החיפוש הניב 96 תוצאות

חזור

על ידי גבריאל פולארד
14 אפריל 2018, 21:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: אשכול מאקרויים שימושיים לכתיבה בוורד

@אוריאל בודאי הנה הקישור: https://sites.google.com/site/wordaccessories/ לבקשת הרב @משה הלוי-שחור אפשר פשוט להעתיק את מה שכתבתי [מאחרי המילים 'אות אחרונה:']. ולהדביק אותו ב MICROSOFR VISUAL BASIC אפשר לפתוח אותו ע"י תצוגה> פקודות מאקרו> הצג פקודות מאקרו [אם אין לך שום מאקרו אז תעשה הקלט מאקרו ותשרבט...
על ידי הפקדתי שומרים
09 יולי 2018, 14:54
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הרמב"ם: "שאין כח באדם בעולם להיות זוכר כל התלמוד"!

כתב החזו״א ז״ל: "ואין בכח אנושי בזמנינו לדעת ד׳ חלקי שו״ע על בוריין" (הערות החזו"א ב'שרדי אש' ח"ב סוף סי' קכה). אם כך הרי שכ"ש כשמדובר על התלמוד כשהחזו"א כותב "על בוריין" מזה אתה למד, שלזכור את חלקי השו"ע בבקיאות אכן אפשר, לזכור באופן שנותן מענה לכל שאלה בשו"ע לאמיתה זה אינו אפשר. ז"א כוונתו על הפן...
על ידי הפקדתי שומרים
09 יולי 2018, 17:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מי היה מסיים ש"ס בפחות משבועיים בקביעות?

לא הרווחנו הרבה.
אפילו אם נגזים ונניח ש'החלקים' שחזר עליהם 900 פעם הוא כולל מחצית הש"ס, התוצאה שנקבל לא תעלה על מחצית הדפים העולה לפי הגירסא הראשונה.
על ידי אלימלך
29 יולי 2018, 11:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איך 'תלמיד' וכבר כונה 'רבי' - ואילו 'בן עזאי' ללא תואר?

ז"ל הגמרא שם ע"ב: "כי הוה למד - בן זכאי הוה קרי ליה, כתלמיד היושב לפני רבו. כי הוה לימד - הוה קרי ליה רבן יוחנן בן זכאי". כלומר מה שקראו "בן זכאי", ללא תואר נלווה לפי שהלכה זו נאמרה על ידו בתקופה שהיה עדיין תלמיד. ומכאן שוב חיזוק לקושייתי הנ"ל, מדוע התלמיד - בעודו תלמיד כבר נקרא בתואר ''רבי'' - ולא...
על ידי כרם
01 אוגוסט 2018, 12:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פרנסתם של השד"רים - כמה אחוזים עליהם ליטול בשכרם?

שכרם של המשולחים באחוזים, הוא אינטרס של המוסדות המשלחים אותם. כיון שהמשולח יודע שמכל סכום הוא מקבל אחוז מסוים, הוא מתאמץ יותר ומכניס יותר. אילו היה מקבל שכר גלובלאלי, חוששים שהתוצאות יהיו חלשות יותר. ושאלת הכמה, כמה אחוזים הוא מקבל, זה פועל יוצא של כמה פרמטרים. מוסד ידוע ומבוסס נותן פחות אחוזים ממוס...
על ידי ראובן
02 אוגוסט 2018, 10:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם מותר להיות טוען רבני?

עיין כתובות פה: "קריבתיה דרב נחמן זבינתה לכתובתה בטובת הנאה איגרשה ושכיבה אתו קא תבעי לה לברתה אמר להו רב נחמן ליכא דליסבא לה עצה תיזיל ותיחלה לכתובתה דאמה לגבי אבוה ותירתה מיניה? שמעה אזלה אחילתה. אמר רב נחמן עשינו עצמינו כעורכי הדיינין מעיקרא מאי סבר ולבסוף מאי סבר מעיקרא סבר (ישעיהו נח, ז) ומבשרך...
על ידי אלימיר
02 אוגוסט 2018, 19:59
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: האם מותר להיות טוען רבני?

ראיתי כמדומני בשיעורי הגרי"ש אלישיב שכיוון שמקבל ממון על כך הוי כקרובו שמותר לו לטעון, אבל הוסיף שמ"מ א"כ אם אדם חשוב הוא אין לעשות כן [כמדומני שהניסוח היה שממילא כל טוען רבני אינו אדם חשוב]
וזה מצאתי בחוקי חיים
על ידי אברהם בן ארוש
20 אוגוסט 2018, 10:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: תוכנת ניקוד חדשה - חודש חינם

עובדי הוראה שימו לב!

