עבור לפורום
עבור לנושא

סיכום הדף היומי - קצר באופן מיוחד ונדיר

הסיכום המבוקש ביותר ע"י בחורי הישיבות, "סיכום הדף", מופיע עכשיו גם על הדף היומי. "סיכום הדף" הינו סיכום גפ"ת מסודר בסדר נפלא שטרם נראה כמותו, מוצג בסגנון קל ושוטף שנמצא מועיל לזיכרון. הסיכום מחולק לקטעים קלים וקצרים, בעימוד חדשני ומקורי שתופס את העין, ונותן תמונה תמציתית ובהירה על כל ענייני הדף. למע...
על ידי עפר ואפר
06 ינואר 2020, 11:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם אנחנו מאבדים את הנוער?

להסיר את הכתמים מהחליפה לא יפתור את הבעיה, כיון שהחליפה פשוט גדולה עליהם בכמה מידות! אין בדברים ממש, ואפשר שאם תבדוק בעצמך (כדרכם של מבקשי אמת באמת) תגלה שתחילת הגורם להם הוא ניסיון תת מודע להרגיע את המצפון. כמעט כל אחד [למעט בעיות פסיכאטריות] יכול להתמיד בתורה וללמוד כל היום כולו לו רק ירצה בכך, א...
על ידי יושב אוהלים
06 ינואר 2020, 12:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם שייך בזה כל המתפלל על חבירו??. האם אין זה צחוק??.

דעת הגר"ח קנייבסקי שליט"א בזה: שאלתי פעם את הגר"ח קנייבסקי שליט"א : אם יש משהו שאני צריך, ואני שומע ממישהו את שמו של מישהו אחר שג"כ צריך אותו דבר, ואני מתפלל עליו, ואין לי קשר לאדם הנ"ל כלל ואינני מכירו כלל, האם זה נקרא מתפלל בעד חבירו שהוא נענה תחילה? (ושאלתי אם יש לדייק מלשון המתפלל בעד "חבירו" -...
על ידי יושב אוהלים
07 ינואר 2020, 09:49
עבור לפורום
עבור לנושא

ברכות דף ד: רש"י ד"ה דאית ביה תרתי

רש"י בד"ה דאית ביה תרתי . דאתי באל''ף בי''ת ויש בו שבח הכנת מזון לכל חי  עכ"ל- עיין בפי' מהרי"ץ חיות כאן שביאר שלפיכך הוסיף רש"י המילים "לכל חי" ולא אמר רק שיש בו שבח הכנת מזון, משום דבלי זה הי' קשה למה לא אמר רבי אלעזר א''ר אבינא את דבריו על מזמור קי"א בתהילים שיש בו סדר אל"ף בי"ת ( א ודה ה'  ב כל...
על ידי אבר כיונה
07 ינואר 2020, 13:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שימוש חוזר בבקבוקי זכוכית

אם יש את הסמל הזה זה מיוצר בארץ:

image.png
על ידי ים סוף
07 ינואר 2020, 19:52
עבור לפורום
עבור לנושא

ברכות ד: "חכמים עשו סייג לדבריהם" והרי קריאת שמע דאורייתא היא ??

נוראות נפלאתי היאך שייך לומר 'חכמים עשו סייג לדבריהם' שהרי קריאת שמע שהיא מצווה דאו'? (אם לא דנימא כמ"ד לקמן כא. דקריאת שמע דרבנן ויעוי' בנחל"ד שרצה לפרש כן דברי הסמ"ג שלא פסק הברייתא להלכה). ו'בראש יוסף' יישב לפי"ד רבינו יונה דאפי' בדיעבד אינו קורא אחר חצות. וזה הסייג לדבריהם דעל הדין תורה היה די ל...
על ידי יואל נהרי
08 ינואר 2020, 01:21
עבור לפורום
עבור לנושא

'יתלה בביטול תורה' (ברכות ה)

