החיפוש הניב 24 תוצאות

חזור

על ידי טוב וחסד
09 יולי 2018, 15:39
עבור לפורום
עבור לנושא

מי היה מסיים ש"ס בפחות משבועיים בקביעות?

על גאון הגאונים, שר התורה, אחד ויחיד בדורו המפורסם לשם ולתהילה בכל העולם כולו, הלו הוא אדוננו רבינו הגדול והק' הרוגוצ'ובר זצוק"ל מסופר: כי בהיותו צעיר לימים סמוך על שולחן חותנו, שאלו את הגאון מהו סדר הלימוד שלו, והשיב על כך: "אני לומד כשמונה עשרה שעות ביממה, ושמונה עשרה דפי גמרא בשעה...". האם ידוע ע...
על ידי טוב וחסד
09 יולי 2018, 16:18
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מי היה מסיים ש"ס בפחות משבועיים בקביעות?

מצרף בזאת עדות אישית מהר"ר חיים זאב חאראש, מגיד-מישרים דק"ק ריגאממכריו: גודל התמדתו אין לשער. ופעם אחת, זה יותר מעשרים ושבע שנה, בהיותי בדווינסק, אמרתי לו: כמדומה לי שלמדתם ש"ס מאה פעמים ואחת. והשיב לי בזה הלשון: מספר זה מילתא זוטרתא, אלא המספר הקטן אצלי הוא שלש מאות פעמים, וכמה מסכתות למדתי חמש מאו...
על ידי טוב וחסד
10 יולי 2018, 13:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כתובות סב: במעשה דחתונת רשב"י - מישהו מכיר המשך למעשה?

הסיפור מובא במדרש רבה ובילקוט שמעוני בנוסח כמעט דומה. אבל לא מופיע ההמשך שציינת. אכן מקורות נוספים לסיפור הזה אני יודע, אך משום מה זכור ההמשך שכתבתי. שאלתי ת"ח ששולט בכל התורה כולה והוא אמר לי שהוא גם זוכר כזה המשך, אך הבטיח לחפש ואמר שיתכן וזה מופיע בירושלמי. חשבתי אולי חברי הפורום יוכלו לעזור. אי...
על ידי טוב וחסד
10 יולי 2018, 17:25
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: כתובות סב: במעשה דחתונת רשב"י - מישהו מכיר המשך למעשה?

אם כבר בנתונים עסקינן, מעין זה בברכות (דף טז, ע"א) המסופר על רבי אמי ורבי אסי "הוו קא קטרין ליה גננא לרבי אלעזר", שניצל את זמן החופה ע"ש. עד שאמרו לו "אילו לא באנו אלא לשמוע דבר זה, דיינו!". ומעין זה בתענית כא רע"א, המסופר על אילפא שפרש מהלימוד עם רבי יוחנן ושוב לא זכה להתמנות לראש ישיבה, עד שאמרו ל...
על ידי טוב וחסד
18 אוגוסט 2018, 21:22
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: איך גדולי עולם גרו במצרים? הרמב"ם ועוד...

בשו"ת "ציץ אליעזר" (חלק יד סימן פז סעי' ח) כתב הגרא"י ולדנברג זצ"ל: "... ויתכן שזוהי הסיבה שהרמב"ם ז"ל אחרי ישבו שנים מספר באלכסנדריה עקר דירתו משם ועבר לגור בקהיר (אשר החוקרים כותבים שלא ידעו סיבתה לשינוי מקום זה), והיינו שחיכה לזאת ההזדמנות שיוכל לעבור לקהיר בגלל זה שעל שם לא חל בכלל האיסור, וברגע...
על ידי טוב וחסד
23 אוגוסט 2018, 10:42
עבור לפורום
עבור לנושא

עירובין נד: מדוע ראב"ע לימין רבו - ואילו רבי עקיבא לשמאלו?