לחודש אחד בלבד

כאות הוקרה, ומתוך רצון להיות שותפים בחינוך ילדי ישראל ובשיפור מערכת החינוך, חברת אופיס יהודי נותנת 50% הנחה לעובדי הוראה על תוכנת 'נקדת' – תוכנת הניקוד המתקדמת בעולם.

המבצע תקף עד ערב ראש השנה תשע"ט

לפרטים
https://jewishoffice.co.il/%D7%A0%D7%A7%D7%93%D7%AA/
על ידי הפקדתי שומרים
23 אוגוסט 2018, 19:11
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מדוע ראב"ע לימין רבו - ואילו רבי עקיבא לשמאלו?

ייתכן לאמר שכל הדין האמור הוא לגבי תלמידים, והסדר נקבע לפי חשיבותם, מה שאין כן ר' עקיבא שהיה גדול מרבן גמליאל, ועל כן אילו היה עומד לימינו הרי הוא נכלל בין תלמידיו ואין זה לפי כבודו, ואילו ר"ג שעמד באמצע ולא ר"ע, משום נשיאותו.
על ידי אוריאל
23 אוגוסט 2018, 19:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מדוע ראב"ע לימין רבו - ואילו רבי עקיבא לשמאלו?

השאלה העסיקה אותי היום הרבה, ויישר כח. הרעיון של הרב @הפקדתי שומרים יפה, ומה שנשאר זה למצוא ראיה או מקור שר"ע היה גדול מר"ג [אולי ממה שמשה רבינו אמר שראויה התורה שתנתן על ידו, או שאולי חשיבותו נמדדת גם בהנחלת התורה לדורות, והרי סתמא דכולהו אליבא דר"ע]. למעשה השאלה מתבבסת על מה שמבואר בברכות שם שבקשו...
על ידי אוריאל
24 אוגוסט 2018, 00:34
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מדוע ראב"ע לימין רבו - ואילו רבי עקיבא לשמאלו?

שר"ע היה יותר גדול מרבן גמליאל לא מסתבר לומר, ומה גם שר"ג היה בר פלוגתא עם רבו של ר"ע - רבי יהושע. ממה שציין ר' אוריאל לירושלמי הוא גם חיזוק למה שרשמתי לעיל שר"ע היה גדול מרב"ע על פי עדות עצמו (ברכות כז סע"ב). ומה שהוסיף לציין מתוספות רבינו יהודה החסיד שראב"ע היה בן שבעים, אין לנו אלא פשוטו של הש"ס...
על ידי אלימלך
26 אוגוסט 2018, 13:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מתי רב יוסף לקה במחלה עד שגרמה לו לשכח את תלמודו?

באר שבע הוריות יד. ולזה נראה לפרש לפי עניות דעתנו, כולהו שני דמלך רבה כו' כלומר בשביל שהשפיל רב יוסף את עצמו ולא רצה לנהוג שררה בפני רבה, הגינה זכות ענותנותו עליו ועל אינשי ביתיה שלא חלה אחד מהם כל אותן השנים אשר מלך רבה, ואפילו אומנא להקיז דם לא הוצרך לקרות לביתו. הדין הוא פירושא דאסתבר לן בה ופירו...
על ידי הפקדתי שומרים
14 ספטמבר 2018, 16:56
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה הגאון הגדול מחכמי יבנה נותר אנונימי?

אפש"ל שבשונה מסומכוס שהיה נותן חמשים טעמים לטמאות או לטהר כדינו, התלמיד ותיק היה מטהר את השרץ בק"נ טעמים כמו שמוזכר שם (לולי תי' ר"ת בתוס') ודבריו שלא על דרך האמת (שכן ללא שום ספק השרץ טמא) ועל כן לא הזכיר את שמו. וראה מש"כ השל"ה הקדוש - מסכת שבועות - פרק נר מצוה (טז) וכל אלה הפלפולים אשר אורייתא ה...
על ידי amsgula.net
10 אוקטובר 2018, 13:50
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "רבנן דקיסרי, ואמרי לה דייני דקיסרי" - מה זה משנה בין כה נעלם זכרם?

יש לציין שמשמע מהסוגיות שרבנן דקיסרי הכונה לשם אדם מסויים או זוג מסויים ולא לבית מדרש שלם, שכן מובאים משמם מאמרים שונים וכן רבנן דקיסרין בשם ר' יעקב ורבנן דקיסרין ר' יצחק בר נחמן בשם ר' הושעיא וכה"ג, וכן איתא בירושלמי פ"ו דנדרים רבנן דקסרין שאלון מעושן מהו שיהא בו משום תבשילי שבת, וממילא רבנן דקיסרי...
על ידי יהודה1
10 אוקטובר 2018, 13:52
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "רבנן דקיסרי, ואמרי לה דייני דקיסרי" - מה זה משנה בין כה נעלם זכרם?