ברכות (ה,א): 'אמר רבא ואיתימא רב חסדא: אם רואה אדם שיסורין באין עליו - יפשפש במעשיו, שנאמר נחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה עד ה'. פשפש ולא מצא - יתלה בבטול תורה, שנאמר: אשרי הגבר אשר תיסרנו י-ה ומתורתך תלמדנו וכו'. צריך להבין, למה ביטול תורה לא נכלל ב'פשפש ולא מצא', הרי לכאו' גם ת"ת היא אחת מהמצוות שעל...
על ידי כלפי ליא
08 ינואר 2020, 09:38
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: 'יתלה בביטול תורה' (ברכות ה)

יש על זה כידוע בספה"ק נפה"ח ש"ד דברים יסודיים וזשרז"ל (ברכות ה' א') אם רואה אדם שיסורים באים עליו. יפשפש במעשיו פשפש ולא מצא יתלה בביטול תורה. ולכאורה יפלא כיון שיש בידו עון ביטול תורה ח"ו הלא אין לך מצא יותר מזה ואיך אמר ולא מצא. אמנם כבר נזהר רש"י ז"ל מזה במה שפירש שם שלא מצא עון שיהיו ראוין היסור...
על ידי HaimL
08 ינואר 2020, 19:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכות דף ה: בקושית התוס' על רש"י בעניין אם מותר ללמוד לפני התפילה

אפשר למצוא כמה יישובים דחוקים, בדרך אפשר, לדברי רש"י.

האחד, אולי רב היה בדין של תורתו אומנותו, שפטור מתפילה.
השני, שרב היה לומד מקמי דמטא זמן ק"ש, וממילא גם מקמי דמטא זמן תפילה, אבל אולי אבא בנימין היה עומד ממיטתו עם הנץ החמה, דמטא כבר זמנייהו.
על ידי יואל נהרי
08 ינואר 2020, 19:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: 'יתלה בביטול תורה' (ברכות ה)

אתה צודק, התכוונתי בעיקר ללשון 'יתלה' בשונה מלשון 'יפשפש' כפי שאתה שאלת, וכמדומה שלדבריי זה מובן הרבה יותר כפי שפירשתי. ובכ"א עיקר הסתמכותי כפי שכבר חזרתי כ"פ היא על לשון רש"י שנראה בבירור שאין מדובר מצד העבירה אלא שיסורין הן חלק ממה שמביאין אותו לתלמוד תורה. ועוד, שפשטות לשון 'ולא מצא' [קמא] הוא שא...
על ידי יואל נהרי
08 ינואר 2020, 20:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: 'יתלה בביטול תורה' (ברכות ה)

ayedavid כתב:
08 ינואר 2020, 20:29
אני לא מבין מה קשה ב'לא מצא' קמא?
הוספתי את זה בהודעה האחרונה [בעריכה], שפשטות לשון 'לא מצא' הוא לא שלא הצליח למצוא, אלא שאכן אין פגם במעשיו, כך נראה לי. הוספתי שאפשר להתווכח ע"ז אבל זה הפשטות.
 
על ידי אסף
08 ינואר 2020, 22:55
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תרבות מערב

כנראה שיש תפיסה מסוימת בתוך הציבור הסוברת ששכל התורה וההיגיון התורני אינם חופפים לחשיבה האנושית. אך כלל ישראל חי לפי המציאות האמיתית המצטיירת מתוך התורה הקדושה, והיא כוללת את כל החכמות וההבנות הקיימות. מי שאינו תופס אותן אות היא שהוא חי ברמה הנמוכה של האנושיות שרואה רק את המציאות הפיזית המוחשת ולפיה...
על ידי יושב אוהלים
09 ינואר 2020, 13:07
עבור לפורום
עבור לנושא

ברכות דף ו: כל המשמח חתן וכלה...

