החיפוש הניב 48 תוצאות

חזור

על ידי י'שי
30 ינואר 2019, 23:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי חידה 89 - של הרה"ח ר' משה נפתלי

חידה בשם ר' משה נפתלי (נמחק בגלל העברת השרת): בפרשת העגל נאמר 'וָאַשְׁלִךְ אֶת עֲפָרוֹ אֶל הַנַּחַל הַיֹּרֵד מִן הָהָר" (פרשת עקב). תעלומה! הלוא המדבר ארץ ציה וצמא הוא, וכיצד מגיח לו נחל על הר סיני? תא חזי, בההיא שעתא דתבר משה הלוחות, דכתיב (שמות לב יט) וישבר אותם תחת ההר, צף אוקיינוס מאתריה, וסליק...
על ידי י'שי
06 אוגוסט 2019, 10:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: על מה בדיוק ממעטין בשמחה? 5 אפשרויות עם הבדלים משמעותיים מאוד ביניהם.

בן של רב כתב:
02 אוגוסט 2019, 02:28
יש לנו כעת 9 ימים שאסור לשמוח.
אסור לשמוח?????????????
היכן כתוב כך??????
כתוב ממעטין בשמחה.
ויש לכך כללים איך למעט ואף להיות מיצר ודואג וכו'\
אבל אסור לשמוח???????????
על ידי י'שי
06 אוגוסט 2019, 15:14
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: על מה בדיוק ממעטין בשמחה? 5 אפשרויות עם הבדלים משמעותיים מאוד ביניהם.

בתשעה באב היו 5 אסונות כמבואר בסוף מסכת תענית. 1. ביהמ"ק הראשון נחרב. זה אומר שאנו מצטערים על העדר השלמות כיום בכל עניני ג' עברות כי הם הם שורש החורבן ובגללם איננו יכולים לבנות עדיין. ואף שמאז חזרו לבית שני - זה לא זה כידוע שלא היתה שכינה וכו'. נשתדל מאד לעזור לך 1 כבר לא אקטואלי להיום ב"ה זכינו ומ...
על ידי י'שי
16 ספטמבר 2019, 08:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כל אחד יכול ללבוש בגד עליון לבן בשב"ק!

סענדער כתב:
11 ספטמבר 2019, 15:16
יש עוד מישהו שהולך עם בגדים לבנים בשבת
הוא גם הולך עם טלית כל הזמן.
וד"ל...
דרך אגב לפי תמונתך סענדער הינך הולך במשך כל השבוע עם בגדי לבן
 
על ידי י'שי
16 ספטמבר 2019, 08:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דברים שנמנעים לעשותם עקב יוהרה

לילך עם בגדי לבן בשב"ק
על ידי י'שי
27 אוקטובר 2019, 10:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עצה טובה לכוונה בתפילה ע"פ רבינו נחל נובע מקור חכמה

בספה"ק תניא כבר האריך בנושא זה וז"ל: פרק כ"ו: אך העצבות ממילי דשמיא צריך לשית עצות בנפשו לפטר ממנה אין צריך לומר בשעת עבודה שצריך לעבוד ה' בשמחה ובטוב לבב אלא אפילו מי שהוא בעל עסקים ודרך ארץ אם נופל לו עצב ודאגה ממילי דשמיא בשעת עסקיו בידוע שהוא תחבולת היצר כדי להפילו אח"כ בתאוות ח"ו כנודע שאל"כ מא...
על ידי י'שי
27 אוקטובר 2019, 10:48
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ראשון לחשבון עוונות

בעלי הדרוש אומרים: בראש השנה ויום כפור עושים תשובה מיראה, מפחד יום הדין והחתימה לכל השנה, ואז הזדונות נעשות כשגגות. ואין אנחנו רוצים גם שגגות, ומתפללים ותשליך במצולות ים כל חטאתינו. אבל בסוכות אנחנו עושים תשובה מאהבה, מתוך שמחה וריקודים, ואז הזדונות נעשות כזכויות. ואנחנו רוצים הרבה זכויות. ולכן מתח...
על ידי י'שי
27 אוקטובר 2019, 11:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עצה טובה לכוונה בתפילה ע"פ רבינו נחל נובע מקור חכמה

ציטוט מאגרת הקודש לבעל התניא - אגרת א' וז"ל: ולזאת אותה אבקש ממבקשי ה' יבינו וישכילו יחדיו ולהיות לזכרון בין עיניהם כל מה שכתבתי אליהם אשתקד בכלל. ובפרט מענין כוונת התפלה מעומקא דלבא יום יום ידרשון ה' בכל לבם ובכל נפשם ונפשם תשתפך כמים נוכח פני ה' וכמארז"ל בספרי עד מיצוי הנפש כו': ועתה הפעם הנני יוס...
על ידי י'שי
28 אוקטובר 2019, 08:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מושך בערלתו מה המקור וגדר איסור זה

