החיפוש הניב 357 תוצאות

חזור

על ידי רוצה לדעת
10 אוקטובר 2018, 10:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איך היה מקום לכל החיות בתיבת נח

בדרשות אבן שועיב בפרשה כאן כ': ויש בענין התיבה והשיעורים שלה ענין כי לא באו במקרה, כי אלו השיעורים אפילו שהם גדולים לא יספיקו כי הפיל והראם לא יכילו בה. וכמה בהמות ועופות וכמו שאמרי' בפרקי רבי אליעזר מאה וחמישים מיני עופות טמאים יש במזרח וכלם מין איה הם ולטהורים אין מספר, ועכ"פ יצטרך להכניס שם מכל מ...
על ידי רוצה לדעת
15 אוקטובר 2018, 21:40
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חיוב עשיית "ככל אשר יורוך" בבחירות מונציפליות

כמדו' שעיקר מה שעירבו את הגדולים בענין זה, [ואני מדבר על עיר חרדית לגמרי ממש] כי הוא מינוי על ה"ציבור", וכל מינוי על הציבור צריך שיהא "רצוי לציבור", כמו בוועד בית שצריך הסכמת כל הדיירים מי יחליט עבורם, כמו"כ בעיר גדולה, שיש הרבה שרוצים [משום מה...] להיות ממונים על הציבור, ומי יחליט מי בראש? בפרט שבד...
על ידי רוצה לדעת
16 אוקטובר 2018, 20:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דעת תורה ודעת תורה

אני מודיע בראש דברי שהשאלה היא הלכתית גרידא אני מבקש בכל לשון של בקשה לא לגרור את זה לפוליטקה אדם שמתגורר בעיר שחולקת את קולתיה בין דגל לאגודה והוא משתייך לקהילה הלטאית. אולם רבו (ת"ח שאותו הוא שואל בכל שאלה) חסידי ותומך במומעד שרץ מטעם אגודה. מצד אחד יש מודעות בשם גדולי ישראל לטאים וספרדים להצביע ...
על ידי רוצה לדעת
16 אוקטובר 2018, 23:54
עבור לפורום
עבור לנושא

פרשת לך לך, מדוע לא הלך אברהם מעצמו לא"י, הלא קיים כל המצוות קודם שנצטווה?

במדרש מבו' שחשש שמא יאמרו שעזב את אביו. הנני חושב להציע עוד ביאור, כי הנה מבו' במד"ר ריש ויקרא שמשה רבינו ע"ה לא נכנס למשכן קודם שנקרא במפורש על ידי הקב"ה, וע"ז אמרו שם שכל ת"ח שאין בו דיעה נבילה יפה הימנו. יתכן, ארץ ישראל שזה מקום השארת השכינה, והיא הארץ אשר "לפני ה'", אזי לבא לשם בלא קריאה מהקב"ה ...
על ידי רוצה לדעת
17 אוקטובר 2018, 21:44
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת לך לך, למה לליצים יש התנגדות מיוחדת לברית מילה

לץ אין פירושו אחד שאומר בדיחות לץ פרושו אחד שלא מייחס חשיבות לשום דבר בעל ערך ליצנות אחת דוחה מאה תוכחות פירוש שמבטל את ערך התוכחה על ידי שמרוקן הדבר מתוכנו ברית פירושו שמקבל על עצמו לעמוד בכל עת ובכל מצב תחת ה׳ ית׳ וזהו דבר המחייב מאד ליצני הדור לא היו מסוגלים לקבל את זה שאדם יכול להיות במצב של כפ...
על ידי רוצה לדעת
21 אוקטובר 2018, 00:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ספק מילת גר קטן

יש את הריטב"א הידוע בחולין בנטל ידיו ע"מ לאכול ונמלך דל"ה ברכה לבטלה,
וכמו"כ י"ל כאן שאף ונמלך אח"כ אי"ז ברכה לבטלה, כי בזמן הברכה היה זה גירות גמורה.
על ידי רוצה לדעת
23 אוקטובר 2018, 01:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה סיפור החסד של אברהם נזכר רק בפרשת וירא כאשר אברהם בן "מאה שנה"

כלומר המילה היא ביטול הגוף והתאוות כידוע, ו"לתאוה יבקש נפרד"
באופן שע"י המילה נעשה הוא ליותר "נותן" ע"י שפחות שייך לחומר.