בגמ' דף ו: א''ר חלבו אמר רב הונא כל הנהנה מסעודת חתן ואינו משמחו עובר בחמשה קולות שנאמר {ירמיה לג-יא} קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה... ואם משמחו מה שכרו אמר רבי יהושע בן לוי זוכה לתורה שנתנה בחמשה קולות  שנאמר {שמות יט-טז} ויהי ביום השלישי בהיות הבקר ויהי קולות וברקים וענן כבד על ההר וקול שופר...
על ידי יעקב שלם
10 ינואר 2020, 00:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

אני לא מכיר את כל הבלה בלה שעלה פה באשכול ולצערי איני מכיר (עדין) את הבית מדרש הנ"ל אבל אני מוכרח לשתף פגשתי היום בחור נוסף מישיבה חשובה! עם סמארטפון שאיבד טעם בישיבה ואולי גם בדת ואני אומר הלואי שהיה תופס אותו בית מדרש הגר"א... הבעש"ט ...המהר"ם מרוטנבורג..... שאגת אריה . משיבת נפש או כל משהו אחר שי...
על ידי חזק וברוך
10 ינואר 2020, 11:21
עבור לפורום
עבור לנושא

ברכות ז. - מדוע רחמים לעולם בלשון רבים?

ברכות ז.
יה''ר מלפניך שיכבשו רחמיך את כעסך

מדוע מידת רחמים לעולם משמשת בלשון רבים, בניגוד לשאר המידות, כגון אהבה, שנאה, כעס וכיו"ב?

על ידי יושב אוהלים
10 ינואר 2020, 13:47
עבור לפורום
עבור לנושא

ברכות דף ז כמה הערות והארות

ברכות דף ז. - כמה הערות א - בגמ'  יה''ר מלפני שיכבשו רחמי את כעסי ויגולו רחמי על מדותי ואתנהג עם בני במדת רחמים ואכנס להם לפנים משורת הדין - לכאורה מידותיו של הקב"ה י"ג הם מידת הרחמים, אז מה הכוונה ויגולו רחמי על מידותי, ומה ההמשך ואתנהג עם בני במידת הרחמים. וי"ל שכל המידות הם מידות של רחמים, אבל מ...
על ידי בבא קמא
10 ינואר 2020, 15:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: נדה נט: סוגיית דם במי רגליים

ובעניותי לא זכיתי להבין דבריו, שכאן יקשה ביותר, שאף הספק שני - אם הוא מן האיש או מן האיש - גם עליו יש הכרעה ודאית, ואם יהא ספק אחד כגון שהאשה אינה עושה צרכיה רק עומדת על הספל והאיש עושה צרכיו, ויש לנו ספק אם הוא דם נדה מן האשה או שבא ממי רגליים של האיש, אף בזה ודאי יטמא ר"מ ובתורת ודאי משום חזקת דמ...
על ידי אוריאל
13 ינואר 2020, 01:05
עבור לפורום
עבור לנושא

ברכות ח: הקורא ק"ש בלא להניח תפילין כאילו מעיד עדות שקר בעצמו

ברכות ח: לעולם ליליא הוא.  הקשו תוס' דאם כן לימא רבותא שפעמים יש שאדם קורא לאחר שיעלה עמוד השחר שני פעמים ויוצא בו משום שחרית ומשום ערבית, ותירצו דהכי קאמר, לעולם ליליא הוא בשאר מצוות דבעינן בהו יום כמו תפילין וציצית, אבל גבי ק"ש לא הואיל ואיכא אינשי דקיימי בההיא שעתא לאו זמן שכיבה הוא [והיינו דבאמ...
על ידי חזק וברוך
16 ינואר 2020, 17:37
עבור לפורום
עבור לנושא

ברכות יג. מלחמת גוג ומגוג משולה לנחש

ברכות יג, א וכן הוא אומר: אל תזכרו ראשונות וקדמוניות אל תתבוננו, אל תזכרו ראשונות - זה שעבוד מלכיות, וקדמוניות אל תתבוננו - זו יציאת מצרים, הנני עשה חדשה עתה תצמח - תני רב יוסף: זו מלחמת גוג ומגוג. משל, למה הדבר דומה - לאדם שהיה מהלך בדרך ופגע בו זאב וניצל ממנו, והיה מספר והולך מעשה זאב; פגע בו ארי ...
על ידי יושב אוהלים
16 ינואר 2020, 20:19
עבור לפורום
עבור לנושא