במסכת עירובין (דף נד ע"ב): "תניא: שלשה שהיו מהלכין בדרך, הרב באמצע, גדול בימינו, וקטן משמאלו". במסכת דרך ארץ רבה (פרקי בן עזאי פרק ג הלכה ב): "מעשה בארבעה זקנים שהלכו למלכות הפנימית... ואילו הן, רבן גמליאל, ורבי יהושע, ורבי אלעזר בן עזריה, ורבי עקיבא... רבן גמליאל באמצע, רבי יהושע ורבי אלעזר בן עזרי...
על ידי טוב וחסד
23 אוגוסט 2018, 22:07
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מדוע ראב"ע לימין רבו - ואילו רבי עקיבא לשמאלו?

שר"ע היה יותר גדול מרבן גמליאל לא מסתבר לומר, ומה גם שר"ג היה בר פלוגתא עם רבו של ר"ע - רבי יהושע. ממה שציין ר' אוריאל לירושלמי הוא גם חיזוק למה שרשמתי לעיל שר"ע היה גדול מרב"ע על פי עדות עצמו (ברכות כז סע"ב). ומה שהוסיף לציין מתוספות רבינו יהודה החסיד שראב"ע היה בן שבעים, אין לנו אלא פשוטו של הש"ס ...
על ידי טוב וחסד
08 אוקטובר 2018, 15:02
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גאוני עולם "משער האשפות שבירושלים" מי הם?

זו לא שאלה למה לא פורש שמם, שכן מצינו רבות שמביאים דברים בשם "תלמיד אחד", וכדומה. אבל השאלה היא מאי נפק"מ לנו לדעת מה שם אומנותם ושם מקומם. והיא הנותנת, כיון שאיננו יודעים מי הם אותם חכמים, מה מוסיף לנו תיאור מקומם ועיסוקם. על כך משיב רש"י הנ"ל: "לומר שלא ימנע אדם עצמו מבית המדרש, שאין לך אומנות פח...
על ידי טוב וחסד
08 אוקטובר 2018, 17:39
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: גאוני עולם "משער האשפות שבירושלים" מי הם?

אור זרוע כתב:ראית פעם ששואלים ולא מקבלים תשובה?
שמם של אותם חכמים לא ידוע, וכשאין תשובה לא שואלים שאלות.
זאת לא תשובה, אם כן מדוע טרחו תוספות בחולין ו ע"א לבאר לנו מי הוא אותו חסיד אנונימי המוזכר בש"ס. מדוע חז"ל שואלים פעמים רבות מאן הוא?
על ידי טוב וחסד
16 אוקטובר 2018, 10:40
עבור לפורום
עבור לנושא

מדוע לא חשש רבי עקיבא "מאל יפתח פיו לשטן"?!

במסכת שמחות (פרק ח הלכה יג) מסופר שם שעם פטירת בנו של רבי עקיבא: "נתקבצו קהל גדול לכבוד בנו של רבי עקיבא... ישב ר"ע ודרש ואמר... יודע אני ששכרכם מרובה, שלא נצטערתם ובאתם אלא לכבוד תורה ולשם מצוה, מנוחם אני"! וכאן מוסיף התנא הקדוש דברים מצמררים: "אילו היו לי שבעה בנים וקברתים כשמת בני, ולא שאדם רוצה ...
על ידי טוב וחסד
31 אוקטובר 2018, 15:27
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: למה רבי יוחנן כהן גדול לא שמע בת קול: אין לך חלק לעולם הבא?!!

אחר היה מין. יוחנן כהן גדול התקרב לצדוקים בגלל המלוכה שלו. באיזה מקום, אינני יודע אם בפורום זה, הוכח לי שלא יתכן יוחנן לא היה 80 שנה כה"ג אלא סיים שמונים שנות כהונה גדולה מאז הכה"ג שמתנה ע"י יהודה המכבי בן מתתיהו. אחרי שחנכו הבית בימי יוונים. בגמרא בברכות הנ"ל הדברים מפורשים: "יוחנן כהן גדול שמש בכ...
על ידי טוב וחסד
18 נובמבר 2018, 13:44
עבור לפורום
עבור לנושא

למה ב'הדרן' אומרים "בר פפא" ולא בר "רב" פפא?