נפלא מאוד, וייש"כ רב!
שמחתני!
על ידי רוצה לדעת
23 אוקטובר 2018, 14:48
עבור לפורום
עבור לנושא

פרשת וירא, הר סיני נתלש מהר המוריה, מקום העקידה

במד' שוח"ט [ס"ח, ט]: וסיני מהיכן בא, אמר ר' יוסי מהר המוריה נתלש כחלה מעיסה ממקום שנעקד יצחק אבינו, אמר הקב"ה הואיל ויצחק אביהם נעקד עליו נאה לבניו לקבל עליו את התורה, עיי"ש. וכן הובא בילקוט ראובני פר' יתרו. מבואר שהר סיני נתלש מהר המוריה ועליו קבלו ישראל את התורה. ויש לבאר עפי"ז הענין ששבועות כנגד ...
על ידי רוצה לדעת
23 אוקטובר 2018, 18:23
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איסור ההשתתפות בבחירות

מרן הקה"י העמיד הענין שהוא "קידוש ה'" שמכריז שרוצה שהכל יתנהל עפ"י דעת תורה,
היינו מלבד ההשתדלות התועלת המעשית שע"י נציגים אפשר לפעול הרבה בסור מרע ובעשה טוב,
יש בזה גם הכרזה שמשה אמת ותורתו אמת, שאנו רוצים שכל הענינים יתנהלו עפ"י התורה הק'!
על ידי רוצה לדעת
23 אוקטובר 2018, 19:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת וירא בשר וחלב

עי' בתורת חיים בב"מ דף פ"ו ע"א שהביא חז"ל שהמלאכים קטרגו על נתינת התורה וכן בחטא העגל אמרו שעכשיו התורה תחזור אליהם, והקב"ה סותם טענתם כי אכלו בשר בחלב אצל אברהם (והוא בפסיקתא רבתי סופכ"ה, ובמד' שוח"ט תהילים פיס' ח', ועיי"ש בפי' מהר"י כהן על השוח"ט שפירש בזה סמיכות הפסוקים "לא תבשל גדי וכו' כי על פי...
על ידי רוצה לדעת
25 אוקטובר 2018, 01:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שבועות כנגד יצחק. מדוע.

יש להוסיף עוד שהנה בשו"ת חתם סופר חלק א (אורח חיים) סימן ר"ח שהעיר במה שהעקידה קרויה ע"ש יצחק ולא על שם אברהם ובי' שאברהם שמע מפי הקב"ה בעצמו אך יצחק "האמין" לדברי אברהם ולכן מזכירים זכות יצחק, וסיים בזה"ל: בהא סלקינן יצחק מסר נפשו על דברי חכמים במה שהוא חוץ לשכל ולא הרהר אחרי חכמים, משו"ה ועקידת יצ...
על ידי רוצה לדעת
25 אוקטובר 2018, 01:37
עבור לפורום
עבור לנושא

היכול להתפלל על חבירו ואינו עושה כן, בשם "חמס" יכונה, וורט ממרנא ורבנא הרב שך זיע"א

שרה אמרה לאברהם חמסי עליך
והוא פלא, חמסן הוא הגוזל מחבירו דבר מה,
מה גזל כאן אברהם משרה,
וראיתי בשם מרן הרב שך זיע"א שרואים מכאן שהיכול להתפלל על חבירו ואינו עושה כן בשם "חמסן" יכונה.
כי מונע טובה מחבירו שהיה יכול להועיל לו בתפילתו!
על ידי רוצה לדעת
25 אוקטובר 2018, 20:32
עבור לפורום
עבור לנושא

