החיפוש הניב 239 תוצאות

חזור

על ידי יהודה1
06 נובמבר 2018, 21:13
עבור לפורום
עבור לנושא

מה סבר חזקיהו (ברכות י.)

בימים ההם חלה חזקיהו למות ויבא אליו ישעיהו בן אמוץ הנביא ויאמר אליו כה אמר ה' (צבאות) צו לביתך כי מת אתה ולא תחיה וגו' מאי כי מת אתה ולא תחיה מת אתה בעולם הזה ולא תחיה לעולם הבא אמר ליה מאי כולי האי אמר ליה משום דלא עסקת בפריה ורביה א"ל משום דחזאי לי ברוח הקדש דנפקי מינאי בנין דלא מעלו א"ל בהדי כבש...
על ידי יהודה1
07 נובמבר 2018, 08:58
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה סבר חזקיהו (ברכות י.)

יוסף יוסף כתב: עצור!
למה ????
מה הוא עשה לך?
הוא כתב שאלה נפלאה, במקום לעצור אותו תחשוב על תשובה ותענה.
אולי גם באשולות שלך נרשום לך - עצור!
לא צריך להתקיף. זו צורת דיבור לומר שמכאן ועד ההחלטה הבאה יש טעות בדרך
על ידי יהודה1
07 נובמבר 2018, 09:06
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: דעת החזון אי"ש על פקפוקים למיניהם

בענין זה יש לי תמיהה מזה זמן רב על מהלך החזו"א בזה, שהרי את דברי הראשונים מחשיב עד למאד עד כדי שמתרעם על מי שמעיז לנטות מדבריהם מסיבות שונות או אפילו אם מטיל בהם ספק וכנ"ל, ואילו על דברי האחרונים מהבית יוסף והלאה אין לחזו"א מניעה כלל לחלוק לחלוטין אף לדינא ובהרבה מהמקרים אינו מתייחס לדבריהם כלל. ות...
על ידי יהודה1
07 נובמבר 2018, 13:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רב אחא לחומרא ורבינא לקולא??????????

באמת זה צריך ביאור ושמעתי פעם שאומרים שזה משורש נשמותיהם. אמנם בחלק מהדברים (מתאים יותר לזמננו) חשבתי על מהלך שיכול להסביר את זה לשיטתם בהרבה מקומות. והוא שיש דברים שלא נתפרש דינם ויש לנו לשאול האם הם דומים לדבר מסויים שבו הקילו או לדבר אחר שבו מחמירים. וכעת מצוי הדיקדוק של אילו היה הדין בדבר זה שונ...
על ידי יהודה1
07 נובמבר 2018, 16:01
עבור לפורום
עבור לנושא

המרת תמונה וPDF לטקסט, חינמי בהישג יד.

מידע כאן.
לצורך יישום יש להיכנס לחשבון גוגל גוגל דרייב לגרור את התמונה מהמחשב לאיכסון. ואז לפתוח באמצעות Google Docs.
המרה לטקסט מועילה גם כדי להקל על חיפוש מילה בתוך הטקסט ראו שם.
על ידי יהודה1
07 נובמבר 2018, 19:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תלמיד חכם מותר לו לרקוד בחתונה בצורה יוצאת מגדר הרגיל?

הוה מעשה שראיתי ת"ח מאד גדול שרוקד בחתונה באופן שהוא אולי לא כ"כ לפי כבודו וכיון שיש לי קשר איתו אז שאלתי והוא אמר לי "תבדוק בחוות יאיר סימן רה" אז בדקתי [הביא אותו ג"כ הפתחי תשובה יוד רמד] ושם הוא אומר שאפילו לפי מי שסובר שזקן ואינה לפי כבודו אסור לו להחזיר אבידה מכל מקום לרקוד חזק בחתונה מותר אפי...
על ידי יהודה1
13 נובמבר 2018, 21:20
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם הרבש"ע דיבר עם נשים

הרבש"ע לא רק שדיבר עם נשים, אלא אף יותר מזה, עי' רש"י במדבר פר' חקת כ, א, דמרים מתה בנשיקה, ומקורו בגמ' מו"ק כ. וב"ב יז. עי"ש. טוב שהזכרת זאת, לכאורה דברי רש"י שם סותרים הודעתי לעיל, וצ"ע. השאלה היא ברבדים עמוקים, אחרי שיש מושג של שכינה ומראות נבואה האם שייך מראה נבואה שבו כביכול השכינה עצמה מדברת ...
על ידי יהודה1
13 נובמבר 2018, 21:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שליחות לדבר עבירה בנציגים הנבחרים