בספר כפתור ופרח (פרק מד): "אמרו ליה לרב פפא מה שמך? א"ל רב פפא. אמרו ליה והא כתיב (משלי כז, ב) יהללך זר ולא פיך, אמרו אם אין זר פיך". אם רב פפא הקפיד על כך, מדוע נחקק בסיום, פפא ללא תואר "רב" - חנינא בר פפא, רמי בר פפא, נחמן בר פפא, אחאי בר פפא...?!
על ידי טוב וחסד
20 נובמבר 2018, 10:48
עבור לפורום
עבור לנושא

למה פורסם שמו של התנא שהטיל אימה יתרה בביתו?!

פעמים רבות חז"ל מסתירים שמות חכמים, כגון: "אמר ליה ההוא מרבנן לרב ביבי בר אביי" (ברכות דף ו, ע"ב) ועוד רבות פעמים. ואילו על מקרה חמור שחז"ל מתריעים על כך (גיטין דף ז, ע"א): "לעולם אל יטיל אדם אימה יתירה בתוך ביתו, שהרי אדם גדול הטיל אימה יתירה בתוך ביתו והאכילוהו דבר גדול", היה טוב אילו הדבר היה נעצ...
על ידי טוב וחסד
29 נובמבר 2018, 11:23
עבור לפורום
עבור לנושא

כמה בעלי רוח הקודש היו אצל חז"ל הקדושים?

בסוטה מח ע"ב. תנו רבנן "משמתו חגי זכריה ומלאכי - נסתלקה רוח הקדש מישראל". עם זאת רבן גמליאל היה לו רוה"ק (ערובין סד, ע"ב), על רשב"י נאמר שהיה צופה ברוה"ק (ירושלמי שביעית פ"ט ה"א), והיו כאלה שראויים - אך הדור לא היה ראוי (סנהדרין דף יא, ע"א). רשב"י היה לו רוה"ק - רבו לא? רבו כן - רבי אליעזר בן הורקנו...
על ידי טוב וחסד
10 דצמבר 2018, 19:35
עבור לפורום
עבור לנושא

"משמת ראב"ע פסק העושר מן החכמים" - כיצד ניתן לומר זאת?!

זהו גרסת הירושלמי במסכת סוטה (פרק ט הלכה טז). כיצד הדברים מסתדרים עם מציאות בדיוק הפוכה מזו! חז"ל מעידים על "רבינו הקדוש" - רבי שהיה סוף דורות התנאים, שנודע בעושרו הרב, עד ש"מימות משה ועד רבי לא מצינו תורה וגדולה במקום אחד" (גיטין דף נט, ע"א). ועל שומר הסוסים של בית רבי אמרו שהיה עשיר יותר ממלך פרס ...
על ידי טוב וחסד
12 דצמבר 2018, 17:31
עבור לפורום
עבור לנושא

תנאי לגילוי אליהו: לא להיות קפדן - אבל אליהו בעצמו קפדן היה?!

"אמר אבא אליהו זכור לטוב: לעולם אין התורה מתפרשת, אלא ממי שאינו קפדן, ואף אני איני נגלה אלא למי שאינו קפדן; אשרי מי שפגע בו, ומי שישב עמו, שמובטח לו שהוא בן העולם הבא" (מסכת כלה רבתי פרק ד הלכה לא). פלא הוא הרי אליהו הנביא קפדן היה כעדותו של רבי יוסי בציפורי: "אבא אליהו קפדן היה" (סנהדרין דף קיג, ע"...
על ידי טוב וחסד
03 פברואר 2019, 14:31
עבור לפורום
עבור לנושא

ב"ב נח ע"א: אביי בא לעזרתו של חברו הכשפן - למה?!

מסופר על אותו מכשף שהיה מחטט בקברים. "כי מטא אמערתא דרב טובי בר מתנה תפשיה בדיקניה" - כאשר הגיע אותו מכשף למערת קבורתו של רב טובי בר מתנה, וניסה להפשיט מעליו את בגדיו, תפשו רב טובי בר מתנה לאותו מכשף בזקנו ולא הרפה. בא אביי ידידו של של אותו גוי - ואמר לרב טובי בר מתנה: "במטותא מינך, שבקיה". בשנה שלא...
על ידי טוב וחסד
10 יוני 2019, 10:23
עבור לפורום
עבור לנושא

קידושין פ: - "נשים דעתן קלות עליהן"?? - בש"ס משמע בדיוק ליהפך!!