דוד ריזל (העיתונאי) כתב:כי, האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם
אבל השאלה היתה בגלל שממילא אין כאן "שם אומרו שהרי אף אחד לא יודע מי הם ולא הוזכרו שמות אלא "בני אדם ממקום פלוני"
על ידי אוריאל
16 אוקטובר 2018, 11:36
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מדוע לא חשש רבי עקיבא "מאל יפתח פיו לשטן"?!

זה קשה לגרסא דמסכת שמחות, אבל להגרסא במו"ק כא: לק"מ, שנפטרו שני בניו, והוא אמר שאפילו אם היו שני הבנים האלו חתנים הייתי מנוחם. אולי יש לומר שלא שייך בזה משום אל יפתח פיו, כיון שבשלמא אם היו לו שבע בנים אז אם אומר אילו ימותו כולם, זה נחשב לפתוח פיו לשטן. אבל אולי לא היו לו עוד בנים [היינו באותה השעה]...
על ידי אוריאל
16 אוקטובר 2018, 12:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מדוע לא חשש רבי עקיבא "מאל יפתח פיו לשטן"?!

אכן. כוונתי היא שאם פנחס היה אומר אילו היו מתים אצלך עשר בנים, ואין לו עשר אלא רק חמש, לא נחשב הדבר לפותח פיו לשטן, כיון שמה שאמר ופתח - לא יכול להתקיים. וכן אם פנחס היה אומר אילו היו מתים לפני חמש דקות בניך, לא נחשב הדבר לפותח פיו, כי מה שאמר ופתח - כבר עבר ואיננו. ולכן ר"ע שדיבר על שבע בנים, ייתכ...
על ידי אלימלך
17 אוקטובר 2018, 16:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מדוע קילל רבי אליעזר את תלמידו - רבי עקיבא???!!

הפלא היותר גדול הוא מדוע ר"ע לא מפייס את רבו שיבטל את רוע הגזרה? אולי אי אפשר לבטל ועיין ב"ק פ. רב מילתא בעלמא הרי שלא ביטל קללתו אלא"כ נאמר שקללתו לא לוקמוה בני התקימה מיד בשעת הקללה שמתו בניו של שמואל. חז"ל הק' מביאים דבר פלא פלאים בפסחים (דף סט, ע"א): אמר לו רבי אליעזר: "עקיבא, בשחיטה השבתני - ב...
על ידי הפקדתי שומרים
17 אוקטובר 2018, 16:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: הרמב"ם: "שאין כח באדם בעולם להיות זוכר כל התלמוד"!

קמו לעם ישראל גאוני עולם בכל דור ודור עד היום ששגור הש"ס על לשונם, כיצד מציאות זאת מתיישבת עם דברי הנשר הגדול בשמים? נתעוררתי כעת לפי מה שכתב הש"ך (יו"ד סימן שמ ס"ק יז) בשם האגודה וז"ל -דלא נקרא ת"ח אלא כשיודע דבר הלכה בכל מקום ואפי' במסכת כלה כדאיתא בש"ס וכבר כתב האגודה פ"ק דחולין דעתה בעונינו אין...
על ידי איש בנימין
22 אוקטובר 2018, 18:15
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: "כשמת אביו של רבי עקיבא" - איך לא שמענו עליו עד עכשיו?

ר"ע היה בן גרים. דהיינו שאביו היה גר בעצמו או ממשפחת גרים. וככל הנראה היה ע"ה. כהמצוי אז שבדר"כ עמי הארץ היו משפחות שלמות, ולעומתם היו משפחות שלמות של חברים. ויוסף אביו של ר"ע היה כנראה ע"ה. ולכן לא היה שום מעשה מעניין שראוי להזכר בתלמוד. ומ"מ זכה שיצא ממנו ר"ע. ומכאן אמרו הזהרו בבני עניים וכו'. והת...
על ידי יאיר
23 אוקטובר 2018, 10:13
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ישנם תנאים שנלחמו עם היצה"ר והצליחו - ואחרים נפלו---

בשניהם היתה מינות שכנראה ביטלה ומנעה את הזכות שלהם.
על ידי אור זרוע
23 אוקטובר 2018, 11:37
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ישנם תנאים שנלחמו עם היצה"ר והצליחו - ואחרים נפלו---