עמוס חדד כתב:אני לא כ"כ מתמצא בסוגיא, אבל לכאורה אם הנציג מעיד מראש שהולך לעשות דברים אסורים לא שייך האי טענה, ודו"ק.
למה לא. אם איני רוצה לשלחו למה הוא שלוחי? ורק אם אינו יכול לעשות כלום חוץ מדברים אסורים או שאינו יכול לעשות דברים מותרים בלי שיעשה גם דברים אסורים אז יש לומר ששלחתי אותו לזה בע"כ.
על ידי יהודה1
14 נובמבר 2018, 13:46
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: חכם - תלמיד חכם

יש לעיין בגמרא ברכות כח. "אר"ג הואיל והכי הוה איזיל ואפייסיה לר' יהושע כי מטא לביתיה חזינהו לאשיתא דביתיה דמשחרן א"ל מכותלי ביתך אתה ניכר שפחמי אתה א"ל אוי לו לדור שאתה פרנסו שאי אתה יודע בצערן של ת"ח גבמה הם מתפרנסים ובמה הם נזונים" משמע שרבי יהושע (שהיה צד לעשותו נשיא) נחשב כ"תלמיד חכם" ולא "חכם" ...
על ידי יהודה1
15 נובמבר 2018, 13:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: עזרה ושיתופי מידע

אני מתכוין למי שכל מטרת הירשמותו לפורום היא לבקשת עזרה בנושאים כלליים ואין לו שום עניין להתעסק בחלק התורני.
ברור שחסד הוא מצווה תמיד. אבל אמור להיות שדבר שיש לו מטרה מסויימת לא ישנו אותה לדבר אחר המזיק למטרה הראשית.
על ידי יהודה1
16 נובמבר 2018, 09:26
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: שליחות לדבר עבירה בנציגים הנבחרים

אכן זה באמת החילוק שהזכרתי בשם הגרז"נ גולדברג, שתלוי אם הנידון על המעשה או על התוצאה, ולכן כתבתי שאם היה איסור במעשה כשלעצמו לא היה שייך היתר זה זה וזה גורם שענינו התוצאה, אך מאחר וכל האיסור הוא רק התוצאה - כלומר מה שעבירותיו של הנציג נעשות בשליחותי - ממילא שייך לדון בזה היתר של זה וזה גורם (אי לאו...
על ידי יהודה1
19 נובמבר 2018, 13:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תפילה על רוחניות מתקבלת, קבלתי ע"ע לפרסם!

לשון הגמרא ברכות נ. "ומברכותיו של אדם ניכר אם ת"ח הוא אם לאו. כיצד, רבי אומר ובטובו הרי זה ת"ח ומטובו ה"ז בור. א"ל אביי לרב דימי והכתיב (ש"ב ז, כט) ומברכתך יברך (את) בית עבדך לעולם? בשאלה שאני. בשאלה נמי הכתיב (תהלים פא, יא) הרחב פיך ואמלאהו? ההוא בד"ת כתיב" משמע שמי שמתפלל על גשמיות (לא דברי תורה) ...
על ידי יהודה1
20 נובמבר 2018, 19:21
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לבן ראה את המקלות?

כיצד לא עלה על דעת לבן לבדוק פשר דבר שכל הצאן יולדות לפתע רק עקודים? עוד הוקשה לי מה שיעקב מעלים דבר המקלות מרחל ולאה ומספר להם ויצל אלקים וגו' שמזה נראה כאילו ארע נס מן השמים ללא השתדלות. גם על ידי המקלות מסתמא לא היה אפשרות שכולם יילדו כך אלא רק מגדיל את הסיכוי. וגם לא יכול לקבוע אם ילדו עקודים ו...
על ידי יהודה1
21 נובמבר 2018, 13:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרשת וישלח, מעשה שכם

ברש"י בפרשת וייגש על שאול בן הכנענית
על ידי יהודה1
21 נובמבר 2018, 20:18
עבור לפורום
עבור לנושא