פרשת וירא, מן בזכות ואקחה פת לחם, למה דוקא במן היה כל הטעמים

שמעתי מח"א הטעם שרק במן היה כל הטעמים שבעולם שרצו, כי הנה מבו' שבזכות ה"ואקחה פת לחם" זכו ישראל במדבר למן, כמבו' בב"מ דף פ"ו ע"א. והנה בגמ' בב"מ דף פ"ז ע"א איתא: כתיב ואקחה פת לחם וכתיב ואל הבקר רץ אברהם אמר רבי אלעזר מכאן שצדיקים אומרים מעט ועושים הרבה, עיי"ש. מבו' שאברהם דיבר על פת לחם אבל למעשה ה...
על ידי רוצה לדעת
29 אוקטובר 2018, 14:35
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איך אברהם רץ לאורחים

מי אמר שרץ באופן שסיכן עצמו,
אולי הכוונה שרץ באופן שלא סיכן עצמו,
והשבח עליו שעשה זה בזריזות עד כמה שאפשר, ולא חשב על מנוחה כעת,
כמובן שאם יש מקור שרץ עד שסיכן עצמו-אשמח לידע.
על ידי רוצה לדעת
29 אוקטובר 2018, 14:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה הקשר בין בריתו של אברהם לעקידת יצחק

ביעב"ץ במגדל עז שכתב בביאור הברכה "אשר קידש ידיד מבטן וז"ל: וי"מ ידיד זה יצחק שנתקדש מבטן וכו' כי בזה חנך אותו למסור נפשו על קדושת ה' במה שהרגילהו מילדותו לשפוך דמו באר בארביו ראש הגויה זה נעשה קנין בנפשו ונקל עוד בעיניו למסור כל גופו לשחיטה ולשריפת אש כמו שעשה אח"ז בגדלותו בעקידה, עכ"ל. וכן בעוללות...
על ידי רוצה לדעת
02 נובמבר 2018, 11:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מחפש מקור ש:התפילות עולות דרך מערכת המכפלה (פ' חיי שרה)

יש סיפור ששמעתי מאת הרב הרטמאן (מחבר ספרים על המהר"ל). הוא סיפר שראה שהמהר"ל כותב שהתפילות עולות דרך מערת המכפלה ולא מצא לזה מקור, לכן הלך לשאול את הרב חיים קנייבסקי. הוא מצא אותו ברחוב ושאל איפה כתוב את זה. הרב עצר שניה והתחיל להגיד לעצמו: בבלי... לא ירושלמי... לא מדרש רבה... לא זוהר... לא תיקוני ...
על ידי רוצה לדעת
02 נובמבר 2018, 13:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אין ארור מתדבק בברוך

מכל מלמדי השכלתי כתב:
דרומאי כתב:
מכל מלמדי השכלתי כתב: ונאים הדברים וכפי שראינו בשבוע זה בכמה מקומות. ואכמ"ל
????????
אינני מעוניין להכנס לפוליטיקה.
אז למה לכתוב רמזים, הגורמים לצאת מלימוד התורה הק', אשר מטרת בית המדרש דידן להגדיל תורה ולהאדירה,
ולמה למה למה???, נא ימחוק כל מה שמריח פוליטקה אשר אין מקומה כאן,
וכבר הורנו "ויחזור לתלמודו"!
על ידי רוצה לדעת
03 נובמבר 2018, 23:01
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מחפש מקור ש:התפילות עולות דרך מערכת המכפלה (פ' חיי שרה)

אגב, הנה כתי' "ויצא יצחק לשוח בשדה" ובפסחים פ"ח ע"א מבו' שהיה זה הר המוריה,
ואילו בזוה"ק [ב, ל"ט:] מבו' שהיה זה במערת המכפלה,
ולמבו' בספה"ק הנ"ל אין כאן סתירה,
כי התפילות עובורת דרך ביהמ"ק ודרך מערת המכפלה
ואכתי צ"ע.
על ידי רוצה לדעת
05 נובמבר 2018, 20:33
עבור לפורום
עבור לנושא