בשונה מגדולי התנאים הקדושים כגון רבי עקיבא (קידושין פא ע"א) ורבי מאיר (קידושין פ"א ע"ב) שהיצה"ר נלחם בהם בעניני צניעות וזכותם הגינה עליהם, מדוע לא הגנה הזכות גם על תנאים אחרים כגון רבי יוחנן כהן גדול (ברכות כט ע"א) והסיפור הטרגי עם רבו של רבי מאיר - אלישע בן אבויה (חגיגה טו ע"א)?! ההבדל פשוט, לכאור...
על ידי אור זרוע
23 אוקטובר 2018, 13:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ישנם תנאים שנלחמו עם היצה"ר והצליחו - ואחרים נפלו---

בנוגע ליוחנן כהן גדול יש לציין מש"כ בתוספות הרא"ש יומא לח, ב וז"ל: כיון שיצאו רוב שנותיו של אדם ולא חטא שוב אינו חוטא, שנאמר רגלי חסידיו ישמור. וא"ת והרי יוחנן כ"ג ששימש בכהונה גדולה שמונים שנה ולבסוף נעשה צדוקי, וי"ל דודאי אם בא ליטמא אין נועלין בפניו לגמרי אלא הרבה מסייעין אותו מכאן ואילך בלא עמל ...
על ידי ענבשהל
28 אוקטובר 2018, 12:28
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כיצד עלה עשן מקברו של אלישע בן אבויה יותר ממאה שנה??

מצאתי בסדר עולם רבה פרק ג' משפט רשעים בגיהינום י"ב חדש, שנאמר: והיה מדי חדש בחדשו וגו' (שם סו כג), רבי יוחנן בן נורי אומר מן הפסח ועד העצרת, שנאמר: ומדי שבת בשבתו (שם ס"ו כ"ג),לאחר י"ב חדש פושעי ישראל שעברו על התורה ועל המצות נפשן כלה וגופן כלה והן נעשין אפר וגיהינום פולטתן והרוח מפזרתן תחת כפות רגל...
על ידי אור זרוע
28 אוקטובר 2018, 14:16
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כיצד עלה עשן מקברו של אלישע בן אבויה יותר ממאה שנה??

ולענ"ד יש לומר שמאה השנים בהם אלישע היה בגיהינום היו חלק מעונשו של להיות בגיהינום לעולמי עולמים, עד שבא ר' יוחנן והוציאו משם. מדברי הגמרא שהביא הרב @טוב וחסד עולה בבירור שרבי מאיר הכניסו לגיהנם על מנת שיזכה לעולם הבא, ולא שיישאר שם לעולמי עולמים. ומשמע שהכניסו לזמן קצוב, ורבי יוחנן הקדים להוציאו לפ...
על ידי אור זרוע
28 אוקטובר 2018, 15:03
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כיצד עלה עשן מקברו של אלישע בן אבויה יותר ממאה שנה??

זה גמ' בר"ה יז,א בגמרא שם מבואר: פושעי ישראל בגופן ופושעי אומות העולם בגופן יורדין לגיהנם ונידונין בה שנים עשר חדש לאחר שנים עשר חדש גופן כלה ונשמתן נשרפת ורוח מפזרתן תחת כפות רגלי צדיקים שנאמר ועסותם רשעים כי יהיו אפר תחת כפות רגליכם אבל המינין והמסורות והמשומדים והאפיקורסים שכפרו בתורה ושכפרו בתח...
על ידי אור זרוע
28 אוקטובר 2018, 16:31
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כיצד עלה עשן מקברו של אלישע בן אבויה יותר ממאה שנה??

מענין לענין, מתוך מושגים תלמודיים בפרויקט השו"ת: הגמרא במסכת חגיגה (דף טו) מספרת, שלאחר פטירתו של "אחר" אמרו בשמים שלא ידונו אותו לפי שלמד תורה, אך גם לעולם הבא לא יכניסו אותו משום שחטא. אמר רבי מאיר: מוטב שידונו אותו ויוכל להכנס אחר כך לעולם הבא. והודיע שכאשר ימות הוא יעלה עשן מקברו של אחר (לאות כי...
על ידי עמוס חדד
29 אוקטובר 2018, 13:51
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מה אשם רב פפא שאביי יתום - בשביל זה צריך שההורים שלו ימותו???

עיין בשיחות מוסר מהגר"ח שמואלביץ מאמר עד (כמדומה) שהאריך לבאר שבין אדם לחברו זה אש!
וגם אם הפוגע לא התכון לפגוע, הואיל והנפגע נפגע, הרי שהפוגע נענש.
ודוגמא לדבר:
פנינה שציערה את חנה לשם שמים.
רב רחומי שהתעכב בעיו"כ מלשוב לביתו.
רב כהנא ששפתו היתה שסועה, וחשב ריו"ח שהוא מחייך עליו.
ועש"ב.