שתי הערות בעניין כתיבת נושאים חדשים

א. מומלץ לבחור כותרת שברור שתהיה מילת מפתח בחיפוש הנושא. למשל מי שיש שלו חידוש בפרשת וישלח בעניין המנחה ששלח יעקוב לעשיו. עדיף לכתוב את הנושא העיקרי של החידוש, ולא "חידוש בפרשת וישלח". כך מי שיחפש בגוגל או בתוך הפורום, יהיה סיכוי שיגיע לנושא גם כשהוא לא יהיה פעיל. ב. כדאי לפני שפותחים נושא, לחפש מיל...
על ידי יהודה1
22 נובמבר 2018, 15:30
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רבי מנחם הארוך

אברך כתב:
מכל מלמדי השכלתי כתב:יישר כח
ויש שנהגו ליתן לייק... ;)
נהרא נהרא ופשטיה...
על ידי יהודה1
22 נובמבר 2018, 15:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הטבע כפוף לתורה

אלא דצ"ע בפירש"י שכתב כל מדות חכמים כן הוא העמידוה יתד ולא תמוט עכ"ל ולכאורה כונתו דהוא מטעם לא פלוג ויותר נראה כן מדברי הרשב"א ר"פ חזקת הבתים דכ"ט הובא שם בשיטה מקובצת וז"ל הא דאקשי ליה אביי לרבא אלא מעתה הני דבי בר אלישיב דקפדי אפילו אמאן דחליף אמיצרא ה"נ דלאלתר הוי חזקה וכ"ת ה"נ א"כ נתת דבריך לש...
על ידי יהודה1
23 נובמבר 2018, 11:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מתי התרחש המעשה התמוה ביותר על ריש לקיש - ואוכלי האדם??

במסכת גיטין (דף מז, ע"א) מסופר מעשה פלאי ביותר! אודות אחד מגדול האמוראים ריש לקיש, שמכר את עצמו ל'לודאים' - אומה שאוכלים בני אדם. רש"י. ע"ש. תוספות שם ביארו שמעשה זה, צריך לומר שהתרחש בתחילת דרכו של ריש לקיש בעת שהיה ליסטים. אך לאחר שחזר בתשובה בודאי שלא יעלה על הדעת שהיה מזלזל בעצמו ומוכר עצמו לאו...
על ידי יהודה1
27 נובמבר 2018, 13:49
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם מותר לטייל בחוץ לארץ

יש שלש סיבות להיתר בנסיעות לטיול בחו"ל: א. שיטת המהרי"ט בכתובות קי,א ושלטי הגבורים פ"ג דשבועות שליציאה זמנית אין איסור כלל אפילו לדבר הרשות וכל מה שהוצרכו להתיר ללמוד תורה ולישא אשה הוא רק להשתקע. גם לפי המאירי בכתובות קיא,א שאיסור היציאה לחו"ל הוא משום שעיקר החכמה ויראת חטא מצויים בא"י א"כ אין לאס...
על ידי יהודה1
28 נובמבר 2018, 13:45
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ההבדל בין כישוף ולבין השבעת מלאכים קמיעות וסגולות

מה שידוע לי הוא מה שכתוב בספר דרך ה' על מהות החילוק ביניהם, איני זוכר את לשונו. מקור ראשון יש בגמרא במסכת סנהדרין סז: אמר אביי הלכות כשפים כהלכות שבת יש מהן בסקילה ויש מהן פטור אבל אסור ויש מהן מותר לכתחלה. העושה מעשה בסקילה, האוחז את העינים פטור אבל אסור, מותר לכתחלה כדרב חנינא ורב אושעיא כל מעלי ש...
על ידי יהודה1
13 דצמבר 2018, 14:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: יחס הרמב"ם לחכמת הגויים

מה שהצעתי הוא אינו להאמין לאנשים שאומרים שהטענה נבדקה, אלא המציאות היא שכל טענה חדשה שעולה מנסים להפריכה (ראה ערך peer review שמתחייב בו כל המגיש מאמר). לכן, יש לדעתי לומר מחזקה שכל עוד לא הצליחו להפריך אותה נראה שזו ראיה חזקה מסתמא. (כמובן שיש טענות יוצאות דופן, אך יראה לי שניתן לדון בזה עפ"י רוב,...
על ידי יהודה1
24 דצמבר 2018, 21:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: התפוח והיבלת