עיי' בבית הלוי (שמות א א) ואביא חלק מדבריו ולהבנת העניין עיי' בספרו את כל המאמר ותמצא נחת: וז"ל: והנה ישראל לא עשו בזה אז שום איסור, ועיין במס' יבמות (דף ע"ב) דאמרינן דבר תורה משוך אוכל בתרומה ורק מדרבנן אסור משום דנראה כערל, ובודאי דגם לענין קיום המצוה אין במשוך רק איסור דרבנן, דהרי מקשה הגמרא שם מ...
על ידי י'שי
28 אוקטובר 2019, 11:24
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בשר בחלב לתינוקות

צריך לדעת שטעם ההמתנה נחלקו הרמב"ם ורש"י - ד' רש"י משום השומן שנבדק (חולין ק"ה.) והרמב"ם סו' משום שנשאר בין השיניים (מאכל"א פ"ט הכ"ח). עכ"פ בוודאי נראה לו' שתינוק בן שנה וחצי שבקושי יש לו שיניים יש להקל ואי"צ להמתין וסגי בוודאי בהמתנה של שעה כד' הרמ"א, וי"ל דפחות מזה גם מותר. א - לא כ"כ נראה שאם יש...
על ידי י'שי
28 אוקטובר 2019, 11:33
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בשר בחלב לתינוקות

ולא עוד אלא עיי בפמ"ג והביאו הפתחי תשובה (יו"ד סי' פט סעי' א) שאף כשאין את ב' החששות (כגון לועס לתינוק תבשיל שיש בו שומן) צריך להמתין משום לא פלוג ולא לפרוץ גדר ואף שזה לגדול אבל שם אין את ב' החששות וכאן יש עדיין חשש השני שנקטינן כשניהם לחומרא עיי"ש ועוד שרצית להקל רק מצד בשר שבין השיניים וזה לכאורה...
על ידי י'שי
29 אוקטובר 2019, 08:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טעויות של גננות - מתי נבראו המים?

וזה לשון האוה"ח הק' (בראשית א א): א) נפתחו השמים ואראה מראות אלהים בורא קצות הארץ, ואתבונן במה שהורשיתי להתבונן בפתח דברי קודש, והעירותי ממזרחה של תורה, אומרו "בראשית" ששיעור התיבה היא סמוכה כמו שתאמר ראשית דבר, וכאן חסר הנסמך לה, ומי כאלהינו יודע דבר, הלא ממנו מוצא הדבר:  ב) אומרו בתחילת סדר הבריא...
על ידי י'שי
29 אוקטובר 2019, 17:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עצה טובה לכוונה בתפילה ע"פ רבינו נחל נובע מקור חכמה

גם אם אמר זאת הרה"ק עדיין היו וישנם עוד צדיקים בכל הדורות ומכל העדות והחוגים שיש להם עוד דרכים בעבודת ה'. ודבר זה פשוט וברור לכל בר דעת ולכל מאמין בהקב"ה ובאמונת צדיקים ויודע ומבין שלקב"ה לא היה צדיק אחד בלבד מיום שנברא העולם ועד לימות המשיח ואולי אף לאחר מכן. וממילא אף אם חסידי הרה"ק אוחזים בדרכו א...
על ידי י'שי
29 אוקטובר 2019, 17:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עצה טובה לכוונה בתפילה ע"פ רבינו נחל נובע מקור חכמה

וכן באמת לא תמיד אפשר להבין דבריו הקדושים ממילא חסידיו ידבקו במאמריו ובדרכו אף בדברים אלו ושאר העולם אינו מחוייב לכך כיון ששוב אחזור ואומר היו וישנם לקב"ה עוד צדיקים ועוד דרכים. וכבר ציטטתי בשם א' הצדיקים מה שאמר על כך. (וראוי לציין כי יש הרבה דברים הנאמרים בציבור בשמו המובאים מעוד ספרים מספרי תלמיד...
על ידי י'שי
30 אוקטובר 2019, 11:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: וקונה הכל. באיזה קנין הוא קונה? והאם כל בעלות שבעולם היא רק שעבוד שני?