ברכות דף יג. כמה הערות והארות

א -  בגמ' יג. וכן הוא אומר {ישעיה מג-יח} אל תזכרו ראשונות וקדמוניות אל תתבוננו, אל תזכרו ראשונות זה שעבוד מלכיות, וקדמוניות אל תתבוננו זו יציאת מצרים: משמע מזה ששיעבוד מלכיות לא יזכרו בימות המשיח. וצ"ע ממה דאיתא לעיל יב ע"ב לענין זה גופא של הזכרה בימות המשיח, "א שתעקר יציאת מצרים ממקומה אלא שתהא שע...
על ידי חזק וברוך
16 ינואר 2020, 20:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכות יב: האם מותר לדרוש דרשות באופן החורג מהמקובל?

העיר לי מישהו, שבזה מובן מדוע נאמרה כל מסכת עדיות בו ביום, והוא פלא, מדוע הושפע שפע רב דווקא לאותו היום.
אלא באמת התנאים חשבו על דרשותיהם הרבה לפני כן, אך כל עוד ששימש ר"ג בנשיאות, ליבא לפומא לא גליא, וכאשר נתמנה ר"א בן עזריה אמרו כולם באותו היום בבית המדרש את מה שהיה טמון בליבם עידן ועידנים.
על ידי מלמד להועיל
16 ינואר 2020, 20:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכות דף יג. כמה הערות והארות

ב - במתני' באמצע שואל מפני היראה ומשיב דברי ר' מאיר ר' יהודה אומר באמצע שואל מפני היראה ומשיב מפני הכבוד וברש"י מפני היראה. אדם שהוא ירא מפניו שלא יהרגהו: צ"ע מה החידוש שיכול להפסיק משום פיקוח נפש? ןאין לפרש דקמ"ל דאסור להפסיק בשום עניין ואופן אלא א"כ הוא פיקוח נפש ממש, דלא מצינו בשום מקום אחר שהמש...
על ידי יושב אוהלים
16 ינואר 2020, 20:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ברכות דף יג. כמה הערות והארות

ב - במתני' באמצע שואל מפני היראה ומשיב דברי ר' מאיר ר' יהודה אומר באמצע שואל מפני היראה ומשיב מפני הכבוד וברש"י מפני היראה. אדם שהוא ירא מפניו שלא יהרגהו: צ"ע מה החידוש שיכול להפסיק משום פיקוח נפש? ןאין לפרש דקמ"ל דאסור להפסיק בשום עניין ואופן אלא א"כ הוא פיקוח נפש ממש, דלא מצינו בשום מקום אחר שהמש...
על ידי אסף
16 ינואר 2020, 21:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אודות "בית מדרש הגר"א"

יש לקחת בחשבון כי הדיון אצלינו בסוגיות שכאלו הוא בבחינת "שימוש באוצר מילים קטן"... אצלינו יש או סופרלטיבים כמו חובה ומצווה והצלת כל התורה כולה בהתרגשות אדירה בראשות מרנן ורבנו גדולי הדור רשכבה"ג (כשהכוונה רבנים של קבוצה מאד מצומצמת ביהדות שהיא תמיד כמובן הקבוצה שלי... לחילופין אפשר לגרוס קדושת נשיא...
על ידי שלומי טויסיג
16 ינואר 2020, 22:13
עבור לפורום
עבור לנושא

גילוח העורף בתער

הנה ראיתי בכתב עת קול התורה (גליון סו שנת תשס"ט עמודים ש – שה) [1] שהובא שם להעיר על מעשה גילוח בתער שעושים היום לאחר גילוח הראש נהוג שהמספר מגלח אחורי ראשו בתער כדי להשות וליפות השערות שם, ונקרא בעולם 'פס' מאחורה [בעורף]. ובזה בודאי שאין איסור תער מצד גילוח הזקן, דלכ"ע אין זה מקום זקן. אכן נראה דל...