יש סגולה בפי המון העם, למי שיש לו יבלת, שיחתוך תפוח לשניהם, וישפשף חצי התפוח על היבלת ולאחמ"כ יקבור אותו באדמה. אבקש מחברי הפורום לישא וליתן בדבר הלכה האם יש בזה משום דרכי אמורי או משום אל תפנו אל האלילים. וכי לא אמרו כל שהוא משום רפואה, אין בו משום דרכי האמורי? ומה עניין אלילים לכאן? אמנם מה שנכון...
על ידי יהודה1
26 דצמבר 2018, 13:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: לא פלוג בדאורייתא

אולי הכוונה למסילת ישרים פרק י"א שהביא ראיה מנזיר שאסור ביין ומחמתו נאסר כל הקרוב לזה. אבל לזה לא עניין של לא פלוג אלא של לא לעשות דבר קרוב לאיסור.
למעשה נראה לי שהפירוש הפשוט של "לא דרשינן טעמא דקרא" הוא כך, שאפילו אם הטעם משום זה התורה אסרה את כל מה שנכלל בהגדרה אפילו אם שם לא יהיה הטעם.
על ידי יהודה1
30 דצמבר 2018, 16:10
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האבן עזרא קובע: המספר (הפרט) הראשון אינו 1 אלא 3 !

נראה לי שכוונת האבן עזרא שהמושג "מספר" הוא ספירת של כמה עצמים, ולכן אחד אינו מספר שהריי אין שם כמה עצמים. אבל 3 הוא מספר של כמה עצמים ויש בו גם פרד.
על ידי יהודה1
12 אפריל 2019, 11:35
עבור לפורום
עבור לנושא

"מבחן טיורינג" - מקור בחז"ל

אלן טיורינג היה מתמטיקאי שניסה לחקור האם ייתכן בעצם שכל דרך החשיבה של אדם כפופה למודל מסויים. שבעצם לו יצוייר שתהיה מכונה עם מספר מתגים רצוי היא תוכל "לחשוב" לצורך זה הוא המציא את הרעיון שיעמידו את המכונה למבחן, אם היא תוכל להציג את עצמה כאדם למי שלא יודע מי מדבר מולו אז זה סימן שהמבחן "הצליח" (וזו ...
על ידי יהודה1
14 אפריל 2019, 09:41
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: טעמי המקרא קרני פרה וירח בן יומו

לפי מה שידוע לי קרני פרה זהו לא טעם בפנ"ע אלא כמו שתי תלישות גדולה וקטנה שצריך לנגן את שתיהן, ולכן קרני פרה הוא בעצם טעם מחבר! לפי מה שידוע לי זה לא נכון אלא הוא טעם מפסיק בדרגת "שליש" כמו פזר וכמו תלישא גדולה. יש על זה בנספח על הערך טעמי המקרא באנציקלופדיה תלמודית. הניגון שלו באמת לא ברור לי מסברא...
על ידי יהודה1
26 מאי 2019, 21:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: רמת הכשר לא ידועה במלח מה דינו?

יהודי כתב:
24 מאי 2019, 16:48
פעם היו כולם רוכשים פירות ללא השגחה (הבית ישראל היה קונה מחנות מסוימת שבה הקפידו ע"כ), כיום יותר חוששים למיעוט המצוי או שגדלו האחוזים.
היום גדלו האחוזים כי העברת אילן ממקום למקום מונה שני ערלה מחדש. והתרבו ההעברות.
 
על ידי יהודה1
28 מאי 2019, 09:43
עבור לפורום
עבור לנושא

קיצורי דרך במקלדת ובעכבר

כמה דברים שלא כל כך ידועים: לחיצה משולשת על העכבר כשנמצאים מעל קטע, מסמנת את כל הקטע. לחיצה על לחצן העכבר האמצעי יוצרת צורת חץ כשמזיזים את העכבר אחר כך הדף יזוז במהירות התלויה במרחק העכבר ממקום הסימן המקורי. כדי לעצור, יש ללחוץ על לחצן העכבר השמאלי. לחיצה על SHIFT+ALT שמאליים מחליפה את שפת הקלט (אפש...