בראשית יד: 'קונה שמים וארץ' רש"י: 'קונה שמים וארץ - כמו (תהלים קמו) עושה שמים וארץ ע"י עשייתן קנאן להיות שלו' רד"ק: 'קונה, אינו לשון קונה מאחר, אלא הרי הוא כאילו אמר עושה או ממציא, וכן קניתי איש (לעיל ד, א) כמו שפרשתי' רמב"ן: 'קונה שמים וארץ כתב רש"י קונה כמו עושה, על ידי עשייתו קנאן להיות לו ואלה ש...
על ידי י'שי
30 אוקטובר 2019, 17:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עצות לכוונה בתפילה

זה לשון השל"ה הק' במס' תמיד (דרך חיים תוכחות מוסר אות ג') עוד יעשה אדם המצאה שיכריח את עצמו לבוא לידי כונה בכל תיבה ותיבה, יעשה מוסכם כשיזכיר את השם שיזכרנו באימה וביראה וברתת וזיע, ויכוין אל קריאתו ואל כתיבתו כמו שכתב הטור סימן ה'. וירעדו כל אבריו, כמו שכתב הרוקח וזה לשונו, ויזהר כשמברך הברכות, את ...
על ידי י'שי
30 אוקטובר 2019, 22:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עצות לכוונה בתפילה

אלא יעצור כל שניים שלושה תיבות כמדומני שזה דרגה גבוהה אצל פשוטי עם כמוני העצירות של העגלה רק גורמות שכל החתולים יקפצו עליה אינני זוכר כעת כרגע היכן בדיוק כתב זאת ולכן אינני רוצה לומר פרטים שאינם מדוייקים אבל למיטב זכרוני הוא לא כתב שהעצירה תהיה בשביל לכוין, אלא לנשימה בין התיבות וממילא יכוין. ואם כ...
על ידי י'שי
31 אוקטובר 2019, 12:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עצות לכוונה בתפילה

דרך אגב להרוצה להתחזק בעניין הכוונה בתפילה שווה לעבור על עמוד התפילה במס' תמיד בספר השל"ה הק'.
גם בחלק נר מצווה וגם בחלק דרך חיים תוכחות מוסר.
על ידי י'שי
03 נובמבר 2019, 08:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם כל פעם שיש קשת זה סימן שהיה אמור להיות מבול

שמעתי פעם שזה רק סימן אם הקשת לא מסיבות טבעיות (שמש וגשם) וכן משמע בספורנו יש על כך ביערות דבש אינני זוכר כעת היכן ומה הוא אומר. כעת מצאתיו וזה לשונו ביערות דבש ח"א דרוש יב וזה לשונו: והנה אמרו בגמרא דכתובות פרק המדיר [דף ע"ז ע"ב] כשמת ריב"ל שאל ליה רשב"י נראתה קשת בימיך, א"ל הן, א"ל א"כ לאו את בר ...
על ידי י'שי
04 נובמבר 2019, 13:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פלאפון כשר מחיר היושר

אולי תפרט קצת את מה שכן אפשר לפרסם? תודה. אני יודע על מישהו שכבר היה לו זכיון מטעם הועדה להביא מכשירים, ופתאום הפסיקו להכשיר לו את המכשירים כי הוא התחיל להביא מכשירים טובים במחירים שפויים, ואמרו לו אתה תשבור את השוק עם מחירים כאלו. זה רק דוגמא ודבר שלא כ"כ נורא לפרסם. למה שאאמין לך ולא לרבנים? לאיז...
על ידי י'שי
14 נובמבר 2019, 09:20
עבור לפורום
עבור לנושא

מה ההבדל בין ותק המשתמשים

מה ההבדל בין משתמש חדש, משתמש רשום ומשתמש ותיק?
השאלה גם מה מספר ההודעות שבהם נוצר הותק.
וגם מה ההבדל הטכני ביניהם או שרק הבדל בשם בלבד.
והאם יש עוד דרגה?
על ידי י'שי
17 נובמבר 2019, 12:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סמלים

תיובתא כתב:
17 נובמבר 2019, 12:35
י'שי כתב:
17 נובמבר 2019, 12:12
חלק א׳ ממעל כתב:
17 נובמבר 2019, 11:16


לראות עיני זה כן נכון
אכן גם אני שמתי לב שזה כך.
אני פתחתי את האשכול הזה:
viewtopic.php?f=24&t=7423
ואיני רואה כך.