חז"ל אומרים "שנשים דעתן קלות עליהן", כלומר שהן נוחות להתפתות לעבירה, מה שאין כן באנשים, שאין דעתם קלה כמותן.  פלא פלאים הוא - איך וכיצד נסביר את כל המעשים המסופרים על קדושי עליון (שם, דף פא ע"א) כולל ר"מ אם לא שמשמים הגינו עליו?!!! יתירה מכך, על פי המסופר על התנאית ברוריה, אשת ר"מ כמופיע (ע"ז יח ע"ב...
על ידי טוב וחסד
10 יוני 2019, 18:15
עבור לפורום
עבור לנושא

ע"ז יח: - מבקש את עזרת הציבור לחפותה של הרבנית הקדושה ברוריה!

רש"י מביא אגדה ללא שום מקור בחז"ל, אשר עולה ממנו עשרות קושיות, כאשר המסקנה המתבקשת שאין מציאות שאכן כך קרה. 
כיצד הושמט המעשה על ידי רבינא ורב אשי גם יחד - עורכי התלמוד?! בעוד שכל המעשים מקידושין (דף פא, ע"א) ועוד רבים על גדולי החכמים שכמעט נכשלו בחטא, כן הביאו ללא כל חשש.
 
על ידי טוב וחסד
16 יוני 2019, 09:09
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ע"ז יח: - מבקש את עזרת הציבור לחפותה של הרבנית הקדושה ברוריה!

אני חייב לשתף משהו אישי שבדידי הווה עובדא, בעודי יושב בבית הכנסת שמעתי מאן דהו מספר את הסיפור, לפני הקהל, איך אחד חתיך התחיל עם [הרבנית הקדושה] ברוריה וכו'. הזדעזעתי עד עמקי נשמתי, איך פה טמא משוקץ וכו' יכול להעלות על דל שפתיו כזה זלזול באחת מתקופת התנאים הקדושים. איך קרתה התקלה הזאת?! בגלל סיפור ש...
על ידי טוב וחסד
16 יוני 2019, 09:12
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: ע"ז יח: - מבקש את עזרת הציבור לחפותה של הרבנית הקדושה ברוריה!

רש"י מביא אגדה ללא שום מקור בחז"ל, אשר עולה ממנו עשרות קושיות, כאשר המסקנה המתבקשת שאין מציאות שאכן כך קרה.  כיצד הושמט המעשה על ידי רבינא ורב אשי גם יחד - עורכי התלמוד?! בעוד שכל המעשים מקידושין (דף פא, ע"א) ועוד רבים על גדולי החכמים שכמעט נכשלו בחטא, כן הביאו ללא כל חשש.   לא כתוב ברש"י שהיא נכשל...
על ידי טוב וחסד
08 יולי 2019, 13:42
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: מי היה מסיים ש"ס בפחות משבועיים בקביעות?

מחשבות כתב:
23 יוני 2019, 23:26
אתן לך מקור אחד, ספר שימושה של תורה בשם האבי עזרי
כמו שאמרתי אני יודע עוד בעניין, אך מדובר בוויכוח בין גדולי עולם
בנושאים ובשיטות שונות שאין בהם רלוונטיות להיום.
למה למנוע טוב מאנשים הצמאים למשנתו ואורחות חייו של הגאון הרוגוטשובר? מקור אחד - מה עם עוד רבע מקור?
 
על ידי טוב וחסד
08 יולי 2019, 19:04
עבור לפורום
עבור לנושא

Re: פסחים קיג: איך רב יוסף מעיד על עצמו שהוא רתחן?!

האם גם על שאר דברי רש"י הק' שלא ימצאו חן בעינינו נאמר 'כי הוא רשם מה ששמע'?    בשונה מכל דבריו הקדושים של רבן של כל ישראל רש"י - במעשה של ברוריה, כבר רבים פקפקו בזה, וכבר פתחתי אשכול העוסק רק בזה ואין כאן מקומו.  באשר לתפארת ישראל עם הסיפור ההזוי ללא שום מקור ברבותינו הראשונים. חז"ל אומרים (שמות רב...