פרשת תולדות, למה הברכות נתנו ע"י הערמה - ידיעה נפלאה מס' החיים לאחי מהר"ל, ועוד ביאורים

הנה יש להבין למה הברכות נתנו ליעקב בדרך ערמה ולא בדרך ישרה, וגם באופן שיצחק לא היה בטוח אם זה יעקב או עשו. ומצאתי ידיעה נפלאה בס' החיים לאחי מהר"ל ואשתף את רבני בית המדרש בס' החיים לאחי המהר"ל בס' גאולה וישועה פ"ח שכ': והנה בכל יום עומד מדת הדין ומקטרג עלינו לאמר מה נשתנו אלו מאלו ולמה יזכו אלו לברכ...
על ידי רוצה לדעת
05 נובמבר 2018, 23:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אין מקרא יוצא מידי פשוטו בענין מציאותי

איני יודע רק אציין שבדברי הגמ' על יעקב שם הלשון "מקרא אני דורש" ביאר בפחד יצחק שיש עולם של "פשט" ושם יעקב מת, אך יש עולם של "דרש" ושם יעקב לא מת, ואעתיק חלק מלשונו פסח מאמר נ"ב: וכוונת דברי קדשו של המהר"ל כי מכיון דהסתכל באורייתא וברא עלמא ממילא כל השבעים פנים לתורה יש להם פנים מקבילות בעולמות, וכל ...
על ידי רוצה לדעת
09 נובמבר 2018, 01:05
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת תולדות, למה הברכות נתנו ע"י הערמה - ידיעה נפלאה מס' החיים לאחי מהר"ל

אם יש למשהו מה להגיב, להוסיף וכו' אשמח לידע. סלחו לי שאני מפריע לדיוני האתכפיא ואתהפכא אתגליא ואתכסיא וכו' רעיונו של רבי חיים אחי המהר"ל, יפה מאוד. אני חייב למצוא מה לדבר בשבת כדי לדחוף את הווארט הזה. אסיף לכבודו אם רוצה.. שזהו מה דאי' במד"ר (ס", כ"ב) ויגש וישק לו וירח את ריח בגדיו א"ר יוחנן אין לך...
על ידי רוצה לדעת
12 נובמבר 2018, 00:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת ויצא האם השמן אותו נסך יעקב הוא הוא הפך שמן אותו מצאו החשמונאים

צרור המור פר' ואתחנן עה"פ שמע ישראל וז"ל: ולכן נעשה נס בשמן זה, היא פך של שמן שהיתה חתומה בחותמו של כ"ג (שבת שם), וחותמו של כ"ג היא התורה, כאומרו תורת אמת היתה בפיהו (מלאכי ב, ו), ובשביל זה החותם נעשה נס בשמן התורה יותר מבשאר דברים, לפי שהיו הכהנים עוסקים בשמן התורה, עכ"ל. ובעוללות אפרים מאמר רפ"ח ו...
על ידי רוצה לדעת
12 נובמבר 2018, 19:01
עבור לפורום
עבור לנושא

פרשת ויצא, טוֹב תִּתִּי אֹתָהּ לָךְ מִתִּתִּי אֹתָהּ לְאִישׁ אַחֵר וכו', לבן שביקש לעקור את הכל רוצה חתן את יעקב אבינו??

שמעתי לפרש עפ"י מה ששאל הבית הלוי לבנו על מה שאיתא בפוסקים שאין לשדך ב' גויים שלא להרבות גויים בעולם, ושאל האם מותר לשדך עקר ועקרה, וא"ל הגר"ח שאסור כי עדיף שכ"א מהם ישא שראוי להוליד, וכך יתמעט גויים בעולם.... כמו"כ כאן לבן ידע שאם יעקב יתחתן עם משהו אחר הוא יחזירנו למוטב וכן לאה ורחל אם ינשאו לאנשי...
על ידי רוצה לדעת
12 נובמבר 2018, 23:23
עבור לפורום
עבור לנושא