אכן באשכול שפתחת אין סמל זה רק באשכול שמישהו אחר פתח ואתה השתתפת בו
על ידי י'שי
17 נובמבר 2019, 17:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קריעה בראיית כותל המערבי

יצחק כתב:
17 נובמבר 2019, 13:47

משל לילד שבוכה שהוא רוצה סוכריה והאבא אומר לו תתאמץ תביא כסא תעלה על השולחן תפתח את הארון ותקח לך, אבל הילד מתעצל הוא רוצה שהאבא יביא לו בעצמו, האם מתאים לבכות? צריך להגיד תודה על מה שיש ולנסות לעשות בעצמך!
אבל כשהאבא אומר לילד 'לא לקחת לבד מהארון, כשצריך אני יביא לך סוכריה'.....
על ידי י'שי
18 נובמבר 2019, 08:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: קריעה בראיית כותל המערבי

אשמח אם התגובות באשכול זה יחזרו להיות ענייניות למה רבים אינם מקפידים על קריעה בראיית הכותל,
ולא ישמש אשכול זה כאשכולות רבים ואחרים לתעמולה....
שלכך כבר פתחתם מספיק אשכולות. ואפילו יש אשכול נפרד רק לשיר זה ודי בכך.
על ידי י'שי
18 נובמבר 2019, 12:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: סמלים

שים לב בצילום שאני פתחתי את האשכול ומופיע בו הכוכב האדום הקטן. הסמלים שניתן לבחור זה סתם כדי להמחיש את ענין האשכול, לדוגמא ענן מראה על סגנון של אשכול על מחשבות, אש יכול לסמל משהו בוער או אקטואלי וכו'. תן לי בבקשה דוגמא לאשכול שפתחת ולא מופיע בו כוכב אדום קטן. סליחה, כבר הבנתי את העניין. כשאתה רואה ...
על ידי י'שי
19 נובמבר 2019, 09:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: החטא הגדול עליו ראוי לתקן בה"ב גם בזמן הזה (או בעיקר בזמן הזה)

נו, אז קדימה, מילא אנחנו ורוב רובם ככולם של היהודים היראים והשלמים שנעבעך בטעות הם חיים ומקוננים על חורבן הבית בלא לעשות לכך כלום ולשיטתכם ימשיכו לקונן ולקונן עד מלאת ימי העולם הזה, אבל אתם שיש לכם משנה סדורה לטענתכם וחיים באמת ודי בעשרה אנשים כפי שכתבתם אם כן חטאכם גדול עד למאוד, שהרי לכם הקב"ה חנן...
על ידי י'שי
20 נובמבר 2019, 13:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הלכות לא כ"כ ידועות שנכשלים בהם לרוב

חגי פאהן כתב:
20 נובמבר 2019, 11:05
כתב ר' חיים קניבסקי שליט"א ב'ארחות יושר' ערך תפילה, שצריך להניח שתי ידיו על החזה בעת תפילת עמידה.

וכבר קדמוהו בטור ובשו"ע ובמשנ"ב סי' צה.
על ידי י'שי
21 נובמבר 2019, 08:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תשוקה לתאוות הגוף - לא סיבה לדאגה אלא להיפך

יש אימרה מהמגיד ממעזריטש אינני זוכר בדיוק פרטיה, אבל הרעיון הוא על הנאמר 'בראתי יצר הרע בראתי לו תורה תבלין' וכי התורה תבלין הוא ליצה"ר והלא התבלין בא למתק התבשיל כלומר שהתבשיל העיקר והתבלין הטפל, ופירש עפ"י הנאמר כי כשביטלו יצרא דעריות אפי' ביעתא בת יומא לא אישתכח, שפירש כי ביעתא מל' תפילה (שיש ב' ...
על ידי י'שי
25 נובמבר 2019, 10:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: בזבוז זמן - או ידיעת חדשות ?

דרך אגב יש לקו זה מספרים רבים שיש בהם עדכונים לא רק בעת חירום, חלקם שוב נחסמו לאחרונה, ועדיין יש מספרים שאינם חסומים, לי ידוע על אחד מהם.
אלא שאינני יודע אם אכתוב זאת כאן אם אין כאן נציגים של 'ועדת הרבנים לעניני חסימות התקשורת' ואז יום למחרת יחסם גם מספר זה.
על ידי י'שי
26 נובמבר 2019, 10:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם כל סעודה הופכת להיות סעודת מצוה בשירות ותשבחות

המשנה ברורה שם הביא בשם הפוסקים שזה רק בצירוף זה שבלא"V יש קצת מצווה וזה לשונו :

'ואז הוי סעודת מצוה - ר"ל בצרוף זה וכ"פ הרש"ל והב"ח כהיש אומרים וכתב הרש"ל (י) שכל שעושה כדי ליתן שבח למקום או לפרסם הנס או המצוה הכל סעודת מצוה'