פרשת ויצא, האבן שישב עליה משה במלחמה בעמלק היא האבן שעליה שכב יעקב

כ' המנות הלוי [לר' שלמה אלקבץ זיע"א בעל ה"לכה דודי"] בהקדמה לפירושו על מגילת אסתר שהאבן שישב עליה משה בעת המלחמה בעמלק [סו"פ בשלח] היא אותו אבן שעליה שכב יעקב. אשמח לידע אם ידוע למשהו מרבני בית המדרש מקור הדברים. והביאור נראה כי הנה מלחמת עמלק באה כאשר היו ישראל במחלקות וכאשר ביאר בכלי יקר בסו"פ בשל...
על ידי רוצה לדעת
12 נובמבר 2018, 23:32
עבור לפורום
עבור לנושא

פרשת ויצא, הסולם מרמז על הר סיני, ומשמעות הדברים בדרך דרוש

ויחלם והנה סלם מצב ארצה וראשו מגיע השמימה (כ"ח, י"ב) ובבעה"ט: סלם. בגימט' סיני שהראהו מעמד הר סיני, עכ"ל. והוא מהמד"ר כאן (ס"ח, י"ב) דאיתא: ויחלום והנה סולם זה סיני מוצב ארצה, ויתיצבו בתחתית ההר וראשו מגיע השמימה, וההר בוער באש עד לב השמים ד"א והנה סולם זה סיני אותיות דדין הוא אותיות דדין, עכ"ל. וכ"...
על ידי רוצה לדעת
15 נובמבר 2018, 19:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת חיי שרה, כמה השתתפו בלוית שרה אמנו ע"ה, ס' רבוא-הגר"א

כנתינתה כן נטילתה זה אחר מ"ת ומי אמר שהיו ס' ריבוא שם בשביל להשתתף בהלוויתה. והאם לא ידוע מה גודל השדה והמערה, ואותם ס' ריבוא מהכ"ת שכולם צריכים להיות סביב הקבר עצמו? בהגר"א המצוטט מפורש שהוא משום כנטילתה וכו', עי' היטב בלשונו. והספק דידי היה האם זה משום אשת חבר והיינו לכבוד אברהם, או משום שגם היא ...
על ידי רוצה לדעת
15 נובמבר 2018, 21:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה אירע היום?

יעי' בלוח שנה בינה לעיתים של הרב סופר מציין כמה פעמים מאורעות
וביותר יש לוח שנה של הרב גנוט [לא זוכר שמו] שמפרט הרבה
יש באוהצה"ח ספר בשם "דבר יום ביומו"
על ידי רוצה לדעת
15 נובמבר 2018, 23:19
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה אירע היום?

תקנו אותי ששם הלוח הוא
עתים לבינה
על ידי רוצה לדעת
18 נובמבר 2018, 00:47
עבור לפורום
עבור לנושא

אשכול "שיחו בכל נפלאותיו", סיפורי השגחה פרטית

אשכול חדש לפרסם השגחה פרטית - שיחו בכל נפלאותיו.
מי שחש איזה השגחה פרטית יפרסם זה כאן, ויתקיים בזה "שיחו בכל נפלאותיו"
לחיזוק האמונה בה' והשגחתו על עמו ישראל בהשגחה פרטית.
על ידי רוצה לדעת
18 נובמבר 2018, 07:32
עבור לפורום
עבור לנושא

תפילה על רוחניות מתקבלת, קבלתי ע"ע לפרסם!

ראיתי באיזה מקום שא' כתב כך: הייתי זקוק לישועה גדולה באיזה ענין רוחני להתעלות בלימוד התורה הק', התפללתי כמה פעמים ממש מעומק הלב, וקבלתי על עצמי שבאם אוושע אפרסם ברבים שבזכות תפילות אפשר להשיג מעלות גדולות ברוחניות, וכידוע מדברי הקדמונים שתפילה על רוחניות תמיד מתקבלת. [וז"ל הספר חסידים סי' קל"א: אם ש...